• Diklofenak
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Diklofenak Orifarm

   25 mg och 50 mg enterotabletter
   Diklofenaknatrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Diklofenak Orifarm är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Diklofenak Orifarm
   3. Hur du använder Diklofenak Orifarm
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Diklofenak Orifarm ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Diklofenak Orifarm är och vad det används för

   Diklofenak Orifarm hör till gruppen icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel (NSAID). Det verkar inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande.

   Diklofenak Orifarm används för att behandla reumatiska sjukdomar som artros, ledgångsreumatism och Bechterews sjukdom och för att reducera smärta i samband med menstruation.

   Diklofenak som finns i Diklofenak Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Diklofenak Orifarm

   Använd inte Diklofenak Orifarm

   • om du är allergisk mot diklofenak eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du tidigare har fått astma, nässelutslag eller snuva när du tagit smärtstillande medel innehållande acetylsalicylsyra eller andra läkemedel mot smärta/inflammation inom gruppen NSAID.

   • om du har magsår eller tolvfingertarmsår

   • om du har fått magsår eller tolvfingertarmsår vid behandling med diklofenak eller liknande preparat

   • om du har haft återkommande magsår eller tolvfingertarmsår

   • om du har ökad benägenhet för blödning.

   • om du har leversvikt eller svår njursvikt.

   • om du har en känd hjärtsjukdom och/eller sjukdom i hjärnans blodkärl, t.ex. hjärtattack, stroke, ”mini-stroke” (transitorisk ischemisk attack, TIA). Du kan även ha haft förträngningar i blodkärlen till hjärtat eller hjärnan, eller har opererats för sådana förträngningar genom rensning av kärlen eller via en bypass-operation

   • om du har eller har haft problem med blodcirkulationen (perifer kärlsjukdom)

   • under de tre sista månaderna av graviditeten (tredje trimestern).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Diklofenak Orifarm.

   Biverkningar kan minimeras genom att man behandlar med lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid. Generellt gäller att högre doser än rekommenderat kan medföra risker. Detta innebär även att kombinationen av flera NSAID-preparat vid samma dostillfälle ska undvikas.

   Om du har eller har haft följande sjukdomar bör du rådgöra med läkare innan behandling med Diklofenak Orifarm påbörjas:

   • magsår eller tolvfingertarmsår

   • inflammatoriska tarmsjukdomar (såsom ulcerös kolit, Crohns sjukdom)

   • porfyri (ämnesomsättningssjukdom)

   • astma, årstidsbunden allergi, näspolyper kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller kronisk infektion i luftvägarna

   • hjärtsvikt

   • kärlkramp

   • blodproppar

   • högt blodtryck

   • lever- eller njursjukdom

   • sjukdomar med ökad blödningstendens

   • diabetes

   Innan du får diklofenak, tala om för din läkare

   • om du röker

   • om du har höga kolesterol- eller triglyceridvärden (blodfetter)


   Äldre patienter bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar som föreligger i högre ålder.

   Särskilt i början av behandlingen skall patienter som tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen, i synnerhet äldre patienter, kontakta läkare vid symtom från buken.

   Liksom andra antiinflammatoriska medel kan Diklofenak Orifarm dölja tecken eller symtom på infektion.

   Diklofenak Orifarm kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   Liksom andra antiinflammatoriska läkemedel kan Diklofenak Orifarm i sällsynta fall orsaka allergiska reaktioner, inklusive allergisk chockreaktion. Detta kan ske även när man tar diklofenak första gången.

   Sluta ta Diklofenak Orifarm och kontakta läkare omedelbart om svullnad av bl. a. ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller nässelutslag som uppträder tillsammans med andningssvårigheter inträffar.

   Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Diklofenak Orifarm och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.

   Läkemedel som Diklofenak Orifarm kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid.

   Vid vattkoppor bör inte detta läkemedel användas.

   Andra läkemedel och Diklofenak Orifarm

   Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel och vissa andra läkemedel tas samtidigt.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Speciellt viktigt är det för läkaren att känna till om du redan behandlas med:

   • Litium (medel mot depression)

   • Digoxin (medel vid hjärtsjukdom)

   • NSAID-preparat (smärtstillande och inflammationshämmande medel)

   • Medel mot blodpropp (t.ex. warfarin, acetylsalicylsyra)

   • Läkemedel mot diabetes

   • Metotrexat (medel mot cancer)

   • Ciklosporin (medel som dämpar immunförsvaret)

   • Kolestyramin och kolestipol (medel mot höga blodfetter)

   • Blodtryckssänkande medel (t ex så kallade betareceptorblockerande medel, diuretika, ACE-hämmare, angiotensin II-hämmare)

   • Vissa antibiotika (av kinolontyp, t ex ciprofloxacin)

   • Kortikosteroider (medel mot inflammation, t ex prednisolon)

   • Vissa läkemedel mot depressioner (s.k. SSRI-läkemedel)

   • Fenytoin (medel mot epileptiska anfall och epilepsi)

   • Takrolimus (används vid lever-, njur- och hjärttransplantationer)

   • Sulfinpyrazon (används vid behandling av gikt)

   Diklofenak Orifarm med mat och dryck:

   Enterotabletterna måste sväljas hela med riklig mängd dryck (minst 1½ glas vatten) med eller utan mat.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Diklofenak Orifarm kan, som alla läkemedel som hämmar cyclooxygenas/prostaglandinsyntesen, försvåra möjligheten att bli gravid. Informera din läkare om du planerar graviditet eller om du har problem att bli gravid.

   Graviditet

   Gravida kvinnor ska inte använda Diklofenak Orifarm under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Diklofenak Orifarm skall undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.

   Amning

   Diklofenak går över i modersmjölk. Diklofenak Orifarm ska inte tas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Diklofenak Orifarm kan orsaka biverkningar som synstörningar, yrsel och sömnighet, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och vid arbeten som kräver precision. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Diklofenak Orifarm innehåller laktos

   Diklofenak Orifarm innehåller laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Diklofenak Orifarm

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Reumatiska sjukdomar

   Vanlig dos för vuxna: 75-150 mg dagligen fördelat på 2-3 dostillfällen beroende på sjukdomsaktiviteten.

   Vanlig dos för barn över 6 år: 25 mg morgon och kväll. Till barn över 50 kg ges vuxendos.

   Menstruationssmärta

   Vanlig dos för vuxna: 50-150 mg fördelat på 1-3 doser vid behov. Inledningsvis rekommenderas en dos om 50-100 mg. Behandlingen påbörjas vid första tecknet på menstruationssmärta.

   Enterotabletterna skall sväljas hela med minst 1½ glas vatten.

   Om du upplever att effekten av Diklofenak Orifarm är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   Om du har använt för stor mängd av Diklofenak Orifarm

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus, eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Diklofenak Orifarm

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Magsmärta, illamående, kräkningar, diarré, matsmältningsbesvär, minskad aptit, ökad gasbildning, huvudvärk, yrsel, svindel, hudutslag, leverpåverkan (förhöjda levervärden)..

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Svullnad i kroppen på grund av vätskeansamling, överkänslighetsreaktioner (inklusive allergisk chockreaktion med blodtrycksfall), nässelutslag, dåsighet, astma, bröstsmärtor, sår med eller utan blödning i magtarmkanalen, inflammation i magsäcken, blodblandad kräkning, blod i avföringen, blodiga diarréer, allvarlig påverkan på levern inklusive leverinflammation, gulsot.

   I sällsynta fall förekommer allvarliga hudinfektioner i samband med vattkoppor.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): blodbildspåverkan (minskat antal blodplättar som kan ge små blödningar i hud och slemhinnor, minskat antal vita blodkroppar som kan försämra immunförsvaret (agranulocytos), sönderfall av röda blodkroppar, blodbrist), påverkan på synen (dimsyn, dubbelseende) och hörseln (nedsatt hörsel, öronsusningar), insomningssvårigheter, mardrömmar, irritabilitet, ängslan, depression, minnesstörningar, förvirring, störd verklighetsuppfattning, impotens (samband osäkert), myrkrypningar, darrningar, kramper, smakförändringar, påverkan på njurarna (kan ge minskad eller upphörd urinproduktion och blod i urinen), hjärnhinneinflammation, påverkan på hjärta och kärl (t ex bröstsmärta, hjärtklappning, hjärtinfarkt, hjärtsvikt), högt blodtryck, lunginflammation. Tjocktarmsbesvär (t ex inflammationer, förstoppning) förvärrad ulcerös kolit eller Crohns sjukdom, inflammation i tungan, munnen eller matstrupen, inflammation i bukspottkörteln, allvarlig leverpåverkan, eksem och andra hudreaktioner (inkl. allvarliga hudreaktioner som Steven-Johnson syndrom och toxisk epidermal nekrolys), angioödem (t.ex. svullnad av ansikte, utslag, andningssvårigheter), hudrodnad, håravfall, ljuskänslig hud, klåda, cerebrovaskulär händelse, inflammation i blodkärl.

   Läkemedel som Diklofenak Orifarm kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Diklofenak Orifarm ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 ºC .

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är diklofenaknatrium 25 mg respektive 50 mg per enterotablett.

   • Övriga innehållsämnen är för båda styrkorna: laktosmonohydrat 50 mg respektive 65 mg, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse, natriumstärkelseglykolat, majsstärkelse, makrogol, metakrylsyra-etylakrylatsampolymer, simetikonemulsion (dimetikon, metylcellulosa, sorbinsyra, renat vatten), talk, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172).

   • Diklofenak Orifarm 50 mg innehåller även röd järnoxid (E 172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Diklofenak Orifarm 25 mg enterotabletter:

   Guldragerade tabletter med inskriptionen D25.

   Diklofenak Orifarm 50 mg enterotabletter:

   Brundragerade tabletter med inskriptionen D50.

   Diklofenak Orifarm 25 mg och 50 mg enterotabletter finns tillgängliga i följande förpackningsstorlekar:

   Blisterförpackning: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100 tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   5260 Odense S

   Danmark

   Lokal företrädare

   Orifarm Generics AB

   Box 56048

   102 17 Stockholm

   info@orifarm.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-09-30


  Diklofenak Orifarm

  Enterotablett 50 mg Diklofenak 30 styck Blister

  • Varunummer: 150352
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  58,64 kr

  Jämförpris: 1,95 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?