Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Doxycyklin 2care4

   100 mg tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR DOXYCYKLIN 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER DOXYCYKLIN 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER DOXYCYKLIN 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV DOXYCYKLIN 2CARE4

   Vad innehåller Doxycyklin 2care4 ?

   Innehållsdeklaration

   – Den aktiva substansen är doxycyklinmonohydrat motsvarande 100 mg

   doxycyklin per tablett.

   – Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa,

   natriumstärkelseglykolat, talk, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri

   kiseldioxid, renat vatten.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

   Tillverkare

   Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR DOXYCYKLIN 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Tablett: grågul, rund och kupad med skåra på ena sidan.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåDoxycyklin 2care4 för?

   Doxycyklin 2care4 är ett antibiotikum som förhindrar bakteriernas

   tillväxt.


   Doxycyklin 2care4 används vid behandling av lunginflammation, akut

   försämring av kronisk luftrörskatarr (bronkit), Chlamydiainfektioner i

   urin- och könsorganen. Borreliainfektioner efter fästingbett. Doxycyklin

   2care4 används även vid akut bihåleinflammation till patienter som är

   överkänsliga mot penicilliner eller då behandling med penicilliner ej givit

   önskad effekt.

   2. INNAN DU ANVÄNDER DOXYCYKLIN 2CARE4

   Använd inte Doxycyklin 2care4:

   Om du är allergisk mot doxycyklin, tetracykliner eller mot något annat

   innehållsämne i detta läkemedel.

   Var särskilt försiktig med Doxycyklin 2care4:

   Barn under 8 år bör endast behandlas med Doxycyklin 2care4 på bestämd

   ordination av läkare därför att denna typ av läkemedel (tetracykliner)

   kan påverka tandemaljen så att den missfärgas eller utvecklas

   ofullständigt och på grund av inlagring i det växande skelettet.


   På grund av risken för allergiska hudreaktioner bör du undvika solning,

   även solning i solarier, under behandlingstiden och ytterligare minst

   5 dygn efter det att behandlingen har avslutats.


   Informera läkaren om du saknar produktion av saltsyra i magsäcken.


   Kontakta läkare om du får långvarig och/eller besvärande diarré.

   Intag av Doxycyklin 2care4 med mat och dryck:

   Effekten av Doxycyklin 2care4 kan påverkas vid samtidigt intag av alkohol.

   Effekten av Doxycyklin 2care4 påverkas inte av mat.

   Graviditet

   Risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Doxycyklin 2care4

   under graviditet annat än på bestämd ordination av läkare.


   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar

   att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder

   detta läkemedel.

   Amning

   Doxycyklin 2care4 går över i modersmjölk men påverkar troligen inte

   barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av

   Doxycyklin 2care4 under amning.


   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar

   att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder

   detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Doxycyklin 2care4 har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och

   använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra

   motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.

   En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

   är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller

   biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra

   avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

   Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller farmaceut om du tar, nyligen har tagit eller kan

   tänkas ta andra läkemedel.


   Följande läkemedel bör undvikas vid behandling med Doxycyklin 2care4:

   – antacida (för behandling av sura uppstötningar)

   – järnmedicin

   – kinapril (mot högt blodtryck)

   – didanosin (mot virusinfektioner)

   – atovakvon (mot lunginflammation (pneumocystis carinii) och malaria)

   – antibakteriella läkemedel som innehåller penicillin


   Följande läkemedel kan minska effekten av Doxycyklin 2care4 om de tas

   samtidigt:

   – kalcium (bör tas minst 3 timmar före eller efter Doxycyklin 2care4)

   – rifampicin (mot tuberkulos)

   – fenobarbital, fenytoin eller karbamazepin (mot epilepsi)

   – omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol eller esomeprazol

   (minskar produktionen av saltsyra i magsäcken)


   Effekten av P-piller kan minska av behandlingen med Doxycyklin 2care4.


   Om du vid långtidsbehandling samtidigt använder antikoagulantia

   (läkemedel som minskar blodets förmåga att levra sig) ska du tala med

   din läkare innan du använder Doxycyklin 2care4, eftersom dosen för

   antikoagulantia kan behöva sänkas.

   3. HUR DU ANVÄNDER DOXYCYKLIN 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga

   läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig.


   Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år: Första dagen 2 tabletter,

   därefter 1 tablett dagligen.


   Eftersom doxycyklin utsöndras långsamt ur kroppen räcker det i de flesta

   fall med en dos dagligen.


   Redan efter ett par dagars behandling med Doxycyklin 2care4 kan

   tecknen på infektionen ha försvunnit, men det är mycket viktigt att du

   fortsätter behandlingen enligt läkarens anvisningar. Det finns annars risk

   för att infektionen återkommer.

   Administrering

   Ta tabletterna tillsammans med mat för att förhindra obehagskänsla

   i magen (se även avsnitt 2: Doxycyklin 2care4 med mat, dryck och

   alkohol).


   Svälj tabletterna med vätska eller lös dem i vatten men se då till att

   samtliga korn sväljs.


   Ligg inte ner då du tar tabletterna.

   Om du använder mera Doxycyklin 2care4 än du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn

   fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller

   Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt

   rådgivning.

   Om du glömt att ta Doxycyklin 2care4:

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare,

   apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla

   användare behöver inte få dem.


   Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber, andningssvårigheter och/eller

   ansiktssvullnad bör sjukhus eller läkare kontaktas och behandlingen

   avbrytas.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Illamående,

   kräkningar, diarré. För att minska dessa biverkningar kan du ta

   Doxycyklin 2care4 tillsammans med mat.


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Hud- och

   nässelutslag, överkänslighet mot solljus (se även avsnittet ”Varningar

   och försiktighet”).


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

   Överkänslighetsreaktion, minskat antal blodplättar (trombocytopeni),

   nagelavlossning, hudrodnad, slemhinne- och hudinflammationer av olika

   svårighetsgrad, förhöjt tryck i huvudet (som kan ge symtom i form av

   huvudvärk eller nedsatt synskärpa), inflammation i tjocktarmen.


   Okänd frekvens (förekommer hos okänt antal användare): Nagelavlossning

   orsakad av överkänslighet mot solljus.

   Svampöverväxt i munnens eller slidans slemhinnnor kan ibland uppstå

   beroende på att den normala bakteriefloran påverkats, och kan orsaka

   inflammation. Om besvär uppträder och kvarstår under flera dagar eller

   upplevs som svåra, kontakta läkare.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller

   sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna

   information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer

   nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

   informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala.

   webbplats: www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV DOXYCYKLIN 2CARE4

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid högst 30 °C.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga

   apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.

   Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2014-08-11

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Doxycyklin 2care4

  Tablett 100 mg 20 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 070293
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  122,40 kr

  Jämförspris: 6,12 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?