Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Diklofenak/Misoprostol Actavis

   50 mg/0,2 mg tabletter med modifierad frisättning
   diklofenaknatrium/misoprostol
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Diklofenak/Misoprostol Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Diklofenak/Misoprostol Actavis
   3. Hur du använder Diklofenak/Misoprostol Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Diklofenak/Misoprostol Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Diklofenak/Misoprostol Actavis är och vad det används för

   Diklofenak/Misoprostol Actavis lindrar smärta och svullnad vid reumatoid artrit (kronisk ledgångsreumatism) och artros(ledförslitning) och kan samtidigt ge skydd för patienter som har ökad risk för irritation eller sår i mage eller tarmar.


   Diklofenak/Misoprostol Actavis innehåller diklofenak och misoprostol. Diklofenak tillhör en läkemedelsgrupp som kallas icke-steroida anti-inflammatoriska medel (NSAID).


   NSAID-preparat lindrar smärtan, men kan samtidigt minska mängden naturligt skyddande substanser, s.k. prostaglandiner, i magsäckens slemhinna.


   Detta innebär att NSAID-preparat kan förorsaka irritation i magen eller magsår. Diklofenak/Misoprostol Actavis innehåller även misoprostol som är väldigt likt dessa prostaglandiner och som därför kan hjälpa till att skydda magen.


   Diklofenak och misoprostol som finns i Diklofenak/Misoprostol Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Diklofenak/Misoprostol Actavis

   Ta inte Diklofenak/Misoprostol Actavis om du:

   • är gravid, eller försöker att bli gravid, eftersom Diklofenak/Misoprostol Actavis kan orsaka missfall. Kvinnor i fertil ålder ska använda ett tillförlitligt preventivmedel under behandling med Diklofenak/Misoprostol Actavis.

   • om du är allergisk mot diklofenaknatrium/misoprostol eller något annat ämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • har fått en allergisk reaktion såsom hudutslag, svullnad eller klåda i huden, svår nästäppa, astma eller väsande andning av diklofenak eller andra NSAID-preparat som acetylsalicylsyra, misoprostol eller andra läkemedel av prostaglandintyp.

   • har en fastställd hjärtsjukdom och/eller cerebrovaskulär sjukdom, t.ex. om du haft en hjärtattack, stroke, mini-stroke (TIA) eller blockeringar i blodkärl som leder till hjärtat eller hjärnan eller har genomgått en operation för att ta bort eller kringgå blockeringar

   • har eller har haft problem med blodcirkulationen (perifer kärlsjukdom)

   • har haft blödningar från mage eller tarmar efter behandling med diklofenak eller andra NSAID-preparat

   • för närvarande har ett sår eller perforation (hål) i mage eller tarmar

   • för närvarande har en blödning i magen, tarmarna eller hjärnan

   • genomgår eller just har genomgått en bypass-operation av kranskärl (CABG)

   • lider av allvarlig njur- eller leversvikt

   Varningar och försiktighet

   Innan du påbörjar behandling med diklofenak är det viktigt att din läkare känner till

   • om du röker

   • om du har diabetes

   • om du har kärlkramp, blodproppar, högt blodryck, förhöjda nivåer av kolesterol eller triglycerider

   • om du har andra problem med hälsan, såsom lever- eller njursjukdom. Ta inte Diklofenak/Misoprostol Actavis om du har svår njur- eller leversvikt.

   • om du tidigare har haft sår eller blödning i mage eller tarm. Ta inte Diklofenak/Misoprostol Actavis om du för närvarande har sår eller blödning i mage eller tarm.

   • om du lätt får blödningar eller blåmärken

   • om du har tarminflammation (ulcerös colit eller Crohns sjukdom)

   • om du har eller har haft astma eller någon allergisk sjukdom

   • om du har en infektion, eftersom Diklofenak/Misoprostol Actavis kan dölja feber eller andra tecken på infektion

   • om du är uttorkad

   • om du är över 65 år – då kan din läkare komma att vilja kontrollera dig regelbundet

   NSAID-läkemedel som Diklofenak/Misoprostol Actavis kan orsaka blödning eller magsår. Behandlingen ska avbrytas om detta inträffar.


   Läkemedel som Diklofenak/Misoprostol Actavis kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. Risken för biverkningar kan minskas genom att man använder minsta möjliga effektiva dos under kortast möjliga behandlingstid. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden.


   Liksom andra NSAID-preparat (t.ex. ibuprofen) kan Diklofenak/Misoprostol Actavis orsaka förhöjt blodtryck. Din läkare kan därför komma att vilja mäta ditt blodtryck regelbundet.


   Din läkare kommer att vilja undersöka dig regelbundet om du har hjärt-, lever- eller njurproblem.

   Andra läkemedel och Diklofenak/Misoprostol Actavis

   Vissa läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   • Acetylsalicylsyra eller andra NSAID-preparat (t.ex. ibuprofen)

   • Läkemedel mot artros eller reumatoid artrit tillhörande gruppen cyclooxygenas-2 (COX-2) hämmare

   • Diuretika (används vid vätskeansamling i kroppen)

   • Ciklosporin eller takrolimus (immunsuppressivt läkemedel, används t.ex. efter transplantationer)

   • Litium (används för behandling av vissa typer av depression)

   • Digoxin (ett läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm och/eller hjärtsvikt)

   • Warfarin eller andra blodförtunnande läkemedel som tas via munnen (minskar blodkoagulationen)

   • Läkemedel mot ångest och depression som tillhör gruppen selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)

   • Blodsockerreglerande läkemedel som tas via munnen (mot diabetes)

   • Metotrexat (används för behandling av reumatoid artrit, psoriasis och leukemi)

   • Behandling med steroider (t.ex. kortikosteroider vilka ofta används som anti-inflammatoriska läkemedel)

   • Läkemedel mot högt blodtryck

   • Antacida som innehåller magnesium (används mot halsbränna, matsmältningsbesvär)

   • Antibiotika av kinolontyp (används mot vissa infektioner)

   • Ketokonazol (används mot vissa typer av svampinfektioner)

   • Om du har använt läkemedlet mifepriston (för att avbryta en graviditet) de senaste 12 dagarna. Diklofenak/Misoprostol Actavis ska inte användas inom 8–12 dagar efter intag av mifepriston.

   Graviditet och amning

   Använd inte Diklofenak/Misoprostol Actavis om du är gravid eller försöker att bli gravid. Kvinnor i fertil ålder ska använda ett tillförlitligt preventivmedel under behandling med Diklofenak/Misoprostol Actavis.


   Använd inte Diklofenak/Misoprostol Actavis om du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Om du känner dig yr eller dåsig efter det att du tagit Diklofenak/Misoprostol Actavis, kör inte bil och använd inte maskiner förrän dessa symtom avtagit.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Diklofenak/Misoprostol Actavis innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar Diklofenak/Misoprostol Actavis.


   3. Hur du använder Diklofenak/Misoprostol Actavis

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos är en tablett 2–3 gånger per dag.


   Diklofenak/Misoprostol Actavis ska sväljas hela med vatten (ej tuggas) tillsammans med eller omedelbart efter måltid.


   Äldre patienter och patienter med lever- eller njursjukdom:

   Din läkare kan komma att vilja kontrollera dig mer noggrant. Dosändring är inte nödvändig.

   Användning för barn och ungdomar

   Barn:

   Diklofenak/Misoprostol Actavis är endast avsedda för vuxna och ska inte användas av barn och ungdomar (under 18 år).

   Om du använt för stor mängd av Diklofenak/Misoprostol Actavis

   Ta inte fler tabletter än din läkare ordinerat dig. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig läkemedlet.

   Om du har glömt att använda Diklofenak/Misoprostol Actavis

   Om du glömmer att ta en tablett, ta den så snart du kommer ihåg. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du slutar att använda Diklofenak/Misoprostol Actavis

   Sluta inte att ta Diklofenak/Misoprostol Actavis, såvida inte din läkare säger till dig det.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Tala med din läkare om du är orolig över biverkningar. Det är viktigt att du känner till vad som kan hända och vet vad du ska göra om Diklofenak/Misoprostol Actavis ger en allvarlig biverkning.

   Diklofenak/Misoprostol Actavis kan ibland orsaka biverkningar men de är vanligtvis övergående när din kropp vant sig vid läkemedlet under behandlingen.


   Sluta ta Diklofenak/Misoprostol Actavis och kontakta omedelbart läkare om något av följande inträffar:

   • svåra magsmärtor eller du märker några tecken på blödning eller sårbildning i mage eller tarmar, såsom svart eller blodig avföring, eller blodiga kräkningar – detta inträffar mycket sällan.

   • en allvarlig hudreaktion såsom utslag, blåsbildning eller fjällning av huden (Stevens-Johnsons syndrom, exfoliativ dermatit och toxisk epidermal nekrolys) – detta inträffar mycket sällan.

   • en allvarlig allergisk reaktion såsom hudutslag, svullnad i ansikte, väsande andning eller andningssvårigheter (anafylaktisk chock) – detta inträffar sällan.

   • gulsot (din hud eller ögonvitor ser gulaktiga ut) – detta inträffar sällan.

   Om någon av följande biverkningar blir värre, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

   • Magsmärta, diarré, illamående, matsmältningsbesvär

   Diarré är vanligast förekommande och är i undantagsfall av allvarlig karaktär. Om du tar Diklofenak/Misoprostol Actavis tillsammans med mat minskar risken för diarré. Om du använder antacida (mot sur mage) bör du undvika antacida som innehåller magnesium eftersom de kan förvärra diarrén. Apotekspersonalen kan hjälpa dig att välja passande antacida. Om diarrén fortsätter och blir allvarlig bör du kontakta din läkare.


   Vanliga biverkningar (förekommer hos upp till 1 av 10 användare):

   • Utslag, klåda

   • Kräkningar, gasbesvär, förstoppning, rapningar, magkatarr (matsmältningsbesvär, magsmärta, kräkningar)

   • Sår i magen eller tarmarna

   • Huvudvärk, yrsel

   • Sömnsvårigheter

   • Förändrade blodprovsresultat som har samband med leverfunktionen

   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos upp till 1 av 100 användare):

   • Svullnad i munnen

   • Onormal eller oväntad underlivsblödning, menstruationsrubbningar

   • Minskat antal blodplättar (kan leda till ökad risk för blödningar eller blåmärken)

   • Purpura (lilafärgade hudfläckar)

   • Nässelutslag (upphöjda, kliande utslag)

   Sällsynta biverkningar (förekommer hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • Leverinflammation (kan leda till gulfärgning av huden, huvudvärk, feber, frossa, allmän svaghetskänsla)

   Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • Allvarlig leversjukdom inklusive leversvikt

   Ytterligare biverkningar som rapporterats vid faktisk användning (efter lansering, frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • Hjärtsvikt, bröstsmärta, hjärtklappning (medvetenhet om hjärtslag)

   • Skador på matstrupen

   • Försämring av ulcerös colit eller Crohns sjukdom (tarminflammation)

   • Njur- eller leverproblem

   • Andfåddhet

   • Krampanfall

   • Allergisk reaktion (inkluderande astma, andningssvårigheter, klåda, håravfall, inflammerade blodkärl (kan orsaka feber, värk, lila utslag))

   • Symtom på hjärnhinneinflammation (stel nacke, huvudvärk, illamående, kräkningar, feber eller nedsatt medvetandegrad)

   • Vätskeansamling i kroppen som kan orsaka svullna vrister och ben

   • Kräkningar innehållande blod

   • Psykotiska reaktioner (psykisk sjukdom som kännetecknas av bristande verklighetsuppfattning)

   • Svullnad av tungan, munsår, muntorrhet

   • Depression, oro, humörförändringar, irritation, minnesstörningar, förvirring, darrningar, mardrömmar, dåsighet, trötthet

   • Synstörningar, försämrad syn eller dimsyn, öronsusning, smakförändringar

   • Frossa, feber, ökad ljuskänslighet, inflammation

   • Nedsatt aptit

   • Onormala sammandragningar av livmodern, bristning i livmoderväggen, kvarhållen moderkaka efter förlossning, koagulering i fostervattnet, livmoderblödning, missfall, fosterdöd, missbildningar, för tidig födsel

   • Lågt blodtryck, högt blodtryck

   • Minskat antal vita blodkroppar (vilka hjälper till att skydda kroppen från infektioner och sjukdomar)

   • Blodbrist (minskat antal röda blodkroppar) som kan leda till blek hud, svaghetskänsla och andfåddhet

   Läkemedel som Diklofenak/Misoprostol Actavis kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Diklofenak/Misoprostol Actavis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är diklofenaknatrium och misoprostol.

    Varje Diklofenak/Misoprostol Actavis 50 mg/0,2 mg tablett med modifierad frisättning innehåller 50 mg diklofenaknatrium och 0,2 mg misoprostol.

   • Övriga innehållsämnen är:

    Tablettkärnan: mikrokristallin cellulosa (E 460) laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon K30, magnesiumstearat (E470b), renat talk (E553b)

    Tabletthölje: hypromellos typ 2910 (E464), metakrylsyra – etylakrylatsampolymer (1:1), renat talk (E553b), trietylcitrat (E1505), natriumstärkelseglykolat och hydrerad ricinolja.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletterna är vita, runda, bikonvexa och ej dragerade, släta på ena sidan och ”DM2” tryckt på andra sidan.


   Tabletterna ligger i blisterförpackningar och finns i kartonger om 10, 20, 30, 60, 90 och 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavikurvegur 76-78

   220 Hafnarfjördur

   Island


   Tillverkare

   Aesica Pharmaceuticals GmbH

   Alfred-Nobel Str 10, 40789 Monheim am Rhein, Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-02-20.


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Diklofenak/Misoprostol Actavis

  Tablett med modifierad frisättning 50 mg/0,2 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 048463
  • Tillverkare: Actavis AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?