Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Donepezil Orifarm

   5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter
   donepezilhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Donepezil Orifarm är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Donepezil Orifarm
   3. Hur du tar Donepezil Orifarm
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Donepezil Orifarm ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Donepezil Orifarm är och vad det används för

   Donepezil Orifarm tillhör en grupp läkemedel som kallas acetylkolinesterashämmare.


   Donepezil Orifarm används för att behandla symtom på demens hos personer som fått diagnosen lindrig till måttligt svår Alzheimers sjukdom.


   Donepezilhydroklorid som finns i Donepezil Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Donepezil Orifarm

   Ta inte Donepezil Orifarm

   • om du är allergisk mot donepezilhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk mot liknande läkemedel (s.k. piperidinderivat).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Donepezil Orifarm

   • om du ska genomgå en operation som kräver att du får narkosmedel. Donepezil kan förstärka den muskelavslappnande effekten under narkos.

   • om du har eller någon gång har haft problem med hjärtat (särskilt vid sjuka sinus-syndrom eller liknande tillstånd). Donepezil kan orsaka långsammare hjärtfrekvens.

   • om du någon gång har haft magsår eller sår på tolvfingertarmen eller om du tar en viss typ av smärtstillande medel (NSAID, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, till exempel diklofenak). Samtidig användning kan leda till ökad risk för magsår eller sår på tolvfingertarmen. Läkaren kommer att övervaka dina symtom (till exempel smärta från mage eller tarmar).

   • om du har svårigheter att kissa. Läkaren kommer att övervaka dina symtom.

   • om du någon gång har haft ett krampanfall. Donepezil kan leda till ett nytt krampanfall. Läkaren kommer att övervaka dina symtom.

   • om du någon gång har haft extrapyramidala symtom (okontrollerade rörelser i kroppen eller ansiktet). Donepezil kan framkalla eller förvärra extrapyramidala symtom.

   • om du har astma eller annan långvarig lungsjukdom. Dina symtom kan förvärras.

   • om du någon gång har haft problem med levern (din dos kan behöva justeras).

   Andra läkemedel och Donepezil Orifarm

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Andra läkemedel kan påverkas av donepezil. Dessa kan i sin tur påverka effektiviteten hos donepezil. Donepezil kan interagera med:

   • läkemedel som kontrollerar hjärtrytmen (kinidin), läkemedel mot svamp

    (ketokonazol och itrakonazol), vissa typer av antibiotika (erytromycin) och läkemedel mot depression (selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, till exempel fluoxetin). Dessa läkemedel kan förstärka effekten av donepezil

   • läkemedel mot tuberkulos (rifampicin), läkemedel mot epilepsi (fenytoin och karbamazepin). Dessa läkemedel kan reducera effekten av donepezil

   • läkemedel med korttidsverkande muskelavslappnande effekt vid narkos och intensivvård (succinylkolin) samt vissa blodtryckssänkande läkemedel (betablockerare). Effekten hos dessa läkemedel förstärks.

   • läkemedel som hämmar ett specifikt enzym (acetylkolinesteras), agonister (stimulerande ämnen) eller antagonister (hämmande ämnen) till det kolinerga systemet.

   Donepezil Orifarm med mat, dryck och alkohol

   Drick inte alkohol vid behandling med donepezil eftersom alkohol kan minska läkemedlets effektivitet.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med donepezil saknas. Ta inte donepezil om du är gravid eller planerar att bli gravid, såvida inte din läkare efter en noggrann klinisk risk-/nyttaanalys anser att det är absolut nödvändigt.


   Det finns inte tillräckliga data för att utvärdera säkerheten av donepezil under amning. Du bör inte amma när du tar donepezil.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Donepezil har en mindre eller måttliga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


   Alzheimers sjukdom kan försämra din förmåga att köra bil eller använda maskiner och du får inte göra detta om inte din läkare bedömer att det är säkert för dig.


   Donepezil Orifarm kan dessutom orsaka trötthet, yrsel och muskelkramper, särskilt vid behandlingens början eller efter att dosen ökats.

   Kör inte bil och använd inte maskiner om du är påverkad.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Donepezil Orifarm innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Donepezil Orifarm


   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Tala om namnet på din vårdgivare för läkaren eller apotekspersonalen. Din vårdgivare hjälper dig att ta läkemedlet enligt ordinationen.


   Rekommenderad dos är:

   Vanligen börjar du med att ta 1 filmdragerad tablett Donepezil Orifarm 5 mg (5 mg donepezilhydroklorid) varje kväll.

   Efter en månad kan läkaren öka din dos till 2 filmdragerade tabletter Donepezil Orifarm 5 mg (10 mg donepezilhydroklorid) eller 1 filmdragerad tablett Donepezil Orifarm 10 mg (10 mg donepezilhydroklorid) varje kväll. Den maximala rekommenderade dosen är 2 filmdragerade tabletter Donepezil Orifarm 5 mg (10 mg donepezilhydroklorid) eller 1 filmdragerad tablett Donepezil Orifarm 10 mg (10 mg donepezilhydroklorid) varje kväll.


   Ändra inte dosen utom på läkares inrådan.


   Vid njurproblem krävs ingen dosjustering.


   Om du har leverproblem kan dosen behöva justeras av din läkare för att passa dig (se avsnitt 2 ”Innan du tar Donepezil Orifarm”).


   Ta Donepezil Orifarm tillsammans med vatten på kvällen före sänggåendet.


   Användning för barn och ungdomar

   Detta läkemedel rekommenderas inte till barn och ungdomar (under 18 år).


   Din läkare talar om för dig hur länge du ska fortsätta att ta tabletterna. Du kommer att behöva besöka läkare då och då för att se över din behandling och utvärdera dina symtom. Avbryt endast behandlingen efter instruktion från din läkare.

   Om du har tagit för stor mängd av Donepezil Orifarm

   Ta inte fler tabletter än du ska. Om du tar för stor mängd av donepezil kan du få till exempel följande symtom: kraftigt illamående, kräkningar, ökad salivproduktion (salivering), svettningar, långsamma hjärtslag (bradykardi), lågt blodtryck (hypotoni), andningssvårigheter (andningsdepression), kollaps, ofrivilliga muskelsammandragningar (konvulsioner) och ökad muskelsvaghet.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med tabletterna och förpackningen till sjukhuset så att läkaren vet vad du har tagit.

   Om du har glömt att ta Donepezil Orifarm

   Om du glömmer att ta en tablett fortsätter du helt enkelt med en tablett nästa dag vid den vanliga tiden. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du glömmer att ta tabletterna i mer än en vecka ska du kontakta läkare innan du tar mer läkemedel.

   Om du slutar att ta Donepezil Orifarm

   Även om du mår bättre ska du inte avbryta behandlingen utan att först tala med din läkare.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. I de flesta fall upphör de av sig själva utan att behandlingen behöver avbrytas.

   Mycket vanliga:

   kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   Vanliga:

   kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   Mindre vanliga:

   kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   Sällsynta:

   kan förekomma upp till 1 av 1 000 användare

   Mycket sällsynta:

   kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

   Ingen känd frekvens:

   frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data

   Allvarliga biverkningar

   Kontakta omedelbart läkare om du får dessa allvarliga biverkningar. Du kan behöva omedelbar läkarvård.

   • Muskelsvaghet, ömhet eller smärta, särskilt om du samtidigt känner dig sjuk, har hög feber eller mörk urin. Symtomen kan orsakas av en onormal nedbrytning av musklerna som kan vara livshotande och leda till njurproblem (ett tillstånd som kallas rabdomyolys) (Mycket sällsynta).

   • Feber med muskelstelhet, svettningar eller sänkt medvetande (detta är ett tillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom eller neuroleptiskt malignt syndrom) (Mycket sällsynta). 


   Andra biverkningar

   Mycket vanliga:

   Diarré, illamående och huvudvärk.


   Vanliga:

   Förkylning, kräkningar och orolig mage, muskelkramper, trötthet, svimningar, yrsel, sömnlöshet, smärta, aptitförlust, klåda, hudutslag, hallucinationer, oro, aggressivt beteende, onormala drömmar och/eller mardrömmar, urininkontinens, olycksfall.

   Hallucinationer, oro, aggressivt beteende och onormala drömmar och/eller mardrömmar har upphört vid dosreducering eller avbruten behandling med donepezil.


   Mindre vanliga:

   Krampanfall, långsamma hjärtslag, magsår och sår i tolvfingertarmen och magbesvär inklusive blödningar, mindre ökningar av serumkoncentrationen av ett visst muskelenzym (kreatinkinas).


   Sällsynta:

   Leversjukdomar (inklusive hepatit), okontrollerade rörelser i kroppen eller ansiktet (extrapyramidala symtom), störningar i hjärtats retledningssystem (sinoatriellt block, atrioventrikulärblock).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Donepezil Orifarm ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på burken och ytterkartongen efter Utg.dat./EXP eller på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är donepezilhydroklorid.

    Varje filmdragerad tablett innehåller 5 mg donepezilhydroklorid motsvarande 4,56 mg donepezil.

    Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg donepezilhydroklorid motsvarande 9,12 mg donepezil.

   • Övriga innehållsämnen är:

    Tablettkärna:

    Laktosmonohydrat

    Pregelatiniserad majsstärkelse

    Mikrokristallin cellulosa

    Hydroxipropylcellulosa

    Lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa

    Magnesiumstearat


    Filmdragering:

    hypromellos, Makrogol 400, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Donepezil Orifarm 5 mg filmdragerade tabletter är vita, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter märkta med DNP på ena sidan och 5 på den andra.


   Donepezil Orifarm 10 mg filmdragerade tabletter är gula, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter märkta med DNP på ena sidan och 10 på den andra.


   Läkemedelsprodukten kommer att finnas i

   Burkar med 28, 30 eller 100 filmdragerade tabletter

   Blisterförpackningar med 1, 7, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 98, 100 eller 120 filmdragerade tabletter

   Kalenderförpackningar med 28, 56 eller 98 filmdragerade tabletter


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   5260 Odense S

   Danmark


   Lokal företrädare:

   Orifarm Generics AB

   Box 56048

   102 17 Stockholm

   info@orifarm.com


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


   Danmark:

   Donepezil Orifarm

   Finland:

   Donepezil Orifarm

   Norge:

   Donepezil Orifarm

   Sverige:

   Donepezil Orifarm


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-11-06


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Donepezil Orifarm

  Filmdragerad tablett 5 mg 28 styck Kalenderförpackning

  • Varunummer: 069343
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?