Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Diamox

   250 mg tabletter
   Acetazolamid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om Du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Diamox är och vad det används för
   2. Innan du använder Diamox
   3. Hur du använder Diamox
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Diamox ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Diamox är och vad det används för

   Diamox innehåller acetazolamid som aktivt innehållsämne, vilket sänker trycket inuti ögat genom att minska produktionen av kammarvatten (vätska inuti ögongloben).


   Diamox används som korttidsbehandling vid ögonkirurgi då det finns anledning att befara att trycket i ögat stiger. Diamox används också som tilläggsterapi vid behandling av grön starr (glaukom), innan ögonoperation som behandling av akut trångvinkelglaukom och som tilläggsterapi vid behandling av epilepsi (petit mal).

   2. Innan du använder Diamox

   Använd inte Diamox

   • om du är allergisk (överkänslig) mot acetazolamid eller något av övriga innehållsämnen i Diamox (listade i avsnitt 6 i denna bipacksedel).

   • om du har renal hyperkloremisk acidos, (störning i kroppens saltbalans pga rubbning i njurfunktionen)

   • om du har Addisons sjukdom (nedsatt produktion av kortikoidhormoner i binjurarna ovanför njurarna)

   • om du har eller har haft starkt nedsatt lever- eller njurfunktion

   • om du har sänkta nivåer av natrium och/eller kalium i blodet

   • om du är allergisk (överkänslig) mot sulfonamider

   • om du behandlas för kroniskt icke-kongestivt trångvinkelglaukom (en typ av glaukom där de normala avrinningskanalerna i ögat har smalnat, vilket leder till ett ökat tryck i ögat och nedsatt syn). Din läkare kommer att prata med dig om detta.

   Var särskilt försiktig med Diamox


   Informera din läkare:

   • om du lider av lung- eller andningsproblem såsom lungemfysem

   • om du har eller tidigare har haft problem med njurarna såsom njursten

   • om du har diabetes eller problem med ditt blodsocker


   Om hudpåverkan eller allvarliga förändringar i blodbilden uppstår kan din läkare eventuellt sätta ut behandlingen och påbörja annan lämplig behandling.


   Diamox kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


   Ett litet antal personer som behandlats med läkemedel mot epilepsi som t ex Diamox har haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Effekterna av dessa läkemedel kan förändras, särskilt om du tar eller använder något av följande:

   • läkemedel mot epilepsi eller kramper (speciellt fenytoin, topiramat, karbamazepin eller primidon)

   • läkemedel mot diabetes för att sänka blodsockret (t ex metformin) 

   • andra läkemedel i en grupp som kallas karbanhydrashämmare (används för behandling av högt tryck inuti ögat/ögonen)

   • läkemedel som påverkar folsyra (t ex metotrexat, pyrimetamin eller trimetoprim)

   • blodförtunnande medel (t ex warfarin)

   • aspirin ocn närbesläktade läkemedel (t ex acetylsalicylsyra)

   • hjärtläkemedel såsom hjärtglykosider (t ex digoxin)

   • läkemedel mot högt blodtryck

   • läkemedel mot urinvägsinfektioner (metenamin)

   • läkemedel som innehåller amfetamin (ett stimulerande medel), kinidin (behandlar oregelbundna hjärtslag), memantin (behandlar Alzheimers sjukdom) eller litium (behandlar allvarliga mentala problem)

   • ciklosporin (används efter transplantationer för att trycka ner immunförsvaret)

   • behandling med natriumbikarbonat (används för tillstånd där det är för mycket syra i din kropp)


   Diamox kan påverka vissa medicinska undersökningar. Om du besöker ett sjukhus eller mottagning för en medicinsk undersökning ska du berätta för din läkare att du tar Diamox. Kontakta din läkare. Det kan vara nödvändigt att ändra dosen.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Diamox kan påverka fostret. Diamox bör därför inte användas om du är gravid, tror att du är gravid eller planerar att bli gravid. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


   Acetazolamid passerar över i modersmjölk. Det finns risk att barn som ammas påverkas. Använd därför inte Diamox under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


   Det finns en risk att potens och sexlust hos män påverkas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Om Diamox gör att du känner dig yr, dåsig eller förvirrad ska du inte köra bil eller hantera maskiner. Det kan tillfälligt orsaka närsynthet; om detta händer och du känner att du inte längre kan köra säkert ska du sluta köra bil och kontakta läkare.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Diamox

   Använd alltid Diamox enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Korttidsbehandling vid ögonkirurgi: Vanlig dos är mellan 250-1 000 mg dagligen.


   Akuttrångvinkelglaukom och glaukom: Vanlig dos är 250-1 000 mg dagligen uppdelat på 2-4 doser. Diamox kan användas tillsammans med vanliga pupillsammandragande medel.


   Som tilläggsbehandling vid epilepsi (petit mal): Vanlig dos för vuxna är 375-1 000 mg dagligen, uppdelat på 2-4 doser.


   När Diamox ges i kombination med andra antiepileptika, föreslås en startdos på 250 mg dagligen som tillägg till redan insatt behandling. Denna dos ökas därefter till ovanstående nivå.


   Innan du börjar ta Diamox, och under behandlingen, kommer din läkare att ta blodprover för att kontrollera om du fortfarande behöver ta Diamox.


   Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   Om du använt för stor mängd av Diamox

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning..

   Om du har glömt att använda Diamox

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Diamox orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Alla läkemedel kan orsaka allergiska reaktioner, men allvarliga allergiska reaktioner är mycket sällsynta.

   • Kontakta omedelbart läkare om du får plötslig väsande andning, andningssvårigheter, svullnad av ögonlock, ansikte eller läppar, utslag eller klåda (särskilt om det drabbar hela kroppen).

   • Uppsök genast läkare om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär. Läkare bör via blodprov ta reda på om du har allvarlig brist på vita blodkroppar (agranulocytos).

   • Kontakta genast läkare om du får ovanliga hudutslag, slemhinneförändringar, eller hudavlossning.


   Berätta för din läkare om du märker någon av följande biverkningar:


   Vanliga (färre än 1 av 10 personer)

   • ökad surhetsgrad i blodet som kan leda till symtom som illamående, kräkningar, hjärtklappning eller huvudvärk. Om du upplever några av dessa symtom kontakta din läkare eller sjukhus.

   • smakstörning

   • yrsel, trötthet


   Mindre vanliga (färre än 1 av 100 personer)

   • stickningar eller domningar i fingrar eller tår

   • klåda

   • kräkningar eller illamående

   • smärta i ländryggen på grund av njursten

   • feber, kraftlöshet


   Sällsynta (fler än 1 av 10 000 men färre än 1 av 1 000 personer)

   • allmän trötthet, blekhet i huden, halsinfektion

   • muskelsvaghet

   • kramper

   • tillfällig närsynthet som försvinner när dosen minskas eller behandlingen avslutas

   • öronringningar eller svårighet att höra

   • diarré

   • gulsot

   • gulnad hud och ögon, mörkfärgad urin samt blek avföring (gulsot), levervävnadsdöd

   • allergisk reaktion som orsakar ledvärk, utslag och feber (Stevens-Johnsons syndrom)

   • allvarlig sjukdom med blåsor på huden och i ett mer allvarligt tillstånd (toxisk epidermal nekrolys) med ökade skador på huden eller utbredda utslag med typiska punkter (erythema multiformae).

   • ökad ljuskänslighet

   • ökad behåring hos kvinnor


   Andra biverkningar inkluderar:

   • huvudvärk, irritation, upphetsning

   • brist på koordination av muskler

   • depression, dåsighet, förvirring, trötthet

   • försämrad hörsel

   • svart eller tjärliknande avföring

   • hudrodnad

   • ökad urin, blod eller socker i urinen, njursvikt

   • ökad törst, minskad sexuell lust


   Följande kan ses vid rutinmässiga undersökningar:

   • ändrad leverfunktion

   • blod eller socker kan finnas i urinen

   • förändrade urinsyranivåer i blodet

   • ändrade sockerhalter

   • förändringar i blodbilden


   Om du tar Diamox tabletter under en lång tid kan det ibland påverka mängden kalium eller natrium i blodet. Din läkare kommer förmodligen att ta blodprover för att kontrollera att detta inte händer. Du kan också uppleva benförtunning eller risk för njursten med långvarig behandling.


   Om någon av biverkningarna blir allvarlig eller om du får några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Diamox ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration


   • Den aktiva substansen är acetazolamid 250 mg per tablett.

   • Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, dikalciumfosfat, magnesiumstearat, polyvidon K29-32, natriumstärkelseglykolat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Diamox 250 mg är vita tabletter med brytskåra.


   Förpackningsstorlek: 100 tabletter i plastburk.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Mercury Pharmaceuticals Ltd

   Capital House

   85 King William Street

   London EC4N 7BL

   Storbritannien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-02-10


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Diamox®

  Tablett 250 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 598021
  • Tillverkare: Abcur AB

  230,95 kr

  Jämförspris: 2,31 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?