Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Docetaxel Pfizer

   10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
   Docetaxel

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD DOCETAXEL PFIZER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER DOCETAXEL PFIZER
   3. HUR DU ANVÄNDER DOCETAXEL PFIZER
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR DOCETAXEL PFIZER SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD DOCETAXEL PFIZER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Docetaxel Pfizer är ett läkemedel mot cancer som används antingen ensamt eller i kombination med andra läkemedel mot cancer för att behandla:

   • Tidig bröstcancer med eller utan lymfnoder; Docetaxel Pfizer används i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid.

   • Framskriden bröstcancer; Docetaxel Pfizer används antingen ensamt eller i kombination med doxorubicin, capecitabin eller trastuzumab.

   • Särskilda former av lungcancer (icke-småcellig lungcancer); Docetaxel Pfizer används antingen ensamt eller i kombination med cisplatin.

   • Prostatacancer; Docetaxel Pfizer används i kombination med prednisone eller prednisolon.

   • Magsäckscancer; där cancern har spridit sig används Docetaxel Pfizer i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil.

   • Huvud- och halscancer; Docetaxel Pfizer används i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil.

   Docetaxel som finns i Docetaxel Pfizer kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER DOCETAXEL PFIZER

   Använd inte Docetaxel Pfizer

   • om du är allergisk (överkänslig) mot docetaxel eller mot något av övriga innehållsämnen.

   • om du redan har ett minskat antal vita blodkroppar

   • om du har allvarlig leversjukdom.

   Var särskilt försiktig med Docetaxel Pfizer

   • om antalet vita blodkroppar i blodet är för lågt. Din läkare kommer att kontrollera detta.

   • om du får en överkänslighetsreaktion (allergisk reaktion) av läkemedlet.

   • om dina händer eller fötter svullnar eller blir röda

   • om du har svår vätskeansamling i hjärta, lungor eller magsäck. Din läkare kommer att kontrollera detta.

   • om du har en leversjukdom

   • om du har en njursjukdom.

   • om du ska få detta läkemdel i kombination med trastuzumab kommer en undersökning att göras för att se att hjärtat fungerar normalt

   För bröstcancer, icke-småcellig lungcancer och prostatacancer kan du eventuellt få ta en kortikosteroid via munnen, såsom dexametason, före och möjligen under behandlingen med Docetaxel Pfizer. Det hjälper till att minska några av biverkningarna som förknippas med det här läkemedlet.


   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du har synproblem. Vid fall av synproblem, speciellt dimsyn, ska du omedelbart låta undersöka dina ögon och din syn.


   Om du utvecklar akuta eller får förvärrade problem med lungorna (feber, andnöd eller hosta), berätta omedelbart för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


   Läkaren kan välja att avsluta din behandling omedelbart.


   Docetaxel Pfizer innehåller alkohol. Tala med din läkare om du har alkoholmissbruk, epilepsi eller försämrad leverfunktion. Se också avsnitt ”Docetaxel Pfizer innehåller etanol (alkohol)” nedan.

   Användning av andra läkemedel

   Använd inte andra läkemedel utan att prata med din läkare eftersom Docetaxel Pfizer och andra mediciner kan påverka varandra.


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Docetaxel Pfizer eller den andra medicinen kanske inte fungerar så bra som förväntat och det är mer troligt att du får en biverkan.

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare innan du använder något läkemedel.

   Docetaxel Pfizer bör inte användas om du är gravid såvida din läkare inte har sagt det. Du får inte bli gravid under behandlingen med detta läkemedel och måste använda tillförlitligt preventivmedel både under, och i minst tre månader efter avslutad behandling. Om du skulle bli gravid under behandlingen måste du omedelbart informera din läkare.


   Män som behandlas med docetaxel avråds från att skaffa barn under och upp till 6 månader efter behandling och bör söka råd om att spara sperma före behandling på grund av risken för oåterkallelig sterilitet på grund av behandlingen med docetaxel.


   Du bör inte amma medan du behandlas med Docetaxel Pfizer.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier på förmågan att köra bil eller hantera maskiner har utförts.


   Det finns ingen anledning att undvika bilkörning under behandling med Docetaxel Pfizer såvida du inte känner dig yr eller osäker på din körförmåga.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Docetaxel Pfizer innehåller etanol (alkohol)

   Injektionsflaska med 20 mg/2 ml

   Detta läkemedel innehåller 23 vol% vattenfri etanol (alkohol), dvs upp till 364 mg per injektionsflaska, mostvarande 9 ml öl eller 4 ml vin per injektionsflaska.


   Injektionsflaska med 80 mg/8 ml

   Detta läkemedel innehåller 23 vol% vattenfri etanol (alkohol), dvs upp till 1452 mg per injektionsflaska, mostvarande 37 ml öl eller 15 ml vin per injektionsflaska.


   Injektionsflaska med 160 mg/16 ml

   Detta läkemedel innehåller 23 vol% vattenfri etanol (alkohol), dvs upp till 2904 mg per injektionsflaska, mostvarande 74 ml öl eller 31 ml vin per injektionsflaska.


   Detta kan vara skadligt för personer som lider av alkoholism.


   Detta bör du ta i beaktande om du är gravid eller ammar, om du tillhör en högriskgrupp såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi eller om detta läkemedel ges till barn.


   Mängden alkohol i detta läkemedel kan ha påverkan på det centrala nervsystemet (den delen av nervsystemet som inkluderar hjärnar och ryggmärgen).


   Mängden alkohol i det här läkemedlet kan påverka effekten av andra läkemedel.


   Mängden alkohol i detta läkemedel kan försämra din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


   3. HUR DU ANVÄNDER DOCETAXEL PFIZER

   Docetaxel Pfizer kommer att ges av sjukvårdspersonal.

   Endast för vuxna.


   Docetaxel Pfizer kommer att förskrivas av en specialist i cancerbehandling.


   Dosen beräknas efter din kroppsyta i kvadratmeter (m²), ditt allmäntillstånd och vilken typ av cancer du har. Behandlingstiden bestäms av din läkare.


   Läkemedlet injiceras i en ven (en intravenös infusion) under en timme. Behandlingen upprepas var 3:e vecka.


   Din läkare kan ändra dos och doseringsintervall beroende på hur dina blodprover är, hur du mår och hur du reagerar på Docetaxel Pfizer-behandlingen.

   Eftersom den här medicinen ges på sjukhuset är det osannolikt att du får för mycket eller för litet, men tala med läkare om du känner dig osäker.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan docetaxel orsaka biverkningar, men alla behöver inte få dem.


   Meddela din läkare omedelbart om du märker någon av dessa reaktioner, vilka inträffar hos fler än 1 av 10 patienter

   • rodnad

   • utslag som kan klia

   • tyngdkänsla över bröstet eller andningssvårigheter

   • ryggvärk

   • feber eller frossa

   • lågt blodtryck vilket kan få dig att känna dig svimfärdig.

   Om du får Docetaxel Pfizer ensamt eller i kombination med andra anticancermedel, kan detta påverka hur svåra biverkningarna blir och hur ofta de förekommer. Biverkningar som kan uppträda under behandlingen anges nedan:

   Mycket vanliga biverkningar (inträffar hos fler än 1 patient av 10)

   • Infektion

   • Minskning i antal röda blodkroppar och/eller vita blodkroppar eller trombocyter (läkaren kontrollerar detta)

   • Feber

   • Allergiska reaktioner som beskrivs ovan

   • Aptitlöshet

   • Sömnlöshet

   • Domningskänsla eller myrkrypningar

   • Huvudvärk

   • Minskad känsel

   • Ökad tårbildning

   • Svullnad under huden

   • Näsblod

   • Rinnande näsa, inflammation av näsa och hals

   • Hosta

   • Bröstsmärta

   • Smakförändring

   • Andfåddhet/andningssvårigheter

   • Sår i munnen (inklusive tunga, och/eller läppar, och/eller kinder)

   • Diarré

   • Illamående och/eller kräkningar

   • Förstoppning

   • Buksmärta

   • Matsmältningsbesvär

   • Håravfall

   • Rodnad och svullnad av handflator och fotsulor, vilket kan orsaka hudfjällning (detta kan även inträffa på armarna, i ansiktet eller på kroppen)

   • Förändring i färgen på dina naglar, vilka kan lossna

   • Muskelvärk eller smärta

   • Rygg- eller skelettsmärta

   • Menstruationsrubbningar

   • Svullnad av händer, fötter eller ben

   • Svaghetskänsla

   • Trötthet eller influensaliknande symtom

   • Viktökning

   • Viktminskning

   Vanliga biverkningar (inträffar hos 1 till 10 av 100 patienter)

   • Svampinfektion i munnen

   • Hudinflammation

   • Torr mun

   • Yrsel

   • Huvudvärk

   • Uttorkning

   • Bindhinneinflammation i ögat (Konjunktivit)

   • Nedsatt hörsel

   • Svårigheter eller smärta vid sväljning

   • Oregelbundna hjärtslag

   • Högt eller lågt blodtryck (din läkare kontrollerar detta)

   • Hjärtsvikt

   • Halsbränna

   • Blödningar

   • Förhöjda leverenzymvärden (din läkare kontrollerar detta).

   Mindre vanliga biverkningar (inträffar hos 1 till 10 av 1 000 patienter)

   • Svimning

   • Veninflammation

   • Inflammation i tjocktarmen, tunntarmen eller perforering av tjocktarmen

   Sällsynta biverkningar (inträffar hos 1 till 10 av 10 000 patienter)

   • Anfall eller temporär medvetslöshet

   • Hörselnedsättning

   • Hjärtattack

   • Blodproppar

   • Lunginflammation

   • Inflammation och/eller vätska i lungorna som kan ge hosta, med eller utan skummande slem.

   • Blockerad tarm som orsakar buksmärta

   • Hudrodnad vid ställe där strålbehandling tidigare skett

   Mycket sällsynta biverkningar (inträffar hos färre än 1 av 10 000 patienter)

   • Akut myeloid leukemi. (Din läkare kontrollerar detta med blodprov)

   • Övergående synrubbningar som t ex blixt, blinkljus, försämrad syn

   • Inflammation i levern

   • Hudrodnad och/eller blåsor

   Ingen känd frekvens

   • Problem med njurarna/ Minskad njurfunktion (din läkare kommer att undersöka detta)

   • Interstitiell lungsjukdom (inflammation i lungorna som orsakar hosta och andningssvårigheter. Inflammation i lungorna kan även utvecklas när docetaxel ges i kombination med strålningsbehandling).

   • Pneumoni (infektion i lungorna)

   • Pulmonell fibros (ärrbildning och förtjockning i lungorna som orsakar andfåddhet)

   • dimsyn på grund av svullnad i ögats näthinna (cystiskt makulaödem)

   • minskad halt av natrium i blodet.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR DOCETAXEL PFIZER SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 25 °C.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


   Efter spädning i 0,9 % natriumklorid eller 5 % glukos har kemisk-fysikalisk stabilitet visats för denna lösning i 4 timmar vid förvaring under 25°C.

   Av mikrobiologiska skäl bör infusionslösningen användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstider under användning och förhållanden före användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 °C till 8 °C om inte spädningen har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Innehållsdeklaration:

   • Den aktiva substansen är docetaxel (vattenfritt). 1 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning, innehåller 10 mg docetaxel.

   • Övriga innehållsämnen är citronsyra (vattenfri), vattenfri etanol (se avsnitt 2), Makrogol 300 och Polysorbat 80.

   Docetaxel Pfizer är en klar färglös till ljust gul lösning. Läkemedlet levereras i injektionsflaskor av glas. En ml lösning innehåller 10 mg docetaxel. En 2 ml injektionsflaska innehåller 20 mg docetaxel, en 8 ml injektionsflaska innehåller 80 mg docetaxel och en 16 ml injektionsflaska innehåller 160 mg docetaxel. Injektionsflaskorna kan vara omslutna av en skyddande plast för att minska risken för spill om injektionsflaskan går sönder, dessa kallas ONCO-TAIN®. Injektionsflaskorna finns i engångsförpackningar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pfizer AB, 191 90 Sollentuna, Telefon: 08-550 520 00, E-mail: eumedinfo@pfizer.com   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2018-08-20

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal


   Förskrivaren bör läsa hela produktresumén innan lämpligheten av användning hos en särskild patient fastställs.


   HÅLLBARHET

   Oöppnad injektionsflaska: 3år.

   Efter spädning:

   Efter spädning i 0,9 % natriumklorid eller 5 % glukos har kemisk-fysikalisk stabilitet demonstrerats för denna lösning i 4 timmar vid förvaring under 25 °C. Av mikrobiologiska skäl bör infusionslösningen användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstider under användning och förhållanden före användning användarens ansvar och skall normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 °C till 8 °C om inte spädningen ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


   ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING OCH HANTERING SAMT DESTRUKTION

   Användaranvisning

   Administreras via intravenös infusion. Före infusion bör Docetaxel Pfizer spädas under aseptiska förhållanden.

   Inspektera lösningen visuellt före användning. Endast klara lösningar utan synliga partiklar skall användas.

   Kontakt mellan Docetaxel Pfizer och utrustning och instrument av PVC-plast som används för att bereda infusionslösningar rekommenderas inte.För att minimera patientens exponering för mjukgöraren DEHP (di-2-ethylhexyl phthalate), som kan lösas ut från infusionspåsar och infusionsaggregat som innehåller PVC, skall Docetaxel Pfizer förvaras i flaskor (glas, polypropen) eller plastpåsar (polypropen, polyolefin) och ges via infusionsaggregat invändigt klädda med polyeten.

   Injicera önskad volym i en 250 ml infusionspåse eller flaska som innehåller antingen:

   • Natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)

   • Glukos 50 mg/ml (5 %)

   Om det behövs en större dos än 200 mg docetaxel skall en större infusionsbehållare användas så att koncentrationen 0,74 mg/ml docetaxel inte överskrids.

   Av mikrobiologiska skäl bör infusionslösningen användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstider och förhållanden under användning användarens ansvar och skall normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 °C till 8 °C om inte spädningen har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

   Liksom för andra potentiellt toxiska föreningar skall försiktighet iakttas när docetaxellösningar bereds och hanteras.


   Särskilda anvisningar för administrering

   • Blanda INTE med andra läkemedel.


   Hanteringsanvisningar

   Lokala föreskrifter för säker hantering och kassering skall följas.

   Cytotoxiska medel skall endast beredas och hanteras av personal med utbildning i säker hantering av sådana beredningar. Personal som är gravid bör inte hantera cytotoxiska medel.

   All personal som hanterar cytotoxiska medel skall använda lämplig skyddsutrustning inklusive skyddshandskar för engångsbruk, ögonskydd, ansiktsmask och långärmad rock. All beredning och hantering av lösningar skall ske i för ändamålet avdelat område.


   Kontaminering

   Vid eventuell hudkontakt, tvätta noga med tvål och vatten och undvik att skrapa huden. En mild salva kan användas för att behandla den övergående hudsvedan. Vid ögonkontakt, skölj med mycket vatten eller natriumklorid 0,9 %. Kontakta läkare.

   Vid eventuellt spill ska utbildad personal med skyddsutrustning torka upp så mycket som möjligt av den utspillda lösningen med absorberande material eller särskilt absorptionsmedel för cytotoxiska läkemedel. Skölj ytorna med rikliga mängder vatten. Allt material som blivit kontaminerat slängs enligt avfallsrutinerna nedan.


   Avfall

   Allt kontaminerat avfall (inklusive vassa föremål, behållare, absorberande material, oanvända lösningar etc.) skall placeras i en särskild sluten och märkt ogenomtränglig avfallspåse eller behållare för att sedan förbrännas i enlighet med lokala föreskrifter för destruering av riskavfall.

   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Docetaxel Pfizer

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 10 mg/ml 2 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 539669
  • Tillverkare: Pfizer AB

  183 kr

  Jämförpris: 91,50 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?