Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Diflucan

   40 mg/ml pulver till oralsuspension
   flukonazol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får några biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Diflucan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Diflucan
   3. Hur du använder Diflucan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Diflucan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Diflucan är och vad det används för

   Diflucan tillhör en grupp läkemedel som används mot svampinfektioner. Den aktiva substansen är flukonazol.

   Diflucan används för att behandla infektioner som orsakas av svamp, och kan också användas för att förebygga att man får en svampinfektion. Den vanligaste orsaken till svampinfektioner är en jästsvamp vid namn Candida.

   Vuxna

   Du kan få detta läkemedel av läkare för behandling av följande svampinfektioner:

   • hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker - svampinfektion i hjärnan

   • koccidioidomykoser - en lungsjukdom

   • infektioner orsakade av Candida och som finns i blodbanan, inre organ (t.ex. hjärta, lungor) eller urinvägarna

   • svampinfektion - infektion som påverkar slemhinnan i mun, svalg och kan ge inflammation i munslemhinnan vid användning av tandprotes

   • svampinfektion i slida eller på penis (genital svampinfektion)

   • hudinfektioner – t.ex. fotsvamp, ringorm, ljumsksvamp, nagelinfektion

   Du kan också få Diflucan för att förebygga:

   • att hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker återkommer.

   • att svampinfektion i munnen återkommer

   • återkommande svampinfektion i slidan

   • infektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar).

   Barn och ungdomar (0 till 17 år)

   Du kan få detta läkemedel av läkare för behandling av följande svampinfektioner:

   • svampinfektion i munnen – infektion som påverkar slemhinnan i mun och svalg

   • infektioner orsakade avCandida och som finns i blodbanan, inre organ (t.ex. hjärta, lungor) eller urinvägarna

   • hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker - svampinfektion i hjärnan.

   Du kan också få Diflucan för att förebygga:

   • infektioner orsakade av Candida (om du har försvagat immunförsvar)

   • att hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker återkommer.

   Flukonazol som finns i Diflucan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Diflucan

   Använd inte Diflucan

   • om du är allergisk mot flukonazol, mot andra läkemedel du har tagit för att behandla en svampinfektion eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Symtomen kan vara klåda, hudrodnad eller svårigheter att andas

   • om du tar astemizol eller terfenadin (antihistamin för behandling av allergier)

   • om du tar cisaprid (mot magbesvär)

   • om du tar pimozid (används för behandling av psykiska besvär)

   • om du tar kinidin (används för behandling av oregelbunden hjärtrytm)

   • om du tar erytromycin (antibiotikum för behandling av infektioner).

   • om du tar amiodaron (används för behandling av oregelbunden hjärtrytm (arytmier)).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Diflucan:

   • om du har lever- eller njurproblem

   • om du har någon hjärtsjukdom, t.ex. oregelbunden hjärtrytm

   • om du har onormala halter av kalium, kalcium eller magnesium i blodet

   • om du utvecklar allvarliga hudreaktioner (klåda, rodnad av huden eller svårigheter att andas)

   • om du utvecklar tecken på ”binjurebarksinsufficiens”, där binjurarna inte producerar tillräckliga mängder av vissa steroidhormoner som t.ex. kortisol (kronisk eller långvarig trötthet, muskelsvaghet, minskad aptit, viktminskning, buksmärta).

   Andra läkemedel och Diflucan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Informera din läkare omedelbart om du tar astemizol, terfenadin (ett antihistamin för behandling av allergi) eller cisaprid (används mot magbesvär) eller pimozid (används för behandling av psykiska besvär) eller kinidin (används för att behandla oregelbunden hjärtrytm) eller erytromycin (ett antibiotikum för behandling av infektioner) då dessa inte ska tas tillsammans med Diflucan (se avsnitt "Använd inte Diflucan").

   Det finns vissa läkemedel som kan påverkas av eller påverka Diflucan. Berätta för läkare om du tar något av följande läkemedel:

   • rifampicin, rifabutin (antibiotika mot infektioner)

   • alfentanil, fentanyl (används som bedövningsmedel)

   • amitriptylin, nortriptylin (används för behandling av depression)

   • amfotericin B, vorikonazol (mot svampinfektion)

   • blodförtunnande läkemedel (t.ex. warfarin) för att förhindra blodproppar

   • bensodiazepiner (t.ex. midazolam, triazolam) som används mot sömnlöshet eller ångest

   • karbamazepin, fenytoin (mot epilepsi)

   • nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin eller losartan (mot högt blodtryck)

   • ciklosporin, everolimus, sirolimus eller takrolimus (används efter transplantationer)

   • cyklofosfamid, vinkaalkaloider (t.ex. vinkristin, vinblastin) som används för att behandla cancer

   • halofantrin (mot malaria)

   • statiner (t.ex. atorvastatin, simvastatin och fluvastatin) som används för att sänka kolesterolhalten i blodet

   • metadon (mot smärta)

   • celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID)

   • p-piller

   • prednison (steroid)

   • zidovudin (även kallat AZT) eller sakvinavir (används vid behandling av HIV)

   • läkemedel mot diabetes såsom klorpropamid, glibenklamid, glipizid eller tolbutamid

   • teofyllin (mot astma)

   • A-vitamin (näringstillskott)

   • ivakaftor (används vid behandling av cystisk fibros)

   • amiodaron (används för behandling av oregelbunden hjärtrytm (arytmier)).

   Diflucan med mat och dryck

   Diflucan kan tas oberoende av måltid.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Du bör inte ta Diflucan om du är gravid om inte din läkare har sagt åt dig att göra det.

   Du kan fortsätta amma efter intag av en engångdsos av Diflucan upp till 200 mg.

   Du bör inte amma om du tar upprepade doser av Diflucan.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid bilkörning och när du använder maskiner bör du tänka på att du kan drabbas av yrsel eller krampanfall under behandlingen.

   Du är alltid själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Diflucan pulver till oral suspension innehåller sackaros (socker)

   • om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

   • doser om 10 ml innehåller 5,5 g eller mer socker. Detta bör beaktas om du har diabetes

   • kan vara skadligt för tänderna om användningen överstiger 2 veckor.


   3. Hur du använder Diflucan

   Användning för barn och ungdomar

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Det är bäst att ta läkemedlet vid samma tidpunkt varje dag.

   I tabellen nedan visas den rekommenderade dosen för olika infektioner.

   Vuxna

   Infektion

   Dos

   För att behandla hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker


   400 mg den första dagen, därefter 200 mg till 400 mg en gång dagligen under 6 till 8 veckor eller längre vid behov. Ibland ökas dosen upp till 800 mg


   För att förebygga hjärnhinneinflammation orsakad av kryptokocker


   200 mg en gång dagligen tills läkaren säger att du kan sluta


   För att behandla koccidioidomykos


   200 mg till 400 mg en gång dagligen från 11 månader upp till 24 månader eller längre vid behov. Ibland ökas dosen upp till 800 mg


   För att behandla invärtes svampinfektioner som orsakats av Candida


   800 mg den första dagen, därefter 400 mg en gång dagligen tills läkaren säger att du kan sluta


   Svampinfektion i munnen som påverkar slemhinnan i mun, svalg och kan ge inflammation vid användning av tandprotes


   200 mg till 400 mg den första dagen, därefter 100 mg till 200 mg tills läkaren säger att du kan sluta


   För att behandla oral torsk – dosen beror på exakt var infektionen sitter


   50 mg till 400 mg en gång dagligen under 7 till 30 dagar tills läkaren säger att du kan sluta


   För att förebygga svampinfektioner i mun och svalg


   100 mg till 200 mg en gång dagligen eller 200 mg tre gånger per vecka så länge du löper risk att få en infektion


   För att behandla genital svampinfektion


   150 mg som engångsdos


   För att förebygga återkommande svampinfektion i slidan


   150 mg var tredje dag i totalt 3 doser (dag 1, 4 och 7) och sedan en gång per vecka i 6 månader så länge du löper risk att få en infektion


   För att behandla svampinfektioner på hud och naglar


   Beroende på ställe för infektionen 50 mg en gång dagligen, 150 mg en gång per vecka, 300 till 400 mg en gång i veckan i 1 till 4 veckor (upp till 6 veckor vid fotsvamp, vid behandling av nagelinfektion tills den infekterade nageln har ersatts)


   För att förebygga infektioner orsakade av Candida 


   200 mg till 400 mg en gång dagligen så länge du löper risk att få en infektion


   Ungdomar mellan 12 och 17 år

   Använd dosen som läkaren ordinerar (enligt rekommendationerna för antingen vuxna eller barn).

   Barn upp till 11 år

   Den maximala dosen för barn är 400 mg dagligen.

   Dosen baseras på barnets vikt i kg.

   Infektion

   Daglig dos

   Svampinfektioner i munnen och halsinfektioner som orsakats av Candida – dos och behandlingslängd beror på hur svår infektionen är och var den sitter


   3 mg per kg kroppsvikt (6 mg per kg kroppsvikt kan ges den första dagen)


   Hjärnhinneinflammation som orsakats av kryptokocker eller invärtes svampinfektioner som orsakats av Candida


   6 mg till 12 mg per kg kroppsvikt


   För att förebygga att barnet får infektioner orsakade av Candida (om barnet har försvagat immunförsvar)


   3 mg till 12 mg per kg kroppsvikt


   Barn mellan 0 och 4 veckor

   Barn mellan 3 och 4 veckor:

   Samma dos som ovan ges varannan dag. Maximal dos är 12 mg per kg kroppsvikt varannan dag (48 timmar).

   Barn yngre än 2 veckor:

   Samma dos som ovan ges var tredje dag. Maximal dos är 12 mg per kg kroppsvikt var tredje dag (72 timmar).

   Äldre

   Den vanliga dosen för vuxna kan användas såvida du inte har njurproblem.

   Patienter med njurproblem

   Din läkare kan ändra dosen beroende på din njurfunktion.

   Instruktioner för blandningen av suspensionen:

   Det är rekommenderat att apotekspersonal bereder Diflucan pulver till oral lösning innan den ges till dig. I de fall apotekspersonalen inte bereder detta läkemedel finns instruktioner längst bak i denna bipacksedel i avsnittet "Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal eller för patient (i de fall apotekspersonalen inte bereder detta läkemedel)".

   Användaranvisning:

   Skaka den förslutna flaskan med suspension före varje användning.

   Användaranvisning för barnsprutan:  

   Skaka suspensionen noga.

   1. Öppna flaskan (säkerhetslock).

   2. Sätt i adaptern som finns i sprutan i flaskans hals (se figur 1).

   3. Vänd flaskan med sprutan upp och ned och dra upp den mängd suspension som förskrivits av läkaren (se figur 2). Graderingen på sprutan visas i ml. Den maximala dosen för barn är 400 mg dagligen (se avsnitt 3 – "Hur du använder Diflucan").

   4. Ta bort sprutan från flaskan.

   5. För yngre barn kan läkemedlet ges direkt in i munnen från sprutan. Barnet ska vara upprätt under administreringen. Rikta sprutan mot insidan av kinden, spruta långsamt in suspensionen i barnets mun (se figur 3). För äldre barn kan suspensionen ges på en sked och drickas av barnet.

   6. Rengör sprutan efter användning.

   7. Tillslut flaskan väl, adaptern kommer att vara kvar i flaskans hals.

   Användaranvisning

   Om du har tagit för stor mängd av Diflucan

   Du kan må dåligt om du tar för mycket Diflucan på en gång. Om du fått i dig för stor mängd eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Symtomen på en möjlig överdos kan vara att du börjar höra, se, känna och tänka saker som inte är på riktigt (hallucinationer och paranoida beteenden). Behandling av symtomen och magsköljning kan behövas vid överdosering.

   Om du har glömt att ta Diflucan

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda dosen. Om du glömmer en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är dags för nästa dos ska du inte ta den glömda dosen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare

   behöver inte få dem.

   Några personer utvecklar allergiska reaktioner, även om det är sällsynt med allvarliga allergiska reaktioner. Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Om du får några av följande symtom ska du genast kontakta din läkare:

   • plötslig pipande andning, svårigheter att andas eller en trång känsla i bröstet

   • svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

   • klåda över hela kroppen, hudrodnad eller kliande, röda fläckar

   • hudutslag

   • svåra hudreaktioner, t.ex. ett utslag med blåsbildning (detta kan påverka mun och tunga).

   Diflucan kan påverka din lever. Tecken på leverpåverkan inkluderar:

   • trötthet

   • minskad aptit

   • kräkningar

   • gulaktig hud eller gulaktiga ögonvitor (gulsot).

   Diflucan kan påverka dina binjurar och de nivåer av steroidhormoner som produceras. Tecken på binjurepåverkan inkluderar:

   • trötthet

   • muskelsvaghet

   • minskad aptit

   • viktminskning

   • buksmärta.


   Om något av detta inträffar, sluta ta Diflucan och kontakta din läkare omedelbart. 

   Andra biverkningar

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) är:

   • huvudvärk

   • obehagskänsla i magen, diarré, illamående, kräkningar

   • förhöjda levervärden

   • hudutslag.

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) är:

   • minskad mängd röda blodkroppar vilket kan leda till blek hud och orsaka svaghet och andfåddhet

   • minskad aptit

   • sömnsvårigheter, dåsighet

   • krampanfall, yrsel, snurrande känsla, myrkrypningar, stickningar eller domningar, smakförändringar

   • förstoppning, matsmältningsbesvär, gasspänningar, muntorrhet

   • muskelsmärta

   • leverskador och gulfärgning av hud och ögon (gulsot)

   • strimmor i huden, blåsbildning (nässelutslag), klåda, svettningar

   • trötthet, allmän olustkänsla, feber.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare) är:

   • minskat antal vita blodkroppar som hjälper till att försvara kroppen mot infektioner och minskat antal blodkroppar som hjälper till att stoppa blödningar

   • röd eller lila missfärgning av huden som kan orsakas av minskat antal blodplättar eller andra förändringar i blodet

   • förhöjda blodkolesterol- och blodfettvärden

   • sänkt halt av kalium i blodet

   • skakningar

   • onormalt EKG, förändringar i puls eller hjärtrytm

   • leversvikt

   • allergiska reaktioner (ibland allvarliga), däribland utbredda utslag med blåsbildning och flagande hud, svåra hudreaktioner och svullnad av läppar eller ansikte

   • håravfall.

   5. Hur Diflucan ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvaras vid högst 25 ºC. Tillslut flaskan väl.

   • Efter beredning ska suspensionen förvaras vid högst 30 °C. Får ej frysas.

   • Hållbarheten hos den beredda suspensionen är 28 dagar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är flukonazol. 1 ml beredd suspension innehåller 40 mg flukonazol.

   • Övriga innehållsämnen är: sackaros, vattenfri kolloidal kiseldioxid, titandioxid (E 171), xantangummi, natriumcitrat, vattenfri citronsyra, natriumbensoat, apelsinarom (innehållande apelsinolja och maltodextrin).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   40 mg/ml pulver till oral suspension i 60 ml-flaska: 35 ml suspension efter beredning

   • Diflucan 40 mg/ml pulver till oral suspension kommer i en 60 ml-flaska innehållande 24,4 g pulver. Efter beredning är suspensionens volym 35 ml.

   • Diflucan 40 mg/ml pulver till oral suspension är ett torrt, vitt till benvitt pulver. Efter tillförsel av vatten till pulvret (enligt instruktion nedan) fås en vit till benvit suspension med smak av apelsin.

   • i varje flaska ger blandningen av pulver och vatten en suspension om 35 ml.

   • en 5 ml doseringssked och/eller en 5 ml graderad spruta med en flaskadapter kan finnas i förpackningen för att uppmäta en korrekt dos.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Importör

   Medartuum AB, Göteborg

   Tillverkare

   Farmasierra Manufacturing S.L., San Sebastian de los Reyes, Spanien

   Ompackare

   Munro Wholesale Medical Supplies Ltd., Glasgow, Skottland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-09-06


   Övriga informationskällor

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal eller för patient (i de fall apotekspersonalen inte bereder detta läkemedel):

   Instruktioner för beredning av suspensionen:

   Den rekonstituerade suspensionen ger en vit till benvit suspension med smak av apelsin efter beredning.

   40 mg/ml pulver till oralsuspension i 60 ml-flaska: 35 ml suspension efter beredning:

   1. Knäpp på flaskan så att pulvret lossnar.

   2. Tillsätt en liten mängd vatten och skaka kraftigt. Häll sedan vatten upp till markeringen () på flaskan (motsvarar totalt 24 ml vatten).

   3. Skaka noga i 1 till 2 minuter för att få en väl blandad suspension.

   4. Efter beredning innehåller flaskan 35 ml suspension för användning.

   5. Skriv utgångsdatumet för den färdigberedda suspensionen på flaskans etikett (hållbarheten för den beredda suspensionen är 28 dagar). Oanvänd suspension ska inte användas efter detta datum och ska lämnas tillbaka till apoteket.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Diflucan

  Pulver till oral suspension 40 mg/ml 35 milliliter Flaska

  • Varunummer: 436040
  • Tillverkare: Medartuum AB

  1.282,90 kr

  Jämförpris: 36,65 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?