Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Ecuphar Veterinaria S.L.U.

   Avenida Rio de Janeiro, 60-66, planta 13

   08016 Barcelona, Spanien


   Tillverkare:
   Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

   Ctra. Camprodón s/n, Finca La Riba

   Vall de Bianya

   17813 Gerona (Spanien)

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Dinalgen vet 60 mg/ml injektionsvätska, lösning för svin

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


   1 ml innehåller:

   Ketoprofen

   60 mg

   Bensylalkohol (E1519)

   10 mg

   Klar, färglös lösning.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

   Svin:
   Reduktion av feber vid fall av luftvägssjukdom och Postpartum Dysglactia Syndrom/mastit, metrit, agalakti (MMA-syndrom) hos suggor, i kombination med lämplig antimikrobiell behandling.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas till djur med risk för sårbildning eller blödning i magtarmkanalen för att undvika försämring av tillståndet.
   Skall inte användas till djur som lider av hjärt-, lever- eller njursjukdom.
   Skall inte användas till dehydrerade (intorkade), hypovolemiska (för låg blodvolym) eller hypotensiva (lågt blodtryck) djur på grund av risken för ökad njurskadlighet.
   Skall inte användas vid överkänslighet mot ketoprofen, acetylsalicylsyra eller mot något av hjälpämnena.
   Skall inte användas vid tecken på bloddyskrasi (obalans i blodet) eller koagulationsrubbningar.

   Skall inte ges med andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel inom ett 24 timmars intervall.

   6. BIVERKNINGAR

   Intramuskulärinjektion kan orsaka tillfällig irritation vid injektionsstället.
   Administrering av ketoprofen till svin vid rekommenderad terapeutisk dos kan orsaka ytliga skador och/eller ytliga sårbildning i magtarmkanalen.
   Om biverkningar uppkommer ska behandlingen avbrytas och veterinär kontaktas för rådgivning.
   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Svin

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Intramuskuläradministrering.

   Dosen är 3 mg ketoprofen/kg kroppsvikt, vilket motsvarar 1 ml/20 kg kroppsvikt av läkemedlet, som djup intramuskulär engångsdos. Beroende på observerat gensvar och beroende på nytta-riskanalysen utförd av ansvarig veterinär kan behandlingen upprepas i 24-timmarsintervall med maximalt tre behandlingar. Injektionerna bör ges i olika områden.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel i samma spruta.

   10. KARENSTID

   Kött och slaktbiprodukter: 3 dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Inga särskilda förvaringsanvisningar.
   Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och kartongen.

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Rekommenderade doser och behandlingstider ska inte överskridas.
   Vid administrering till svin under sex veckors ålder eller till åldriga djur ska dosen noggrant justeras och noggrann klinisk uppföljning utföras.
   Eftersom magsår är en vanlig åkomma vid PMWS (Post-weaning Multisystemic Wasting Syndrome), rekommenderas inte användning av ketoprofen hos svin drabbade av denna åkomma, för att inte försämra deras tillstånd.
   Undvik användning till dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur på grund av risken för ökad njurtoxicitet.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur
   Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor.
   Vid oavsiktlig kontakt med hud, ögon eller slemhinnor, skölj omedelbart och noggrant med rikligt med rent, rinnande vatten. Uppsök läkare om irritation kvarstår.
   Vid oavsiktlig självinjektion uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.
   Tvätta händerna efter användning.
   Överkänslighetsreaktioner (hudutslag, nässelutslag) kan uppkomma. Personer med känd överkänslighet mot den aktiva substansen ska undvika kontakt med läkemedlet.


   Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

   Ketoprofens säkerhet har undersökts hos dräktiga försöksdjur (råttor, möss, kaniner) och nötkreatur. Inga negativa effekter noterades. Eftersom ketoprofens säkerhet inte fastställts för dräktiga suggor bör produkten i dessa fall endast användas utifrån nytta/riskbedömning utförd av ansvarig veterinär.


   Andra läkemedel och Dinalgen vet

   Samtidig administrering av diuretika (vätskedrivande) eller potentiellt nefrotoxiska (njurskadliga) läkemedel bör undvikas då dessa kan öka risken för störd njurfunktion. Detta sker sekundärt till minskat blodflöde, orsakat av hämning av renala prostaglandiner (inflammationsämnen i njuren).

   Läkemedlet får inte ges tillsammans med andra antiinflammatoriska medel (NSAID) eller glukokortikosteroider (kortison) då sårbildning i magtarmkanalen kan förvärras.

   Samtidig behandling med andra antiinflammatoriska läkemedel kan resultera i ytterligare eller ökade biverkningar och därför ska en period fri från behandling med sådana preparat på minst 24 timmar iakttas innan behandling med Dinalgen vet påbörjas. Den behandlingsfria periodens längd bör dock även ta hänsyn till de farmakologiska egenskaperna hos produkterna som använts tidigare.

   Antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel), särskilt kumarinderivat såsom warfarin, ska inte användas i kombination med ketoprofen.

   Ketoprofen binds i hög grad till plasmaproteiner och kan konkurrera med andra läkemedel med hög bindningsgrad, vilket kan leda till skadliga effekter.


   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

   Överdosering med antiinflammatoriska medel kan leda till sår i magtarmkanalen, proteinförlust samt nedsatt lever- och njurfunktion. I toleransstudier utförda på svin med läkemedlet uppvisade upp till 25 % av djuren som behandlats med tre gånger den rekommenderade maximala dosen (9 mg/kg) under tre dagar eller med den rekommenderade dosen (3 mg/kg) under tre gånger den rekommenderade behandlingstiden (9 dagar) skador och/eller sårskador i både icke glandulära (pars oesophagica) och glandulära delar av magsäcken. Tidiga tecken på skadlighet inkluderar aptitförlust och blek avföring eller diarré. Vid tecken på överdosering ska symtomatisk behandling inledas. Förekomsten av sårbildning är beroende av dosen upp till en viss gräns.


   Blandbarhetsproblem

   Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel i samma spruta.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-03-13

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar:
   Injektionsflaska som innehåller 100 ml eller 250 ml.
   10 x injektionsflaska som innehåller 100 eller 250 ml.
   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   När injektionsflaskans förpackning bryts för första gången ska utgångsdatumet för återstående produkt i injektionsflaskan raderas och fyllas i på området som finns på injektionsflaskans etikett.


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Dinalgen vet

  Injektionsvätska, lösning 60 mg/ml 100 milliliter Flaska

  • Varunummer: 054737
  • Tillverkare: VM Pharma AB

  177 kr

  Jämförpris: 1,77 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?