• Diklofenak
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Diklofenak Mylan

   50 mg suppositorier, 100 mg suppositorier, diklofenaknatrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD DIKLOFENAK MYLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR DIKLOFENAK MYLAN
   3. HUR DU TAR DIKLOFENAK MYLAN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR DIKLOFENAK MYLAN SKA FÖRVARAS
   6. FÖRPACKNINGANS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD DIKLOFENAK MYLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Diklofenak Mylan är ett läkemedel som hämmar inflammationer, lindrar smärta och sänker feber genom att påverka tillverkningen av prostaglandiner i kroppen. Prostaglandiner kan orsaka inflammation, smärta och feber.

   Diklofenak Mylan tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel).

   Diklofenak Mylan används för att behandla reumatiska sjukdomar som artros, ledgångsreumatism, reumatism hos barn och Bechterews sjukdom, minska smärta i samband med menstruation (dysmenorré) och för att lindra smärta efter operationer och annan akut smärta av lätt till måttlig intensitet.

   Diklofenaknatrium som finns i Diklofenak Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion. 


   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR DIKLOFENAK MYLAN

   Ta inte Diklofenak Mylan

   • om du är allergiskmot diklofenak eller något innehållsämne i Diklofenak Mylan.

   • om du tidigare har fått allergiska reaktioner såsom astma, snuva eller hudutslag när du tagit smärtstillande medel innehållande acetylsalicylsyra eller andra läkemedel mot smärta/inflammation inom gruppen NSAID

   • om du har svår leversjukdom

   • om du har ökad blödningsbenägenhet

   • om du har porfyri (ämnesomsättningssjukdom)

   • om du har eller har haft återkommande magsår eller tolvfingertarmsår

   • om du tidigare har fått magsår eller tolvfingertarmsår vid behandling med diklofenak eller liknande preparat

   • om du har svår njursjukdom

   • om du har ändtarmsinflammation

   • under graviditetens sista 3 månader

   • om du har en känd hjärtsjukdom och/eller sjukdom i hjärnans blodkärl, t.ex. hjärtattack, stroke, ”mini-stroke” (transitorisk ischemisk attack, TIA). Du kan även ha haft förträngningar i blodkärlen till hjärtat eller hjärnan, eller har opererats för sådana förträngningar genom rensning av kärlen eller via en bypass-operation

   • om du har eller har haft problem med blodcirkulationen (perifer kärlsjukdom)

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Diklofenak Mylan.

   Biverkningar kan minimeras genom att man behandlar med lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid. Generellt gäller att högre doser än rekommenderat kan medföra risker. Detta innebär även att kombinationen av flera NSAID-preparat vid samma dostillfälle ska undvikas

   Om du har eller har haft följande sjukdomar bör du rådgöra med läkare innan behandling med Diklofenak Mylan påbörjas:

   • magsår eller tolvfingertarmsår

   • inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit, Crohns sjukdom)

   • leversjukdom

   • hjärt-eller njursjukdom

   • inflammation i näshålornas slemhinnor, astma, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), kronisk infektion i luftvägarna eller allergiska reaktioner såsom nässelutslag eller angioödem (periodiskt uppträdande lokala ansvällningar)

   • SLE (bindvävssjukdom)

   • blodsjukdomar och sjukdomar med ökad blödningstendens eller om du behandlas med blodförtunnande läkemedel

   • blodproppar

   • kärlkramp

   • högt blodtryck

   • diabetes

   Vid vattkoppor bör inte detta läkemedel användas.

   Innan du får diklofenak, tala om för din läkare:

   - om du röker

   - om du har höga kolesterol- eller triglyceridvärden (blodfetter)

   Äldre personer bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar som föreligger i högre ålder.

   NSAID inklusive Diklofenak Mylan kan i sällsynta fall ge magsår vilket kan uppträda när som helst under behandlingen med eller utan varningssymtom. Patienter som får besvär från mag-tarmkanalen, i synnerhet äldre patienter, ska kontakta läkare vid symtom från buken.

   Liksom andra NSAID kan Diklofenak Mylan dölja tecken eller symtom på infektion.

   Diklofenak Mylan kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   Sluta ta Diklofenak Mylan och kontakta läkare omedelbart om svullnad av bl. a. ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller nässelutslag som uppträder tillsammans med andningssvårigheter inträffar (angioödem).

   Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Diklofenak Mylan och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.

   Användning av Diklofenak Mylan kan försvåra möjligheten att bli gravid. För mer information, se avsnittet Graviditet och amning nedan.

   Läkemedel som Diklofenak Mylan kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid.

   Andra läkemedel och Diklofenak Mylan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. 

   Diklofenak Mylan kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämnen:

   • medel mot blodpropp (t ex warfarin, tiklopidin, acetylsalicylsyra, heparin)

   • läkemedel för behandling av diabetes, med undantag för insulin

   • litium eller selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) (används vid vissa typer av depression)

   • digoxin (används vid hjärtbesvär)

   • takrolimus (används vid transplantationer och eksem)

   • ciklosporin (används vid transplantationer, vid svår psoriasis och reumatism)

   • vissa läkemedel mot högt blodtryck (s k betareceptorblockerande medel, angiotensin II-antagonister och ACE-hämmare)

   • diuretika (vätskedrivande medel som också används mot högt blodtryck)

   • kinolonantibiotika (används vid urinvägsinfektion)

   • kortikosteroider (används för att behandla inflammatoriska sjukdomar)

   • kolestipol eller kolestyramin (används vid höga blodfetter)

   • rifampicin (antibiotika vid tuberkulos)

   • karbamazepin (används vid epilepsi)

   • Johannesört

   • metotrexat (används vid psoriasis, reumatism och vissa former av cancer)

   • sulfinpyrazon (används vid gikt)

   • vorikonazol eller flukonazol (används vid svampinfektion)

   • fenytoin (används vid epilepsi)

   • amiodaron (används vid rytmrubbningar i hjärtat)

   • trimetoprim (används för att förbygga eller behandla urinvägsinfektion)

   Samtidig användning av andra NSAID bör undvikas då risken för biverkningar ökar.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Gravida kvinnor ska inte använda Diklofenak Mylan under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Diklofenak Mylan skall undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.

   Diklofenak Mylan går över i modersmjölk i små mängder. Diklofenak Mylan ska därför inte användas när du ammar.

   Användning av Diklofenak Mylan (liksom alla läkemedel som hämmar cyclooxygenas/prostaglandinsyntes) kan försvåra möjligheten att bli gravid. Rådgör med läkare om du planerar graviditet eller om du har problem att bli gravid. Påverkan är tillfällig, dvs upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel. 

   Körförmåga och användning av maskiner

   Diklofenak Mylan kan hos vissa personer ge synstörningar, yrsel eller dåsighet. Undvik att köra bil eller använda maskiner om du upplever dessa eller liknande symtom.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU TAR DIKLOFENAK MYLAN

   Använd alltid Diklofenak Mylan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig.

   Reumatiska sjukdomar:

   Vanlig dos till vuxna: 75-150 mg dagligen, oftast morgon och kväll.

   Vanlig dos för barn över 6 år: 25 mg morgon och kväll. Till barn över 50 kg ges vuxendos.

   Menstruationssmärtor:

   Vanlig dos är 1 suppositorium à 50 mg 1-3 gånger per dag.

   Observera att den sammanlagda dosen under ett dygn bör inte överstiga 3 suppositorier à 50 mg. Medicineringen ska påbörjas vid första tecken på menstruation.

   Bruksanvisning

   Suppositoriet skall införas i ändtarmen.

   • Varje suppositorium ligger inkapslat i folie. I foliekanten, vid suppositoriets rundade ända, finns ett snitt för att underlätta öppnandet.

   • Fatta med båda händerna, tummen och pekfingret, på var sin sida av snittet och riv upp förpackningen. Nu kan suppositoriet enkelt klämmas ut.

   • Tvätta händerna och fatta suppositoriet i den rundade delen.

   • Det går lättast att föra in det i ändtarmen om man sitter på huk eller sitter böjd på en toalettstol. Man kan också ligga på sidan.

   • För in suppositoriet i ändtarmen, ca 5 cm eller halva fingrets längd, med den platta änden först. Införandet kan underlättas om suppositoriet hastigt doppas i ljummet vatten omedelbart före användandet.

   Om du har tagit för stor mängd av Diklofenak Mylan

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Diklofenak Mylan

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Diklofenak Mylan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vissa biverkningar kan vara allvarliga.

   Sluta använda Diklofenak Mylan och kontakta genast läkare eller sjukhus om du märker av följande:

   • Infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär. Diklofenak kan påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras (mycket sällsynt). Ett blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du vid kontakt med läkare informerar om din medicinering.

   • Symtom som svullnad av bl. a. ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller nässelutslag som uppträder tillsammans med andningssvårigheter (angioödem) uppträder (mycket sällsynt).

   • Hudutslag eller skador på slemhinnorna. Allvarliga hudreaktioner (Steven Johnsons syndrom (slemhinne- och hudinflammation med blåsor och hög feber) och Lyells syndrom (som Steven-Johnsons syndrom men även med plötslig hudavlossning)) vid användning av NSAID har rapporterats (mycket sällsynt).

   • Hjärtklappning eller plötslig bröstsmärta (tecken på hjärtinfarkt). Om du blir andfådd, får svårigheter att andas när du ligger ned eller om fötter eller ben svullnar (tecken på hjärtsvikt) (mindre vanlig).

   • Lätt kramp och ömhet i magen, som börjar kort efter behandlingsstarten med diklofenak och följs av ändtarmsblödning eller blodig diarré, vanligtvis inom 24 timmar efter att magsmärtor uppstår (har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare).

   Även följande biverkningar har rapporterats vid användning av diklofenak:

   Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare): Magsmärta, illamående, kräkningar, diarré, matsmältningsrubbningar, minskad aptit, ökad gasbildning, huvudvärk, yrsel, svindel, hudutslag, förhöjda levervärden samt lokal irritation i ändtarmen.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Kramp i luftrören.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Trötthet, svullnad i kroppen på grund av vätskeansamling, överkänslighetsreaktioner (nässelutslag, allergisk chockreaktion med blodtrycksfall), magkatarr, magsår, magblödning, (blodblandad kräkning, blod i avföringen, blodiga diarréer), försämring av hemorrojdbesvär, inflammation i ändtarmen, impotens (samband osäkert), astma (inklusive andnöd) leverfunktionsstörningar, leverinflammation, gulsot.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till1 av 10 000 användare inklusive enstaka rapporter): Påverkan på synen (dimsyn, dubbelseende) och hörseln (nedsatt hörsel, öronsusningar), insomningssvårigheter, mardrömmar, irritabilitet, ängslan, depression, minnesstörningar, förvirring, störd verklighetsuppfattning, myrkrypningar, darrningar, kramper, känselbortfall, smakförändringar, påverkan på kärl (t ex högt blodtryck, kärlinflammation), blodbildspåverkan (minskat antal blodplättar som kan ge små blödningar i hud och slemhinnor, minskat antal vita blodkroppar som kan försämra immunförsvaret (agranulocytos), sönderfall av röda blodkroppar, blodbrist), eksem, klåda, hudrodnad, håravfall, ljusöverkänslighetsreaktioner, påverkan på njurarna (t ex minskad eller upphörd urinproduktion och blod i urinen), hjärnhinneinflammation eller lunginflammation utan bakteriell orsak, stroke, leverinflammation, levernekros, leversvikt. Tarmbesvär (t.ex. förstoppning, inflammation i tarmen), försämring av Crohns sjukdom och ulcerös kolit, inflammation i tungan, munnen eller matstrupen, inflammation i bukspottkörteln.

   Läkemedel som Diklofenak Mylan kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

   I sällsynta fall förekommer allvarliga hudinfektioner i samband med vattkoppor.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR DIKLOFENAK MYLAN SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25°C.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. FÖRPACKNINGANS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är diklofenaknatrium 50 mg respektive 100 mg.

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, hårdfett och vattenfri kolloidal kiseldioxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   50 mg: Askar 10 och 50 suppositorier (aluminiumblister)

   100 mg: Askar 5 och 50 suppositorier (aluminiumblister)

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Mylan AB

   Box 23033

   104 35 Stockholm

   Tel: 08 555 227 50, Fax: 08 555 227 51, E-post: inform@mylan.se


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   : 2017-10-23

  Diklofenak Mylan

  Suppositorium 50 mg Diklofenak 10 suppositorium/suppositorier Strip

  • Varunummer: 463927
  • Tillverkare: Mylan AB

  78,89 kr

  Jämförpris: 7,89 kr / suppositorium/suppositorier

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?