Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Donepezil Bluefish

   5 mg och 10 mg Filmdragerade tabletter
   donepezilhydroklorid
   Tablettkärna: Laktosmonohydrat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa, magnesiumstearat. Filmdragering: 5 mg: hypromellos (E464), titandioxid (E171), makrogol, talk (E553b). 10 mg: hypromellos (E464), titandioxid (E171), makrogol, talk (E553b), gul järnoxid (E172)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får några biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Donepezil Bluefish är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Donepezil Bluefish
   3. Hur du använder Donepezil Bluefish
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Donepezil Bluefish ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Donepezil Bluefish är och vad det används för

   Donepezil Bluefish tillhör en grupp av läkemedel som kallas acetylkolinesterashämmare.


   Det används till att behandla demenssymtom vid lindrig till medelsvår Alzheimers sjukdom. Symtomen innefattar tilltagande minnesförlust, förvirring och förändringar i beteendet. Som en konsekvens av dessa symtom kan de som lider av Alzheimers sjukdom uppleva att det blir svårare och svårare att utföra normala dagliga aktiviteter.


   Läkemedlet är endast avsett för vuxna patienter.


   Donepezil som finns i Donepezil Bluefish kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Donepezil Bluefish

   Använd inte Donepezil Bluefish

   -om du är allergisk mot donepezilhydroklorid, eller mot piperidinderivat, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal elle sjuksköterska innan du tar Donepezil Bluefish.

   Om du har eller har haft;

   - magsår eller sår på tolvfingertarmen.

   - ett krampanfall eller våldsamma muskelryckningar.

   - en hjärtsjukdom (särskilt om du har oregelbundna hjärtslag eller att hjärtat slår långsammare).

   - astma eller annan långvarig lungsjukdom.

   - en leversjukdom eller hepatit (leverinflammation).

   - problem med att kissa eller lindrig njursjukdom.

   Donepezil Bluefish används hos personer som har njursjukdom eller lindrig till medelsvår leversjukdom.

   Tala om för din läkare om du har njur- eller leversjukdom. Personer med allvarlig leversjukdom bör inte ta Donepezil Bluefish.

   Andra läkemedel och Donepezil Bluefish

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du nyligen tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, eftersom andra läkemedel kan öka eller minska effekten av Donepezil Bluefish.


   Du bör vara extra noggrann med att tala om för din läkare ifall du tar följande läkemedel:


   -andra läkemedel för behandling av Alzheimers, såsom galantamin

   -läkemedel för behandling av smärta och inflammation (NSAID), såsom ibuprofen eller diklofenaknatrium

   -antikolinergiska läkemedel såsom tolterodin

   -antibiotika såsom erytromycin eller rifampicin

   -läkemedel mot svampinfektioner, såsom ketokonazol

   -antidepressiva såsom fluoxetin

   -kramplösande medel såsom fenytoin eller karbamazepin

   -läkemedel för en hjärtsjukdom såsom kinidin, betablockerare (propranolol eller atenolol)

   -muskelavslappande medel såsom diazepam eller succinlykolin

   -allmänna narkosläkemedel

   -receptfria läkemedel, såsom (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturmedel


   Om du ska genomgå en operation som kräver att du får narkosmedel, tala om för din läkare och narkosläkare att du tar Donepzil Bluefish. Detta för att läkemedel kan påverka hur stor dos narkosmedel som måste ges.


   Tala om för din läkare vem som är din vårdnadshavare. Din vårdnadshavare kan hjälpa dig att använda din medicin enligt läkares förskrivning.

   Donepezil Bluefish med mat, dryck och alkohol

   Mat påverkar inte efftekten av Donepezil Bluefish.


   Du ska inte dricka alkohol eftersom det kan påverka effekten av Donepezil Bluefish.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Donepezil Bluefish ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt.

   Donepezil Bluefish ska inte användas av ammande kvinnor.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Alzheimers sjukdom kan försämra din förmåga att köra bil eller använda maskiner och du får inte göra detta om inte din läkare bedömer att det är säkert för dig.

   Läkemedlet kan orsaka trötthet, yrsel och muskelkramp. Om du upplever något av dessa symtom ska du inte köra bil eller använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker

   Donezepil Bluefish innehåller laktos

   Donepezil Bluefish innehåller laktos. Om du vet att du inte tål vissa sockerarter, ska du kontakta läkare innan du tar det här läkemedlet.


   3. Hur du använder Donepezil Bluefish

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


   Normalt kommer du att börja med att ta en tablett om 5 mg (en vit tablett) varje kväll. Efter en månad kan läkaren öka dosen till 10 mg (en gul tablett) varje kväll.


   Ta Donepezil Bluefish via munnen med ett glas vatten på kvällen innan du går till sängs.


   Dosen kan förändras beroende på hur länge du har tagit tabletterna och vad din läkare rekommenderar. Högsta rekommenderad dos är 10 mg varje kväll.


   Hur länge ska du ta Donepezil Bluefish

   Läkaren eller apotekspersonalen kommer att tala om för dig hur länge du ska fortsätta att ta tabletterna. Du kommer att behöva träffa läkaren regelbundet för översyn av behandlingen och bedömning av symtomen.

   Om du använt för stor mängd av Donepezil Bluefish

   Ta inte fler tabletter än vad läkaren har ordinerat. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du uppsöker sjukhus, ta med dig tabletterna och kartongen till sjukhuset så att läkaren vet vad du har tagit.

   Vid överdosering kan följande symtom uppträda: illamående, kräkning, dregling, långsam puls, andningssvårigheter, muskelsvaghet, svimning och krampanfall.

   Om du har glömt att använda Donepezil Bluefish

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du glömmer att ta en tablett, ska du bara ta en tablett följande dag vid den vanliga tidpunkten. Om du glömmer att ta läkemedlet i över en vecka, ska du kontakta läkaren innan du tar något mer läkemedel.

   Om du slutar att använda Donepezil Bluefish

   När behandlingen avbryts, avtar de gynnsamma effekterna av donepezil gradvis. Sluta inte att ta tabletterna även om du känner dig bra, om inte läkaren säger åt dig att göra det.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar har rapporterats av personer som har använt Donepezil Bluefish.


   Allvarliga biverkningar:

   Tala omedelbart om för din läkare om du märker några utav följande biverkningar. Du kan behöva akut behandling:


   - Muskelsvaghet, ömhet eller smärta, särskilt om du samtidigt känner dig sjuk, har hög feber eller mörk urin. Symtomen kan orsakas av en onormal nedbrytning av musklerna som kan vara livshotande och leda till njurproblem (ett tillstånd som kallas rabdomyolys) (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   - Leverpåverkan som hepatit.(leverinflammation). Symtomen av hepatitheptatit kan vara illamående, aptitförlust, allmän sjukdomskänsla, feber, klåda, gulfärgning av hud och ögon, mörkfärgad urin (kan förekomma hos färre än 1 av 1000 användare)

   - Magsår eller sår på tolvfingertarmen. Symtomen för dessa kan vara ont i magen och magbesvär (dålig matsmältning) mellan naveln och bröstbenet (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   - Blödningar i magen eller i tarmarna. Detta kan göra att avföringen liknar tjära eller att man har blödningar i ändtarmen (påverkar möjligen färre änkan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

   - Krampanfall eller kraftiga muskelryckningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   - tala med en läkare omedelbart om du märker att du har feber med muskelstelhet, svettningar eller sänkt medvetande (detta är ett tillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom eller neuroleptiskt malignt syndrom. Kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).

   Andra biverkningar som kan förekomma:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   -diarré

   -illamående eller kräkningar

   -huvudvärk


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   -muskelkramp

   -sömnlöshet

   -sömnsvårigheter

   -vanlig förkylning

   -aptitförlust

   -hallucinationer (ser och hör saker som inte finns)

   - ovanliga drömmar inklusive mardrömmar

   -oro

   -aggressivt beteende

   -svimning

   -yrsel

   -magbesvär

   -hudutslag

   -klåda

   -urininkontinens

   -smärta

   -olycksfall (patienter kan vara mer benägna för att falla och olycksskador)


   Mindre vanliga (kan förekomma hos 1 av 100 användare):

   -långsam hjärtrytm


   Sällsynta (kan förekomma hos1 till 10 av 1000 användare):

   -stelhet, skakningar eller okontrollerade rörelser, särskilt i ansiktet och tungan men även i armar och ben


   Rapportering avbiverkningar


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se


   5. Hur Donepezil Bluefish ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan/tablettburken och ytterkartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är donepezilhydroklorid.

   Varje 5 mg filmdragerad tablett innehåller donepezilhydrokloridmonohydrat motsvarande 5 mg donepezilhydroklorid.

   Varje 10 mg filmdragerad tablett innehåller donepezilhydrokloridmonohydrat motsvarande 10 mg donepezilhydroklorid.


   Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna:

   Laktosmonohydrat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa, magnesiumstearat.

   Filmdragering:

   5 mg: hypromellos (E464), titandioxid (E171), makrogol, talk (E553b)

   10 mg: hypromellos (E464), titandioxid (E171), makrogol, talk (E553b), gul järnoxid (E172)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Donepezil Bluefish finns tillgänglig i styrkorna 5 mg och 10 mg tabletter. Tabletternas utseende beskrivs nedan.

   5 mg: vit till benvit, rund, fasad kant, bikonvex filmdragerad tablett, cirka 7,14 mm i diameter, präglad med ”5” på ena sidan och slät på andra sidan

   10 mg: gul, rund och bikonvex filmdragerad tablett, cirka 8,73 mm i diameter, präglad ”10” på ena sidan och slät på andra sidan.


   Förpackningsstorlekar:

   PVC/Alu blister:

   5 mg: 7, 28, 56, 98, 119, 120 tabletter

   10 mg: 28, 56, 98, 119, 120 tabletter

   HDPE burk:100 tabletter


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Bluefish Pharmaceuticals AB

   Torsgatan 11

   111 23 Stockholm

   Sverige


   Detta läkemdel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


   Finland

   Donepezil Bluefish 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen

   Donepezil Bluefish 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen

   Frankrike

   Donepezil Bluefish 5 mg comprimés peliculés


   Donepezil Bluefish 10 mg comprimés peliculés

   Island

   Donepezil Bluefish 5 mg filmuhúðaðar töflur.


   Donepezil Bluefish 10 mg filmuhúðaðar töflur

   Irland

   Donepezil Hydrochloride Bluefish 5 mg film-coated tablets

   Donepezil Hydrochloride Bluefish 10mg film-coated tablets

   Italien

   Donepezil Bluefish 5 mg Compresse rivestita con film


   Donepezil Bluefish 10 mg Compresse rivestita con film

   Polen

   Donepezil Bluefish

   Portugal

   Donepezil Bluefish

   Spanien

   Donepezil Bluefish 5 mg Comprimido revestido por película


   Donepezil Bluefish 10 mg Comprimido revestido por película

   Sverige

   Donepezil Bluefish

   Tyskland

   Donepezilhydrochlorid Bluefish 5 mg Filmtabletten


   Donepezilhydrochlorid Bluefish 10 mg Filmtabletten

   Österrike

   Donepezil Bluefish 5 mg Filmtabletten


   Donepezil Bluefish 10 mg Filmtabletten   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-12-02


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Donepezil bluefish

  Filmdragerad tablett 5 mg 28 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 407402

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?