Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Diprolen

   0,05% gel
   betametason
   propylenglykol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Diprolen är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Diprolen
   3. Hur du använder Diprolen
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Diprolen ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Diprolen är och vad det används för

   Diprolen är ett extra starkt verkande kortisonpreparat (extra stark steroid) med snabb och långvarig effekt på inflammatoriska, allergiska och kliande hudsjukdomar. Diprolen skiljer sig från Diproderm genom tillsatsen av propylenglykol, vilket ger en förstärkt effekt jämfört med Diproderm.

   Kortisonpreparat för utvärtes bruk indelas i fyra klasser beroende på styrkan:

   I milt verkande, II medelstarkt verkande, III starkt verkande och IV extra starkt verkande. Diprolen tillhör klass IV.


   Diprolen används för behandling av svåra fall av psoriasis och eksem.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Diprolen

   Använd inte Diprolen

   • om du är allergisk mot den aktiva substansen betametason eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om hudförändringen är infekterad utan att man samtidigt behandlar infektionen

   • vid ansiktssjukdomen Rosacea eller vid perioral dermatit (utslag kring munnen).

   Varningar och försiktighet

   Diprolen används inte i ansiktet eller på områden där hud ligger mot hud, t ex armhålor och ljumskar utan läkares ordination. Används inte i öppna sår.

   Täckförband bör undvikas vid infekterade eksem.

   Undvik att få Diprolen i ögonen.

   Barn

   Ges inte till barn utan läkares ordination.

   Andra läkemedel och Diprolen

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Risk finns att fostret påverkas.


   Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Diprolen under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Diprolen påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

   Diprolen innehåller propylenglykol

   Diprolen innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation.


   3. Hur du använder Diprolen

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Diprolen påstrykes vanligtvis tunt två gånger dagligen till dess att klar symtomförbättring uppnåtts, dock högst under 3 sammanhängande veckor. Därefter sker nedtrappning med längre intervall mellan behandlingarna eller med övergång till användning av svagare steroid.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Mindre vanliga/sällsynta: När stora kroppsytor behandlas kan påverkan på binjurarna förekomma t ex hämning av kroppens egen kortisonproduktion. Den normaliseras när behandlingen avslutas. Vid långvarig och intensiv behandling kan hudförtunning (hudatrofi) uppträda. Bristningar i ytliga blodkärl, pigmentförändringar, ökad behåring och hudinfektioner. Kontaktallergiska reaktioner i form av ökad hudirritation.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Diprolen ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som finns angivet på förpackningen efter Utg.datum.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25ºC.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är betametason. 1 gram gel innehåller betametasondipropionat motsvarande betametason 0,5 mg.

   • Övriga innehållsämnen är propylenglykol, karbomer, titandioxid (färgämne E171), natriumhydroxid och renat vatten.

   Innehavare av godkännande för försäljning


   Innehavare av godkännande för försäljning

   Merck Sharp & Dohme B.V.

   Box 581

   2003 PC Haarlem

   Nederländerna


   Information lämnas av

   Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

   Box 45192

   104 30 Stockholm

   Tel: 077 5700488


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-06-29


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Diprolen®

  Gel 0,05 % 50 gram Tub

  • Varunummer: 182873
  • Tillverkare: Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?