Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Desentol

   oral lösning
   difenhydraminhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Desentol är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Desentol
   3. Hur du tar Desentol
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Desentol ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Desentol är och vad det används för

   Desentol används mot olika typer av allergiska reaktioner såsom nässelfeber, hösnuva eller allergisk klåda.

   Desentol innehåller ett antihistamin (difenhydramin) som motverkar och dämpar allergiska symtom. Difenhydramin verkar även lugnande. Desentol innehåller också ammoniumklorid som har en svagt slemlösande effekt.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Desentol

   Använd inte Desentol:

   • om du är allergisk mot difenhydraminhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har förhöjt tryck i ögat (grön starr).

   • samtidigt med vissa medel mot psykiska störningar (tricykliskt antidepressiva) och atropinlika läkemedel (antikolinergika).

   • till spädbarn under 1 år.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Desentol om du har:

   • förträngning i urinvägarna

   • förstorad prostata

   • förträngning av nedre magmunnen

   • sjukdomen myastenia gravis (svår muskelsvaghet)

   • nedsatt lever- eller njurfunktion

   Desentol kan ge muntorrhet vid regelbundet bruk, för att undvika tandskador är det därför viktigt att borsta tänderna med fluortandkräm två gånger dagligen.

   Desentol kan ge torra ögon vid regelbundet bruk, vid användning av kontaktlinser kan detta orsaka skador på ögats hornhinna.
   Det har rapporterats fall av missbruk i samband med användning av den aktiva substansen difenhydramin. Risken för missbruk är större hos patienter som tidigare haft drogmissbruk.

   Andra läkemedel och Desentol

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Vissa hjärt- och blodtrycksmediciner (t ex metoprolol), vissa medel mot depression (venlafaxin) och även vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Desentol. Samtidig behandling med vissa lugnande mediciner kan förstärka den trötthet eller dåsighet som Desentol ger.

   Desentol med alkohol

   Alkohol förstärker biverkningarna av Desentol. Alkohol bör därför inte intas i samband med behandlingen med Desentol.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Användning under graviditet bör dock ske med försiktighet. Rådgör därför alltid med läkare före användning av

   Desentol under graviditet.

   Desentol går över i modersmjölk. Desentol bör därför inte användas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Desentol innehåller sorbitol

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin. Kan ha en milt laxerande verkan. Kalorivärde: 2,6 kcal/g sorbitol.

   Desentol innehåller makrogolglycerolhydroxistearat

   Kan ge magbesvär och diarré.


   3. Hur du tar Desentol

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisning. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

   Rekommenderad dos för vuxna är 10 ml 2-4 gånger dagligen.

   Rekommenderad dos för barn 11-12 år (30-40 kg) är 5 ml 3-5 gånger dagligen.

   Rekommenderad dos för barn 6-10 år (20-30 kg) är 5 ml 2-4 gånger dagligen.

   Rekommenderad dos för barn 3-5 år (15-20 kg) är 2,5 ml 2-4 gånger dagligen.

   Rekommenderad dos för barn 1-2 år (10-15 kg) är 1 ml 2-4 gånger dagligen.

   Om du har tagit för stor mängd av Desentol

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 patienter):

   • dåsighet

   • muntorrhet.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • omtöckning

   • ringning i öronen (tinnitus),

   • trötthet

   • oförmåga att samordna rörelser (ataxi)

   • synstörning

   • dubbelseende

   • känsla av välbefinnande (eufori)

   • nervositet

   • darrningar

   • oregelbunden hjärtverksamhet

   • förstoppning

   • urinvägsstörningar

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Desentol ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är difenhydraminhydroklorid 3.72 mg/ml.

   - Övriga hjälpämnen är ammoniumklorid, makrogolglycerolhydroxistearat, natriumcitrat, citronsyra, sorbitol, sackarinnatrium, lakritsessens, anisolja och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Klar färglös till svagt gulfärgad lösning.

   Förpackning: 250 ml i brun glasflaska

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Telefon: 08-630 1900

   Tillverkare

   Unimedic AB, Box 91, 864 21 Matfors


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-04-19


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Desentol®

  Oral lösning 250 milliliter Flaska

  • Varunummer: 532796
  • Tillverkare: Meda AB

  232,50 kr

  Jämförpris: 0,93 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?