Bipacksedel - Diabact UBT

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Diabact UBT,

50 mg tabletter
13C-Urea

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Diabact UBT är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Diabact UBT
3. Hur du tar Diabact UBT
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Diabact UBT ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Diabact UBT är och vad det används för

Denna produkt är endast avsedd för diagnostik för att påvisa förekomst av bakterien Helicobacter pylori. Diabact UBT är ett utandningstest och används för att bestämma primär eller kvarstående infektion i magsäcken orsakad av bakterien Helicobacter pylori.

2. Vad du behöver veta innan du tar Diabact UBT

Ta inte Diabact UBT

 • om du är allergisk (överkänslig) mot urea eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

 • om du har en infektion i magsäcken eftersom det finns en risk för felaktigt provresultat.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare och apotekspersonal innan du tar Diabact UBT.

Andra läkemedel och Diabact UBT

Diabact UBT kan påverkas av andra läkemedel. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

 • Ökad risk föreligger för felaktigt resultat om testet utförs inom 4 veckor efter avslutad behandling med antibiotika och inom 2 veckor efter sista behandlingen med syradämpande medel.

Diabact UBT med mat och dryck och alkohol

Du ska ha fastat i minst 6 timmar innan testet utförs. Du kan dricka lite vatten fram tills dess att testet utförs.

Graviditet och amning och fertilitet

Rådfråga läkare eller apotek innan du tar något läkemedel. Utförande av utandningstest förväntas inte ha någon skadlig påverkan vid graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Diabact UBT har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du tar Diabact UBT

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Du ska ha fastat i minst 6 timmar innan testet utförs.

Vanlig dosering är 1 tablett som en engångsdos. Tabletten sväljs hel med ett glas vatten. Om tabletten tuggas måste testet göras om eftersom risken för felaktigt resultat då ökar. Nytt test kan utföras tidigast följande dag.

Stegvis beskrivning av provtagningsproceduren

För att utföra testet används 4 stycken provrör med skruvkork och blåsrör.

 1. Du ska börja proceduren med de båda ”00-MINUTE” provrören med blå skruvkork.

  • Skruva av korken

  • För ner blåsröret i botten av provröret.

  • Ta ett djupt andetag och blås försiktigt ut i provröret.

  • Ta ut blåsröret och sätt på skruvkorken.

  • Kontrollera att skruvkorken är ordentligt åtskruvad.

  • Upprepa proceduren med det andra 00-MINUTE provröret.

 2. Svälj tabletten med ett glas vatten.

 3. Vänta i 10 minuter i upprätt position (stående eller sittande).

 4. Andas ut i de båda ”10-MINUTE” provrören med röda skruvkorkar på samma sätt som beskrivs ovan.

Efter avslutat test placeras provrören i lådan (om Diabact UBT kit använts). Adressen till laboratoriet fylls i på avsedd plats på lådans undersida.

Om du har tagit för stor mängd av Diabact UBT:

Då endast 1 tablett levereras per testlåda är risken för överdosering liten. Om du är osäker, kontakta din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Magvärk, trötthet och onormala luktförnimmelser (parosmia) kan förekomma.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Diabact UBT ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter förkortningen EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen, skyddat från ljus.
Förvaras vid högst 25ºC.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är 13C-Urea anrikad stabil isotop. En tablett innehåller 50 mg 13C-Urea.

 • Övriga innehållsämnen är vattenfri citronsyra, kolloidal vattenfri kiseldioxid, kroskarmellosnatrium, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat och talk.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Diabact UBT är en vit rund konvex tablett.

Förpackningsstorlekar:

1 tablett (kit)

10 x 1 tabletter (utan provrör och blåsrör)

Komponent

1 tablett (kit)

10 x 1 tablett

Tablett i blister

1

10

”00-MINUTE” provrör (blå skruvkork)

2

”10-MINUTE” provrör (röd skruvkork)

2

Blåsrör, engångs

1

Bipacksedel

1

1

Extra streckkodsetiketter

2

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Kibion AB

P.O.Box 303

751 05 Uppsala

Tel: 018-780 88 00

Tillverkare:

Idifarma Desarrollo Farmacéutico, S.L

Polígono Mocholí.

Calle Noáin No1

31110 Noáin (Navarra),

Spanien

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnet:

Diabact UBT (SE)
Diabact UBT 50 mg Tabletten (AT), (DE)
Diabact UBT 50 mg Tablet (UK), (IE)
Diabact UBT 50 mg (DK), (FI), (NO)


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-02-16