Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Dorzolamide/Timolol Teva

   20 mg/ml + 5 mg/ml ögondroppar, lösning
   Dorzolamid/Timolol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD DORZOLAMIDE/TIMOLOL TEVA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER DORZOLAMIDE/TIMOLOL TEVA
   3. HUR DU ANVÄNDER DORZOLAMIDE/TIMOLOL TEVA
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR DORZOLAMIDE/TIMOLOL TEVA SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD DORZOLAMIDE/TIMOLOL TEVA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   • Dorzolamide/Timolol Teva innehåller två läkemedelssubstanser: dorzolamid och timolol.

   • Dorzolamid tillhör en grupp läkemedel som kallas karbanhydrashämmare. Timolol tillhör en grupp läkemedel som kallas betablockerare. Dessa läkemedelssubstanser sänker trycket i ögat på olika sätt.

   • Dorzolamide/Timolol Teva används för att sänka ett förhöjt tryck i ögat vid grön starr (glaukom) när behandling med ögondroppar innehållande enbart betablockerare inte är tillräcklig.

   Dorzolamid och timolol som finns i Dorzolamide/Timolol Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktioner.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER DORZOLAMIDE/TIMOLOL TEVA

   Använd inte Dorzolamide/Timolol Teva ögondroppar, lösning

   • om du är allergisk mot dorzolamidhydroklorid, timololmaleat, betareceptorblockerare eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har eller tidigare har haft problem med andningen såsom astma eller allvarlig kroniskt obstruktiv bronkit (allvarlig lungsjukdom som kan ge väsande andning, andningssvårigheter eller långvarig hosta)

   • om du har långsam hjärtrytm, hjärtsvikt eller störningar i hjärtrytmen (oregelbunden hjärtrytm)

   • om du har allvarlig njursjukdom eller tidigare har haft njursten

   • om surhetsgraden i ditt blod är förhöjd på grund av förhöjda kloridnivåer i blodet (hyperkloremisk acidos).

   Kontakta läkare eller apotekspersonal om du är tveksam till om du bör använda Dorzolamide/Timolol Teva.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder detta Dorzolamide/Timolol Teva. Tala med din läkare om eventuella medicinska problem eller ögonbesvär som du har nu eller tidigare har haft, framför allt:

   • sjukdom i hjärtats kranskärl (symtom kan inkludera bröstsmärta, tryck över bröstet, andnöd eller kvävningskänsla) hjärtsvikt, lågt blodtryck

   • störningar i hjärtrytmen såsom långsam hjärtrytm

   • andningsbesvär, astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (lungsjukdom som kan orsaka väsande andning, andningssvårigheter och/eller långvarig hosta)

   • sjukdom som ger dålig blodcirkulation (som Reynauds sjukdom eller Reynauds syndrom)

   • diabetes, eftersom timolol kan dölja tecken och symtom på lågt blodsocker (hypoglykemi)

   • överaktiv sköldkörtel eftersom timolol kan dölja tecken och symtom på sjukdom.


   Du bör också informera din läkare om eventuella allergier eller allergiska reaktioner inklusive nässelfeber, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, vilket kan orsaka svårigheter att andas eller svälja.


   Tala också om för din läkare om du har muskelsvaghet eller fått diagnosen myastenia gravis.


   Tala om för din läkare att du använder Dorzolamide/Timolol Teva innan du genomgår en operation eftersom timolol kan förändra effekterna av läkemedel som används vid narkos.


   Om du känner irritation av något slag i ögat eller får andra ögonproblem, som t ex röda ögon eller svullna ögonlock, ska du snarast kontakta din läkare.


   Om du misstänker att Dorzolamide/Timolol Teva orsakar en allergisk reaktion eller överkänslighet (t. ex. hudutslag eller rodnad och klåda vid ögat), avbryt behandlingen och kontakta läkare snarast möjligt.


   Tala om för din läkare om du utvecklar en ögoninfektion, får en ögonskada, genomgår ögonkirurgi eller utvecklar en reaktion med symtom som förvärras eller som du inte tidigare upplevt.


   Dorzolamide/Timolol Teva ögondroppar kan påverka hela kroppen.


   Om du använder mjuka kontaktlinser, rådgör med läkare före användning av Dorzolamide/Timolol Teva (se ” Dorzolamide/Timolol Teva innehåller bensalkoniumklorid” nedan).


   Användning hos barn
   Det finns begränsad erfarenhet från behandling med detta läkemedel av barn som är 2 år och äldre.


   Användning hos äldre
   I studier med dorzolamid/timolol var effekten likartad hos äldre och yngre patienter.


   Användning hos patienter med nedsatt leverfunktion
   Berätta för din läkare om du har eller tidigare har haft någon form av leverbesvär.

   Andra läkemedel och Dorzolamide/Timolol Teva

   Dorzolamide/Timolol Teva kan påverka eller påverkas av andra läkemedel du använder, även andra ögondroppar mot glaukom. Tala om för din läkare om du använder eller tänker använda läkemedel som sänker blodtrycket, hjärtmediciner eller läkemedel mot diabetes. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även andra ögondroppar eller receptfria läkemedel. Detta är särskilt viktigt om du:

   • använder läkemedel som sänker blodtrycket eller för att behandla hjärtsjukdom (såsom kalciumkanalblockerare, betablockerare eller digoxin)

   • använder läkemedel för att behandla oregelbunden hjärtrytm som t ex kalciumkanalblockerare, betablockerare, kinidin (som också kan användas för att behandla vissa typer av malaria) eller digoxin

   • använder andra ögondroppar som innehåller betablockerare

   • använder en annan karbanhydrashämmare såsom acetazolamid

   • använder monoaminoxidas-hämmare (MAOIs) som används för behandling av depression

   • använder läkemedel som du fått för exempelvis vattenkastningsbesvär (parasympatomimetika). Parasympatomimetika är en typ av läkemedel som ibland också används för att återfå normala tarmrörelser

   • använder vissa starka smärtstillande narkotiska läkemedel såsom morfin

   • använder läkemedel för behandling av diabetes

   • använder läkemedel för behandling av depression såsom fluoxetin eller paroxetin.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet
   Använd inte Dorzolamide/Timolol Teva om du är gravid såvida inte din läkare anser att det är nödvändigt. Berätta för din läkare om du är eller planerar att bli gravid.


   Amning
   Använd inte Dorzolamide/Timolol Teva om du ammar, timolol kan överföras till bröstmjölken. Berätta för din läkare om du ammar eller planerar att amma.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier avseende effekter på förmågan att köra bil och använda maskiner har utförts. Dorzolamide/Timolol Teva kan ge biverkningar såsom dimsyn, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller sköta maskiner. Vänta med att köra eller använda maskiner till dess du känner dig bra eller din syn är klar.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dorzolamide/Timolol Teva innehåller bensalkoniumklorid

   Detta läkemedlet innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid och kan orsaka ögonirritation. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser. Det är viktigt att du tar ur dina linser innan du använder ögondropparna och att linserna inte sätts in i ögonen igen förrän 15 minuter efter det att du har tagit ögondropparna. Din läkare kan förklara detta för dig. Bensalkoniumklorid kan missfärga linserna.


   3. HUR DU ANVÄNDER DORZOLAMIDE/TIMOLOL TEVA

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Lämplig dos och behandlingstid bestäms av läkaren.


   Vanlig dosering är en droppe morgon och kväll i ögat/ögonen som ska behandlas.
   Om detta läkemedel används tillsammans med andra ögondroppar bör ögondropparna tas med minst 10 minuters mellanrum.


   Ändra inte doseringen utan att rådgöra med din läkare.


   Se till att flaskans spets inte vidrör ögat eller området runt ögat. Detta kan leda till förorening med bakterier, som kan orsaka ögoninfektioner. En sådan infektion kan leda till allvarlig ögonskada, även synförlust. För att undvika att förorena innehållet i flaskan, tvätta händerna och se till att flaskans spets inte kommer i kontakt med några föremål. Om du tror att ögondropparna förorenats eller om du får en ögoninfektion, kontakta din läkare snarast för att diskutera om du ska fortsätta använda ögondropparna i den aktuella flaskan.


   Bruksanvisning
   Det kan vara lättare att ta dropparna framför en spegel.

   1. Innan läkemedlet används för första gången, se till att förseglingen är obruten.

   2. För att öppna flaskan, skruva av locket.

   3. Luta huvudet bakåt och dra ner det undre ögonlocket så att en ficka bildas mellan ögonlock och öga.

   Luta huvudet bakåt och dra ner det undre ögonlocket så att en ficka bildas mellan ögonlock och öga.


   4. Vänd flaskan upp och ner och tryck lätt på sidorna av flaskan tills en droppe har droppats in i ögat, enligt läkarens anvisning. VIDRÖR INTE ÖGAT ELLER ÖGONLOCKET MED SPETSEN PÅ FLASKAN.


   Vänd flaskan upp och ner och tryck lätt på sidorna av flaskan tills en droppe har droppats in i ögat.


   5. Upprepa steg 3 och 4 med det andra ögat om din läkare har instruerat dig att göra det.
   6. Skruva på locket så att det sitter fast på flaskan.
   7. Hålet i flaskspetsen är utformat för att få ut en enda droppe i taget, gör därför inte hålet i flaskspetsen större.


   När du använt Dorzolamide/Timolol Teva, tryck ett finger vid ögonvrån, vid näsan (som i bilden nedan) i 2 minuter. Det förhindrar att timolol når övriga delar av kroppen.


   Tryck ett finger vid ögonvrån, vid näsan i 2 minuter. Det förhindrar att timolol når övriga delar av kroppen.

   Om du har använt för stor mängd av Dorzolamide/Timolol Teva

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Om du droppat för många droppar i ögat eller har svalt något av innehållet i behållaren kan du bland annat bli yr, få andningssvårigheter, huvudvärk, känna att ditt hjärta slår långsammare, bli illamående eller trött. Kontakta genast din läkare.

   Om du har glömt att använda Dorzolamide/Timolol Teva

   Det är viktigt att alltid ta Dorzolamide/Timolol Teva enligt läkarens anvisningar. Om du glömt bort att ta en dos, ta den så fort som möjligt. Om det däremot börjar bli dags att ta nästa dos hoppa då över den bortglömda dosen och följ sedan doseringsschemat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Dorzolamide/Timolol Teva

   Om du vill avbryta behandlingen med läkemedlet rådgör först med din läkare. Avbryt inte behandlingen abrupt eftersom vissa symtom då kan förvärras, särskilt om du har en kranskärlssjukdom eller överaktiv sköldkörtel.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Du kan vanligtvis fortsätta att använda dropparna, om inte biverkningarna är allvarliga. Om du är orolig tala med läkare eller apotekspersonal. Sluta inte att använda Dorzolamide/Timolol Teva utan att tala med din läkare.


   Om du får en allergisk reaktion med symtom som nässelutslag, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller hals vilket kan ge andnings- och sväljsvårigheter, ska du sluta använda Dorzolamide/Timolol Teva och omedelbart söka vård.


   Följande biverkningar har rapporterats med dorzolamid och/eller timolol, antingen i kliniska prövningar eller efter det att läkemedlet börjat säljas.


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • Brännande och stickande känsla i ögonen, smakförändringar.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Rodnad i och runt ögat/ögonen, ökat tårflöde eller klåda i ögat/ögonen, skada på hornhinnan (skada på ögats yttre lager), svullnad och/eller irritation i eller runt ögat/ögonen, känsla av att ha fått något i ögat, minskad känslighet i hornhinnan (märker inte att något kommit in i ögat och känner inte smärta), ögonsmärta, ögontorrhet, dimsyn, huvudvärk, bihåleinflammation (det trycker eller känns fullt i näsan), illamående, svaghet/trötthet och utmattning.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Yrsel, depression, inflammation i regnbågshinnan, synstörningar inkluderande brytningsfel (i vissa fall på grund av avbruten behandling för överdriven sammandragning av ögats pupill), låg puls, svimning, andningssvårigheter (dyspné), matsmältningsbesvär och njursten (ofta i form av plötsliga anfall av olidlig, krampande smärta i nedre ryggen och/eller i sidan, ljumsken eller buken).


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Systemisk lupus erythematosus (en immunsjukdom som kan orsaka inflammation i inre organ), stickningar eller domningar i händer eller fötter, (som myrkrypningar), sömnsvårigheter (insomnia), mardrömmar, minnesförlust, förvärrade tecken och symtom av myastenia gravis (muskelsjukdom), minskad sexuell lust, slaganfall, tillfällig närsynthet som kan försvinna när behandlingen avbryts, avlossning av lagret under näthinnan som innehåller blodkärl till följd av filtrationskirurgi vilket kan orsaka synstörningar, hängande övre ögonlock (som gör att ögat är till hälften stängt), dubbelseende, sårskorpor kring ögonlocken, svullnad i hornhinnan (med symtom på synstörning), lågt tryck i ögat, öronringningar, lågt blodtryck, förändringar i puls eller hjärtrytm, kronisk hjärtsvikt (hjärtsjukdom med andfåddhet, svullna fötter och ben på grund av vätskeansamling), ödem (vätskeansamlig), cerebral ischemi (minskat blodförsörjning till hjärnan), bröstsmärta, hjärtklappning (snabbare och/eller oregelbunden hjärtrytm), hjärtattack, Raynauds syndrom, svullnad och/eller kalla händer och fötter samt minskad blodcirkulation i armar och ben, benkramper och/eller smärta i benen när du går (claudicatio), andnöd, andfåddhet, rinnande eller täppt näsa, näsblod, sammandragning av luftvägarna i lungorna vilket orsakar andningssvårigheter, hosta, halsirritation, muntorrhet, diarré, kontaktdermatit, håravfall, utslag med vitt silveraktigt utseende (psoriasisliknande utslag), Peyronies sjukdom (som kan orsaka en böjning av penis), reaktioner av allergisk typ t. ex. hudutslag, nässelutslag, klåda, i sällsynta fall möjlig svullnad av läppar, ögon och mun, väsande andning eller svåra hudreaktioner (Stevens Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys).


   Liksom andra läkemedel som ges lokalt i ögat så tas timolol upp i blodet. Detta kan orsaka liknande biverkningar som de som ses för betablockerare som tas via munnen. Förekomsten av biverkningar när man ger läkemedel lokalt i ögat är lägre än när läkemedel till exempel tas genom munnen eller injiceras. Följande biverkningar är reaktioner som observerats för läkemedelsgruppen betablockerare vid behandling av ögonsjukdomar:


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):  

   • Låga blodsockernivåer, hjärtsvikt, en slags hjärtrytmssjukdom, buksmärta, kräkningar, muskelsmärta ej orsakad av träning, sexuell dysfunktion, andfåddhet, andnöd, känsla av skräp i ögat.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR DORZOLAMIDE/TIMOLOL TEVA SKA FÖRVARAS

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg.dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvaras vid högst 30ºC.

   • Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

   • Överför inte Dorzolamide/Timolol Teva till en annan behållare då det kan förväxlas eller kontamineras.

   • Dorzolamide/Timolol Teva bör användas inom 28 dagar från det att flaskan har öppnats. Efter det bör flaskan med återstående lösning kasseras.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är dorzolamid och timolol. En milliliter innehåller 20 mg dorzolamid som dorzolamidhydroklorid (22,26 mg) och 5 mg timolol som timololmaleat (6,83 mg).

   • Övriga innehållsämnen är hydroxietylcellulosa, mannitol, natriumcitratdihydrat, natriumhydroxid för pH-justering och vatten för injektionsvätskor. Bensalkoniumklorid (0,075 mg/ml) är tillsatt som konserveringsmedel.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   • Färglös, klar viskös lösning, fri från synliga partiklar med ett pH mellan 5,2-5,7 och en osmolaritet på 242-323 mosmol/kg i vita flaskor med vita droppinsatser och gula plomberade lock.

   • Varje flaska innehåller 5 ml lösning. De finns tillgängliga i förpackningar om 1 x 5 ml, 2 x 5 ml, 3 x 5 ml och 6 x 5 ml. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning
   Teva Sweden AB
   Box 1070
   251 10 Helsingborg
   Sverige


   Tillverkare

   TEVA Pharmaceuticals Works Private Limited Company
   Tancsics Mihaly ut 82
   2100 Gödöllö
   Ungern


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2017-07-13

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Dorzolamide/Timolol Teva

  Ögondroppar, lösning 20 mg/ml + 5 mg/ml 3 x 5 milliliter Flaska

  • Varunummer: 082821
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?