Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren


   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare , apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Desloratadine Glenmark är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Desloratadine Glenmark
   3. Hur du tar Desloratadine Glenmark
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Desloratadine Glenmark ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Desloratadine Glenmark är och vad det används för

   Vad Desloratadine Glenmark är

   Desloratadine Glenmark innehåller desloratadin som är ett antihistamin.

   Hur Desloratadine Glenmark verkar

   Desloratadine Glenmark är ett antiallergiskt läkemedel som inte gör dig dåsig. Det hjälper till att hålla dina allergiska reaktioner och deras symtom under kontroll.

   När Desloratadine Glenmark ska användas

   Desloratadine Glenmark lindrar symtomen vid allergisk rinit (inflammation i nässlemhinnan orsakad av allergi, till exempel hösnuva eller allergi mot dammkvalster) hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre. Dessa symtom omfattar nysningar, rinnande eller kliande näsa, gomklåda och kliande, röda eller vattniga ögon.

   Desloratadine Glenmark används också för att lindra symtom i samband med urtikaria (en hudåkomma orsakad av allergi). Dessa symtom omfattar klåda och nässelutslag.

   Lindring av dessa symtom varar hela dagen och hjälper dig att upprätthålla normala vardagssysslor och normal sömn.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Desloratadine Glenmark

   Ta inte Desloratadine Glenmark

   • om du är allergisk mot desloratadin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller mot loratadin.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Desloratadine Glenmark:

   • om du har nedsatt njurfunktion

   • om du eller någon i din familj har haft krampanfall

   Barn och ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn under 12 år.

   Andra läkemedel och Desloratadine Glenmark

   Det finns inte några kända interaktioner mellan Desloratadine Glenmark och andra läkemedel.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Desloratadine Glenmark med mat, dryck och alkohol

   Desloratadine Glenmark kan tas med eller utan mat.

   Var försiktig om du tar Desloratadine Glenmark med alkohol.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Intag av Desloratadine Glenmark rekommenderas inte om du är gravid eller ammar.

   Fertilitet

   Det finns inga fertilitetsdata för män och kvinnor.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid rekommenderad dos förväntas inte detta läkemedel påverka din förmåga att köra eller använda maskiner. Även om de flesta personer inte känner sig dåsiga rekommenderas att man inte utför aktiviteter som kräver skärpt uppmärksamhet, såsom att framföra fordon eller använda maskiner tills du vet hur du reagerar på läkemedlet.

   Desloratadine Glenmark innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Desloratadine Glenmark

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vuxna och ungdomar 12 år och äldre

   Rekommenderad dos är en tablett en gång dagligen med vatten, med eller utan mat.

   Detta läkemedel ska sväljas.

   Tabletten sväljes hel.

   Beträffande behandlingens längd så kommer din läkare att fastställa vilken typ av allergisk rinit du lider av och bestämma hur länge du ska ta Desloratadine Glenmark.

   Om din allergiska rinit är periodiskt återkommande (närvaro av symtom i mindre än 4 dagar per vecka eller i mindre än 4 veckor) kommer din läkare att rekommendera ett behandlingsschema som beror på bedömningen av din sjukdomshistoria.

   Om din allergi är ihållande (närvaro av symtom i 4 dagar eller mer per vecka och i mer än 4 veckor) så kan din läkare rekommendera en längre tids behandling.

   Vid urtikaria kan behandlingstiden variera från patient till patient och du ska därför följa din läkares ordination.

   Om du har tagit för stor mängd av Desloratadine Glenmark

   Ta Desloratadine Glenmark som det har förskrivits till dig. Inga allvarliga problem är att förvänta vid oavsiktlig överdos. Om du emellertid skulle ta mer Desloratadine Glenmark än du har ordinerats ska du genast tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Om du har glömt att ta Desloratadine Glenmark

   Om du har glömt att ta din dos i rätt tid ska du ta den så snart som möjligt och sedan gå tillbaka till den vanliga doseringen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Desloratadine Glenmark

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Under marknadsföringen av Desloratadine Glenmark har fall av allvarliga allergiska reaktioner (svårigheter att andas, pipljud, klåda, nässelutslag och svullnad av ansikte, tunga eller hals) rapporterats i mycket sällsynta fall. Om du får någon av dessa allvarliga biverkningar, sluta att ta läkemedlet och sök omedelbart akut läkarvård.

   I kliniska prövningar på vuxna var biverkningarna ungefär desamma som med en overksam tablett. Trötthet, muntorrhet och huvudvärk rapporterades emellertid oftare än med en overksam tablett. Hos ungdomar var huvudvärk den mest vanligt rapporterade biverkningen.

   I kliniska prövningar med Desloratadine Glenmark har följande biverkningar rapporterats som:

   Vanliga (följande kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   trötthet

   muntorrhet

   huvudvärk

   Vuxna

   Under marknadsföringen av Desloratadine Glenmark har följande biverkningar rapporterats som:

   Mycket sällsynta (följande kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • allvarliga allergiska reaktioner

   • utslag

   • hjärtklappning eller bultande/oregelbundna hjärtslag

   • snabba hjärtslag

   • ont i magen

   • illamående

   • kräkningar

   • orolig mage

   • diarré

   • yrsel

   • dåsighet

   • sömnsvårigheter

   • muskelsmärtor

   • hallucinationer

   • krampanfall

   • rastlöshet med ökad kroppsrörelse

   • leverinflammation

   • avvikande leverfunktionstester

   Har rapporterats (förkommer hos ett okänt antal användare)

   • ovanlig svaghet

   • gulfärgning av hud och/eller ögonen

   • ökad känslighet i huden för solljus, även vid soldis och för UV-ljus, till exempel för UV-ljus i solarium

   • förändringar i hur hjärtat slår

   • aggression

   • viktökning

   • ökad aptit

   Barn

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • långsamma hjärtslag

   • förändringar i hur hjärtat slår

   • avvikande beteende

   • aggression

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via:

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Desloratadine Glenmark ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat” och på blistern efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel om du märker någon förändring i tabletternas utseende.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är desloratadin. Varje tablett innehåller 5 mg desloratadin.

   Övriga innehållsämnen i tabletten är mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Desloratadine Glenmark är vita eller ljusrosa, runda, bikonvexa tabletter med märkningen ”L5” ingraverad på ena sidan och den andra sidan utan märkningen.

   Desloratadine Glenmark finns i blisterförpackningar som innehåller 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50 eller 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

   Laxmi House, 2B Draycott Avenue,

   Kenton, Harrow, Middlesex, HA3 OBU,

   Storbritannien

   Tillverkare

   Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

   Fibichova 143,566 17 Vysoké Mýto,

   Tjeckien

   Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

   Building 2, Croxley Green Business Park,

   Croxley Green, Hertfordshire, WD18 8YA,

   Storbritannien

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Danmark: Desloratadine Glenmark 5 mg tabletter

   Finland: Desloratadine Glenmark 5 mg tabletit 

   Frankrike: Desloratadine Glenmark 5 mg comprimés

   Grekland: Pylodes

   Irland: Desloratadine Glenmark 5 mg tablets

   Nederländerna: Desloratadine Glenmark 5 mg tabletten

   Polen: Pylodes

   Portugal: Desloratadina Glenmark 5 mg comprimidos

   Rumänien: Pylodes 5 mg comprimate

   Spanien: Desloratadina Viso Farmacéutica 5 mg comprimidos EFG

   Storbritannien: Desloratadine Glenmark 5 mg tablets

   Tyskland: Desloratadin Glenmark 5 mg tabletten

   Ungern: Pylodes 5 mg


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-06-14


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Desloratadine Glenmark

  Tablett 5 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 128333
  • Tillverkare: Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB

  79,44 kr

  Jämförpris: 2,65 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?