Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Diane®

   2 mg/35 mikrogram, tablett

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR DIANE® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER DIANE®
   3. HUR DU ANVÄNDER DIANE®
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV DIANE®

   Vad innehåller Diane® ?

   Innehållsdeklaration

   – De aktiva substansena är cyproteronacetat

   och etinylestradiol. Varje tablett innehåller

   2,0 mg cyproteronacetat och 35 mikrogram

   etinylestradiol.

   – Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat

   31,1 mg, majsstärkelse, povidon 25 000,

   magnesiumstearat, sackaros, povidon

   700 000, makrogol 6000, kalciumkarbonat,

   talk, glycerol, titandioxid (E 171), gul

   järnoxid (E 172) och vax.


   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

   Tillverkare

   Bayer-koncernen

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR DIANE® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Dragerade tabletter.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåDiane® för?

   Diane används för att behandla hudbesvär

   som akne, mycket fet hy och kraftig hårväxt

   hos kvinnor i fertil ålder. Eftersom det har

   samma egenskaper som p-piller ska det

   endast förskrivas till dig om läkaren anser att

   behandling med ett hormonellt preventivmedel

   är lämplig.


   Du ska endast ta Diane om hudbesvären

   inte har blivit bättre efter användning

   av andra behandlingar mot akne, såsom

   lokalbehandlingar och antibiotika.


   2. INNAN DU ANVÄNDER DIANE®

   Använd inte Diane®:

   Använd inte Diane:

   Tala med läkare innan du börjar använda Diane

   om något av följande gäller dig. Läkaren

   kan i sådant fall rekommendera en annan

   behandling:

   – Om du använder ett annat hormonellt

   preventivmedel

   – om du har (eller tidigare har haft) en

   blodpropp i benet (trombos), lungan

   (lungembolism) eller någon annan del av

   kroppen

   – om du har eller har haft hjärtinfarkt eller

   stroke

   – om du har (eller tidigare har haft) någon

   sjukdom som kan föregå en hjärtinfarkt (t.ex.

   angina pectoris som ger svår bröstsmärta)

   eller ”mini-stroke” (transitorisk ischemisk

   attack)

   – om du har någon sjukdom som kan öka

   risken för blodpropp i artärerna. Detta gäller

   följande sjukdomar:

   diabetes som påverkar blodkärlen

   –mycket högt blodtryck

   –mycket höga fetthalter i blodet

   (kolesterol eller triglycerider)

   – om du har (eller tidigare har haft) migrän

   med synstörningar

   – om du har problem med blodets levring

   (t.ex. protein C-brist)

   – om du har (eller tidigare har haft) eller om

   du misstänks ha bröstcancer eller cancer i

   könsorganen

   – om du har några oförklarliga blödningar från

   slidan

   – om du har (eller har tidigare haft)

   leversjukdom och din leverfunktion ännu inte

   är normal

   – om du är gravid eller misstänker graviditet

   – om du ammar

   – om du är allergisk (överkänslig) mot

   cyproteronacetat eller etinylestradiol, eller

   något av övriga innehållsämnen i Diane.


   Diane ska inte användas av män.


   Om något av ovanstående inträffar för

   första gången då du använder Diane ska du

   omedelbart avbryta användningen och kontakta

   läkare. Använd under tiden icke-hormonellt

   preventivmedel. Se också avsnittet ”Varningar

   och försiktighet” nedan.


   Var särskilt försiktig med Diane®:

   Varningar och försiktighet

   Diane

   Diane skyddar inte mot HIV-infektion (AIDS)

   eller andra sexuellt överförbara sjukdomar.


   Sluta ta tabletter och kontakta omedelbart

   läkare om du märker tecken som kan tyda på

   en blodpropp. Symtomen beskrivs i avsnitt 2

   ”Blodproppar (trombos)”.


   I vissa situationer behöver du vara särskilt

   försiktig när du använder Diane eller andra

   kombinerade hormonella preventivmedel, och

   det kan vara nödvändigt att du kontrolleras

   regelbundet av din läkare. Om något av

   följande tillstånd passar in på dig måste du

   informera din läkare innan du börjar använda

   Diane. Om något av följande tillstånd försämras

   under användning av Diane måste du också

   kontakta din läkare.

   – om någon nära släkting har eller har haft

   bröstcancer

   – om du har någon lever- eller gallsjukdom

   – om du har diabetes

   – om du har Crohns sjukdom eller ulcerös kolit

   (kronisk tarminflammation)

   – om du har HUS (hemolytiskt-uremiskt

   syndrom, som är en blodsjukdom som kan ge

   njurskador)

   – om du har sicklecellanemi (ett ärftligt fel i

   röda blodkropparna)

   – om du har epilepsi (se ”Diane och

   användning av andra läkemedel”)

   – om du har SLE (systemisk lupus

   erythematosus, som är en sjukdom i

   immunsystemet)

   – om du har någon sjukdom som framkommit

   först under graviditet eller i samband

   med tidigare användning av kvinnliga

   könshormoner (t.ex. dövhet, porfyri (en

   sjukdom i blodet), graviditetsherpes

   (hudutslag med blåsor under graviditeten),

   Sydenhams korea (nervsjukdom som

   kännetecknas av plötsliga ryckningar i

   kroppen)

   – om du har, eller någonsin har haft, kloasma

   (guldbruna pigmentfläckar, så kallade

   ”graviditetsfläckar”, särskilt i ansiktet).

   Du bör i så fall undvika direkt solljus eller

   ultraviolett ljus

   – om du har ärftlig angioödem kan produkter

   innehållande östrogener framkalla eller

   förvärra symtomen av angioödem

   – Sluta att ta Diane och kontakta omedelbart

   läkare om du får något av följande symptom

   (angioödem)

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.


   Diane verkar även som p-piller. Du och din

   läkare måste tänka på allt det som normalt

   gäller för säker användning av p-piller.


   Blodproppar (trombos)

   Behandling med Diane kan vara förenad med

   en liten ökad risk för att få en blodpropp (så

   kallad trombos). Din risk att få en blodpropp

   ökar endast lite till följd av att behandlingen

   med Diane jämfört med kvinnor som inte

   tar Diane eller något p-piller. Fullständig

   återhämtning uppnås inte alltid och 1-2 % av

   fallen kan ha dödlig utgång.


   Blodpropp i en ven

   En blodpropp i en ven (så kallad venös

   trombos) kan täppa till venen. Detta kan ske i

   venerna i benen, lungorna (lungemboli) eller

   något annat organ.


   En kvinna som använder kombinerade p-piller,

   inklusive Diane, har en ökad risk att utveckla

   sådan blodproppar jämfört med en kvinna

   som inte tar kombinerade p-piller. Risken att

   utveckla en blodpropp i en ven är störst under

   det första året då kvinnan använder p-piller.

   Denna risk är inte lika stor som risken för att

   utveckla en blodpropp under en graviditet.


   Vid användning av kombinerade p-piller ökar

   risken för blodproppar ytterligare:

   –med stigande ålder

   om du röker

   När du använder hormonella

   preventivmedel som Diane avråds du

   starkt från att röka, särskilt om du är

   äldre än 35 år

   – om du är överviktig

   – om någon nära släkting till dig har haft

   blodpropp (trombos) i benet, lungan eller

   andra organ i ung ålder

   – om du måste genomgå en operation, eller

   om du på grund av sjukdom eller skada blir

   långvarigt sängliggande, eller om du får

   gipsförband på ett ben.


   Om detta gäller dig, är det viktigt att du talar

   om för läkaren att du använder Diane eftersom

   behandlingen kan behöva avbrytas. Läkaren kan

   säga åt dig att sluta använda Diane flera veckor

   före en operation eller medan du är mindre

   rörlig. Läkaren kommer också att tala om för

   dig när du kan börja använda Diane igen efter

   att du har kommit på benen.


   Blodpropp i en artär

   En blodpropp i en artär kan orsaka allvarliga

   problem. Exempelvis kan en blodpropp i en

   artär i hjärtat orsaka en hjärtattack medan den

   i hjärnan kan orsaka en stroke. Användning av

   kombinerade p-piller har visats ha ett samband

   med en ökad risk för proppar i artärerna.


   Denna risk ökar ytterligare:

   –med stigande ålder

   om du röker

   När du använder ett hormonellt

   preventivmedel som Diane avråds du

   bestämt från att röka, särskilt om du är

   äldre än 35 år

   – om du har en hög fetthalt i blodet

   (kolesterol eller triglycerider)

   – om du är överviktig

   – om du har en nära släkting som har haft en

   hjärtinfarkt eller stroke i ung ålder

   – om du har högt blodtryck

   – om du lider av migrän

   – om du har något problem med hjärtat

   (klaffsjukdom, rubbningar i hjärtrytmen).


   Symtom på blodproppar

   Diane A


   Diane och cancer

   Diane har en liknande sammansättning som

   p-piller av kombinationstyp, det vill säga

   p-piller som innehåller 2 typer av hormoner:

   östrogener och gestagener. Bröstcancer

   förekommer något oftare hos kvinnor

   som använder kombinations-p-piller, men

   det är inte känt om detta är orsakat av

   behandlingen. Det kan till exempel vara så

   att fler tumörer upptäcks hos kvinnor som

   använder kombinerade p-piller eftersom de

   oftare undersöks av läkare. Förekomsten av

   brösttumörer avtar gradvis efter avslutad

   behandling med kombinerade hormonella

   preventivmedel. Det är viktigt att regelbundet

   undersöka dina bröst och du bör kontakta din

   läkare om du känner någon knöl.


   I sällsynta fall påträffas godartade levertumörer

   hos p-pilleranvändare, och i ännu färre fall

   har elakartade levertumörer rapporterats hos

   p-pilleranvändare. Kontakta din läkare om du

   upplever ovanlig svår buksmärta.


   Vad ska du göra om ingen blödning

   uppkommer under mellanveckan?

   Om du tagit alla tabletter på rätt sätt, inte

   kräkts och inte haft svår diarré och om du inte

   tagit andra mediciner, är det mycket osannolikt

   att du blivit gravid.


   Om den förväntade blödningen uteblir två

   gånger i rad, är det möjligt att du är gravid.

   Tag genast kontakt med din läkare. Påbörja inte

   nästa tablettkarta innan det är säkert att du

   inte är gravid.


   Kombinationen av ämnena i Diane kan hos

   vissa kvinnor minska tårvätskan vilket kan

   medföra torra ögon särskilt hos kvinnor som

   använder kontaktlinser.


   Graviditet

   Om du är gravid, ska du inte använda Diane.

   Om du blir gravid medan du tar Diane måste du

   genast sluta ta Diane och kontakta din läkare.

   Om du vill bli gravid, kan du sluta ta Diane när

   som helst.


   Rådfråga läkare eller apotek innan du tar något

   läkemedel.


   Amning

   Det finns risk för att barn som ammas kan

   påverkas. Använd därför inte Diane under

   amning.


   Rådfråga läkare eller apotek innan du tar något

   läkemedel.


   Körförmåga och användning av maskiner:

   Inga effekter har observerats.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du

   är i kondition att framföra motorfordon eller

   utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En

   av faktorerna som kan påverka din förmåga i

   dessa avseenden är användning av läkemedel på

   grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar

   finns i andra avsnitt. Läs därför all information i

   denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med

   din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Diane®:

   Diane innehåller laktos och sackaros:

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta

   din läkare innan du tar denna medicin.


   Användning av andra läkemedel:

   Diane B

   – En del läkemedel kan göra att Dianes

   graviditetsförebyggande effekt minskar, eller

   kan orsaka oväntade blödningar. Bland dessa

   mediciner ingår mediciner för behandling av

   – epilepsi (t.ex. primidon, fenytoin,

   barbiturater, karbamazepin,

   oxkarbamazepin, topiramat, felbamat)

   – tuberkulos (t.ex. rifampicin)

   – HIV- och hepatit C virusinfektioner

   (t.ex. ritonavir och nevirapin) eller andra

   infektioner (såsom griseofulvin)

   – växtbaserade läkemedel som innehåller

   johannesört

   – Diane kan påverka effekten av andra

   läkemedel t.ex.

   – läkemedel som innehåller cyklosporin

   – läkemedel mot epilepsi som innehåller

   lamotrigin (vilket kan leda till en ökning

   av antalet krampanfall).


   Rådfråga läkare eller apotek innan du tar något

   läkemedel.


   Laboratorieprover

   Om du behöver lämna ett blodprov ska du tala

   om för din läkare eller laboratoriepersonalen

   att du använder p-piller eftersom orala

   preventivmedel kan påverka resultatet av vissa

   prover.


   3. HUR DU ANVÄNDER DIANE®

   Doseringsanvisning

   Använd alltid detta läkemedel enligt

   läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller

   apotekspersonal om du är osäker.


   För att få bästa behandlingsresultat är det

   viktigt att du tar läkemedlet regelbundet

   och att du noggrant följer nedanstående

   anvisningar. Oregelbundet intag av Diane

   kan leda till mellanblödningar och försämra

   behandlingsresultatet.


   Behandlingstid

   Läkaren kommer att tala om hur länge du

   behöver fortsätta att ta detta läkemedel.


   Med Diane krävs det ofta 3-4 månaders

   behandling för att akne och seborré ska

   förbättras.


   Första tablettkartan

   Den första tabletten tar du på första

   dagen av menstruationscykeln, dvs. första

   blödningsdagen. Tag en tablett dagligen. Svälj

   tabletten med lite vatten utan att tugga den.

   Ta tabletten på en tidpunkt på dagen då du

   har regelbundna vanor, t.ex. vid sänggåendet.

   På så sätt minskar du risken att glömma någon

   tablett.


   En tablettkarta innehåller 21 tabletter.

   Bredvid varje tablett står det vilken veckodag

   respektive tablett som ska tas. Om du

   exempelvis börjar tablettkartan på en onsdag,

   ska du ta den tablett vid vilken det står ”On”.

   Följ pilens riktning på tablettkartan tills du

   tagit alla 21 tabletter.


   Därefter ska du inte ta några tabletter i 7

   dagar. Under dessa 7 tablettfria dagar (som

   kallas stopp- eller mellanvecka) bör du ha

   blödning. Detta kallas för ”bortfallsblödning”

   och den börjar i allmänhet på andra eller tredje

   dagen i mellanveckan.


   På den åttonde dagen efter den senaste

   Dianetabletten (det vill säga efter

   mellanperioden på 7 dagar), ska du påbörja

   nästa tablettkarta, även om blödningen inte

   upphört. Detta betyder att du ska påbörja

   nästa tablettkarta samma veckodag och att

   bortfallsblödningarna bör infalla samma dagar

   i månaden.


   Om du använder Diane på detta sätt, har du

   också skydd mot graviditet under de 7 dagar då

   du inte tar pillret.


   Läkaren bestämmer behandlingstiden i samråd

   med dig. Om du har slutat använda Diane

   och får tillbaka symptom ska du kontakta

   din läkare innan behandlingen återupptas.

   Om behandlingen återupptas (efter ett

   tablettuppehåll på 4 veckor eller längre) ska

   den ökade risken för blodpropp övervägas.


   Diane förhindrar ägglossning och därmed

   befruktning. Använder du läkemedlet

   behöver du därför inte använda ytterligare

   ett preventivmedel innehållande hormoner,

   eftersom detta inte är nödvändigt för att

   förhindra graviditet så länge du tar det enligt

   anvisning. På så vis undviker du dessutom att

   utsättas för en alltför hög dos av hormoner.


   Om du använder mera Diane® än du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel

   eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet

   av misstag ska du kontakta läkare, sjukhus

   eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för

   bedömning av risken samt rådgivning.


   Det finns inga rapporter om allvarliga skador

   till följd av intag av för stora mängder Diane.


   Om du tar flera tabletter på en gång kan du få

   symtom som illamående eller kräkningar. Unga

   flickor kan få blödning från slidan.


   Om du glömt att ta Diane®:

   Ta den så fort du upptäcker det. Ta den

   ordinarie tabletten på ordinarie tid. Detta kan

   betyda 2 tabletter på samma dag.

   Om det har gått mindre än 12 timmar sedan

   du skulle ha tagit din tablett är du fortfarande

   skyddad mot graviditet. Ta tabletten så snart

   du kommer ihåg det och ta nästa tablett på

   vanlig tid.


   Om det har gått mer än 12 timmar kan

   skyddseffekten vara minskad. Ju fler tabletter i

   följd som du har missat, desto högre är risken

   för att skyddseffekten har minskat. Risken är

   särskilt stor för att bli gravid om du glömmer

   tabletter i början eller i slutet av tablettkartan.

   En barriärmetod som t.ex. kondom bör

   användas de närmaste 7 dagarna.


   Följande två grundregler gäller vid glömd

   tablett:

   1. Den hormonfria perioden får aldrig

   överskrida 7 dagar.

   2. 7 dagars oavbrutet hormonintag krävs för att

   uppnå tillräcklig hämning av ägglossningen.


   Om tabletter glömts och om

   bortfallsblödningen sedan uteblir under den

   följande perioden med hormonfria tabletter,

   finns risk att du blivit gravid.


   Om du har kräkts eller har kraftig diarré

   Om du kräks inom 3-4 timmar efter att du

   tagit tabletten gäller samma råd som om du

   inte har tagit tabletten. Därför ska du följa

   instruktionerna för glömd tablett ovan.


   Om menstruationen uteblir?

   Om du inte skulle få någon menstruation under

   de 7 tablettfria dagarna och om du misstänker

   att du kan ha blivit gravid ska du kontakta din

   läkare. Påbörja inte en ny förpackning förrän

   läkaren kontrollerat att du inte är gravid.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel

   kontakta läkare eller apotekspersonal.


   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel

   orsaka biverkningar men alla användare

   behöver inte få dem.


   Kvinnor som använder detta läkemedel löper

   högre risk att drabbas av venös blodpropp,

   se mer i avsnittet ”Var särskilt försiktig med

   Diane”. Andra biverkningar som rapporterats

   från användare av Diane är:


   Vanliga biverkningar (förekommer oftare än

   hos 1 på 100 men mera sällan än hos 1 på 10

   kvinnor): Illamående, magsmärta, ökad vikt,

   huvudvärk, nedstämdhet/humörsvängningar,

   spänning och ömhet i brösten.


   Mindre vanliga biverkningar (förekommer

   oftare än hos 1 på 1000 men mera sällan än

   hos 1 på 100 kvinnor): Kräkningar, diarré,

   vätskeansamling, migrän, minskad sexlust,

   bröstförstoring, hudbesvär (t.ex. utslag,

   urtikaria).


   Sällsynta biverkningar (förekommer mera

   sällan än hos 1 på 1000 kvinnor): Blodpropp

   i en ven, ökad känslighet vid användning

   av kontaktlinser, överkänslighetsreaktioner,

   minskad vikt, ökad sexlust, sekret från

   slidan, sekretion från bröst, knölig hudrodnad

   och hudrodnad med utsvettning (erythema

   nodosum och multiforme).


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt

   antal användare): Förhöjt blodtryck.


   Om du har ärftlig angioödem kan läkemedel

   som innehåller vissa kvinnliga könshormoner

   (östrogener) ge eller förvärra symtomen

   av angioödem (se avsnittet ”Varningar och

   försiktighet”).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare,

   apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta

   gäller även biverkningar som inte nämns i

   denna information. Du kan också rapportera

   biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

   att rapportera biverkningar kan du bidra till att

   öka informationen om läkemedlets säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se


   5. FÖRVARING AV DIANE®

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll

   för barn.


   Utgångsdatum

   Används före utgångsdatumet som anges på

   kartongen efter ”Utg.dat.” Utgångsdatumet är

   den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland

   hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

   man kastar läkemedel som inte längre används.

   Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2017-04-05.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Diane

  Tablett 2 mg/35 mikrogram 63 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 581569
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  176,70 kr

  Jämförspris: 2,80 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?