Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Desonix®

   64 mikrogram/dos nässpray, suspension Budesonid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR DESONIX® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER DESONIX®
   3. HUR DU ANVÄNDER DESONIX®
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV DESONIX®

   Vad innehåller Desonix® ?

   Innehållsdeklaration


   Den aktiva substansen är budesonid

   En dos à 0,05 ml (en sprayning) av

   denna nässpray, suspension, innehåller 64

   mikrogram budesonid.

   Övriga innehållsämnen är:

   Dispergerbar cellulosa (mikrokristallin

   cellulosa och natriumkarboximetylcellulosa

   (89:11, w/w))

   Polysorbat 80

   Kaliumsorbat E202

   Glukos, vattenfri

   Dinatriumedetat

   Saltsyra, koncentrerad

   Askorbinsyra E300

   Renat vatten

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark,

   Tillverkare

   Sandoz-koncernen

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR DESONIX® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Desonix är en vit homogen suspension.


   Desonix tillhandahålls i en brun glasflaska

   med spraypump av plast och näsapplikator av

   polypropen. Förpackningsstorlekar: 1 x 120

   (1 x 10 ml) doser, 3 x 120 (3 x 10 ml) doser.


   Eventuellt kommer inte alla

   förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåDesonix® för?

   Desonix innehåller budesonid, en syntetisk

   kortikosteroid. Kortikosteroider är en grupp

   läkemedel som verkar genom att bekämpa

   inflammationer.

   Desonix används för:

   – behandling och förebyggande av symtom

   på allergier som hösnuva (t.ex. orsakad av

   gräspollen)

   – behandling och förebyggande av symtom

   på sådan allergi i näsan som pågår året

   om och som t.ex. orsakas av hushållsdamm

   (kronisk rinit)

   – behandling av tecken på näspolyper

   (små utväxter i näsans insida)


   Budesonid som finns i Desonix kan också vara

   godkänd för att behandla andra sjukdomar

   som inte nämns i denna produktinformation.

   Fråga läkare, apotekspersonal eller annan

   hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor

   och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER DESONIX®

   Använd inte Desonix®:

   Ta inte Desonix

   – om du är allergisk mot budesonid eller något

   annat innehållsämne i detta läkemedel.

   Var särskilt försiktig med Desonix®:

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du

   tar Desonix

   – om du har tagit denna medicin regelbundet

   under lång tid. Din läkare kommer att vilja

   undersöka insidan av din näsa minst var

   sjätte månad.

   – om du har tagit större mängder av denna

   medicin än de rekommenderade doserna.

   Din läkare kan ordinera kortisontabletter

   vid perioder av stress (t.ex. om du har en

   infektion) eller före en operation.

   – om du har sår i näsan.

   – om du har smittsamma blåsor på läpparna

   (munsår), i näsan eller kring ögonen.

   – om du får näsblod.

   – om du har opererats i näsan eller har någon

   annan skada i näsan och som inte har läkt

   helt och hållet.

   – om du har någon bakteriell infektion eller

   svampinfektion i näsan: Du ska endast

   använda Desonix om du även har ordinerats

   något läkemedel mot infektionen.

   – om du har problem med levern eftersom

   mängden budesonid kan öka i kroppen. Din

   läkare kan behöva kontrollera din lever och

   till följd av detta minska dosen.

   – om du har bytt från en annan doseringsform

   till nässpray och har problem med

   binjurefunktionen.

   – om läkare har talat om för dig att du har

   luftvägsinfektion eller lungtuberkulos. Detta

   är en infektion som kan påverka lungorna.

   Barn

   – om du är barn och tar höga doser av andra

   läkemedel under en lång period, kommer

   läkaren att kontrollera din längd regelbundet.


   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan

   vara gravid eller planerar att skaffa barn,

   rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du

   använder detta läkemedel.


   Du bör inte använda Desonix om du är gravid

   såvida du inte har diskuterat detta med din

   läkare.

   Amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan

   vara gravid eller planerar att skaffa barn,

   rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du

   använder detta läkemedel.


   Ammande mödrar kan använda Desonix, men

   endast om läkaren har beslutat att fördelarna

   för modern överväger riskerna för barnet som

   ammas. Tala genast om för din läkare om du

   ammar.


   Körförmåga och användning av maskiner:

   Detta läkemedel påverkar inte körförmågan

   eller användning av maskiner vid den

   rekommenderade dosen.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i

   kondition att framföra motorfordon eller utföra

   arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet.

   En av faktorerna som kan påverka din

   förmåga i dessa avseenden är användning av

   läkemedel på grund av deras effekter och/eller

   biverkningar. Beskrivning av dessa effekter

   och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs

   därför all information i denna bipacksedel för

   vägledning. Diskutera med din läkare eller

   apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Desonix®:

   Desonix innehåller kalliumsorbat

   Kaliumsorbat är ett innehållsämne i Desonix.

   Det kan ge irritation i huden eller slemhinnorna

   (t.ex. kontakteksem).


   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du

   tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

   läkemedel.


   Var noga med att tala om för din läkare om du

   tar tabletter som innehåller ketokonazol,

   ett läkemedel som används för behandling av

   svampinfektioner, såsom torsk. Det kan öka

   koncentrationen av budesonid i din kropp.

   Du ska också tala om för din läkare om du tar

   någon annan medicin som:

   – troleandomycin, en medicin för behandling

   av bakteriella infektioner

   – itrakonazol, en medicin för behandling av

   svampinfektioner

   – ciklosporin, ett immunhämmande medel som

   används vid t.ex. transplantationer

   – etinylestradiol, ett preventivmedel.

   Det är möjligt att dessa mediciner också kan

   öka koncentrationen av budesonid i din kropp.

   3. HUR DU ANVÄNDER DESONIX®

   Doseringsanvisning

   Ta detta läkemedel enligt läkarens eller

   apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga

   läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Desonix är avsett att användas i näsan.

   Det ska sprayas in i näsborrarna enligt

   beskrivningen nedan.


   Dosering

   Dosen ska anpassas för att passa dig. Använd

   lägsta möjliga dos som ändå lindrar dina

   symtom.


   Allergisk rinit

   Startdos

   Vuxna, ungdomar (12 år eller äldre) och barn

   över 6 år:

   Desonix 32 mikrogram/dos nässpray, suspension

   Den rekommenderade startdosen är totalt

   8 sprayningar (256 mikrogram) dagligen.

   Du kan antingen ta denna medicin:

   • en gång dagligen genom att spraya

   4 gånger i varje näsborre på morgonen

   eller

   • två gånger dagligen genom att spraya

   2 gånger i varje näsborre på morgonen och

   2 gånger i varje näsborre på kvällen.


   Desonix 64 mikrogram/dos nässpray, suspension

   Den rekommenderade startdosen är totalt

   4 sprayningar (256 mikrogram) dagligen.


   Du kan antingen ta denna medicin:

   • en gång dagligen genom att spraya

   2 gånger i varje näsborre på morgonen

   eller

   • två gånger dagligen genom att spraya

   1 gång i varje näsborre på morgonen och

   1 gång i varje näsborre på kvällen.


   Barn ska behandlas under vägledning av en

   vuxen.


   Det bästa är om du kan börja ta denna medicin

   upp till 14 dagar innan du förväntar dig att

   dina symtom ska börja. Om du till exempel har

   hösnuva ska du börja ta denna medicin ungefär

   2 veckor innan dina symtom på hösnuva

   oftast börjar bli ett problem och sluta ta detta

   läkemedel när allergisäsongen är över.


   Underhållsdos

   Det tar 7 till 14 dagar för läkemedlet att verka.

   Efter detta kan din läkare sänka dosen.


   Näspolyper

   Vuxna, ungdomar (12 år eller äldre) och barn

   över 6 år:


   Desonix 32 mikrogram/dos nässpray, suspension

   Den rekommenderade startdosen är totalt 8

   sprayningar (256 mikrogram) dagligen.

   Du kan antingen ta denna medicin:

   • en gång dagligen genom att spraya 4

   gånger i varje näsborre på morgonen

   eller

   • två gånger dagligen genom att spraya

   2 gånger i varje näsborre på morgonen och

   2 gånger i varje näsborre på kvällen.


   Desonix 64 mikrogram/dos nässpray, suspension

   Den rekommenderade startdosen är totalt

   4 sprayningar (256 mikrogram) dagligen.

   Du kan antingen ta denna medicin:

   • en gång dagligen genom att spraya

   2 gånger i varje näsborre på morgonen

   eller

   två gånger dagligen genom att spraya

   1 gång i varje näsborre på morgonen och

   1 gång i varje näsborre på kvällen.


   Barn ska behandlas under vägledning av en

   vuxen.


   När väl effekten har uppnåtts ska lägsta

   möjliga dos användas som ändå lindrar dina

   symtom.


   Användning av fler än de rekommenderade

   sprayningarna av denna medicin varje dag gör

   inte att medicinen blir effektivare.

   Administrering

   Behandlingslängd:

   Din läkare kommer att tala om för dig hur

   länge behandlingen med Desonix ska pågå. Du

   måste använda medicinen regelbundet för att

   den ska verka på bästa sätt. Sluta inte med

   behandlingen även om du känner dig bättre om

   inte din läkare har sagt att du kan göra detta.

   Om du inte får någon omedelbar lindring ska

   du fortsätta ta medicinen regelbundet eftersom

   det kan ta några dagar för den att börja verka.


   Så här ska du ta medicinen

   1. Vid behov, snyt dig försiktigt så att näsan

   blir ren.

   2. Skaka flaskan (figur 1). Ta bort skyddslocket.

   Figur 1

   3. Håll flaskan enligt figur 2. Innan du

   använder Desonix första gången måste

   du ladda näsapplikatorn (dvs. fylla den

   med läkemedel). Pumpa näsapplikatorn

   upp och ned flera gånger (5-10 gånger),

   spraya i luften till du får en jämn dusch.

   Laddningseffekten kvarstår ungefär ett dygn.

   Om det går längre tid innan nästa dos tas

   måste näsapplikatorn laddas (fyllas med

   läkemedel) igen. Om Desonix används med

   kortare mellanrum räcker det att bara spraya

   en gång i luften.

   Figur 2

   4. För in spetsen på näsapplikatorn i näsborren

   enligt figur 3 och spraya en gång (eller mer

   om din läkare har ordinerat detta). Använd

   sprayen i den andra näsborren på samma

   sätt. Tänk på att du inte behöver andas in

   samtidigt som du sprayar

   Figur 3

   5. Torka av spetsen på näsapplikatorn med ett

   rent hushållspapper och sätt på skyddslocket

   igen.


   6. Förvara flaskan i upprätt läge.


   Rengöring av din Desonix

   Du bör rengöra näsapplikatorns plastspets på

   Desonix regelbundet och alltid när sprayen

   från läkemedlet inte kommer ut som det ska.

   Om detta händer ska du först kontrollera att

   näsapplikatorn är laddad med läkemedel

   (se tidigare beskrivning). Om näsapplikatorns

   pump fortfarande inte fungerar efter att du har

   laddat den igen ska du rengöra näsapplikatorn

   enligt följande:

   – Ta bort näsapplikatorn med ett rent

   papper och skölj av den i varmt – inte

   hett – vatten.

   – Skölj näsapplikatorn noggrant, torka den

   och sätt sedan tillbaka den på flaskans

   övre del.

   – Försök aldrig att rengöra näsapplikatorn

   genom att använda en nål eller något

   annat spetsigt föremål.

   – Efter rengöring av näsapplikatorn måste

   den laddas igen (fyllas med läkemedel)

   innan den kan användas.

   Om du använder mera Desonix® än du borde:

   Det är viktigt att du tar dosen så som det står

   på etiketten på förpackningen eller så som din

   läkare sagt. Använd endast den mängd som din

   läkare har ordinerat. Att använda för lite eller

   för mycket kan förvärra dina symptom.

   Om du har tagit för stor mängd Desonix ska du

   bara fortsätta med din vanliga dos. Det är inte

   troligt att du kommer att få några medicinska

   problem.

   Desonix 64 mikrogram/dos nässpray, suspension

   sprayningar

   Om du har tagit mer än 4 sprayningar per

   dag under mer än en månad eller om t.ex.

   ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

   ska du genast kontakta läkare, sjukhus eller

   Giftinformationscentralen (tel. 112) för

   bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du glömt att ta Desonix®:

   Om du glömmer att ta din medicin i rätt tid

   ska du ta den så snart det är möjligt, gå sedan

   tillbaka till ditt vanliga dosschema. Ta aldrig

   fler sprayningar än enligt dosschemat för att

   kompensera för glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta

   läkemedel, kontakta läkare eller

   apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel

   orsaka biverkningar, men alla användare

   behöver inte få dem.


   Detta läkemedel behandlar i allmänhet endast

   symtom som påverkar näsan (t.ex. nästäppa

   eller rinnsnuva). Om du tidigare har behandlats

   med steroidtabletter eller injektioner och

   din läkare nu har förskrivit detta läkemedel

   istället, kan du uppleva att vissa andra symtom

   förvärras (t.ex. röda och kliande ögon). Om

   detta inträffar kommer din läkare att behöva

   behandla dessa andra symtom på annat sätt.

   Det är mer troligt att biverkningar av

   kortikosteroider som ges via näsan uppkommer

   om du har använt dessa läkemedel i höga doser

   under ett antal månader.


   Följande biverkningar kan uppstå under

   behandling med Desonix nässpray:


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10

   användare)

   Dessa kan uppstå omedelbart efter att

   medicinen har använts:

   • enstaka nysningar, torr näsa eller

   stickande känsla i näsan

   • lätt blodblandat slem från näsan

   • näsblödning.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till

   1 av 100 användare)

   • svullet ansikte, tunga och/eller svalg

   och/eller svårigheter att svälja eller

   nässelutslag tillsammans med andningssvårigheter

   (angioödem), i mycket

   sällsynta fall kan även en allvarlig allergisk

   reaktion inträffa: om detta uppstår ska du

   kontakta läkare genast

   • nässelutslag (kliande utslag som efter att

   man bränt sig på brännässlor)

   • hudutslag

   • klåda

   • hudirritation.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av

   1 000 användare)

   Dessa kan uppstå efter att man använt

   medicinen under lång tid:

   • benskörhet

   • ökat tryck i ögonen

   • grumlig ögonlins

   • långsammare tillväxt hos barn och

   ungdomar, särskilt efter intag av höga

   doser under lång tid

   • binjurehämning. Detta kan ge symtom

   som anorexi, buksmärtor, viktminskning,

   illamående, huvudvärk, kräkningar, nedsatt

   medvetandegrad, lågt blodsocker och

   krampanfall. Situationer som skulle kunna

   utlösa en akut binjurekris är trauma,

   infektion, operation eller all form av snabb

   dosminskning. Om du får dessa symtom

   ska du kontakta läkare omedelbart.


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos

   upp till 1 av 10 000 användare), eller har

   rapporterats (förekommer hos okänt antal

   användare)

   • hål i brosket som skiljer näsborrarna åt

   • röstrubbningar

   • ömma fläckar i näsan.


   Detta läkemedel kan orsaka biverkningar som

   påverkar hela kroppen, särskilt om höga doser

   används under en lång tid. Dessa biverkningar

   är dock sällsynta.


   Kaliumsorbat, ett innehållsämne i denna

   medicin, kan ge irritation i hud eller

   slemhinnor, till exempel på näsans insida.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare,

   apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta

   gäller även biverkningar som inte nämns i

   denna information. Du kan också rapportera

   biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

   att rapportera biverkningar kan du bidra till att

   öka informationen om läkemedlets säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV DESONIX®

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll

   för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på

   kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är

   den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 30 oC.

   Får ej frysas.


   Kassera öppnad flaska med kvarvarande lösning

   efter 3 månader.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland

   hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

   man kastar läkemedel som inte längre används.

   Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2014-12-15

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Desonix

  Nässpray, suspension 64 mikrogram/dos 3 x 120 dos(er) Flaska

  • Varunummer: 413067
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  347,78 kr

  Jämförspris: 0,97 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?