Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Dolcontin

   20 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg oralsuspension

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar <ta> <använda> detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD DOLCONTIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER DOLCONTIN
   3. HUR DU ANVÄNDER DOLCONTIN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR DOLCONTIN SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD DOLCONTIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Morfin har en kraftigt smärtstillande effekt. Dolcontin används vid svår smärta såsom smärta vid cancer.


   2. INNAN DU ANVÄNDER DOLCONTIN

   Använd inte Dolcontin:

   - om du är allergisk (överkänslig) mot morfin eller något av övriga innehållsämnen i Dolcontin.


   vid

   - nedsatt andningsfunktion

   - skallskada

   - tarmvred, svår buksmärta, förstoppning

   - akut leversjukdom

   - kramper

   - kroniska luftvägssjukdomar som t ex astma

   - orostillstånd under alkohol och sömnmedelspåverkan

   Var särskilt försiktig med Dolcontin:

   Din läkare skall vara informerad om du har:

   - nedsatt sköldkörtelfunktion

   - nedsatt lever- eller njurfunktion

   - ökat tryck i skallen

   - lågt blodtryck beroende på en minskad blodvolym

   - sjukdom i gallvägarna eller urinvägarna

   - inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

   - inflammatorisk tarmsjukdom

   - tillstånd med mycket slem i luftvägarna

   - förstorad prostata

   - nedsatt binjurebarksfunktion


   Om totalt stopp i tarmen uppstår bör behandlingen avbrytas. Rådgör dock alltid med din läkare före ändring av medicineringen.


   Sluta att ta Dolcontin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (anafylaktisk reaktion):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

   Effekten av Dolcontin kan leda till beroende. Vid korrekt användning vid långvarig, svår smärta minskar risken för beroende.


   Om du dricker alkohol samtidigt som du tar Dolcontin kan det göra att du känner dig mera sömnig eller öka risken för allvarliga biverkningar som t.ex. ytlig andning med risk för andningsuppehåll och medvetslöshet. Du ska inte dricka alkohol när du tar Dolcontin.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Effekten av behandlingen kan påverkas om Dolcontin tas samtidigt med vissa andra läkemedel.

   Dolcontin förstärker effekten av:

   - lugnande medel

   - bedövningsmedel

   - sömnmedel

   - muskelavslappnande medel

   - läkemedel mot högt blodtryck


   Dessutom påverkas effekten av behandlingen med Dolcontin av:

   - vissa antibiotika (rifampicin, används mot TBC)

   - vissa läkemedel mot depression (klomipramin, amitriptylin)

   - vissa saltsyrahämmande mediciner (cimetidin, mot t ex magsår)


   Undvik samtidig behandling med Dolcontin och:

   - MAO-hämmare, t ex selegilin och rasagilin (används vid Parkinsons sjukdom) och moklobemid (används vid depressioner)). Om du har behandlats med MAO-hämmare måste två veckor passera innan behandlingen med Dolcontin kan påbörjas.

   Barn

   Graviditet och amning

   Graviditet

   Risk finns att fostret påverkas. Dolcontin bör därför inte användas under graviditet. Rådgör alltid med läkare före användning av Dolcontin under graviditet.


   Amning

   Morfin passerar över i modersmjölk. Dolcontin bör därför inte användas vid amning. Rådgör alltid med läkare före användning av Dolcontin vid amning.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Vid behandling med Dolcontin kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och handhavande av maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU ANVÄNDER DOLCONTIN

   Använd alltid Dolcontin enligt läkarens anvisningar. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen bestäms av läkare, som avpassar den individuellt för dig.


   Observera att granulatet är speciellt utformat för att ge en jämn och långvarig effekt och får därför inte krossas eller tuggas.


   För styrkan 20, 30 och 60 mg gäller: Påsens innehåll skall blandas med minst 10 ml vatten eller strös över lämplig föda t ex filmjölk, gröt eller liknande och intas därefter direkt.


   För styrkan 100 mg gäller: Påsens innehåll skall blandas med minst 20 ml vatten eller strös över lämplig föda enligt ovan.


   Observera att medicinen måste intas omedelbart efter det att den har blandats med

   vatten eller föda.

   Om du har tagit för stor mängd av Dolcontin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du slutar att använda Dolcontin

   Om en långtidsbehandling med Dolcontin avbryts tvärt uppträder ofta utsättningsbesvär. Dosen bör därför minskas gradvis enligt läkarens rekommendationer.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Dolcontin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Huvudvärk. Dåsighet, som brukar avta efter några dagar. Ofrivilliga muskelsammandragningar. Kramp i luftvägar, dämpad hostreflex. Buksmärtor, nedsatt aptit, förstoppning, obehagskänsla i övre delen av buken. Illamående och kräkningar, som brukar minska efter en tids medicinering. Svårighet att kasta vatten, muntorrhet, svettning, hudutslag, klåda. Sömnlöshet, kraftlöshet, desorientering.


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Nedsatt andningsfunktion, ansiktrodnad. Hjärtklappning, yrsel, krampanfall, muskelspänningar, känselstörningar. Pupillförminskning. Lungödem. Buksmärtor (kolik), tarmvred. Kramp i urinledare, kramp i gall- och urinvägar. Smakförändringar. Omtöckning, humörsvängningar, känsla av upprymdhet, rastlöshet, hallucinationer, nedstämdhet, diffus känsla av obehag. Utebliven menstruation, minskad sexlust, impotens. Förhöjda levervärden.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Nässelfeber. Överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall. Sänkt blodtryck och hjärtfrekvens. Vätskeansamling. Dimsyn, dubbelseende. Astmaattacker hos känsliga personer, svimning.

   5. HUR DOLCONTIN SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25º.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration


   - Den aktiva substansen är: morfinsulfatpentahydrat 20 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg motsvarande morfin 15 mg, 22,5 mg, 45 mg, 75 mg.

   - Övriga innehållsämnen är: jonbytare, xylitol, xantangummi, hallonsmak, Ponceau 4R (färgämne E124).


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


   Dolcontin depotgranulat tillhandahålls i kartonger med 30 dospåsar.


   Eventuellt kommer inte alla styrkor att marknadsföras.


   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   Innehavare av godkännande för försäljning

   PFIZER AB

   191 90 Sollentuna

   Telefon: 08-550 520 00

   E-mail: eumedinfo@pfizer.com


   Tillverkare

   Bard Pharmaceuticals Ltd

   Cambridge, United Kingdom


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2011-06-29

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Dolcontin®

  Depotgranulat till oral suspension i dospåse 20 mg 30 styck Dospåse

  • Varunummer: 027904
  • Tillverkare: Pfizer AB

  283 kr

  Jämförspris: 9,43 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?