• Donepezil
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Donepezil Krka

   5 mg, 10 mg, filmdragerade tabletter
   donepezilhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Donepezil Krka är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Donepezil Krka
   3. Hur du använder Donepezil Krka
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Donepezil Krka ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Donepezil Krka är och vad det används för

   Donepezil Krka (donepezilhydroklorid) tillhör en grupp läkemedel som kallas acetylkolinesterashämmare. Donepezil ökar nivåerna av en substans (acetylkolin) i hjärnan, som är involverad i minnesfunktionen, genom att fördröja nedbrytningen av acetylkolin.

   Det används för att behandla symtomen av demens vid lindrig till medelsvår Alzheimers sjukdom. Dessa symtom innefattar tilltagande minnesförlust, förvirring och beteendemässiga förändringar. Som en konsekvens av dessa symtom upplever de som lider av Alzheimers sjukdom det som svårare och svårare att utföra normala dagliga aktiviteter.

   Donepezil Krka ska bara användas av vuxna.

   Donepezil som finns i Donepezil Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Donepezil Krka

   Använd inte Donepezil Krka

   • om du är allergisk mot donepezilhydroklorid, piperidinderivat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Innan du börjar använda Donepezil Krka, tala om för din läkare eller för apotekspersonal om du har eller har haft:

   • mag- eller tolvfingertarmssår

   • krampanfall eller konvulsioner

   • någon hjärtsjukdom (oregelbunden eller mycket långsam hjärtfrekvens)

   • astma eller annan långvarig lungsjukdom,

   • leversjukdom eller hepatit (leverinflammation)

   • svårigheter att kissa eller lindrig njursjukdom

   • ofrivilliga eller onormala rörelser i tungan, ansiktet eller kroppen (extrapyramidala symtom). Donepezil Krka kan framkalla eller förvärra extrapyramidala symtom.

   Om du ska läggas in på sjukhus för en operation som kräver att du sövs ner ska du berätta för läkaren samt för narkosläkaren att du använder Donepezil Krka. Detta eftersom Donepezil Krka kan påverka hur mycket narkosläkemedel som behövs.

   Donepezil Krka kan användas av personer med nedsatt njurfunktion eller med mild till måttlig nedsatt leverfunktion. Tala om för din läkare ifall du har någon njur- eller leversjukdom. Patienter med svårt nedsatt leverfunktion bör inte använda Donepezil Krka.

   Vid fall av oförklarlig leverpåverkan kan din läkare överväga att helt avsluta din behandling med Donepezil Krka.

   Tala om för din läkare vem som är din vårdgivare. Din vårdgivare kan hjälpa dig att använda din medicin enligt läkares förskrivning.

   Andra läkemedel och Donepezil Krka

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Detta gäller även andra läkemedel som du eventuellt tar någon gång i framtiden om du fortsätter använda Donepezil Krka. Denna information är viktig då andra läkemedel kan minska eller öka effekten av Donepezil Krka.

   Du bör vara extra noggrann med att tala om för din läkare ifall du tar något av följande läkemedel:

   • andra läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom, t ex galantamin eller rivastigmin

   • läkemedel mot värk eller artrit, t ex acetylsalicylsyra, s k NSAID-preparat såsom ibuprofen eller diklofenak

   • antikolinergiskt verkande läkemedel, t ex tolterodin

   • antibiotika, t ex erytromycin, rifampicin

   • läkemedel mot svampinfektioner, t ex ketokonazol eller itrakonazol

   • antidepressiva läkemedel, t ex fluoxetin

   • läkemedel mot krampanfall, t ex fenytoin, karbamazepin

   • läkemedel mot hjärtkärlsjukdom, t ex kinidin, betablockerare (propranolol och atenolol)

   • muskelavslappnande läkemedel, t ex diazepam, succinylkolin

   • narkosläkemedel

   • receptfria läkemedel, t ex växtbaserade läkemedel

   Donepezil Krka med mat, dryck och alkohol

   Födointag påverkar inte effekten av Donepezil Krka.

   Du bör undvika alkohol eftersom det kan påverka effekten av Donepezil Krka.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Ammande kvinnor bör inte ta Donepezil Krka.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Alzheimers sjukdom kan göra att din förmåga att köra bil eller hantera maskiner försämras. Du ska inte köra bil eller hantera maskiner såvida inte din läkare säger åt dig att det är säkert.

   Det kan hända att läkemedlet gör att du känner dig trött och yr samt att du kan få muskelkramper. Om du upplever något av dessa symtom så ska du inte köra bil eller hantera maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Donepezil Krka innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Donepezil Krka

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosering

   Vanligtvis börjar du behandlingen med att ta 5 mg (en vit tablett) varje kväll. Efter en månad kan din läkare be dig att istället ta 10 mg (en gul tablett) varje kväll.

   Svälj Donepezil Krka tabletten tillsammans med ett glas vatten på kvällen innan du går till sängs. Den tablettstyrka du ska ta kan ändras beroende på hur länge du har tagit medicinen och vad din läkare rekommenderar. Den maximala rekommenderade dosen är 10 mg varje kväll.

   Om du har leverproblem, kan läkaren behöva justera din dosering efter dina behov (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).

   Använd alltid Donepezil Krka enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Ändra inte dos utan inrådan från läkare.

   Hur länge ska Donepezil Krka användas

   Din läkare eller apotekspersonal kommer att upplysa dig om hur länge du ska använda tabletterna. Du måste träffa din läkare regelbundet för att utvärdera din behandling och bedöma dina symtom.

   Om du använt för stor mängd av Donepezil Krka

   Ta inte mer än 1 tablett om dagen. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta alltid med dig tabletter och kartong till sjukhuset så att läkaren vet vad du har använt.

   Symtom på överdosering är illamående och kräkningar, ofrivilligt dreglande, svettningar, långsam hjärtfrekvens, lågt blodtryck (berusningskänsla eller yrsel i stående ställning), andningssvårigheter, förlust av medvetande samt kramper eller krampanfall.

   Om du har glömt att använda Donepezil Krka

   Om du glömmer bort att ta en tablett, ta helt enkelt en tablett nästa dag vid den vanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du glömmer bort att ta din medicin under mer än en vecka, ring till din läkare innan du tar någon mer medicin.

   Om du slutar att använda Donepezil Krka

   Sluta inte att ta tabletterna såvida inte din läkare säger till dig att göra det. Om du slutar att ta Donepezil Krka kommer nyttan med behandlingen gradvis att avta.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar har rapporterats vid behandling med Donepezil Krka.

   Tala om för din läkare ifall du får någon av dessa biverkningar medan du använder Donepezil Krka.

   Allvarliga biverkningar:

   Du måste omedelbart tala med läkare ifall du upplever något av följande allvarliga biverkningar. I sådana fall kan du komma att behöva omedelbar medicinsk behandling.

   • Feber med muskelstelhet, svettningar eller sänkt medvetande (detta är ett tillstånd som kallas malignt neuroleptika syndrom eller neuroleptiskt malignt syndrom) (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).

   • Muskelsvaghet, ömhet eller smärta, särskilt om du samtidigt känner dig sjuk, har hög feber eller mörk urin. Symtomen kan orsakas av en onormal nedbrytning av musklerna som kan vara livshotande och leda till njurproblem (ett tillstånd som kallas rabdomyolys) (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).

   • Leverskada, t ex leverinflammation (hepatit). Symtom på hepatit är illamående eller kräkningar, aptitförlust, allmän sjukdomskänsla, feber, klåda, gulfärgning av hud och ögonvitor, och mörkfärgad urin (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare).

   • Mag- eller tolvfingertarmssår. Symtom på magsår kan vara magsmärta och magbesvär som känns mellan naveln och bröstbenet (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

   • Blödningar och sår i magtarmkanalen. Kan visa sig genom kolsvart avföring eller genom väl synliga blödningar från ändtarmen vid toalettbesök (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

   • Krampanfall eller konvulsioner (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).


   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • diarré

   • illamående

   • huvudvärk


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • muskelkramper

   • trötthet

   • sömnlöshet (insomni)

   • förkylningssymtom

   • aptitförlust

   • hallucinationer (ser eller hör saker som inte finns)

   • ovanliga drömmar inklusive mardrömmar

   • upprördhet

   • aggressivt beteende

   • svimning

   • yrsel

   • kräkningar

   • obehagskänsla i magen

   • hudutslag

   • klåda

   • svårigheter att hålla tätt (urininkontinens)

   • smärta

   • olycksfall (patienter kan bli mer benägna att falla och skada sig)


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • långsam hjärtrytm

   • viss ökning av halten av substansen kreatininkinas i blodet


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • stelhet, skakningar eller okontrollerade rörelser speciellt av ansikte och tunga men även i händer och ben

   • störningar i det elektriska retledningssystemet i hjärtat (sinoatriellt block, AV-block)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Donepezil Krka ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på blistret och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är donepezilhydroklorid.

    Varje filmdragerad tablett innehåller 5 mg donepezilhydroklorid (som monohydrat) motsvarande 4,56 mg donepezil.

    Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg donepezilhydroklorid (som monohydrat) motsvarande 9,12 mg donepezil.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, hydroxipropylcellulosa och magnesiumstearat i tablettkärnan, och titandioxid (E 171), hypromellos 5cp och makrogol 400 i filmdrageringen. 10 mg tabletterna innehåller också gul järnoxid (E 172) i filmdrageringen.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   5 mg tabletter är vita till benvita, runda, cirka 7 mm i diameter, bikonvexa, filmdragerade tabletter.

   10 mg tabletter är gulbruna, runda, cirka 9 mm i diameter, bikonvexa, filmdragerade tabletter.

   Tabletterna finns tillgängliga i förpackningar med 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 och 100 filmdragerade tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

   Tillverkare

   KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

   TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-07-03


  Donepezil Krka

  Filmdragerad tablett 5 mg Donepezil 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 135096
  • Tillverkare: KRKA Sverige AB

  139,21 kr

  Jämförpris: 4,64 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?