Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Diazepam Pilum

   5 mg tabletter
   diazepam
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Diazepam Pilum är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Diazepam Pilum
   3. Hur du använder Diazepam Pilum
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Diazepam Pilum ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Diazepam Pilum är och vad det används för

   Diazepam Pilum är ett bensodiazepinpreparat. Det verkar genom att förstärka effekten av en dämpande substans (GABA) i hjärnan. Därigenom verkar det lugnande, ångestdämpande, kramplösande och muskelavslappande. Effekten av Diazepam Pilum tabletter kommer ofta redan efter 15-30 minuter, vilket innebär att man vid tillfälliga besvär kan vänta med medicineringen tills den behövs och därigenom undviks rutinmässig användning.


   Diazepam Pilum används vid ängslan, ångest, rastlöshet. Svårighet att somna orsakas ofta av oro och spänning, som gör det svårt att slappna av, varför Diazepam Pilum kan underlätta insomningen. Diazepam Pilum används också som lugnande medel inför operationer, undersökningar och provtagningar som kan vålla oro. Dessutom används Diazepam Pilum vid muskelspasmer och epileptiska kramper samt vid alkoholavgiftning.


   Diazepam som finns i Diazepam Pilum kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Diazepam Pilum

   Använd inte Diazepam Pilum

   • om du är allergisk mot diazepam eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • vid sömnapné (andningsuppehåll under sömnen).

   Varningar och försiktighet

   Risk för beroende finns med Diazepam Pilum. Ordinerad dos får ej överskridas.

   De som har nedsatt lever- eller njurfunktion, myastenia gravis (svårartad muskelsvaghet), dåligt allmäntillstånd och/eller tidigare har haft eller har pågående missbruk av läkemedel, alkohol eller narkotika bör rådgöra med läkare innan behandling med Diazepam Pilum påbörjas.


   Beroende och utsättningssymtom
   Efter längre tids behandling med Diazepam Pilum ska medicineringen inte avbrytas plötsligt utan dosen ska minskas gradvis. Därigenom minskar risken för utsättningssymtom. Plötsligt avbruten behandling kan ge övergående orolig sömn, psykiska symtom och onormala känselförnimmelser.

   Andra läkemedel och Diazepam Pilum

   Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av Diazepam Pilum. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Det är särskilt viktigt att tala om för läkaren att du tar någon av följande mediciner:

   • läkemedel mot alkoholmissbruk (disulfiram)

   • läkemedel mot infektioner (ciprofloxacin, rifampicin)

   • läkemedel som används vid narkos (ketamin)

   • läkemedel mot depression (fluvoxamin, fluoxetin)

   • läkemedel mot lungsjukdomar (teofyllin)

   • läkemedel mot magsår (cimetidin, omeprazol, esomeprazol)

   • smärtstillande läkemedel (diklofenak, ibuprofen)

   • läkemedel mot psykisk sjukdom (klozapin)

   Alkohol bör undvikas i samband med Diazepam Pilum-behandling, eftersom alkohol förstärker effekten av läkemedlet och koncentrationsförmågan och vakenhetsgraden kan bli sämre. Andra lugnande eller antidepressiva medel kan också förstärka behandlingseffekten. Rådgör med läkare.

   Diazepam Pilum med alkohol

   Undvik samtidig användning av alkohol under behandlingen med Diazepam Pilum.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Diazepam Pilum under graviditet.


   Diazepam Pilum passerar över i modersmjölk. Det finns därför risk att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Diazepam Pilum under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Diazepam Pilum kan reaktionsförmågan försämras, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsarbete.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Diazepam Pilum innehåller laktos

   Diazepam Pilum innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Diazepam Pilum

   Dosen och behandlingstiden ska bestämmas av läkaren som anpassar den individuellt för dig. Behandlingstiden bör vara så kort som möjligt och behandlingen bör trappas ut gradvis.


   Dosen kan variera beroende på indikation och individuell känslighet. Äldre patienter är känsligare. Vid regelbunden användning bör läkare och patient tillsammans försöka finna lägsta effektiva dos.


   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   Användning för barn och ungdomar

   Inför en operation eller undersökning är vanlig dos för barn över 12 kg: 10 mg.
   För barn under 12 kg: 5 mg.

   Om du har tagit för stor mängd av Diazepam Pilum

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.
   Tecken på att du har tagit en för stor mängd Diazepam Pilum kan vara: problem att koordinera rörelser, yrsel, talsvårigheter, muskelsvaghet, sömninghet, medvetslöshet, aggressivitet eller hallucinationer.

   Om du har glömt att ta Diazepam Pilum

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Diazepam Pilum

   Efter längre tids behandling med Diazepam Pilum ska medicineringen inte avbrytas plötsligt utan dosen ska minskas gradvis. Därigenom minskar risken för utsättningssymtom. Plötsligt avbruten behandling kan ge övergående orolig sömn, psykiska symtom och onormala känselförnimmelser


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • dåsighet


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • yrsel

   • koncentrationssvårigheter

   • muskelsvaghet och svårighet att samordna muskelrörelser

   • huvudvärk


   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • uppjagad sinnesstämning med aggressivitet, förvirring och hallucinationer

   • minnesluckor

   • mardrömmar

   • gula ögon och hud (gulsot)

   • allergiska hudutslag


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Diazepam Pilum ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är diazepam. En tablett innehåller 5 mg diazepam.

   • Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, hydroxipropylstärkelse, mikrokristallin cellullosa, kiseldioxid, talk, magnesiumstearat

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Utseende

   Diazepam Pilum är en vit, rund, flat tablett med en brytskåra på den ena sidan.
   Tablettens höjd är 2,5-2,7 mm och diametern är 7 mm.


   Förpackningsstorlekar

   Blister: 25, 50 och 100 tabletter.
   Plastburk: 250 tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning


   Pilum Pharma A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark


   Lokal företrädare

   Orifarm Generics AB, Box 56048, 102 17 Stockholm, info@orifarm.com


   Tillverkare

   AS GRINDEKS, Krustpils iela 53, LV-1057 Rīga, Lettland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016–05–17


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Diazepam Pilum

  Tablett 5 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 149916
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  84,48 kr

  Jämförspris: 0,84 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?