Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Desmopressin Actavis

   10 mikrogram/dos nässpray, lösning
   desmopressinacetat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersona. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Desmopressin Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Desmopressin Actavis
   3. Hur du använder Desmopressin Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Desmopressin Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Desmopressin Actavis är och vad det används för

   Desmopressin Actavis verkar genom att reglera njurarnas förmåga att koncentrera urin.


   Desmopressin Actavis används för behandling av diabetes insipidus (sjukdom som ger ökad törst och stora urinmängder) samt för undersökning av njurarnas förmåga att koncentrera urin.


   Desmopressinacetat som finns i Desmopressin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Desmopressin Actavis

   Använd inte Desmopressin Actavis

   • om du är allergisk mot desmopressinacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har polydipsi (onormalt stort vätskeintag)

   • om du har hjärtsvikt eller annan sjukdom som kräver behandling med vätskedrivande medel.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Desmopressin Actavis.


   Desmopressin Actavis skall användas med försiktighet vid behandling av små barn samt äldre patienter vid rubbad vätskebalans samt vid risk för vätskeansamling i hjärnan.


   När Desmopressin Actavis används för undersökning av njurarnas förmåga att koncentrera urin bör vätskeintaget begränsas till högst 0,5 l för att släcka törst under perioden 1 timme före till 8 timmar efter det att du tagit läkemedlet.

   Andra läkemedel och Desmopressin Actavis

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


   Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Tricykliska antidepressiva läkemedel (innehållande t ex amitriptylin och imi¬pra¬min), läkemedel som innehåller klorpromazin (mot schizofreni och andra psykoser) eller karbamazepin (mot bl a epilepsi) kan öka risken för vätskeansamling i kroppen. Behandlande läkare behöver därför känna till om du använder sådana läkemedel tillsammans med Desmopressin Actavis.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad. Rådgör därför med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Desmopressin Actavis under graviditet.


   Amning

   Desmopressin Actavis går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk under amningsperioden.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Desmopressin har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Desmopressin Actavis

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för patienten.

   Den bifogade instruktionen visar hur du skall använda nässprayen.


   Rekommenderad dos är:

   Behandling av diabetes insipidus:

   Vuxna och barn från 15 år: Vanlig dos är 1-2 sprayningar 1-2 gånger dagligen.


   Undersökning av njurarnas förmåga att koncentrera urin:

   Vuxna och barn från 15 år: Vanlig dos är 4 sprayningar.

   Barn 1-14 år: Vanlig dos är 2 sprayningar.

   Barn under 1 år: Vanlig dos är 1 sprayning.

   Innan Desmopressin Actavis nässpray används för första gången ska pumpen fyllas. Detta görs genom att trycka ned pumpen 5 gånger eller tills en jämn spraypuff kommer ut. Om nässprayen inte används dagligen upprepas denna procedur före varje användning. För att rätt mängd läkemedel ska pumpas ut, är det viktigt att plastslangen i flaskan går ned under vätskeytan.


   Om doseringen innebär att du ska spraya mer än en gång i vardera näsborren bör man avvakta cirka 1 minut innan en ny sprayning ges i samma näsborre.

   Om du använt för stor mängd av Desmopressin Actavis

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Desmopressin Actavis

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga biverkningar (förekommer hos mer än 1 patient av 100): Huvudvärk, magknip, illamående, nästäppa/snuva, näsblödning.


   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 patient av 100): Allergiska reaktioner mot konserverings¬medlet.


   Om vätskeintaget inte begränsas som anges under ”Varningar och försiktighet” kan onormalt mycket vätska ansamlas i kroppen och leda till viktökning, sänkt natriuminnehåll i blodet samt, i sällsynta fall, kramper.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Desmopressin Actavis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25°C.

   Används före utgångsdatum som finns på förpack¬ningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön..

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är desmopressinacetat. 1 ml innehåller 100 mikrogram desmopressinacetat (1 sprayning motsvarar 10 mikrogram desmopressin).

   • Övriga innehållsämnen är kaliumsorbat (konserveringsmedel), natriumklorid, saltsyra och renat vatten.

   Läkemedlets utseende

   Vätska i brun flaska med spraypump för användning i näsan.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Actavis Group hf.

   Reykjavikurvegi 76-78

   IS-220 Hafnarfjordur

   Island


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-08-07


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Desmopressin Actavis

  Nässpray, lösning 10 mikrogram/dos 3 x 60 dos(er) Spraybehållare

  • Varunummer: 007572
  • Tillverkare: Actavis AB

  1.047,50 kr

  Jämförspris: 5,82 kr / dos(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?