• Docetaxel
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Docetaxel Pfizer

   10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
   docetaxel

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Docetaxel Pfizer är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Docetaxel Pfizer
   3. Hur du använder Docetaxel Pfizer
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Docetaxel Pfizer ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Docetaxel Pfizer är och vad det används för

   Namnet på detta läkemedel är Docetaxel Pfizer. Den aktiva substansen i detta läkemedel är docetaxel. Docetaxel är en substans som har sitt ursprung i barren från idegranen. Docetaxel hör till gruppen anti-cancerläkemedel som kallas taxoider. 

   Din läkare har ordinerat Docetaxel Pfizer för behandling av bröstcancer, speciella former av lungcancer (icke-småcellig lungcancer), prostatacancer, magsäckscancer eller huvud- och halscancer:

   • Vid behandling av långt framskriden bröstcancer kan Docetaxel Pfizer ges antingen för sig själv eller i kombination med doxorubicin, trastuzumab eller capecitabin.

   • Vid behandling av bröstcancer i tidigt skede med eller utan lymfkörtelengagemang kan Docetaxel Pfizer ges i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid.

   • Vid behandling av lungcancer kan Docetaxel Pfizer ges antingen för sig själv eller i kombination med cisplatin.

   • Vid behandling av prostatacancer ges Docetaxel Pfizer i kombination med prednison eller prednisolon.

   • Vid behandling av metastaserande magsäckscancer ges Docetaxel Pfizer i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil.

   • Vid behandling av huvud- och halscancer ges Docetaxel Pfizer i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil.

   Docetaxel som finns i Docetaxel Pfizer kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare,apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Docetaxel Pfizer

   Använd inte Docetaxel Pfizer

   • om du är allergisk mot docetaxel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). 

   • om antalet vita blodkroppar är för lågt.

   • om du har en allvarlig leversjukdom.

   Varningar och försiktighet

   Före varje behandling med Docetaxel Pfizer kommer blodprover att tas på dig för att kontrollera om du har tillräckligt med blodkroppar och tillräcklig leverfunktion för att

   få Docetaxel Pfizer. Vid rubbning av antalet vita blodkroppar kan du få feber eller infektioner.

   Tala omedelbart med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får smärta eller ömhet i buken, diarré, rektalblödning, blod i avföringen eller feber. Dessa symtom kan vara de första tecknen på en allvarlig skada i mage och tarm, vilken kan vara dödlig. Din läkare ska behandla dessa symtom omedelbart.

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du har synproblem. Vid fall av synproblem, speciellt dimsyn, ska du omedelbart låta undersöka dina ögon och din syn.

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du har upplevt en allergisk reaktion vid tidigare behandling med paklitaxel.

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du har hjärtproblem.

   Om du utvecklar akuta eller får förvärrade problem med lungorna (feber, andnöd eller hosta), berätta omedelbart för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Läkaren kan välja att avsluta din behandling omedelbart.

   Du kommer att förmedicineras med en oral kortikosteroid (intas via munnen) såsom dexametason dagen före Docetaxel Pfizer-behandlingen. Kortisontabletterna kommer du att ta ytterligare 1 eller 2 dagar efter behandlingsdagen med Docetaxel Pfizer för att minimera risken för vissa biverkningar som kan uppkomma efter Docetaxel Pfizer-infusionen, särskilt allergiska reaktioner och vätskeansamling (svullnad av händer, fötter, ben eller viktökning).

   Under din behandling kan du eventuellt få andra läkemedel för att upprätthålla mängden av dina blodkroppar.

   Docetaxel Pfizer innehåller alkohol. Tala med din läkare om du har alkoholmissbruk, epilepsi eller nedsatt leverfunktion. Se också avsnittet ”Docetaxel Pfizer innehåller etanol (alkohol)” nedan.

   Försiktighet kommer att iakttas vid behandling med Docetaxel Pfizer om du har svår vätskeansamling i hjärta, lungor eller magsäck. Din läkare kommer att kontrollera detta.

   Andra läkemedel och Docetaxel Pfizer

   Använd inte andra läkemedel utan att prata med din läkare eftersom Docetaxel Pfizer och andra mediciner kan påverka varandra. Försiktighet bör iakttas vid användning av Docetaxel Pfizer i kombination med andra läkemedel såsom ciklosporin, ketokonazol och erytromycin, eftersom dessa kan ha en avsevärd påverkan på varandra. Risken för biverkningar kan öka om Docetaxel Pfizer används i kombination med läkemedel såsom ketokonazol, itrakonazol, klaritromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir, telitromycin och vorikonazol (dessa kallas för starka CYP3A4-hämmare).

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Docetaxel Pfizer eller den andra medicinen kanske inte fungerar så bra som förväntat och det är mer troligt att du får en biverkan.

   Mängden alkohol i detta läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare innan du använder något läkemedel.

   Docetaxel Pfizer får INTE ges under graviditet såvida inte din läkare uttryckligen har ordinerat det.

   Du får inte bli gravid under behandlingen med detta läkemedel och måste använda tillförlitligt preventivmedel under behandlingen, eftersom Docetaxel Hospira kan vara skadligt för det ofödda barnet. Om du skulle bli gravid under behandlingen måste du omedelbart informera din läkare.

   Du får inte amma under tiden du behandlas med Docetaxel Pfizer.

   Män som behandlas med docetaxel avråds från att skaffa barn under och upp till 6 månader efter behandling och bör söka råd om att spara sperma före behandling eftersom docetaxel kan påverka den manliga fertiliteten.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Mängden alkohol i detta läkemedel kan försämra din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Detta läkemedel kan ge dig biverkningar som kan påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar). Om detta sker, kör inte bil och använd inte maskiner förrän du diskuterat detta med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Docetaxel Pfizer innehåller etanol (alkohol)

   Injektionsflaska med 20 mg/2 ml

   Detta läkemedel innehåller 23 vol% vattenfri etanol (alkohol), dvs upp till 364 mg per injektionsflaska, mostvarande 9 ml öl eller 4 ml vin.

   Injektionsflaska med 80 mg/8 ml

   Detta läkemedel innehåller 23 vol% vattenfri etanol (alkohol), dvs upp till 1452 mg per injektionsflaska, mostvarande 37 ml öl eller 15 ml vin.

   Injektionsflaska med 160 mg/16 ml

   Detta läkemedel innehåller 23 vol% vattenfri etanol (alkohol), dvs upp till 2904 mg per injektionsflaska, mostvarande 74 ml öl eller 31 ml vin.

   Detta kan vara skadligt för personer som lider av alkoholism.

   Detta bör tas i beaktande hos gravida eller ammande kvinnor, hos högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi eller om detta läkemedel ges till barn.

   Mängden alkohol i detta läkemedel kan ha påverkan på det centrala nervsystemet (den delen av nervsystemet som inkluderar hjärnar och ryggmärgen).


   3. Hur du använder Docetaxel Pfizer

   Docetaxel Pfizer kommer att ges av sjukvårdspersonal.

   Vanlig dos

   Dosen kommer att bero på din vikt och ditt allmäntillstånd. Din läkare kommer att räkna ut din kroppsyta i kvadratmeter (m²) och fastställer vilken dos du skall få.

   Administreringssätt och administreringsväg

   Docetaxel Pfizer kommer att ges som en infusion i en av dina vener (intravenös användning). Infusionen kommer att pågå i ungefär en timme, och ges på sjukhuset.

   Administreringsintervall

   Vanligtvis ges Docetaxel Pfizer-infusionen en gång var tredje vecka.

   Din läkare kan ändra dos och doseringsintervall beroende på hur dina blodprover är, hur du mår och hur du reagerar på Docetaxel Pfizer-behandlingen. Informera din läkare speciellt om du får diarré, sår i munnen, känselbortfall eller stickningar, feber och ge henne/honom dina blodprovsresultat. Sådan information hjälper henne/honom att besluta om dosen behöver sänkas. Om du har några ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal.

   Om du använt för stor mängd av Docetaxel Pfizer

   Eftersom den här medicinen ges på sjukhuset är det osannolikt att du får för mycket eller för litet, men tala med läkare om du känner dig osäker.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedell orsaka biverkningar, men alla behöver inte få dem.

   Din läkare kommer att diskutera dessa med dig och förklara de potentiella riskerna och nyttan med behandlingen för dig.

   De vanligaste rapporterade biverkningarna av Docetaxel Pfizer när det används för sig själv är: minskning av antalet röda blodkroppar eller vita blodkroppar, håravfall, illamående, kräkning, sår i munnen, diarré och trötthet.

   Om du får Docetaxel Pfizer i kombination med andra cytostatiska medel, kan svårighetsgraden av biverkningarna öka.

   Under pågående behandling på sjukhuset kan följande allergiska reaktioner förekomma (kan drabba fler än 1 av 10 personer):

   • rodnad i ansiktet, hudreaktioner, klåda

   • tyngdkänsla över bröstet, andningssvårigheter

   • feber eller frossa

   • ryggvärk

   • lågt blodtryck

   Flera allvarliga reaktioner kan inträffa.

   Om du haft en allergisk reaktion mot paklitaxel, kan du också uppleva en allergisk reaktion mot docetaxel, vilken kan vara allvarligare.

   Ditt allmäntillstånd kommer att övervakas noggrant under behandlingen av sjukhusets personal. Meddela personalen omedelbart om du märker någon av dessa reaktioner.

   Mellan infusionerna med Docetaxel Pfizer kan följande inträffa och frekvensen kan variera mellan givna kombinationer av läkemedel:

   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   • infektioner, minskning i antal röda blodkroppar (anemi) eller vita blodkroppar (vilka är viktiga för att bekämpa infektioner) och trombocyter

   • feber: om detta sker måste du omedelbart kontakta din läkare

   • allergiska reaktioner som beskrivs ovan

   • aptitlöshet (anorexi)

   • sömnlöshet

   • domningskänsla eller myrkrypningar eller smärta i leder eller muskler

   • bröstsmärta

   • huvudvärk

   • smakförändring

   • inflammation i ögat eller ökat tårflöde

   • svullnad orsakad av bristfälligt lymfdränage

   • andfåddhet

   • nästäppa; inflammation av hals och näsa; hosta

   • näsblod

   • sår i munnen

   • orolig mage inklusive illamående, kräkningar och diarré, förstoppning

   • buksmärta

   • matsmältningsbesvär

   • håravfall: efter avslutad behandling bör normal hårväxt i de flesta fall återkomma. I vissa fall (okänt antal användare) har permanent håravfall observerats

   • rodnad och svullnad av handflator och fotsulor, vilket kan orsaka hudfjällning (detta kan även inträffa på armarna, i ansiktet eller på kroppen)

   • förändring i färgen på dina naglar, vilka kan lossna

   • muskelvärk och smärta; rygg- eller skelettsmärta

   • menstruationsrubbningar

   • svullnad av händer, fötter, ben

   • trötthet eller influensaliknande symtom

   • viktökning eller viktminskning

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • svampinfektion i munnen (oral candidiasis)

   • uttorkning

   • yrsel

   • nedsatt hörsel

   • sänkt blodtryck, oregelbunden eller ökad hjärtrytm

   • hjärtsvikt

   • inflammation i matstrupen

   • muntorrhet

   • sväljsvårigheter eller sväljningssmärtor

   • ökad blödningsbenägenhet

   • förhöjda leverenzymvärden (därav behovet av regelbundna blodprovskontroller).

   Mindre vanliga ( kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) 

   • svimning

   • hudreaktioner, kärlväggsinflammation och svullnad lokalt vid insticksstället

   • blodproppar

   • akut myeloid leukemi och myelodysplastiskt syndrom (typer av blodcancer) kan uppträda hos patienter som behandlas med docetaxel tillsammans med vissa andra cancerbehandlingar.

   Sällsynta ( kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   • inflammation i tjocktarmen, tunntarmen vilken kan vara dödlig (har rapporterats); perforering av tarmen

   • inflammation och/eller vätska i lungorna som kan ge hosta, med eller utan skummande slem; svåra fall av lungfibros (lungvävnaden omvandlas till bindvävnad) som ibland har varit dödliga har förekommit

   • blockerad tarm som orsakar buksmärta

   • hudrodnad vid ställe där strålbehandling tidigare skett

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • akut myeloid leukemi (din läkare kontrollerar detta med blodprov)

   • övergående synrubbningar som t ex blixt, blinkljus, försämrad syn

   • inflammation i levern

   • hudrodnad och/eller blåsor eller förtjockad, hård hud

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • problem med njurarna/nedsatt njurfunktion (din läkare kontrollerar detta)

   • interstitiell lungsjukdom (inflammation i lungorna som orsakar hosta och andningssvårigheter; inflammation i lungorna kan även utvecklas när docetaxel ges i kombination med strålningsbehandling)

   • pneumoni (lunginflammation)

   • lungfibros (ärrbildning och förtjockning i lungorna som orsakar andfåddhet)

   • dimsyn på grund av svullnad i ögats näthinna (cystiskt makulaödem)

   • minskad halt av natrium, kalium, magnesium och/eller kalcium i blodet (störningar i elektrolytbalansen)

   • ventrikelarytmi eller ventrikulär takykardi (yttrar sig som oregelbundna och/eller snabba hjärtslag, svår andnöd, yrsel och/eller svimning); några av dessa symtom kan vara allvarliga; om detta händer måste du genast informera läkare

   • reaktioner på injektionsstället vid platsen för tidigare reaktion 

   • non-Hodgkins lymfom (en cancer som påverkar immunsystemet) och andra cancerformer kan uppträda hos patienter som behandlas med docetaxel tillsammans med vissa andra cancerbehandlingar.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Docetaxel Pfizer ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Använd injektionsflaskan omedelbart efter öppnande. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förhållanden under användning användarens ansvar.

   Efter spädning i 0,9 % natriumklorid eller 5 % glukos har kemisk-fysikalisk stabilitet visats för denna lösning i 4 timmar vid förvaring under 25°C.

   Av mikrobiologiska skäl bör infusionslösningen användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstider under användning och förhållanden före användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 °C till 8 °C om inte spädningen har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

   Docetaxel infusionslösning är övermättad och kan därför kristalliseras över tid. Vid förekomst av kristaller ska lösningen inte längre användas utan ska kasseras.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är docetaxel. 1 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning, innehåller 10 mg docetaxel.

   • Övriga innehållsämnen är citronsyra, vattenfri etanol (se avsnitt 2), Makrogol 300 och Polysorbat 80.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Docetaxel Pfizer är en klar färglös till ljust gul lösning. Läkemedlet levereras i injektionsflaskor av glas. En ml lösning innehåller 10 mg docetaxel. En 2 ml injektionsflaska innehåller 20 mg docetaxel, en 8 ml injektionsflaska innehåller 80 mg docetaxel och en 16 ml injektionsflaska innehåller 160 mg docetaxel. Injektionsflaskorna kan vara omslutna av en skyddande plast för att minska risken för spill om injektionsflaskan går sönder, dessa kallas ONCO-TAIN®. Injektionsflaskorna finns i engångsförpackningar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pfizer AB, 191 90 Sollentuna, Telefon: 08-550 520 00, E-mail: eumedinfo@pfizer.com

   Tillverkare

   Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Storbritannien

   eller

   Hospira Enterprises B.V., Randstad 22-11, 1316 BN, Almere, Nederländerna

   eller

   Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-09-05


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal

   Förskrivaren bör läsa hela produktresumén innan lämpligheten av användning hos en särskild patient fastställs.

   HÅLLBARHET

   Oöppnad injektionsflaska: 3år.

   Efter spädning:

   Efter spädning i 0,9 % natriumklorid eller 5 % glukos har kemisk-fysikalisk stabilitet demonstrerats för denna lösning i 4 timmar vid förvaring under 25 °C. Av mikrobiologiska skäl bör infusionslösningen användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstider under användning och förhållanden före användning användarens ansvar och skall normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 °C till 8 °C om inte spädningen ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

   ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING OCH HANTERING SAMT DESTRUKTION

   Användaranvisning

   Administreras via intravenös infusion. Före infusion bör Docetaxel Pfizer spädas under aseptiska förhållanden.

   Inspektera lösningen visuellt före användning. Endast klara lösningar utan synliga partiklar skall användas.

   Kontakt mellan Docetaxel Pfizer och utrustning och instrument av PVC-plast som används för att bereda infusionslösningar rekommenderas inte.För att minimera patientens exponering för mjukgöraren DEHP (di-2-ethylhexyl phthalate), som kan lösas ut från infusionspåsar och infusionsaggregat som innehåller PVC, skall Docetaxel Pfizer förvaras i flaskor (glas, polypropen) eller plastpåsar (polypropen, polyolefin) och ges via infusionsaggregat invändigt klädda med polyeten.

   Injicera önskad volym i en 250 ml infusionspåse eller flaska som innehåller antingen:

   • Natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)

   • Glukos 50 mg/ml (5 %)

   Om det behövs en större dos än 200 mg docetaxel skall en större infusionsbehållare användas så att koncentrationen 0,74 mg/ml docetaxel inte överskrids.

   Av mikrobiologiska skäl bör infusionslösningen användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstider och förhållanden under användning användarens ansvar och skall normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 °C till 8 °C om inte spädningen har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

   Liksom för andra potentiellt toxiska föreningar skall försiktighet iakttas när docetaxellösningar bereds och hanteras.

   Särskilda anvisningar för administrering

   • Blanda INTE med andra läkemedel.

   Hanteringsanvisningar

   Lokala föreskrifter för säker hantering och kassering skall följas.

   Cytotoxiska medel skall endast beredas och hanteras av personal med utbildning i säker hantering av sådana beredningar. Personal som är gravid bör inte hantera cytotoxiska medel.

   All personal som hanterar cytotoxiska medel skall använda lämplig skyddsutrustning inklusive skyddshandskar för engångsbruk, ögonskydd, ansiktsmask och långärmad rock. All beredning och hantering av lösningar skall ske i för ändamålet avdelat område.

   Kontaminering

   Vid eventuell hudkontakt, tvätta noga med tvål och vatten och undvik att skrapa huden. En mild salva kan användas för att behandla den övergående hudsvedan. Vid ögonkontakt, skölj med mycket vatten eller natriumklorid 0,9 %. Kontakta läkare.

   Vid eventuellt spill ska utbildad personal med skyddsutrustning torka upp så mycket som möjligt av den utspillda lösningen med absorberande material eller särskilt absorptionsmedel för cytotoxiska läkemedel. Skölj ytorna med rikliga mängder vatten. Allt material som blivit kontaminerat slängs enligt avfallsrutinerna nedan.

   Avfall

   Allt kontaminerat avfall (inklusive vassa föremål, behållare, absorberande material, oanvända lösningar etc.) skall placeras i en särskild sluten och märkt ogenomtränglig avfallspåse eller behållare för att sedan förbrännas i enlighet med lokala föreskrifter för destruering av riskavfall.

   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

  Docetaxel Pfizer

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 10 mg/ml Docetaxel 16 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 472319
  • Tillverkare: Pfizer AB

  1.539 kr

  Jämförpris: 96,19 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?