Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Vetpharma Animal Health, S.L.

   Les Corts, 23

   08028 – Barcelona

   Spanien

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Chemical Ibérica PV, S.L.

   Ctra. Burgos-Portugal, Km. 256, Calzada de Don Diego

   37448 - Salamanca

   Spanien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Dexmopet vet. 0,5 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund och katt. dexmedetomidinhydroklorid

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml innehåller:

   Aktiv substans:

   Dexmedetomidin (som hydroklorid) 0,42 mg

   motsvarande 0,5 mg dexmedetomidinhydroklorid

   Hjälpämnen:

   Metylparahydroxybensoat (E 218) 1,6 mg

   Propylparahydroxybensoat 0,20 mg

   Klar, färglös lösning.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Icke-invasiv, mild till måttligt smärtsam behandling och undersökning som kräver fasthållning, sedering och analgesi av hund och katt.

   Djup sedering och analgesi av hund vid samtidig användning av butorfanol för medicinsk och mindre kirurgisk behandling.

   Premedicinering av hund och katt före induktion och underhåll av generell anestesi.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte till djur med:

   • kardiovaskulära sjukdomar, allvarliga systemiska sjukdomar eller nedsatt lever- eller njurfunktion.

   • Mekaniska störningar i mag-tarmkanalen (torsio ventriculi, förträngningar, hinder i matstrupen).

   • Dräktighet

   • Diabetes mellitus

   • Chocktillstånd, avmagring eller allvarlig kraftlöshet.

   Använd inte tillsammans med sympatomimetiska aminer.

   Använd inte vid känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

   Använd inte till djur med ögonproblem där förhöjning av det intraokulära trycket skulle vara skadligt.

   6. BIVERKNINGAR

   På grund av dess alfa-2-adrenergiska aktivitet sänker dexmedetomidin hjärtfrekvens och kroppstemperatur.

   Hos vissa hundar och katter kan en minskad andningsfrekvens förekomma. Sällsynta fall av lungödem har rapporterats. Blodtrycket stiger i början och återvänder sedan till normal nivå eller under normal nivå. Till följd av perifervasokonstriktion och venös desaturering vid normal arteriell syresättning kan slemhinnorna vara bleka och/eller blåaktiga.

   Kräkningar kan inträffa 5-10 minuter efter injektion. Vissa hundar och katter kan även få kräkningar vid återhämtningen.

   Muskeltremor kan uppträda under sedering.

   Grumling av hornhinnan kan uppträda hos katter under sedering. Ögonen bör skyddas med lämplig ögonsalva.

   När dexmedetomidin och ketamin används efter varandra, med 10 minuters intervall, kan katter emellanåt ådra sig AV-block eller extrasystolier. Förväntade andningsutfall är bradypné, intermittenta andningsmönster, hypoventilation och apné. I kliniska undersökningar var det vanligt med hypoxemi, framförallt inom de första 15 minuterna av narkosen med dexmedetomidin–ketamin. Kräkningar, hypotermi och nervositet har rapporterats efter sådant bruk.

   När dexmedetomidin och butorfanol används i kombination på hundar, kan bradypné, takypné, oregelbunden andning (20–30 sek apné som följs av flera snabba andetag), hypoxemi, muskelryckningar, tremor eller hundsimmande frambensrörelser, excitation, hypersalivering, kväljningar, kräkningar, urinering, huderytem, plötsligt uppvaknande eller förlängd sedering förekomma. Brady- och takyarrytmi har rapporterats. Detta kan även omfatta djup sinusbradykardi, 1:a och 2:a gradens AV-block, sinusstillestånd eller sinuspaus samt supraventrikulära och ventrikulära rubbningar.

   När dexmedetomidin används vid premedicinering av hundar kan bradypné, takypné och kräkningar förekomma. Brady- och takyarytmi har rapporterats och inbegriper djup sinusbradykardi, 1:a och 2:a gradens AV-block och sinuspaus. Supraventrikulära och ventrikulära rubbningar, sinuspaus och 3:e gradens AV-block kan i sällsynta fall observeras.

   När dexmedetomidin används som premedicinering till katter kan kräkning, ulkning, bleka slemhinnor och låg kroppstemperatur förekomma. Intramuskulärdosering med 40 mikrogram/kg (följt av ketamin eller propofol) resulterar ofta i sinusbradykardi och sinusarytmi, ibland 1:a gradens AV-block men resulterar sällan i prematura supraventrikulära depolarisationer, förmaksbigemini, sinuspaus, 2:a gradens AV-block eller ersättningsslag/rytm.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund och katt.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Läkemedlet är avsett för:

   • Hund: intravenös eller intramuskulär användning

   • Katt: intramuskulär användning

   Läkemedlet är inte avsett att användas för upprepade injektioner.

   Dosering: följande doser rekommenderas:

   Hund:

   Dexmedetomidindoserna baseras på kroppsytan.

   Intravenöst: upp till 375 mikrogram/m2 kroppsyta.

   Intramuskulärt: upp till 500 mikrogram/m2 kroppsyta.

   När dexmedetomidin administreras tillsammans med butorfanol (0,1 mg/kg) för djup sedering och analgesi är den intramuskulära dosen av dexmedetomidin 300 mikrogram/m2 kroppsyta.

   Premedicineringsdosen för dexmedetomidin är 125–375 mikrogram/m2 kroppsyta och administreras 20 minuter före induktion, för ingrepp som kräver anestesi. Dosen ska anpassas till typen av ingrepp, ingreppets längd och patientens tillstånd.

   Användning av dexmedetomidin tillsammans med butorfanol leder till sedering och analgetisk effekt som startar inom 15 minuter. Maximal sedering och analgesi erhålls inom 30 minuter efter administrering. Sederingen varar i minst 120 minuter efter administrering och analgesin varar i minst 90 minuter. Spontan återhämtning sker inom 3 timmar.

   Premedicinering med dexmedetomidin minskar avsevärt den dos induktionsmedel som krävs och minskar behovet av inhalationsanestetikum för underhåll av anestesi. I en klinisk studie sänktes behovet av propofol och tiopental med 30 respektive 60 %. Alla anestesimedel som används för induktion eller underhåll av anestesi ska administreras tills det att de får effekt. I en klinisk studie bidrog dexmedetomidin till postoperativanalgesi i 0,5–4 timmar. Denna tidsperiods längd är emellertid avhängig av ett antal variabler och ytterligare analgesi ska administreras i enlighet med klinisk bedömning.

   Motsvarande doser baserade på kroppsvikt visas i följande tabeller. Det rekommenderas att en lämpligt graderad spruta används för att säkerställa korrekt dosering vid administrering av små volymer.

   Hund

   Dexmedetomidin

   125 mikrogram/m2

   Dexmedetomidin

   375 mikrogram/m2

   Dexmedetomidin

   500 mikrogram/m2

   Vikt (kg)

   (mikrogram/kg)

   (ml)

   (mikrogram/kg)

   (ml)

   (mikrogram/kg)

   (ml)

   2-3

   9,4

   0,04

   28,1

   0,12

   40

   0,15

   3-4

   8,3

   0,05

   25

   0,17

   35

   0,2

   4-5

   7,7

   0,07

   23

   0,2

   30

   0,3

   5-10

   6,5

   0,1

   19,6

   0,29

   25

   0,4

   10-13

   5,6

   0,13

   16,8

   0,38

   23

   0,5

   13-15

   5,2

   0,15

   15,7

   0,44

   21

   0,6

   15-20

   4,9

   0,17

   14,6

   0,51

   20

   0,7

   20-25

   4,5

   0,2

   13,4

   0,6

   18

   0,8

   25-30

   4,2

   0,23

   12,6

   0,69

   17

   0,9

   30-33

   4

   0,25

   12

   0,75

   16

   1,0

   33-37

   3,9

   0,27

   11,6

   0,81

   15

   1,1

   37-45

   3,7

   0,3

   11

   0,9

   14,5

   1,2

   45-50

   3,5

   0,33

   10,5

   0,99

   14

   1,3

   50-55

   3,4

   0,35

   10,1

   1,06

   13,5

   1,4

   55-60

   3,3

   0,38

   9,8

   1,13

   13

   1,5

   60-65

   3,2

   0,4

   9,5

   1,19

   12,8

   1,6

   65-70

   3,1

   0,42

   9,3

   1,26

   12,5

   1,7

   70-80

   3

   0,45

   9

   1,35

   12,3

   1,8

   >80

   2,9

   0,47

   8,7

   1,42

   12

   1,9

   För djup sedering och analgesi med butorfanol

   Hund

   Vikt

   Dexmedetomidin

   300 mikrogram/m2intramuskulärt

   (kg)

   (mikrogram/kg)

   (ml)

   2-3

   24

   0,12

   3-4

   23

   0,16

   4-5

   22,2

   0,2

   5-10

   16,7

   0,25

   10-13

   13

   0,3

   13-15

   12,5

   0,35

   15-20

   11,4

   0,4

   20-25

   11,1

   0,5

   25-30

   10

   0,55

   30-33

   9,5

   0,6

   33-37

   9,3

   0,65

   37-45

   8,5

   0,7

   45-50

   8,4

   0,8

   50-55

   8,1

   0,85

   55-60

   7,8

   0,9

   60-65

   7,6

   0,95

   65-70

   7,4

   1

   70-80

   7,3

   1,1

   >80

   7

   1.2

   Katt:

   Dosering för katt är 40 mikrogram dexmedetomidinhydroklorid/kg kroppsvikt motsvarande en volym av 0,08 ml läkemedel/kg kroppsvikt när den används vid icke-invasiva, milt till måttligt smärtsamma åtgärder som kräver fasthållning, sedering och analgesi.

   När dexmedetomidin används till premedicinering på katt, används samma dos. Premedicinering med dexmedetomidin minskar avsevärt den dos induktionsmedel som krävs och minskar behovet av inhalationsanestetikum för underhåll av anestesi. I en klinisk studie sänktes behovet av propofol med 50 %. Alla anestesimedel som används för induktion eller underhåll av anestesi ska administreras tills det att de får effekt.

   Anestesi kan induceras 10 minuter efter premedicinering med intramuskuläradministrering av en måldos av 5 mg ketamin/kg kroppsvikt eller intravenösadministrering av propofol till effekt.

   Dosering för katt visas i följande tabell.

   Katt

   Vikt

   Dexmedetomidin 40 mikrogram/kg intramuskulärt

   (kg)

   (mikrogram/kg)

   (ml)

   1-2

   40

   0,1

   2-3

   40

   0,2

   3-4

   40

   0,3

   4-6

   40

   0,4

   6-7

   40

   0,5

   7-8

   40

   0,6

   8-10

   40

   0,7

   Förväntade sedativa och analgetiska effekter uppnås inom 15 minuter efter administreringen och bibehålls i upp till 60 minuter efter administrering. Sederingen kan reverseras med atipamezol. Atipamezol ska ges tidigast 30 minuter efter ketamin administrering.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Det rekommenderas att djuren fastar 12 timmar före administrering. Vatten kan ges.

   Efter behandling ska djuret inte ges vatten eller foder innan det kan svälja.

   Detta läkemedel kan blandas med butorfanol och ketamin i samma spruta i minst två timmar.

   Proppen får inte punkteras fler än 25 gånger.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet angivet på kartongen eller injektionsflaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 28 dagar.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Inga.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Behandlade djur ska vistas i varm och jämn temperatur både under behandlingen och återhämtningen.

   Ögonen ska skyddas med lämplig ögonsalva.

   Bör användas med försiktighet på äldre djur.

   Nervösa, aggressiva eller upphetsade djur bör ges tillfälle att lugna sig innan behandlingen påbörjas.

   Frekvent och regelbunden övervakning av andnings- och hjärtfunktioner ska utföras. Pulsoximetri kan användas men är inte nödvändigt för en adekvat övervakning. Utrustning för manuell ventilering bör finnas tillgänglig ifall andningsdepression eller apné skulle tillstöta vid användning av dexmedetomidin och ketamin för induktion av generell anestesi på katter. Det är tillrådligt att ha tillgång till syrgas om hypoxemi skulle uppstå eller misstänkas.

   Sjuka eller försvagade hundar och katter får endast ges dexmedetomidin som premedicinering före induktion och uppehållande av generell anestesi efter bedömning av eventuella risker eller fördelar.

   Användning av dexmedetomidin vid premedicinering av hundar och katter gör att en signifikant mindre mängd induktionsläkemedel krävs för induktion av anestesi. Administreringen av intravenöst induktionsläkemedel ska ske under noggrann uppsikt tills det att effekt uppnås. Behovet av inhalationsanestetikum för underhåll av anestesi minskar också.

   Administrering av dexmedetomidin till valpar yngre än 16 veckor och kattungar yngre än 12 veckor har inte undersökts.

   Säkerheten för dexmedetomidin har inte fastställts hos hannar som är avsedda för avel.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Vid oavsiktligt intag via munnen eller självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information. KÖR INTE BIL då läkemedlet kan medföra sedering och förändringar av blodtrycket.

   Undvik att läkemedlet kommer i kontakt med hud, ögon eller slemhinnor.

   Tvätta exponerad hud direkt efter kontakt med läkemedlet och skölj med riklig mängd vatten.

   Ta av kontaminerade kläder som har direkt kontakt med hud.

   Vid oavsiktlig kontakt med ögon skölj med rikligt med vatten. Om symtom uppträder kontakta läkare för råd.

   Om gravida kvinnor hanterar läkemedlet bör särkskild försiktighet iakttas så att självinjektion inte sker, eftersom livmoderkontraktioner och sänkt blodtryck hos fostret kan tänkas uppstå efter oavsiktlig systemisk exponering.

   Råd till läkare:

   Dexmedetomidin är en alfa-2-adrenoreceptoragonist, symtom efter absorption kan medföra kliniska effekter inkluderande dosberoende sedering, andningsdepression, sänkning av både hjärtfrekvens och blodtryck, muntorrhet och hyperglykemi. Ventrikulära arytmier har också rapporterats. Respiratoriska och hemodynamiska symtom bör behandlas symtomatiskt. Den specifika antagonisten atipamezol, som är en alfa-2-adrenoceptorantagonist godkänd för användning på djur, har endast använts i experimentellt syfte på människor, för att motverka dexmedetomidininducerade effekter.

   Personer som är överkänsliga mot dexmedetomidin eller mot något hjälpämne ska administrera läkemedlet med försiktighet.

   Användning under dräktighet och digivning:

   Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och digivning hos de avsedda djurslagen. Användning rekommenderas därför inte under dräktighet och digivning.

   Andra läkemedel och Dexmopet vet.:

   Användning av andra läkemedel som verkar dämpande på centrala nervsystemet förväntas förstärka effekten av dexmedetomidin, varför en lämplig dosjustering måste göras. Antikolinergika bör användas med försiktighet tillsammans med dexmedetomidin.

   Administrering av atipamezol efter dexmedetomidin reverserar effekten och förkortar återhämtningsperioden. Hundar och katter är i normalfallet vakna och står upp inom 15 minuter.

   Katt: Efter samtidig administrering av 40 mikrogram dexmedetomidin/kg kroppsvikt intramuskulärt och 5 mg ketamin/kg kroppsvikt intramuskulärt till katter, ökade dexmedetomidins maximala koncentration till det dubbla men ingen effekt sågs på Tmax. Medelvärdet för halveringstiden för elimination för dexmedetomidin ökade till 1,6 timmar och den totala exponeringen (AUC) ökade med 50 %.

   En dos om 10 mg ketamin/kg i kombination med 40 mikrogram dexmedetomidin/kg kan orsaka takykardi.

   För mer information om biverkningar se avsnittet Biverkningar.

   I fall av överdosering, se information om säkerhet för de avsedda djurslagen i avsnittet Överdosering.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Hund: Vid överdosering eller om effekterna av dexmedetomidin blir potentiellt livshotande är den lämpliga dosen av atipamezol 10 gånger den första dosen av dexmedetomidin (mikrogram/kg kroppsvikt eller mikrogram/m2 kroppsyta). Dosvolymen på atipamezol vid koncentrationen 5 mg/ml är densamma som dosvolymen av dexmedetomidin som administrerades till hundar, oberoende av administreringsvägen av dexmedetomidin.

   Katt: Vid överdosering eller om effekterna av dexmedetomidin blir potentiellt livshotande är den lämpliga antagonisten atipamezol med följande intramuskulära dos: 5 gånger den första dosen av dexmedetomidin i mikrogram/kg kroppsvikt.

   Efter samtidig exponering för en trefaldig (3 gånger) överdos av dexmedetomidin och 15 mg ketamin/kg kan atipamezol administreras på en rekommenderad dosnivå för att motverka effekterna som inducerats av dexmedetomidin. Vid höga serumkoncentrationer av dexmedetomidin ökar sederingen inte även om den analgetiska effekten ökar med ökande dosering. Dosvolymen av atipamezol vid koncentrationen 5 mg/ml är halva dosvolymen av dexmedetomidin som administrerades till katten.

   Blandbarhetsproblem:

   Inga kända.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-10-05

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar: 10 ml.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Lokal företrädare

   Salfarm Scandinavia AB

   Florettgatan 29C, 2 Vån

   254 67 Helsingborg

   Tlf: +46 (0)767834810

   E-mail: scan@salfarm.com

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Dexmopet vet.

  Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 085325
  • Tillverkare: Salfarm Scandinavia AB

  268 kr

  Jämförpris: 26,80 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?