Bild på Duphalac®
 • Vid förstoppning
 • Läkemedel
 • Sockerart ökar tarminnehållets volym och ger avföringen normal konsistens. Effekt efter några dagar.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Duphalac

   670 mg/ml oral lösning
   laktulos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvsiningar från din läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter några dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Duphalac är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Duphalac
   3. Hur du tar Duphalac
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Duphalac ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Duphalac är och vad det används för

   Duphalac används för behandling av förstoppning och leversjukdom.

   När det verksamma ämnet laktulos bryts ner i tunntarmen bildas syror som binder vatten och ger en ökad volym i tarmen. På så sätt normaliseras tarmrörelserna och förstoppningen lindras. Effekten av läkemedlet vid leversjukdom anses ha samband med den kraftigt ökade produktionen av syror i tjocktarmen, när läkemedlet tillförs i höga doser.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Duphalac

   Ta inte Duphalac

   • om du är allergisk mot laktulos eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du är galaktosintolerant

   • om du har hinder i mag-tarmkanalen (gastrointestinal obstruktion)

   • om du har sprickor eller risk för sprickbildning i mage-tarmkanalen.

   Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Duphalac.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Duphalac:

   • om du har ont i magen av okänd anledning

   Barn

   Behandling av barn bör endast ske efter förskrivning av läkare.

   Andra läkemedel och Duphalac

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Duphalac med mat

   Duphalac kan tas med eller utan mat.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Duphalac kan användas under graviditet och amning.

   Det förväntas inga effekter på fertiliteten.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Duphalac har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Duphalac innehåller laktos, galaktos, fruktos och sulfit

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

   Duphalac kan innehålla upp till 60 mg/ml laktos, (30 mg/ml glukos) samt upp till 100 mg/ml galaktos som rester från tillverkningen. Den högre doseringen vid behandling av leversjukdom kan påverka blodsockret och bör beaktas av patienter med diabetes mellitus.

   Detta läkemedel kan innehålla små mängder fruktos. Fruktos kan vara skadligt tänderna.

   Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. Hur du tar Duphalac

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Förstoppning: Vanlig startdos för vuxna och ungdomar över 14 år är 30 ml under 2-4 dagar. Därefter kan dosen gradvis minskas. 10-25 ml dagligen är en vanlig underhållsdos. Hela dygnsdosen bör lämpligen tas på morgonen. Läkemedlet kan tas outspätt eller med fördel blandas i mat, t ex juice, kakao, filmjölk eller gröt. Använd doseringsmåttet som medföljer. Dosen kan ges en gång om dagen, t.ex. till frukost, eller uppdelad i två doser om dagen.

   Ta dina doser vid samma tidpunkt varje dag. Svälj medicinen snabbt. Behåll den inte i munnen.

   Under behandling med laxermedel bör du dricka tillräcklig mängd vätska (ca 2 liter/dag, likvärdigt med 6-8 glas).

   Om du tar Duphalac i flera dagar och det inte sker någon förbättring av ditt tillstånd eller om dina symtom förvärras, kontakta läkare.

   Användning hos barn

   Behandling av barn bör endast ske efter förskrivning av läkare.

   Leversjukdom:

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för patienten. Behandling av kronisk leversjukdom sker endast på sjukhus.

   Användning för barn

   Det finns ingen tillgänglig data för behandling av barn (0 till 18 år) med leversjukdom.

   Om du har tagit för stor mängd av Duphalac

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Symtom på överdosering kan vara magsmärta och diarré.

   Om du slutar att ta Duphalac

   Sluta inte ta Duphalac eller ändra inte behandlingen utan att tala med din läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

   • Diarré.

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   • Gaser i magen (väderspänning)

   • Illamående

   • Kräkning

   • Magsmärta.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

   • Elektrolytrubbningar (en obalans av salter i blod, urin eller kroppsvätskor) på grund av diarré.

   Gaser i magen (väderspänning) kan förekomma under de första dagarna av behandling, men det försvinner efter några dagar. Du kan uppleva buksmärtor och diarré med höga doser (om detta inträffar bör dosen minskas). I situationer där behandling med hög dos behövs (t.ex. med hepatisk encefalopati, HE) kan du uppleva elektrolytrubbningar (en obalans av salter i blod, urin eller kroppsvätskor) på grund av diarré

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Duphalac ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg.dat:. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är laktulos. 1 ml oral lösning innehåller 670 mg laktulos.

   • Övriga innehållsämnen är renat vatten. Som rester från tillverkningen kan Duphalac innehålla sockerarter (t.ex. laktos, galaktos, fruktos) och sulfit.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Duphalac levereras i plastflaskor à 200, 500 och 1000 ml. Doseringsmåttet är uppmärkt med 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml och 30 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Mylan Healthcare B.V.

   Krijgsman 20,

   1186 DM Amstelveen

   Nederländerna

   Information lämnas av:

   BGP Products AB

   Box 23033

   104 35 Stockholm


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-12-17


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Duphalac®

  Oral lösning 670 mg/ml 1000 milliliter Flaska

  • Varunummer: 109181
  • Tillverkare: BGP Products AB

  94,50 kr

  Jämförpris: 1,42 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/duphalac-oral-losning-670-mg-per-ml-1000-milliliter-flaska-51360/ 51360 Duphalac® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/109181s.jpg 94.50 94.50 SEK Duphalac InStock Vid förstoppning Meny Meny/Mage Meny/Mage/Förstoppning Verkningssätt Verkningssätt/Volymökande Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Oral lösning 670 mg/ml 1000 milliliter Flaska