Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Devitre

   400 IE tuggtabletter
   kolekalciferol (vitamin D3)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Devitre är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Devitre
   3. Hur du använder Devitre
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Devitre ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Devitre är och vad det används för

   D-vitamin är ett fettlösligt vitamin, som behövs för omsättningen av kalcium och fosfor i kroppen. D-vitamin främjar upptaget av kalcium och fosfat från tarmkanalen. Dessutom frigör D-vitamin kalcium och andra salter från gammal benvävnad.

   Devitre används för att förebygga och behandla brist på vitamin D, vilket ofta förekommer vid exempelvis osteoporos (benskörhet).

   Kolekalciferol som finns i Devitre kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårds¬personal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Devitre

   Använd inte Devitre

   - om du har för höga värden av kalcium i blodet.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Devitre.

   Var särskilt försiktig med Devitre

   - om du använder andra preparat som innehåller vitamin D.

   - om du äter kalciumpreparat bör du rådgöra med läkare innan behandling med Devitre påbörjas.

   Andra läkemedel och Devitre

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Vissa läkemedel som används vid epilepsi och kramper, t ex fenytoin och fenobarbital, kan minska effekten av Devitre.

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Graviditet: Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. D-vitamin skall ej överdoseras under graviditet och den dagliga dosen bör ej överskrida 600 IE.

   Amning: Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Devitre under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Devitre har ingen känd påverkan på körförmågan och användning av maskiner.

   Devitre innehåller sackaros

   Devitre innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Kan vara skadligt för tänderna eftersom tabletterna innehåller socker.


   3. Hur du använder Devitre

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos är 1-2 tuggtabletter dagligen.

   Tabletten kan tuggas eller smälta på tungan.

   Om du använt för stor mängd av Devitre

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   -

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Devitre ska förvaras

   Förvaras vid högst 25ºC. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är kolekalciferol (vitamin D3) 400 IE.

   - Övriga innehållsämnen är mannitol, magnesiumstearat all-rac-alfa tokoferol, natriumaskorbat, medellångkedjiga triglycerider, natriumstärkelseoktenylsuccinat, sackaros och kolloidal vattenfri kiseldioxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Devitre är runda, vita till gulaktiga, odragerade och konvexa tabletter, som kan ha små prickar.

   Förpackningsstorlekar:

   60 respektive 180 tabletter i vita plastburkar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Takeda Pharma AB

   Box 3131

   169 03 Solna

   Tel: 08-731 28 00

   E-post: infosweden@takeda.com

   Tillverkare:

   Recipharm Uppsala AB

   Rapsgatan 7

   751 82 Uppsala


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-02-20


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Devitre

  Tuggtablett 400 IE 180 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 116087
  • Tillverkare: Takeda Pharma AB

  255,23 kr

  Jämförpris: 1,42 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?