Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Diazepam Desitin

   5 mg och 10 mg rektallösning
   diazepam

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD DIAZEPAM DESITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER DIAZEPAM DESITIN
   3. HUR DU ANVÄNDER DIAZEPAM DESITIN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR DIAZEPAM DESITIN SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD DIAZEPAM DESITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Diazepam Desitin tillhör en grupp mediciner som kallas bensodiazepiner. Dessa används som lugnande och antikonvulsiva (för att kontrollera kramper) medel, eller för att få spända muskler att slappna av.

   Diazepam används

   • för att kontrollera epileptiska kramper eller feberkramper

   • som lugnande medel inför smärre kirurgiska ingrepp eller tandvårdsbehandlingar

   • för muskelspasmer vid stelkramp

   • för svår, förlamande eller extremt plågsam ångest eller upprördhet

   Diazepam Desitin rektallösning kan användas enligt ovan när en injektion är opraktisk eller oönskad.
   Diazepam Desitin rektallösning kan vara användbar för omgående behandling av kramper hos barn.

   Diazepam som finns i Diazepam Desitin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER DIAZEPAM DESITIN

   Använd inte Diazepam Desitin

   • om du är allergisk (överkänslig) mot diazepam eller mot något av övriga innehållsämnen i Diazepam Desitin rektallösning (se förteckning över innehållsämnen i avsnitt 6). Allergiska reaktioner kan omfatta hudutslag, klåda, svårighet att andas eller svullnad av ansiktet, läpparna, svalget eller tungan.

   • om du har myasthenia gravis (mycket svaga muskler)

   • om du lider av sömnapné(tillfälliga andningsuppehåll under sömn)

   • om du har en allvarlig leversjukdom

   • om du har allvarliga andningsproblem

   • Diazepam Desitin bör inte användas till för tidigt födda spädbarn

   Var särskilt försiktig med Diazepam Desitin (och tala med en läkare) om du

   • har en njur- eller leversjukdom

   • lider av andningsproblem

   • har grön starr (förhöjt tryck inuti ögat)

   • har en otillräcklig blodförsörjning till hjärnan eller annan hjärnskada

   • har ett tidigare alkohol- eller narkotikamissbruk

   • lider av en mentalsjukdom

   Diazepam Desitin skall endast ges till barn om en läkare anser att det är nödvändigt och alla behandlingar skall hållas till ett minimum.

   Abstinenssymtom
   Beroendepotentialen för diazepam är låg vid korttidsanvändning. Abstinenssymtom kan dock uppträda som huvudvärk, muskelsmärta, extrem oro, spänningar, rastlöshet, förvirring och irritation. I svåra fall kan följande symtom uppträda: overklighetskänslor, depersonifiering (en känsla av att vara separerad från kroppen), hyperakusi (känslighet för ljud), domningar och stickningar, känslighet för ljus, röster eller fysisk kontakt, hallucinationer, epileptiska anfall, humörförändringar, ångest, sömnstörningar eller rastlöshet.

   En gradvis minskning av dosen kan bidra till att förebygga abstinensbesvär. Efter några veckors upprepad användning är Diazepam Desitin eventuellt inte lika effektiv.

   Intag av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Det är särskilt viktigt när det gäller följande läkemedel eftersom de kan påverka effekten av Diazepam Desitin:

   • antipsykotika (läkemedel för mentala sjukdomar)

   • anxiolytika (läkemedel för behandling av ångest)

   • lugnande eller hypnotika (t.ex. sömnmedel)

   • antidepressiva läkemedel (läkemedel mot depression)

   • narkotiska analgetika (starka smärtstillande läkemedel)

   • bedövningsläkemedel

   • antiepileptika (läkemedel för behandling av epilepsi, t.ex. fenytoin)

   • sederande antihistaminer (allergimediciner som gör dig sömnig)

   • isoniazid (mot tuberkulos - TB)

   • disulfiram (läkemedel för behandling av alkoholism)

   • cimetidin, omeprazol (läkemedel mot halsbränna och magsår)

   • orala preventivmedel (t.ex. p-piller)

   • muskelavslappnande läkemedel

   • rifampicin (ett antibiotikum)

   • teofyllin (tabletter mot astma)

   • levodopa (mot Parkinsons sjukdom)

   Nikotin (t.ex. rökning) kan minska verkan (effekten) av Diazepam Desitin rektallösning.

   Det är möjligt att du kan använda Diazepam Desitin ändå och din läkare kan fatta beslut om vad som är lämpligt för dig.

   Användning av Diazepam Desitin med mat och dryck

   De lugnande effekterna av diazepam kan förstärkas om du dricker alkohol samtidigt som du använder Diazepam Desitin rektallösning.

   Graviditet och amning

   Du ska inte använda Diazepam Desitin om du är gravid, tror att du är gravid eller om du ammar annat än på ordination av läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du ska inte köra bil eller använda maskiner under minst 24 timmar efter det att du fått den sista dosen. Om du efter 24 timmar fortfarande känner dig sömnig eller har svårt att koncentrera dig, lägger märke till muskelsvaghet eller perioder av minnesförlust ska du inte köra bil eller använda maskiner. Du bör också tala med läkare.
   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om några innehållsämnen i Diazepam Desitin rektallösning

   Diazepamlösning innehåller bensoesyra (E210) och natriumbensoat (E211). Dessa kan irritera hud, ögon, näsa och svalg och kan också öka risken för gulsot hos nyfödda barn.


   3. HUR DU ANVÄNDER DIAZEPAM DESITIN

   Dosering
   Använd alltid Diazepam Desitin rektallösning enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos är 0,25–0,5 mg/kg (kroppsvikt). Dosens storlek beror också på patientens ålder och hälsotillstånd. Diazepam Desitin är avsedd för användning till vuxna och barn (som väger mer än 10 kg).

   Den rekommenderade dosen är normalt:

   • för barn 1–3 år (10–15 kg): en tub à 5 mg

   • för barn över 3 år (mer än 15 kg): en tub à 10 mg

   • för vuxna: två tuber à 10 mg

   Diazepam Desitin rektallösning är avsedd för användning i akuta fall. Den är inte avsedd för långvarig användning. Om det skulle bli nödvändigt kan dosen upprepas var 12:e timme. Om kramperna fortfarande inte kan kontrolleras skall läkaren kontaktas.

   Dessa tuber med Diazepam Desitin rektallösning är endast avsedda för engångsbruk och skall tas i ändtarmen. Behandlingen bör vara så kortvarig som möjligt, och lägsta dos som kontrollerar symtomen bör användas. Om det används kontinuerligt under för lång tid, finns det en risk att diazepam blir beroendeframkallande eller ger problem när behandlingen avslutas.

   Om ingen effekt ses efter 10 minuter, kan dosen upprepas hos barn eller ytterligare en 10 mg tub ges till vuxna.

   Äldre patienter och patienter med nedsatt allmäntillstånd eller de med nedsatt lever- eller njurfunktion kan behöva en reducerad dos.

   Doseringsanvisning

   Doseringsanvisning

   1. Om möjligt, vänd patienten på sidan eller på mage (gäller barn).

   2. Riv upp folieförpackningen.

   3. Ta bort tubhatten.

   4. För in spetsen helt i ändtarmsöppningen, pekande nedåt.

   Obs! På barn under 15 kg förs spetsen endast in halvvägs.

   Doseringsanvisning 2

   5. Töm tuben genom att pressa den kraftigt mellan tumme och pekfinger.

   6. Håll tuben helt sammanpressad tills du dragit ut den ur ändtarmen.
   Obs!: En liten mängd lösning skall vara kvar i tuben efter dosen har getts.

   7. Behåll patientens position och håll skinkorna sammanpressade i några minuter för att undvika läckage.

   Om du har använt för stor mängd av Diazepam Desitin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Symtom på överdosering innefattar dåsighet, förvirring och letargi (dåsig slöhet).
   I allvarliga fall innefattar symtomen lågt blodtryck, ytlig andning, koordinationsproblem, slakhet, koma (sällsynt) och dödsfall (mycket sällsynt).

   Om du slutar att använda Diazepam Desitin

   Eftersom risken för abstinensreaktioner eller reboundfenomen är större vid abrupt avslutande av behandlingen, rekommenderas att dosen stegvis minskas.

   Abstinenssymtom kan uppträda som huvudvärk, muskelsmärta, extrem oro, spänningar, rastlöshet, förvirring och irritation. I allvarliga fall kan följande symtom uppträda: overklighetskänslor, depersonifiering (en känsla av att vara separerad från kroppen), hyperakusi (känslighet för ljud), domningar och stickningar, känslighet för ljus, röster eller fysisk kontakt, hallucinationer, epileptiska anfall, humörförändringar, ångest, sömnstörningar eller rastlöshet.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Diazepam Desitin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Alla mediciner kan orsaka allergiska reaktioner även om allvarliga allergiska reaktioner är mycket sällsynta. Kontakta läkare omedelbart om du plötsligt får svårt att andas, svullna ögonlock, ansikte eller läppar, hudutslag eller klåda (särskilt om den uppstår över hela kroppen).

   Följande biverkningar har rapporterats:

   Vanliga (mellan 1 och 10 patienter av 100):
   Sömnighet, dåsighet, huvudvärk, yrsel (med risk för fall hos äldre), ostadighet, sluddrigt tal, darriga händer, trötthet, dagen-efter-effekt (baksmälla), dubbelseende, muskelsvaghet, minskad vakenhet, avtrubbade känslor, förvirring och glömska.
   Paradoxala reaktioner är också vanliga, istället för att känna sig sömnig, kan vissa patienter (särskilt barn eller äldre) känna sig upprörda och erfara en förändring i personligheten. Andra symtom är rastlöshet, förändrat humör, vredesutbrott, vanföreställningar (irrationella tankar), mardrömmar eller hallucinationer (en känsla av att saker inte är verkliga).

   Sällsynta (mellan 1 och 10 patienter av 10 000):
   Lågt blodtryck, långsam puls, bröstsmärtor, blodcellsförändringar, ögonförändringar, muntorrhet, illamående, kräkningar, smärta i epigastriet (halsbränna/matsmältningsbesvär), förstoppning (svår förstoppning), diarré, gulsot, problem att kissa, förändrad sexuallust, menstruationsstörningar, kramper i luftrören, andningssvårigheter, apné (tillfälliga andningsuppehåll under sömn) och ökad aptit.

   Mycket sällsynta (mindre än 1 patient av 10 000):
   Hudutslag.

   Behandling med diazepam kan, även vid terapeutiska doser, leda till utveckling av ett fysiskt beroende där avslutande av behandlingen kan resultera i abstinensbesvär. Hos vissa patienter kan depression uppstå.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR DIAZEPAM DESITIN SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är diazepam. Övriga innehållsämnen är bensylalkohol, etanol 96 %, propylenglykol, bensoesyra, natriumbensoat och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Diazepam Desitin rektallösning är en klar, färglös eller något gulaktig lösning i en vit plasttub.

   Förpackning om 5 rektaltuber. Varje tub innehåller 2,5 ml diazepamlösning 5 mg eller 10 mg.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Desitin Arzneimittel GmbH
   Weg beim Jäger 214
   D-22335 Hamburg
   Tyskland

   Ombud

   Desitin Pharma AB

   Havnegade 55, st.tv.

   1058 Köpenhamn K

   Danmark

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Finland:

   Diazepam Desitin 5 mg peräruiske

   Diazepam Desitin 10 mg peräruiske

   Storbritannien:

   Diazepam Desitin 5 mg Rectal Solution

   Diazepam Desitin 10 mg Rectal Solution

   Nederländerna:

   Diazepam Apotex Rektiole 5 mg

   Diazepam Apotex Rektiole 10 mg


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2013-07-24

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Diazepam Desitin

  Rektallösning 5 mg 5 x 2,5 milliliter Endosbehållare

  • Varunummer: 398297
  • Tillverkare: Desitin Pharma AB

  124,80 kr

  Jämförpris: 12,48 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  För detta läkemedel visas inte lagerstatus eftersom det är ett så kallat särskilt läkemedel. Kontakta ditt apotek för hjälp.