Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Dexafree

   1 mg/ml ögondroppar, lösning i endosbehållare
   Dexametasonfosfat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Dexafree är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Dexafree
   3. Hur du använder Dexafree
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Dexafree ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Dexafree är och vad det används för

   Dexafree är ögondroppar i engångsbehållare, som innehåller en substans som kallas dexametason. Substansen är en kortikosteroid som hämmar inflammatoriska symtom.

   Dexafree används för behandling av inflammation i ögat/ögonen. Ögat ska inte vara infekterat (röda ögon, sekret, tårflöde). Vid infektion ska specifik behandling mot infektionen ordineras (se avsnitt 2).


   Dexametason som finns i Dexafree kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Dexafree

   Använd INTE Dexafree

   • om du har en ögoninfektion som kan vara orsakad av en bakterie (akut varig infektion), en svamp, ett virus (herpesvirus, vaccinvirus, varicella zonavirus) eller en amöba,

   • om du har skador på hornhinnan (hål, sår eller skador i förbindelse med ofullständig läkning),

   • om du har okulärhypertoni (förhöjt tryck i ögat) som man vet har orsakats av glukosteroider (en typ av kortikosteroider),

   • om du är allergisk (överkänslig) mot dexametason eller mot något hjälpämne i Dexafree.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Dexafree.

   FÅR INTE INJICERAS ELLER SVÄLJAS

   Undvik kontakt mellan droppspetsen och ögat eller ögonlocket.

   • Täta kontroller av ögat krävs alltid vid användning av Dexafree och speciellt:

    • hos barn och äldre. Mer frekventa ögonkontroller rekommenderas,

    • om du har en ögoninfektion. Använd bara Dexafree om infektionen behandlas med antibiotika,

    • om du har sår på hornhinnan. Använd inte lokal dexametasonbehandling eller Dexafree, om inte inflammationen är huvudorsaken till den fördröjda sårläkningen,

    • om du har förhöjt tryck i ögat. Om du redan har upplevt biverkningar vid behandling med lokala steroider som resulterade i ökat tryck i ögat, löper du risk att utveckla ökat tryck i ögat om du behandlas med Dexafree,

    • om du har glaukom (grön starr).

   • Barn: kontinuerlig långtidsbehandling ska undvikas.

   • Svår allergisk konjunktivit (inflammation i ögats bindhinna): om du har svår allergisk konjunktivit som inte svarar på standardbehandling, använd bara Dexafree en kort tid.

   • Diabetes: om du är diabetiker, tala om det för din ögonläkare.

   • Rött öga: om du har ett rött öga som inte har fått någon diagnos, använd inte Dexafree.

   • Kontaktlinser: undvik att använda kontaktlinser under behandlingen med Dexafree.

   Andra läkemedel och Dexafree

   Om du använder något annat läkemedel som ska appliceras i ögat, ska du vänta i 15 minuter mellan varje preparat.

   Utfällning av kalciumfosfat på ytan av hornhinnan har observerats vid lokal samtidig behandling med steroider och beta-blockerare.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   • Det finns inte tillräckligt med information beträffande användning av Dexafree under graviditet för att utvärdera de potentiella biverkningarna.

    Därför rekommenderas inte användning av Dexafree under graviditet.

   • Det är inte känt om Dexafree utsöndras i modersmjölk. Den totala dosen av dexametason är dock liten. Därför kan Dexafree användas under amning.


   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Som med alla ögondroppar, kan övergående dimsyn eller andra synstörningar påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner. Kör inte eller använd inte maskiner förrän du återfått normalsyn.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Dexafree

   Dos

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är en droppe 4-6 gånger dagligen i det öga som ska behandlas. I svåra fall kan behandlingen börja med 1 droppe varje timme och doseringen kan sänkas till 1 droppe var 4:e timme då ett gynnsamt svar har observerats. Gradvis minskning av dosen rekommenderas för att förhindra återfall.

   • Äldre: Speciell dosering är inte nödvändig.

   • Barn: Kontinuerlig långtidsbehandling ska undvikas.

   Instruktion för användning

   Okulär användning: Detta läkemedel är avsett att användas i ögonen.


   1. Tvätta händerna omsorgsfullt innan du använder läkemedlet.

   2. Droppa en droppe i det öga som ska behandlas medan du blickar uppåt samtidigt som du drar det nedre ögonlocket lätt nedåt.

   3. Omedelbart efter appliceringen, pressa lätt med fingret i ögonvrån på det behandlade ögat under några minuter (för att minska risken för allmänna reaktioner och för att öka penetrationen av den aktiva substansen in i ögat).

   4. Kassera endosbehållaren efter användning. Du ska inte spara den för senare användning.

   Upprepad behandling

   4-6 gånger dagligen.


   Behandlingens längd

   Behandlingstidens längd varierar vanligen mellan några få dagar till maximalt 14 dagar.

   Om du använt för stor mängd av Dexafree

   Skölj ögat med rinnande sterilt vatten om du har droppat för mycket av läkemedlet i ögat och du har fått irritation under lång tid.

   Kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Dexafree

   Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Dexafree

   Avsluta inte behandlingen plötsligt. Rådfråga alltid din läkare om du överväger att avsluta behandlingen.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem


   Ögonbiverkningar:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

   • högt tryck i ögat, efter två veckors behandling.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • obehag, irritation, sveda, stickning, klåda och dimsyn. Dessa biverkningar är vanligen kortlivade och milda.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • allergiska och överkänslighetsreaktioner mot något av innehållsämnena i ögondropparna,

   • fördröjd läkning,

   • linsgrumling (grå starr, katarakt),

   • infektioner,

   • glaukom (grön starr).

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

   • inflammation i ögats bindhinna (konjunktivit),

   • vidgad pupill (mydriasis),

   • ansiktssvullnad (ansiktsödem),

   • hängande ögonlock (ptosis),

   • inflammation i iris (uveit),

   • förkalkning av hornhinnan,

   • inflammation i hornhinnan (kristallin keratopati),

   • olikheter i hornhinnans tjocklek,

   • hornhinneödem,

   • sår på hornhinnan,

   • hål i hornhinnan.

   Allmänna symtom:

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • nedsatt binjurebarksfunktion vid upprepad behandling.

   I mycket sällsynta fall har vissa patienter med svår skada på den genomskinliga hinnan framför ögats pupill (hornhinnan) utvecklat grumliga fläckar på grund av inlagring av kalcium under behandlingen.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Dexafree ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på endosbehållaren. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   För skyddspåse med 5 endosbehållare: använd endosbehållarna inom 5 dagar efter det första öppnandet av påsen.


   För skyddspåse med 10 endosbehållare: använd endosbehållarna inom 10 dagar efter det första öppnandet av påsen.


   Efter öppnandet av endosbehållaren: använd endosbehållaren omedelbart och kasta bort den efter användning.


   Förvara endosbehållarna i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är dexametasonnatriumfosfat. En milliliter lösning innehåller 1 mg dexametasonfosfat (som dexametasonnatriumfosfat).

   • Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Dexafree är klara färglösa till svagt bruna ögondroppar, lösning i endosbehållare.

   Varje endosbehållare innehåller 0,4 ml lösning. Förpackningen innehåller 10, 20, 30, 50 eller 100 endosbehållare förpackade i dospåsar.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Laboratoires THEA

   12, rue Louis Blériot

   63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

   Frankrike


   Tillverkare:

   Excelvision

   Rue de la Lombardière

   07100 Annonay

   Frankrike


   eller


   Laboratoire UNITHER

   ZI de la Guérie

   50211 COUTANCES CEDEX

   Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-12-28


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska samarbetsområdet under namnen:

   Bulgarien, Cypern, Frankrike, Grekland, Irland, Polen, Portugal, Spanien, Storbritannien och Sverige: Dexafree

   Belgien, Luxemburg och Nederländerna: Monofree dexamethason

   Österrike och Tyskland: Monodex

   Italien och Slovenien: Dexamono

   Danmark, Finland och Norge: Monopex


   Detaljerad information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida (www.mpa.se).

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Dexafree

  Ögondroppar, lösning 1 mg/ml 100 styck Endosbehållare

  • Varunummer: 133498
  • Tillverkare: Laboratoires Théa

  297,64 kr

  Jämförspris: 2,98 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?