Bild på Diflucan®
 • Mot underlivssvamp
 • Läkemedel
 • Oral kapsel som engångsdos mot underlivssvamp. Första svampinfektionen ska konstateras av läkare. För kvinnor 18 - 50 år.
 • Kapseln ska sväljas med ett glas vatten.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Diflucan

   150 mg kapslar
   flukonazol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Se avsnitt 4.

   - Du måste kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Diflucan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Diflucan
   3. Hur du använder Diflucan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Diflucan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Diflucan är och vad det används för

   Receptfri användning av Diflucan avser endast behandling av infektion i slidan orsakad av jästsvamp (Candida) hos kvinnor i åldern 18-50 år då kvinnan känner igen symtomen och då lokalbehandling i slidan inte är lämplig.


   Flukonazol som finns i Diflucan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   Diflucan tillhör en grupp läkemedel som används mot svampinfektioner. Den aktiva substansen är flukonazol.

   Den vanligaste orsaken till svampinfektioner i underlivet är en jästsvamp vid namn Candida.

   Symtom på jästsvampinfektion är bl.a. klåda och sveda i slidan och i de yttre könsorganen. Jästsvampsinfektionen ska första gången vara konstaterad av läkare för att säkerställa rätt diagnos.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Diflucan

   Använd inte Diflucan

   • om du är allergisk mot flukonazol, mot andra läkemedel du har tagit för att behandla en svampinfektion eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Symtomen kan vara klåda, hudrodnad eller svårigheter att andas

   • om du tar astemizol eller terfenadin (antihistamin för behandling av allergier)

   • om du tar cisaprid (mot magbesvär)

   • om du tar pimozid (används för behandling av psykiska besvär)

   • om du tar kinidin (används för behandling av oregelbunden hjärtrytm)

   • om du tar erytromycin (antibiotikum för behandling av infektioner).

   Varningar och försiktighet

   Läkare ska alltid kontaktas innan du använder Diflucan för första gången, på grund av svårigheten att första gången själv ställa korrekt diagnos. Felaktig användning kan leda till otillräcklig behandlingseffekt och risk för att diagnos av allvarliga tillstånd fördröjs. Läkare ska även kontaktas innan du använder Diflucan om du:

   • är under 18 år eller över 50 år

   • är osäker på orsaken för symtomen

   • har haft jästsvampsinfektion oftare än två gånger de senaste 6 månaderna

   • du har feber eller värk i nedre delen av magen, illaluktande flytning, blodig flytning/blödning, irritation, sår eller blåsor i könsorganen eller sveda vid urinering

   • eller din partner misstänker sexuellt överförd sjukdom

   • har lever- eller njurproblem

   • har någon hjärtsjukdom, t.ex. oregelbunden hjärtrytm

   • har onormala halter av kalium, kalcium eller magnesium i blodet

   • utvecklar allvarliga hudreaktioner (klåda, rodnad av huden eller svårigheter att andas).

   • använder andra läkemedel (se avsnitt ”Andra läkemedel och Diflucan”)

   Andra läkemedel och Diflucan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Diflucan får inte användas samtidigt med astemizol eller terfenadin (antihistamin för behandling av allergi), cisaprid (mot magbesvär), pimozid (används för behandling av psykiska besvär), kinidin (används för att behandla oregelbunden hjärtrytm) eller erytromycin (ett antibiotikum för behandling av infektioner) (se avsnitt ”Använd inte Diflucan”).


   Det finns vissa läkemedel som kan påverkas av eller påverka Diflucan.

   Kontakta din läkare innan du använder Diflucan om du tar någon av följande läkemedel:

   • rifampicin, rifabutin (antibiotika mot infektioner)

   • alfentanil, fentanyl (används som bedövningsmedel)

   • amitriptylin, nortriptylin (används för behandling av depression)

   • amfotericin B, vorikonazol (mot svampinfektion)

   • blodförtunnande läkemedel (t.ex. warfarin) för att förhindra blodproppar

   • bensodiazepiner (t.ex. midazolam, triazolam) som används mot sömnlöshet eller ångest

   • karbamazepin, fenytoin (mot epilepsi)

   • nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin eller losartan (mot högt blodtryck)

   • ciklosporin, everolimus, sirolimus eller takrolimus (används efter transplantationer)

   • cyklofosfamid, vinkaalkaloider (t.ex. vinkristin, vinblastin) som används för att behandla cancer

   • halofantrin (mot malaria)

   • statiner (atorvastatin, simvastatin och fluvastatin) som används för att sänka kolesterolhalten i blodet

   • metadon (mot smärta)

   • celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID)

   • prednison (steroid)

   • zidovudin (även kallat AZT) eller sakvinavir (används vid behandling av HIV)

   • läkemedel mot diabetes såsom klorpropamid, glibenklamid, glipizid eller tolbutamid

   • teofyllin (mot astma)

   • A-vitamin (näringstillskott)

   • ivakaftor (används för behandling av cystisk fibros).


   Orala preventivmedel (p-piller) kan användas samtidigt med en enstaka kapsel Diflucan 150 mg.

   Diflucan med mat, dryck och alkohol

   Läkemedlet kan tas oberoende av måltid.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Du bör inte ta Diflucan om du är gravid om inte din läkare sagt till dig att göra det.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


   Du kan fortsätta amma efter intag av en kapsel med Diflucan 150 mg.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid bilkörning och när du använder maskiner bör du tänka på att du kan drabbas av yrsel eller krampanfall under behandlingen.


   Du är alltid själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Diflucan innehåller laktos (mjölksocker)

   Detta läkemedel innehåller en liten mängd laktos (mjölksocker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Diflucan

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosering hos kvinnor i åldern 18-50 år: 1 kapsel intas via munnen som engångsdos. Svälj kapseln hel med ett glas vatten.


   Kontakta läkare om symtomen av jästsvampinfektionen inte förbättrats inom 3 dagar efter intaget av Diflucan-kapseln.


   Om jästsvampsinfektion återkommer oftare än 2 gånger under en sexmånadersperiod ska läkare kontaktas.

   Om du använt för stor mängd av Diflucan

   Risken för överdosering är mycket liten då förpackningen endast innehåller en kapsel. Om ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Några personer utvecklar allergiska reaktioner, även om det är sällsynt med allvarliga allergiska reaktioner. Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Om du får några av följande symtom ska du genast kontakta läkare:

   • plötslig pipande andning, svårigheter att andas eller en trång känsla i bröstet

   • svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

   • klåda över hela kroppen, hudrodnad eller kliande, röda fläckar

   • hudutslag

   • svåra hudreaktioner, t.ex. ett utslag med blåsbildning (detta kan påverka mun och tunga).


   Diflucan kan påverka din lever. Tecken på leverpåverkan inkluderar:

   • trötthet

   • minskad aptit

   • kräkningar

   • gulaktig hud eller gulaktiga ögonvitor (gulsot).

   Om något av detta inträffar, sluta ta Diflucan och kontakta din läkare omedelbart.


   Andra biverkningar

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) är:

   • huvudvärk

   • obehagskänsla i magen, diarré, illamående, kräkningar

   • förhöjda levervärden

   • hudutslag.


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) är:

   • minskad mängd röda blodkroppar vilket kan leda till blek hud och orsaka svaghet och andfåddhet

   • minskad aptit

   • sömnsvårigheter, dåsighet

   • krampanfall, yrsel, snurrande känsla, myrkrypningar, stickningar eller domningar, smakförändringar

   • förstoppning, matsmältningsbesvär, gasspänningar, muntorrhet

   • muskelsmärta

   • leverskador och gulfärgning av hud och ögon (gulsot)

   • strimmor i huden, blåsbildning (nässelutslag), klåda, svettningar

   • trötthet, allmän olustkänsla, feber.


   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare) är:

   • minskat antal vita blodkroppar som hjälper till att försvara kroppen mot infektioner och minskat antal blodkroppar som hjälper till att stoppa blödningar

   • röd eller lila missfärgning av huden som kan orsakas av minskat antal blodplättar eller andra förändringar i blodet

   • förhöjda blodkolesterol- och blodfettvärden

   • sänkt halt av kalium i blodet

   • skakningar

   • onormalt EKG, förändringar i puls eller hjärtrytm

   • leversvikt

   • allergiska reaktioner (ibland allvarliga), däribland utbredda utslag med blåsbildning och flagande hud, svåra hudreaktioner och svullnad av läppar eller ansikte

   • håravfall   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Diflucan ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvaras vid högst 30 ºC.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är flukonazol. Varje kapsel innehåller 150 mg flukonazol.

   • Övriga innehållsämnen är:

   Kapselns innehåll: laktosmonohydrat, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat och natriumlaurilsulfat.

   Kapselhöljets innehåll: gelatin, titandioxid (E171) och patentblå V (E131)

   Tryckfärg: shellack (glasering), svart järnoxid, n-butylalkohol, dehydrerad alkohol, renat vatten, propylenglykol, denaturerad sprit, isopropanol, stark ammoniak, kaliumhydroxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Diflucan 150 mg hård kapsel har en turkosblå del (stomme) och en turkosblå del (hätta). ”FLU-150” och ”Pfizer” är tryckt med svart färg på kapseln.


   Diflucan 150 mg finns i förpackning om 1 hård kapsel.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pfizer AB

   191 90 Sollentuna

   Tel. 08-550 520 00

   E-mail: eumedinfo@pfizer.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-11-05 Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats.


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Diflucan®

  Kapsel, hård 150 mg 1 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 164479
  • Tillverkare: Pfizer AB

  189 kr

  Jämförspris: 189 kr / kapsel/kapslar

  Lägg i varukorg

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/diflucan-kapsel-hard-150-mg-1-kapsel-kapslar-blister-254003/ 254003 Diflucan® https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/164479s.jpg 189.00 189.00 SEK Diflucan InStock Mot underlivssvamp Meny Meny/Intim, underliv & sex Meny/Intim, underliv & sex/Svampinfektion Utan kampanj Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Kapsel, hård 150 mg 1 kapsel/kapslar Blister