Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Domperidon Ebb

   10 mg Munsönderfallande tablett
   Domperidon

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD DOMPERIDON EBB ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR DOMPERIDON EBB
   3. HUR DU TAR DOMPERIDON EBB
   4 .EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR DOMPERIDON EBB SKA FÖRVARAS
   6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD DOMPERIDON EBB ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Domperidon Ebb är en munsönderfallande tablett (löses upp i munnen).

   Domperidon är ett ämne som hör till läkemedelsgruppen dopaminantagonister som påverkar tarmrörligheten.

   Detta läkemedel används av vuxna och ungdomar (över 12 år och med en vikt på minst 35 kg) för att behandla illamående och kräkningar.


   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR DOMPERIDON EBB

   Ta inte Domperidon Ebb

   - om du är allergisk (överkänslig) mot domperidon eller något av övriga innehållsämnen i Domperidon Ebb (anges i avsnitt 6).

   - om du har en särskild form av hjärntumör (prolaktinom)

   - om du lider av kraftig smärta i buken eller har ihållande svart avföring

   - om du har en måttlig eller allvarlig leversjukdom

   - om ditt EKG (elektrokardiogram) visar ett hjärtproblem kallat ”förlängt korrigerat QT-intervall”

   - om du har eller har haft problem med att hjärtat inte kan pumpa runt blodet i kroppen tillräckligt bra (kallat hjärtsvikt).

   - om du har ett problem som gör att du har en låg kalium- eller magnesiumnivå, eller en hög kaliumnivå i blodet

   - om du tar vissa läkemedel (se avsnitt ”Andra läkemedel och Domperidon Ebb”)

   Ta inte Domperidon Ebb om ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Domperidon Ebb.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar detta läkemedel om du:

   - har problem med levern (nedsatt leverfunktion eller leversvikt). (Se avsnitt "Ta inte Domperidon Ebb")

   - har problem med njurarna (nedsatt njurfunktion eller njursvikt). Det rekommenderas att du frågar läkare om råd ifall behandlingen förlängs eftersom du då kan behöva ta en lägre dos eller ta medicinen mer sällan och din läkare kan vilja undersöka dig regelbundet.


   Användning av domperidon kan öka risken för hjärtarytmier och hjärtstillestånd. Risken anses vara högre hos patienter över 60 år samt vid intag av dygnsdoser över 30 mg. Risken ökar också om domperidon ges tillsammans med vissa andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar läkemedel för att behandla infektioner (svamp- eller bakterieinfektioner) och/eller om du har hjärtproblem eller AIDS/HIV. (Se avsnitt "Andra läkemedel och Domeridon Ebb").


   Domperidon ska ges i lägsta effektiva dos till vuxna och barn.


   Domperidon Ebb rekommenderas inte till barn under 12 år och som väger mindre än 35 kilo. Risken för neurologiska biverkningar är högre hos små barn.


   Avbryt omedelbart behandlingen och kontakta läkare om du upplever besvär med hjärtarytmier såsom hjärtklappningar, andningssvårigheter eller om du förlorar medvetandet.


   Om du tar ketokonazol eller erytromycin i oral form (intas via munnen) ska du inte ta Domperidon Ebb utan att rådgöra med din läkare. (Se avsnitt "Andra läkemedel och Domeridon Ebb").


   Andra läkemedel och Domperidon Ebb

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Ta inte Domperidon Ebb om du tar andra läkemedel för behandling av:

   - svampinfektioner med svampläkemedel som slutar på "-azol", i synnerhet ketokonazol, flukonazol eller vorikonazol som tas via munnen

   - bakterieinfektioner, i synnerhet erytromycin, klaritromycin, telitromycin, moxifloxacin, pentamidin (detta är antibiotika)

   - hjärtproblem eller högt blodtryck (t.ex. amiodaron, dronedaron, kinidin, disopyramid, dofetilid, sotalol, diltiazem, verapamil)

   - psykoser (t.ex. haloperidol, pimozid, sertindol)

   - depression (t.ex. citalopram, escitalopram)

   - mag-tarmbesvär (t.ex. cisaprid, dolasetron, prukaloprid)

   - allergi (t.ex. mequitazin, mizolastin)

   - malaria (speciellt halofantrin)

   - AIDS/HIV (proteashämmare)

   - cancer (t.ex. toremifen, vandetanib, vincamin)


   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar läkemedel för att behandla en infektion, hjärtproblem eller AIDS/HIV.

   Domperidon Ebb med mat och dryck

   Det rekommenderas att inta detta läkemedel 15–30 minuter före måltid. Om läkemedlet tas efter måltid, kommer effekten att fördröjas.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


   Graviditet

   Erfarenheten av gravida kvinnors användning av domperidon är begränsad. Risken för det ofödda barnet är okänd. Om du är gravid ska du endast ta domperidon om läkaren bedömer att det är absolut nödvändigt.

   Amning

   En liten mängd av det aktiva ämnet domperidon överförs till bröstmjölk. Domperidon kan orsaka oönskade biverkningar som kan påverka hjärtat hos barnet som ammas. Om du ammar ska du endast ta domperidon om läkaren bedömer att det är absolut nödvändigt. Rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta läkemedel har liten eller ingen inverkan på körförmågan och förmågan att använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är

   osäker.

   Domperidon Ebb innehåller svaveldioxid

   Tabletterna innehåller svaveldioxid. Svaveldioxid kan i sällsynta fall ge allvarliga överkänslighetsreaktioner och kramp i luftrören.


   3. HUR DU TAR DOMPERIDON EBB

   Ta alltid Domperidon Ebb enligt läkarens anvisningar.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Behandlingstid

   I allmänhet upphör symtomen efter att du har tagit detta läkemedel i 3-4 dagar. Ta inte Domperidon Ebb i mer än 7 dagar utan att rådfråga läkaren.


   Dosering


   Vuxna och ungdomar över 12 år som väger minst 35 kg

   Den vanliga dosen är en tablett som intas upp till tre gånger dagligen, om möjligt före en måltid.

   Ta inte mer än tre tabletter dagligen.


   Barn och ungdomar från födseln upp till en kroppsvikt på mindre än 35 kg

   Munsönderfallande tabletter lämpar sig inte för barn som väger mindre än 35 kg.


   Administreringssätt

   Detta läkemedel ska intas via munnen.

   Det rekommenderas att Domperidon Ebb tas 15-30 minuter före en måltid.


   Den munsönderfallande tabletten är en tablett som löses upp snabbt i munnen med hjälp av din saliv och kan intas med eller utan vatten. Om du tar tabletten utan vatten ska du placera den på tungan och låta den lösas upp i munnen innan den sväljs. Om du vill kan du dricka ett glas vatten efteråt.


   Tabletten kan även intas genom att lösas upp i ett glas vatten och drickas omedelbart.


   Tabletterna bör tas före måltid. Om läkemedlet tas efter måltid, kommer effekten att fördröjas.


   Om du har tagit för stor mängd Domperidon Ebb

   Om du har tagit för stor mängd Domperidon Ebb kan du uppleva sömnighet, förvirring och/eller förändrad rörlighet (som onormala muskelrörelser eller darrningar). Hos barn kan symtom som rörelserubbningar med darrningar och muskelstelhet uppträda vid överdosering.


   Om du har tagit för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   I händelse av en överdos kan symtomlindrande behandling behöva sättas in. EKG-övervakning kan behöva utföras för att upptäcka ett hjärtproblem kallat ”förlängt QT-intervall”.

   Om du har glömt att ta Domperidon Ebb

   Ta ditt läkemedel så snart du kommer ihåg. Om det snart är dags för nästa dos, vänta tills det är dags för den dosen och fortsätt sen som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du slutar att ta Domperidon Ebb

   Sluta inte ta Domperidon Ebb utan att först ha rådfrågat läkare.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4 .EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Domperidon Ebb orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   De inrapporterade biverkningarna inkluderar:


   Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000):

   • ökade prolaktinnivåer (hormon som framkallar mjölkproduktion)

   • galaktorré (mjölkflöde ur bröst, även utan amning)

   • gynekomasti (förstoring av bröstkörtlarna hos män)

   • amenorré (utebliven menstruation)

   • störning i magtarmkanalen, inkluderande mycket sällsynt och övergående kramp i tarmen.


   Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 användare av 10 000):

   • psykiska störningar: agitation och nervositet

   • rubbningar i nervsystemet: onormala muskelrörelser eller darrningar, kramper, sömnighet och huvudvärk kan inträffa. Risken för kramper, agitation och sömnighet är högre hos barn.

   • diarré

   • onormala resultat av leverfunktionsprover.


   Om följande inträffar ska du avsluta behandlingen omedelbart och kontakta din läkare eller apotekspersonal för råd:

   • störningar i immunsystemet: allergiska reaktioner (t.ex. hudutslag, klåda, andfåddhet, pipande andning och/eller svullet ansikte)


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   Hjärtbesvär: hjärtarytmier (hjärtat slår snabbt eller oregelbundet) har rapporterats. Om detta inträffar ska du omedelbart avbryta behandlingen. Användning av domperidon kan öka risken för hjärtarytmier och hjärtstillestånd. Risken anses vara högre hos patienter över 60 år samt vid intag av över 30 mg dagligen. Domperidon ska ges i lägsta effektiva dos till vuxna och barn.   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR DOMPERIDON EBB SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterfolien. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration


   – Den aktiva substansen är domperidon (10 mg per munsönderfallande tablett).

   – Övriga innehållsämnen är mannitol, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, pepparmintsmak (essentiella oljor av stjärnanis, kryddnejlikeolja, essentiella oljor av åkermynta, pepparmintolja, L-mentol, maltodextrin, akaciagummi, svaveldioxid), maltodextrin, acesulfamkalium, magnesiumstearat, ammoniumglycyrrhizat.


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Domperidon Ebb tillhandahålls som en helt vit till vitaktig, bikonvex, rund munsönderfallande tablett med karakteristisk doft av mint.


   Domperidon Ebb är tillgängligt i förpackning innehållande 30 munsönderfallande tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Parallellimportör: Ebb Medical AB, Box 114, SE-371 22 Karlskrona.

   Ompackare: UAB Entafarma, Klonėnų vs. 1, LT-191 56 Širvintų r. sav., Litauen.

   Tillverkare: Pierre Fabre-Koncernen.

   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-06-04

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Domperidon Ebb

  Munsönderfallande tablett 10 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 453094
  • Tillverkare: Ebb Medical AB

  166,85 kr

  Jämförspris: 5,56 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?