Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   DuoTrav

   40 mikrogram/ml + 5 mg/ml ögondroppar
   Lösning
   travoprost/timolol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad DuoTrav är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder DuoTrav
   3. Hur du använder DuoTrav
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur DuoTrav ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad DuoTrav är och vad det används för

   DuoTrav ögondroppar, lösning är en kombination av två aktiva substanser (travoprost och timolol). Travoprost är en prostaglandinanalog, som verkar genom att öka utflödet av vätska i ögat, vilket sänker trycket i ögat. Timolol är en betablockerare, som verkar genom att produktionen av vätska i ögat minskar. De två substanserna fungerar tillsammans för att minska ögontrycket.


   DuoTrav används för att behandla högt tryck i ögat hos vuxna, inklusive äldre. För högt tryck kan leda till en sjukdom som kallas glaukom.

   2. Vad du behöver veta innan du använder DuoTrav

   Använd inte DuoTrav

   - om du är allergisk mot travoprost, prostaglandiner, timolol, betablockerare eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

   - om du för närvarande har eller tidigare har haft andningsproblem såsom astma, svår kronisk obstruktiv bronkit (svår lungsjukdom som kan orsaka pipande andning, svårigheter att andas och/eller ihållande hosta) eller andra typer av andningsproblem

   - om du har allvarlig hösnuva

   - om du har långsam hjärtfrekvens, hjärtsvikt eller tillstånd som påverkar hjärtats rytm (oregelbundna hjärtslag)

   - om ytan på ditt öga är grumlig


   Fråga din läkare om råd om något av detta berör dig.

   Varningar och försiktighet

   Tala om för läkaren innan du använder detta läkemedel om du för närvarande har eller tidigare har haft:

   • kranskärlssjukdom (symtomen kan omfatta smärta eller trånghet i bröstet, andfåddhet eller kvävning), hjärtsvikt, lågt blodtryck.

   • störningar av hjärtfrekvensen som t.ex. långsamma hjärtslag.

   • andningsproblem, astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom.

   • sjukdom med nedsatt blodcirkulation (t.ex. Raynauds sjukdom eller Raynauds syndrom).

   • diabetes eftersom timolol kan dölja tecken och symtom på lågt blodsocker.

   • överaktiv sköldkörtel eftersom timolol kan dölja tecken och symtom.

   • om du ska opereras ska du före operationen tala om för läkaren att du använder DuoTrav eftersom timolol kan ändra effekterna av vissa läkemedel under anestesi.

   • Om du har myasthenia gravis (kronisk neuromuskulär svaghet).

   • Om du får en allvarlig allergisk reaktion (hudutslag, rodnad eller klåda i ögat) när du använder DuoTrav, oavsett orsak, så är det möjligt att adrenalinbehandling inte hjälper som vanligt. När du erhåller någon annan behandling bör du informera läkaren om att du behandlas med DuoTrav.

   • Om du har opererats för grå starr ska du tala med din läkare innan du använder DuoTrav.

   • Om du har eller har haft en ögoninflammation ska du tala med din läkare innan du använder DuoTrav.

   • DuoTrav kan ändra färgen på iris (den färgade delen av ditt öga). Denna förändring kan vara bestående.

   • DuoTrav kan öka längden, tjockleken, färgen och/eller antalet på dina ögonfransar och kan orsaka ovanlig hårväxt på dina ögonlock.

   • Travoprost kan tas upp genom huden och ska därför inte användas av kvinnor som är gravida eller försöker bli gravida. Om läkemedlet kommer i kontakt med huden ska man tvätta bort den genast.

   Barn och ungdomar

   DuoTrav är inte avsett att användas av barn och ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel och DuoTrav

   DuoTrav kan påverka eller påverkas av andra läkemedel som du använder, även andra ögondroppar för behandling av glaukom. Tala om för din läkare om du använder eller tänker använda läkemedel mot högt blodtryck, hjärtläkemedel som t.ex. kinidin (används för att behandla hjärttillstånd och vissa typer av malaria), läkemedel mot diabetes eller antidepressiva medel som fluoxetin och paroxetin.


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Använd inte DuoTrav om du är gravid såvida inte din läkare anser att det är nödvändigt. Om du kan tänkas bli gravid, så måste du använda säkra preventivmedel när du använder detta läkemedel.


   Använd inte DuoTrav om du ammar. DuoTrav kan gå ut i bröstmjölken.


   Rådfråga läkare innan du tar något läkemedel när du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan uppleva att din syn blir dimmig direkt efter du tagit DuoTrav. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner förrän detta försvunnit.

   DuoTrav innehåller makrogolglycerolhydroxistearat (hydrerad ricinolja) och propylenglykol,

   vilka kan orsaka hudreaktioner och hudirritation.


   3. Hur du använder DuoTrav

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos är

   En droppe i det påverkade ögat eller ögonen, en gång dagligen på morgonen eller kvällen. Ta DuoTrav vid samma tidpunkt varje dag.

   Använd DuoTrav i båda ögonen endast om din läkare har ordinerat det. Använd dropparna så länge som din läkare har ordinerat det.


   DuoTrav ska endast användas för att droppas i dina ögon.


   bild 1Bild 1


   bild2Bild 2


   bild3Bild 3


   bild4Bild 4


   • Direkt innan du använder en flaska för första gången ska du ta bort skyddspåsen och ta ut flaskan (bild 1) och anteckna datumet då du öppnade flaskan i det tomma utrymmet på etiketten.

   • Hämta DuoTrav-flaskan och en spegel.

   • Tvätta dina händer.

   • Skruva av locket.

   • Håll flaskan upp och ner mellan tummen och fingrarna.

   • Luta huvudet bakåt. Dra ner ögonlocket med ett rent finger så att det bildas en ”ficka” mellan ögonlocket och ögat. Droppen skall hamna här (bild 2).

   • Håll flaskspetsen nära ögat. Använd spegeln om det hjälper till.

   • Vidrör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med droppspetsen. Det kan förorena dropparna.

   • Tryck försiktigt på flaskan för att frigöra en droppe DuoTrav i taget (bild 3).

   • När du tagit DuoTrav ska du trycka med ett finger i ögonvrån intill näsan i 2 minuter (bild 4). Det förhindrar att DuoTrav kommer ut i resten av kroppen.

   • Om du använder dropparna i båda ögonen, upprepa de olika momenten för ditt andra öga.

   • Skruva på locket ordentligt direkt efter användning.

   • Använd endast en flaska i taget. Öppna inte skyddspåsen förrän du behöver använda flaskan.


   Om en droppe missar ögat så försök igen.


   Om du har använt för stor mängd av DuoTrav, så skölj ut allt med varmt vatten. Tag inga fler droppar förrän det är tid för din nästa ordinarie dos.


   Om du har glömt att använda DuoTrav, fortsätt med nästa dos som planerat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Dosen ska inte överstiga en droppe i varje påverkat öga per dag.


   Om du slutar att använda DuoTrav utan att tala med din läkare, så kan inte trycket i ditt öga kontrolleras och detta kan leda till synförlust.


   Om du använder andra ögondroppar så vänta minst 5 minuter mellan det att du tar DuoTrav och de andra dropparna.


   Om du använder mjuka kontaktlinser ska du inte använda dropparna med kontaktlinserna kvar i ögonen. Vänta i 15 minuter när du har droppat i ögondropparna, innan du sätter tillbaka linserna i ögonen.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Du kan vanligtvis fortsätta ta dropparna om inte biverkningarna är allvarliga. Om du är orolig så tala med en läkare eller apotekspersonal. Sluta inte att använda DuoTrav utan att ha talat med din läkare.


   Mycket vanliga biverkningar

   (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)


   Effekter i ögonen

   Ögonrodnad.


   Vanliga biverkningar

   (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


   Effekter i ögonen

   Inflammation i ögats yta med ytskador, ögonsmärta, dimsyn, onormal syn, torra ögon, klåda i ögonen, obehag i ögonen, tecken och symtom på ögonirritation (t.ex. sveda, smärta).


   Mindre vanliga biverkningar

   (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


   Effekter i ögonen

   Inflammation i ögats yta, inflammation i ögonlocket, svullen bindhinna, ökad tillväxt av ögonfransarna, irisinflammation, ögoninflammation, ljuskänslighet, nedsatt syn, trötta ögon, ögonallergi, ögonsvullnad, ökad tårproduktion, ögonlocksrodnad, förändring av ögonlockets färg.


   Allmänna effekter

   Läkemedelsallergi, yrsel, huvudvärk, förhöjt eller sänkt blodtryck, andfåddhet, ökad hårväxt, dropp längst bak i svalget, hudinflammation och klåda, långsammare hjärtslag.


   Sällsynta biverkningar

   (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)


   Effekter i ögonen

   Förtunning av ögats yta, inflammation i ögonlockskörtlarna, brustet blodkärl i ögat, krustabildning på ögonlocken, onormalt placerade ögonfransar, onormalt ökad tillväxt av ögonfransarna.


   Allmänna effekter

   Nervositet, oregelbundna hjärtslag, håravfall, röstproblem, andningssvårigheter, hosta, halsirritation, nässelfeber, onormala levervärden, hudmissfärgning, mörkare hud, törst, trötthet, obehag inuti näsan, färgad urin, smärta i händer och fötter.


   Har rapporterats

   (förekommer hos okänt antal användare)


   Effekter i ögonen

   Hängande ögonlock (gör att ögat hålls halvslutet).


   Allmänna effekter

   Utslag, hjärtsvikt, bröstsmärta, stroke, svimning, depression, astma, ökad hjärtfrekvens, domningar eller stickande känsla, hjärtklappning, svullnad i underbenen, dålig smak i munnen.

   Dessutom:

   DuoTrav är en kombination av 2 aktiva ämnen. Liksom andra läkemedel som appliceras i ögonen absorberas travoprost och timolol (en betablockerare) i blodet. Detta kan ge liknande biverkningar som iakttas med intravenösa (ges i en ven) och/eller perorala (som tas genom munnen) betablockerande läkemedel. Förekomsten av biverkningar efter administrering i ögonen är lägre än när läkemedel t.ex. tas genom munnen eller injiceras. Följande angivna biverkningar har inte rapporterats för DuoTrav men omfattar reaktioner som ses i klassen betablockerare när de används för behandling av ögontillstånd:


   Ögoneffekter: inflammation i ögonlocket, inflammation i hornhinnan, avlossning av det skikt under näthinnan som innehåller blodkärl efter filtreringskirurgi, vilket kan orsaka synstörningar, minskad känslighet i hornhinnan, erosion av hornhinnan (skada på ögonglobens främre skikt), dubbelseende, ändrad färg på iris.


   Allmänna effekter

   Hjärta och blodcirkulation: långsamma hjärtslag, hjärtklappning, ödem (vätskeansamling), ändrad rytm eller hastighet på hjärtslagen, kronisk hjärtinsufficiens (hjärtsjukdom med andfåddhet och svullnad av fötter och ben på grund av vätskansamling), en typ av hjärtrytmsrubbning, hjärtinfarkt, lågt blodtryck, Raynauds fenomen, kalla händer och fötter, minskad blodförsörjning till hjärnan.


   Andningsvägarna: sammandragning av luftvägarna i lungorna (framför allt hos patienter med redan befintlig sjukdom), svårighet att andas, nästäppa.


   Nervsystemet och allmänna symtom: sömnsvårigheter (insomni), mardrömmar, minnesförlust, förlust av styrka och energi.


   Mage-tarm: smakförändringar, illamående, magbesvär, diarré, muntorrhet, buksmärta, kräkning.


   Allergi: generaliserade allergiska reaktioner, bland annat svullnad under huden som kan förekomma på ställen som t.ex. ansiktet och armar och ben och kan hindra luftvägarna vilket kan orsaka svårighet att svälja eller andas, begränsat och generaliserat utslag, klåda, allvarlig, plötslig livshotande allergisk reaktion.


   Hud: hudutslag med vitt silveraktigt färgat utseende (psoriasisliknande utslag) eller förvärrande av psoriasis, fjällande hud.


   Muskler: ökade tecken och symtom på myasthenia gravis (muskelrubbning), ovanliga förnimmelser som t.ex. stickningar i huden. Muskelsvaghet/muskeltrötthet, muskelsmärta ej orsakad av träning.


   Reproduktionsorganen: Nedsatt sexuell förmåga, minskad sexuell lust.


   Metabolism: låga blodsockernivåer


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur DuoTrav ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på flaskan och ytterkartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 30 °C

   Du måste kassera flaskan 4 veckor efter att du öppnat den, för att förhindra infektioner, och ta en ny flaska. Skriv upp det datum som du öppnat den på avsett utrymme på varje flaska och kartong.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - De aktiva substanserna är travoprost och timolol. En ml lösning innehåller 40 mikrogram travoprost och 5 mg timolol (som timololmaleat).


   - Övriga innehållsämnen är polyquaternium 1, mannitol (E421), propylenglykol (E1520), makrogolglycerolhydroxistearat (hydrerad ricinolja), borsyra, natriumklorid, natriumhydroxid eller saltsyra (för att justera pH värdet) och renat vatten. Små mängder natriumhydroxid eller saltsyra tillsätts för att hålla surhetsgraden (pH-värdet) normal.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   DuoTrav är en vätska (en klar, färglös lösning) som tillhandahålls i en 2,5 ml plastflaska med skruvkork.

   Varje flaska är förpackad i en skyddspåse.

   Förpackningar om 1, 3 eller 6 flaskor.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Alcon Laboratories (UK) Ltd.,

   Frimley Business Park

   Frimley

   Camberley

   Surrey GU16 7SR

   Storbritannien


   Tillverkare

   S.A. Alcon-Couvreur N.V.,

   Rijksweg 14,

   2870 Puurs

   Belgien


   Tillverkare

   Alcon Cusí, S.A.,

   Camil Fabra 58,

   08320 El Masnou,

   Spanien


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:   België/Belgique/Belgien

   Luxembourg/Luxemburg

   Alcon NV

   + 32 (0)2 754 32 10 (België/Belgique/Belgien)

   Latvija

   Alcon Pharmaceuticals Ltd

   + 371 67 321 121

   Бългapия

   Алкон България ЕОО

   + 359 2 950 15 65

   Lietuva

   Alcon Pharmaceuticals Ltd

   atstovybė

   + 370 5 2 314 756

   Česká republika

   Alcon Pharmaceuticals

   (Czech Republic) s.r.o.

   + 420 225 775 111

   Magyarország

   Alcon Hungária

   Gyógyszerkereskedelmi Kft

   + 36-1-463-9080

   Danmark

   Alcon Nordic A/S

   + 45 3636 4300

   Nederland

   Alcon Nederland BV

   + 31 (0) 183 654321

   Deutschland

   Alcon Pharma GmbH

   + 49 (0)761 1304-0

   Norge

   Alcon Nordic A/S

   + 45 3636 4300

   Ελλάδα/Κύπρος

   Άλκον Λαμποράτορις

   Ελλάς ΑΕΒΕ’

   + 30 210 68 78 300 (Ελλάδα)

   Österreich

   Alcon Ophthalmika GmbH

   + 43 (0)1 596 69 70

   Eesti

   Alcon Pharmaceuticals Ltd. Eesti filiaal

   + 372 6 313 214

   Polska

   Alcon Polska Sp. z o.o.

   + 48 22 820 3450

   España

   Alcon Cusí, S.A.

   + 34 93 497 7000

   Portugal

   Alcon Portugal -

   Produtos e Equipamentos

   Oftalmológicos, Lda.

   + 351 214 400 300

   France

   Laboratoires Alcon

   + 33 (0)1 47 10 47 10

   România

   S.C. Alcon Romania S.R.L.

   + 40 21 203 93 24

   Hrvatska

   Alcon Farmaceutika d.o.o.

   + 385 1 4611 988

   Slovenija

   Alcon d.o.o.

   + 386 1 422 5280

   Ireland

   Malta

   United Kingdom

   Alcon Laboratories (UK) Ltd

   + 44 (0) 345 266 9363 (United Kingdom)

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Alcon Division

   + 421 2 5441 0378

   Ísland

   Alcon Nordic A/S

   + 45 3636 4300

   Suomi/Finland

   Alcon Nordic A/S

   + 45 3636 4300

   Italia

   Alcon Italia S.p.A.

   + 39 02 81 80 31

   Sverige

   Alcon Nordic A/S

   + 45 3636 4300


   Denna bipacksedel ändrades senast

   22.01.2015


   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  DuoTrav

  Ögondroppar, lösning 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml 2,5 milliliter Flaska

  • Varunummer: 573177
  • Tillverkare: Novartis Sverige AB

  242,04 kr

  Jämförspris: 121,02 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?