Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Depo-Progevera

   150 mg/ml Medroxiprogesteronacetat

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Depo-Progevera är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Depo-Progevera
   3. Hur du använder Depo-Progevera
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Depo-Progevera ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Depo-Progevera är och vad det används för

   Depo-Progevera innehåller medroxiprogesteronacetat. Medroxiprogesteronacetat är ett syntetiskt hormon som liknar det naturligt förekommande hormonet progesteron (gulkroppshormon). Injektion av medroxiprogesteronacetat förhindrar att ägglossning sker och därmed kan man inte bli gravid. Graviditetsskyddet förstärks av att medroxiprogesteronacetat påverkar livmoderslemhinnan så att den inte är mottaglig för ett befruktat ägg samt påverkar slemmet i livmoderhalsen så att det blir ogenomträngligt för spermier.

   Depo-Progevera används som preventivmedel, men också för symtomlindring vid endometrios, för behandling av olika gynekologiska sjukdomar eller för behandling av cancer i bröst och livmoder.

   Medroxiprogesteronacetat som finns i Depo-Progevera kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Depo-Progevera

   Använd inte Depo-Progevera

   - om du är allergisk mot medroxiprogesteronacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   - om du är gravid eller om du misstänker att du är gravid.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Depo-Progevera om du:

   * har någon leversjukdom

   * tidigare haft diabetes (sockersjuka) i samband med graviditet.

   * brukar ha glesa menstruationer. Informera också din läkare om du haft onormala blödningar mellan menstruationerna; Depo-Progevera ska inte användas om läkaren inte vet orsaken till dessa mellanblödningar.

   * upplevt nedstämdhet vid tidigare användning av p-piller eller annat läkemedel som innehåller progesteron.

   Om blödningsmönstret avviker från det förväntade när du behandlas med Depo-Progevera , bör du kontakta en gynekolog. Detta gäller framför allt om en riklig och långvarig blödning uppträder efter en längre tids blödningsfrihet.

   Depo-Progevera bör endast användas av unga (≤18 år) kvinnor när andra metoder är olämpliga. Användning av Depo-Progevera kan innebära en ökad risk för benskörhet hos kvinnor med riskfaktorer för benskörhet, t.ex. hög alkoholkonsumtion, rökning, anorexi, låg fysisk aktivitet, ärftliga anlag för benskörhet eller långtidsanvändning av andra läkemedel som kan minska benmassan (t.ex. läkemedel mot kramper och kortikosteroider).

   När behandling med Depo-Progevera avslutas dröjer det en viss tid innan ägglossning och menstruationsblödningar kommer igång igen. Först då återkommer också möjligheten att bli gravid. Denna tidsperiod varierar från kvinna till kvinna men för de flesta inträffar ägglossning 6-8 månader efter den sista injektionen av Depo-Progevera. Hos en del kan ägglossningen inträffa mycket snart efter att den förväntade skyddseffekten på 3 månader upphört. I undantagsfall kan det dröja ändå upp till 1,5 år innan förmågan att bli gravid återkommer.

   Andra läkemedel och Depo-Progevera

   Tala om för läkare, barnmorska eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Vissa läkemedel kan minska effekten av hormonella preventivmedel. Exempel är läkemedel mot epilepsi (t.ex. primidon, fenobarbitol, fenytoin, karbamazepin) och naturläkemedel som innehåller Johannesört (Hypericum perforatum).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Depo-Progevera ska inte ges under graviditet. Om graviditet inträffar under pågående behandling ska behandlingen omedelbart avbrytas.

   Medroxiprogestaronacetat går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Depo-Progevera under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Depo-Progevera har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Depo-Progevera innehåller hjälpämnen

   Depo-Progevera innehåller metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat

   Kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd) och undantagsvis kramp i luftrören.


   3. Hur du använder Depo-Progevera

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Depo-Progevera injiceras djupt intramuskulärt av sjukvårdspersonal.

   Rekommenderad dos:

   Preventivmedel: 150 mg var 3:e månad. Den första injektionen ges inom de 3 första dagarna av menstruationscykeln eller, hos kvinnor som inte ammar, senast 3 veckor efter förlossningen. Hos kvinnor som ammar bör första injektionen ges tidgast 6 veckor efter förlossningen. På så sätt får du ett maximalt skydd mot graviditet redan från första injektionsdagen. Om injektionen ges senare i menstruationscykeln finns det en risk att du redan är gravid eller att skyddet inte är maximalt under de första veckorna efter injektionen.

   Symptomlindring vid endometrios: 100 mg varannan vecka under minst 6 månader.

   Behandling vid bröstcancer: 500 mg per dag i 4 veckor (laddningsdos), därefter 1000 mg per vecka som underhållsbehandling. Denna dos kan fördelas på 500 mg 2 gånger per vecka. Underhållsbehandling bör pågå så länge tumören svarar på behandlingen.

   Behandling vid livmodercancer: 1000 mg per vecka. Behandlingen fortsätter livet ut. Efter ett år eller längre tid av kvarstående minskning av tumören kan dosen minskas till 500 mg per vecka.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar kan förekomma när Depo-Progevera används som preventivmedel

   I början av behandlingen brukar oregelbundna blödningar uppträda med oförutsägbara intervall.

   Kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom

   som kan bero på en anafylaktisk reaktion vilket är en allvarlig biverkan (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • klåda

   • hudutslag

   • lokal vätskesvullnad (ödem)

   • andnöd

   Övriga biverkningar

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • huvudvärk

   • magsmärtor, magbesvär

   • viktökning

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • nedstämdhet

   • nedsatt sexlust

   • illamående

   • akne (finnar)

   • håravfall 

   • hudutslag 

   • ryggsmärtor 

   • kraftlöshet 

   • ömma bröst

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • ökad sexlust

   • sömnlöshet

   • oförutsägbara vaginala blödningar (oregelbunden, ökad, minskad, stänkblödning)

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • anafylaktisk reaktion

   • oro

   • förändrad kroppsform pga omfördelning av fett

   • bensmärtor

   • ledvärk

   • utebliven menstruation

   • feber

   • lokal reaktion på injektionsstället (smärta, minskad vävnad under huden, knöl under huden)

   Följande biverkningar kan förekomma när Depo-Progevera används vid cancerbehandling

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   •  viktökning

   • darrningar (tremor)

   • svettningar

   • vätskeansamling i kroppen

   • lokal reaktion på injektionsstället.

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • tjockare i ansiktet (månansikte)

   • inflammation i ytliga blodkärl

   • oförutsägbara vaginala blödningar  (oregelbunden, ökad, minskad, stänkblödning)

   • lokal reaktion på injektionsstället (smärta, ömhet)

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • feber.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • förändrad kroppsform pga omfördelning av fett

   • benskörhet inklusive benskörhetsfrakturer

   • lokal reaktion på injektionsstället (minskad vävnad under huden, knöl under huden)

   • avvikande levervärden.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Depo-Progevera ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Injektionsflaskan ska förvaras stående.Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är medroxiprogesteronacetat 150 mg/ml

   - Övriga innehållsämnen är makrogol, polysorbat, natriumklorid, konserveringsmedlen metylparahydroxibensoat (E 218) och propylparahydroxibensoat (E 216), vatten för injektionsvätskor..

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Injektionsvätska, suspension: 1 ml i glasflaska

   Importör/Information lämnas av:

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel: 042-32 66 95

   Ompackare:

   Dr. Fisher Farma B.V.

   Vijzelweg 32

   8243 PM

   Lelystad

   Nederländerna

   Tillverkare:

   Pfizer-koncernen.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   10 november 2017


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Suspensionen skall omskakas väl och ges djupt intramuskulärt.

   - För att bl.a. minska risken för ett stopp i kanylen/nålen vid injektion, så är det viktigt att sprutan eller injektionsflaskan är väl omskalad före injektion.

   - Eftersom Depo-Progevera utsöndras mycket långsammare från fettvävnad, är det väsentligt att preparatet injiceras djupt intramuskulärt.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Depo-Progevera

  Injektionsvätska, suspension 150 mg/ml 1 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 182019
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  94,10 kr

  Jämförpris: 94,10 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?