• Doxazosin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Doxazosin Sandoz

   4 mg depottabletter
   doxazosin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD DOXAZOSIN SANDOZ 4 MG DEPOTTABLETTER ÄR OCH VAD DE ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR DOXAZOSIN SANDOZ 4 MG DEPOTTABLETTER
   3. HUR DU ANVÄNDER DOXAZOSIN SANDOZ 4 MG DEPOTTABLETTER
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR DOXAZOSIN SANDOZ 4 MG DEPOTTABLETTER SKA FÖRVARAS
   6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD DOXAZOSIN SANDOZ 4 MG DEPOTTABLETTER ÄR OCH VAD DE ANVÄNDS FÖR

   Doxazosin Sandoz 4 mg depotabletter tillhör en grupp läkemedel som kallas

   alfablockerare.

   Det används för behandling av:

   • Högt blodtryck

   • Symtom som orsakas av förstorad prostatakörtel hos män.

   Hos patienter som tar detta läkemedel för behandling av högt blodtryck (hypertoni) verkar läkemedlet genom att få blodkärlen att slappna av så att blodet lättare kan passera genom dem. Detta hjälper till att sänka blodtrycket.

   Hos patienter med förstorad prostatakörtel tas detta läkemedel för behandling av dålig och/eller frekvent urinering. Detta är vanligt hos patienter med förstorad prostatakörtel (benign prostatahyperplasi). Detta läkemedel verkar genom att få muskeln runt urinblåsans utgång och prostatakörteln att slappna av så att urinen lättare kan passera.

   Doxazosin som finns i Doxazosin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR DOXAZOSIN SANDOZ 4 MG DEPOTTABLETTER

   Använd inte detta läkemedel

   • om du är allergisk (överkänslig) mot doxazosin, besläktade kinazoliner t.ex. prazosin och terazosin eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt 6).

   • om du har haft någon förträngning i magtarmkanalen

   • om du har förstorad prostatakörtel tillsammans med hinder i urinutflödet i de övre urinvägarna, kroniska urinvägsinfektioner eller urinstenar

   • om du har svårt att kontrollera urinblåsan (överflödesinkontinens), inte kan urinera eller har njursvikt

   • om du ammar

   • om du får behandling p.g.a. förstorad prostata och har lågt blodtryck

   • om du vid uppstigning har eller någon gång har haft lågt blodtryck som lett till yrsel, svindel eller svimning.

   Varningar och försiktighet

   Prata med din läkare innan du använder Doxazosin Sandoz:

   • om du har någon leversjukdom

   • om du har någon hjärtsjukdom

   • om du ska genomgå kirurgi för katarakt, d.v.s. grå starr

   • om du är gravid eller försöker bli gravid

   • om du också tar andra läkemedel.

   Yrsel, svaghet och i sällsynta fall svimning kan inträffa, särskilt när du först börjar ta denna medicin. Därför ska du vara försiktig i början av behandlingen och undvika situationer som kan leda till skada om dessa symtom inträffar.

   Andra läkemedel och Doxazosin Sandoz

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Det är särskilt viktigt att nämna följande innan du börjar använda medicinen:

   • läkemedel för att behandla erektionssvårigheter (t.ex. silfenadil, tadalafil och vardenafil) kan tillsammans med Doxazosin Sandoz orsaka lågt blodtryck.

   • läkemedel mot högt blodtryck.

   En del patienter som står på behandling med alfablockerare p.g.a. högt blodtryck eller prostata­förstoring kan uppleva yrsel eller svindel till följd av lågt blodtryck när de sätter sig upp eller reser sig i stående ställning. En del patienter har fått dessa symtom då de använt läkemedel mot erektions­problem (impotens) tillsammans med alfablockerare. För att minska sannolikheten för dessa symtom bör du ta en regelbunden dos alfablockerare varje dag innan du börjar använda läkemedel för behandling av erektionsproblem.

   Graviditet och amning

   • Du ska inte ta detta läkemedel om du är gravid utan att först tala med din läkare. Säkerheten hos detta läkemedel vid graviditet har inte fastställts tillräckligt väl.

   • Du ska inte ta detta läkemedel om du ammar (se avsnitt 2 ” Använd inte detta läkemedel”).

   Körförmåga och användning av maskiner

   Var försiktig om du framför fordon eller använder maskiner. Dessa tabletter kan påverka din körförmåga och förmåga att använda maskiner tryggt, särskilt i början av din behandling. De kan göra att du känner dig svag eller yr. Om du påverkas av tabletterna ska du inte framföra fordon eller använda maskiner och genast kontakta din läkare.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU ANVÄNDER DOXAZOSIN SANDOZ 4 MG DEPOTTABLETTER

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos av Doxazosin Sandoz 4 mg depottabletter är 4 mg en gång per dag som en engångsdos.

   Det kan hända att din läkare ökar dosen till 8 mg en gång per dag. Detta är den maximala dosen av Doxazosin Sandoz 4 mg depottabletter.

   Doxazosin Sandoz är en depottablett. Läkemedlet är inneslutet i ett skal som inte tas upp av kroppen utan som är speciellt utformat för att långsamt frigöra läkemedlet. När tabletten sväljs friges doxazosin långsamt ut i kroppen från tabletten, tills tabletten är tom.


   Eftersom den tomma tabletten försvinner ur kroppen via tarmrörelser, kan du ibland se något i avföringen som ser ut som en tablett. Detta är förväntat så du behöver inte oroa dig.

   Administreringssätt:

   • Tugga, dela eller krossa inte tabletterna.

   • Svälj tabletterna hela tillsammans med vatten.

   • Du kan ta dessa tabletter med eller utan mat.

   Barn och ungdomar:

   Detta läkemedel rekommenderas inte till patienter under 18 år.

   Om du har tagit för stor mängd av detta läkemedel

   Alltför många tabletter på en gång kan göra att du mår dåligt. Om du har tagit flera tabletter kan det vara farligt.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta detta läkemedel

   Om du glömt att ta en tablett ska du hoppa över den dosen helt och hållet. Fortsätt att ta dina tabletter som vanligt.

   Om du slutar att använda detta läkemedel

   Det är viktigt att fortsätta ta dina tabletter. Ändra inte dosen eller sluta ta tabletterna utan att först kontrollera med din läkare.

   Vänta inte med att kontakta läkare tills dina tabletter har tagit slut.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vissa biverkningar kan vara allvarliga:

   Om något av följande inträffar ska du sluta ta medicinen och genast kontakta din läkare eller akutvårdsavdelningen på närmaste sjukhus:

   • Allergiska reaktioner såsom väsljud, andnöd, extrem yrsel eller kollaps, svullnad i ansikte eller hals, eller allvarligt hudutslag med röda fläckar eller blåsor.

   • Bröstsmärta, ökande eller oregelbundna hjärtslag, hjärtattack eller stroke.

   • Gulfärgning av huden eller ögonvitorna, orsakade av leverproblem.

   • Ovanliga blåmärken eller blödningar, orsakade av minskat antal blodplättar.

   Dessa biverkningar är mindre vanliga (drabbar färre än 1 av 100 användare) eller sällsynta (drabbar färre än 1 av 1000 användare).

   Övriga biverkningar:

   Vanligt (hos färre än 1 av 10 patienter):

   • infektioner i andnings- och urinvägarna

   • yrsel, huvudvärk, sömnighet

   • hjärtklappning, snabb puls

   • lågt blodtryck

   • blodtrycksfall vid uppstigning som kan leda till yrsel, svindel eller svimning

   • karusellkänsla

   • klåda

   • andnöd, nästäppa eller snuva

   • bronkit, hosta

   • buksmärta, matsmältningsbesvär, muntorrhet, illamående/kräkning

   • ryggvärk, muskelvärk

   • smärtsam och tät urinavgång, oförmåga att kontrollera urinblåsan (urininkontinens)

   • svaghet, bröstsmärta, flunsaliknande symtom, svullna händer, vrister eller fötter.

   Mindre vanligt (hos färre än 1 av 100 patienter):

   • aptitförlust, ökad aptit

   • gikt

   • ångest, depression, sömnproblem

   • minskad hudkänslighet, svimning, skakningar

   • öronringingar eller öronbrus

   • näsblod

   • förstoppning, diarré, väderspänning, kräkning, gastroenterit

   • onormala blodvärden för leverfunktionen

   • utslag

   • smärtande leder

   • blod i urinen, svårt eller smärtsamt att urinera, behov att urinera onormalt ofta

   • oförmåga att få erektion

   • smärta

   • viktökning.

   Mycket sällsynt (hos färre än 1 av 10 000 patienter):

   • lågt antal vita blodkroppar

   • upprymdhet, nervositet

   • stickningar eller känselrubbningar i händer och fötter

   • dimsyn

   • långsam puls

   • heta vallningar

   • svårt att andas eller vinande andning

   • håravfall, purpurfärgade fläckar i huden, kliande utslag

   • muskelkramper, muskelsvaghet

   • besvär med att urinera, trängningar, tätare behov att urinera, behov att urinera på natten

   • bröstförstoring hos män

   • ihållande smärtsam erektion. Sök vård omedelbart.

   • trötthet, allmän sjukdomskänsla, hudsvullnad.

   Har rapporterats:

   • smakförvrängning

   • sädestömning bakåt i blåsan och inte mot urinröret (retrograd ejakulation)

   • en viss komplikation som kan förekomma under gråstarrskirurgi (IFIS-syndromet, se också avsnitt 2 “Varningar och försiktighet”).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR DOXAZOSIN SANDOZ 4 MG DEPOTTABLETTER SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är doxazosin. En tablett innehåller 4 mg doxazosin (som mesilat).

   • Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna:

   Makrogol 200

   Makrogol 900

   Butylhydroxytoluen (E321)

   Cellulosa, mikrokristallin

   Povidon K30

   Alfa-tokoferol (E307)

   Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

   Natriumlaurylfumarat

   Dragering:

   Metakrylsyra-etylakrylatkopolymer (1:1), dispersion 30%

   Kiseldioxid, kolloidal, hydratiserad

   Makrogol (1300-1600)

   Titandioxid (E171)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Doxazosin Sandoz 4 mg depottabletter är vita, runda, bikonvexa och märkta ”DL”.

   Doxazosin Sandoz 4 mg depottabletter är förpackade i blisterkartor.

   Blisterkartorna är förpackade i en kartong som innehåller 14, 28, 30, 56, 98 eller 100 tabletter eller 500 tabletter (endast för sjukhusbruk).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Sandoz A/S

   Edvard Thomsens Vej 14

   2300 Köpenhamn S

   Danmark.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-01-30


  Doxazosin Sandoz

  Depottablett 4 mg Doxazosin 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 137514
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  313,28 kr

  Jämförpris: 3,13 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?