Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Diproderm

   0,05% kräm
   betametason

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Diproderm är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Diproderm
   3. Hur du använder Diproderm
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Diproderm ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Diproderm är och vad det används för

   Diproderm innehåller den aktiva substansen betametason som är ett starkt verkande kortisonpreparat (stark steroid) med snabb och långvarig effekt på inflammatoriska, allergiska och kliande hudsjukdomar.

   Kortisonpreparat för utvärtes bruk indelas i fyra klasser beroende på styrkan:

   I milt verkande, II medelstarkt verkande, III starkt verkande och IV extra starkt verkande. Diproderm tillhör klass III.

   Diproderm används för behandling av psoriasis, eksem och vissa andra hudsjukdomar.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Diproderm

   Använd inte Diproderm

   • om du är allergisk mot den aktiva substansen betametason eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om hudförändringen är infekterad utan att man samtidigt behandlar infektionen

   • vid ansiktssjukdomen Rosacea eller vid perioral dermatit (utslag kring munnen).

   Varningar och försiktighet

   Diproderm används inte i ansiktet eller på områden där hud ligger mot hud, t ex armhålor och ljumskar, utan läkares ordination. Används inte i öppna sår. Täckförband bör undvikas vid infekterade eksem.

   Undvik att få Diproderm i ögonen.

   Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

   Barn

   Ges inte till barn utan läkares ordination.

   Andra läkemedel och Diproderm

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Risk finns att fostret påverkas.

   Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Diproderm under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Diproderm påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Diproderm

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ett tunt lager av Diproderm ingnides en gång dagligen.

   När förbättring inträtt kan behandling med längre intervaller vara tillräckligt.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Mindre vanliga/sällsynta: När stora kroppsytor behandlas kan påverkan på binjurarna förekomma t ex hämning av kroppens egen kortisonproduktion. Den normaliseras när behandlingen avslutas. Vid långvarig och intensiv behandling kan hudförtunning (hudatrofi) uppträda. Bristningar i ytliga blodkärl, pigmentförändringar, ökad behåring och hudinfektioner. Kontaktallergiska reaktioner i form av ökad hudirritation, om detta inträffar tala med läkare.

   Har rapporterats (kan förekomma hos okänt antal användare): Dimsyn.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Diproderm ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som finns angivet på förpackningen efter Utg.dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25ºC.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är betametason. 1 gram kräm innehåller betametasondipropionat motsvarande betametason 0,5 mg.

   Övriga innehållsämnen är klorkresol (konserveringsmedel), cetomakrogol 1000, cetostearylalkohol, flytande paraffin, vaselin, natriumdivätefosfatdihydrat, fosforsyra och renat vatten.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Merck Sharp & Dohme B.V.

   Box 581

   2003 PC Haarlem

   Nederländerna

   Information lämnas av

   Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

   Box 45192

   104 30 Stockholm

   Tel: 077-570 04 88

   Tillverkare

   Schering-Plough Labo n.v.

   Industriepark 30

   B-2220 Heist-op-den-Berg

   Belgien   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-01-16


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Diproderm®

  Kräm 0,05 % 100 gram Tub

  • Varunummer: 145508
  • Tillverkare: Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

  123,22 kr

  Jämförpris: 1,23 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?