Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   DepoCyte®

   50 mg Injektionsvätska, suspension

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   -Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   -Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   -Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD DEPOCYTE® ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER DEPOCYTE®
   3. HUR DU ANVÄNDER DEPOCYTE®
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR DEPOCYTE® SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD DEPOCYTE® ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Antimetabolit (pyrimidinanalog) ATC-kod L01BC01

   DepoCyte används för att behandla lymfomatös meningit.

   Lymfomatös meningit är ett tillstånd där lymfoma tumörceller har invaderat den vätska eller de membran som omger hjärnan och ryggmärgen.

   DepoCyte används till vuxna för att döda lymfoma tumörceller.

   2. INNAN DU ANVÄNDER DEPOCYTE®

   Använd inte DepoCyte®

   Om du är allergisk (överkänslig) mot cytarabin eller mot något av övriga innehållsämnen i DepoCyte.

   Om du har hjärnhinneinfektion.

   Var särskilt försiktig med DepoCyte®

   Allvarliga neurologiska biverkningar har rapporterats vid användning av DepoCyte. Symptomen har inkluderat effekter på nervsystemet (t.ex. kramper, smärta, domningar eller stickningar, blindhet eller synstörningar). Din läkare kommer att regelbundet undersöka om du uppvisar några av dessa symptom.


   Se till att du tar de dexametasontabletter som du kanske har fått utskrivna enligt anvisningarna, eftersom de minskar risken för biverkningar från DepoCyte.


   Meddela din läkare om dina biverkningar förvärras eller om du lägger märke till några nya biverkningar..

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotek om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   DepoCyte skall inte användas av gravida kvinnor eftersom läkemedlet kan skada fostret. Kvinnor i fertil ålder skall använda tillförlitligt preventivmedel under behandlingen med DepoCyte för att undvika graviditet.

   Manliga patienter som undergår behandling med DepoCyte skall använda tillförlitligt preventivmedel.

   Kvinnor skall inte amma under behandlingen med DepoCyte eftersom läkemedlet kan utsöndras i bröstmjölken.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inte bil under behandlingen.

   Använd inte verktyg eller maskiner under behandlingen.


   3. HUR DU ANVÄNDER DEPOCYTE®

   En kvalificerad läkare med erfarenhet av behandling av cancer injicerar DepoCyte i spinalvätskan eller lumbalsäcken. DepoCyte får inte ges på något annat sätt. Injektionen sker långsamt under 1–5 minuter. Eventuellt ombeds du ligga ned i en timme efteråt.


   Du kommer också att få dexametason, vanligen i tablettform men eventuellt som intravenös injektion under 5 dagar efter varje DepoCyte-dos för att minska eventuella biverkningar.


   Injektionsflaskan med DepoCyte skall värmas till rumstemperatur (18–22 °C) under minst 30 minuter före användning och försiktigt vändas upp och ner omedelbart innan DepoCyte dras upp så att partiklarna blir jämt fördelade. Undvik kraftig omskakning.


   Adekvata försiktighetsåtgärder skall vidtagas vid handhavande och administrering av cytotoxiska läkemedel (korrekt teknik vid hantering, användning av en lämplig och för ändamålet särskilt avsedd plats, skyddsklädsel, procedurer för att minska risken för kontaminering). Personal som är gravid och personal som försöker åstadkomma graviditet (manlig eller kvinnlig) skall inte arbeta med DepoCyte. I händelse av oavsiktlig kontakt med slemhinnor skall området omedelbart tvättas med stora mängder vatten och läkare kontaktas.


   DepoCyte skall dras upp ur flaskan omedelbart före administrering; läkemedlet skall användas inom 4 timmar efter att det dragits upp ur flaskan. Oanvänt läkemedel måste destrueras och får inte användas senare. DepoCyte får inte blandas med några andra läkemedel. In-line-filter får inte användas vid administrering av DepoCyte.


   DepoCyte måste användas som det levereras utan ytterligare utspädning. Dosen för vuxna är 50 mg (en injektionsflaska DepoCyte).


   För behandling av lymfomatös meningit och meningit med solid neoplastisk tumör ges DepoCyte enligt följande schema:


   Inledande behandling: en glasflaska DepoCyte (50 mg) ges var 14:e dag i två omgångar (vecka 1 och 3).


   Understödjandebehandling: en glasflaska DepoCyte (50 mg) ges var 14:e dag i tre omgångar (vecka 5, 7 och 9) följt av ytterligare en dos vecka 13.


   Underhållsbehandling: en glasflaska DepoCyte (50 mg) ges var 28:e dag i fyra omgångar (vecka 17, 21, 25 och 29).

   Du får den rekommenderade dosen av läkaren efter behov. Det finns ingen antidot till DepoCyte. Vid eventuell överdosering inriktas behandlingen på att upprätthålla vitala funktioner.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan DepoCyte orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningar kan förekomma efter varje injektion, vanligen inom de första fem dagarna.


   Din läkare kommer att diskutera dessa biverkningar med dig och förklara riskerna och fördelarna med din behandling.


   Förekomsten av de möjliga biverkningar som anges nedan definieras enligt följande konvention: mycket vanliga (förekommer hos mer än 1 av 10 användare); vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare); mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1 000 användare); sällsynta (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare); mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


   Biverkningarna av DepoCyte kan bli allvarligare om DepoCyte ges i kombination med andra kemoterapeutika.


   Tala om för din läkare eller sjuksköterska om du märker tecken på:


   Mycket vanliga (upplevs av mer än 1 av 10 patienter)

   • Illamående och/eller kräkningar

   • Svaghet

   • Förvirring

   • Feber

   • Huvudvärk

   • Yrsel

   • Skakningar


   Vanliga (upplevs hos färre än 1 av 10, men fler än 1 av 100 patienter)

   • Ryggsmärta

   • Kramper

   • Nacksmärta

   • Stel nacke

   • Hjärnhinneinflammation

   • Trötthet

   • Smärta, domning eller stickningar (känsla av nålstick)

   • Blindhet eller andra synstörningar

   • Hörselnedsättning

   • Ihållande eller extrem dåsighet

   • Delvis förlamning


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR DEPOCYTE® SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på injektionsflaskan.


   Förvaras i kylskåp (2 ºC -8 ºC).


   Får ej frysas.


   DepoCyte skall användas snarast efter att förpackningen först öppnats, och bör normalt användas inom 4 timmar (vid förvaring vid 18-22 ºC).


   DepoCyte är en steril vit till benvit suspension. Använd inte detta läkemedel om kraftig missfärgning, förändrat utseende eller defekt behållare noteras.


   Läkemedlet får inte hällas ut i avloppet. DepoCyte innehåller cytarabin och skall bortskaffas på ett sätt som är förenligt med lokala bestämmelser.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   - En ml suspension innehåller 10 mg cytarabin. Varje 5 ml injektionsflaska innehåller 50 mg cytarabin

   - Övriga innehållsämnen är kolesterol, triolein, dioleoylfosfatidylkolin, dipalmitoylfosfatidylglycerol, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   DepoCyte är en vit till benvit suspension för injektion som tillhandahålls i en injektionsflaska av glas.

   Varje flaska innehåller 5 ml suspension för en engångsinjektion.

   Varje förpackning innehåller en flaska.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pacira Limited, 3 Glory Park Avenue, Wooburn Green, High Wycombe, Buckinghamshire, HP10 0DF, Storbritannien.

   Nationell representant

   Mundipharma AB, Mölndalsvägen 30B, 412 63 Göteborg, Sverige

   Almac, Pharma Services, 20 Seagoe Industrial Estate, Craigavon, Co Armagh, BT63 5QD, Storbritannien


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu (06/07/2011)

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  DepoCyte®

  Injektionsvätska, suspension 50 mg 1 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 017130
  • Tillverkare: Mundipharma AB

  16.127 kr

  Jämförspris: 16.127 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?