Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Depo-Medrol

   40 mg/ml injektionsvätska, suspension
   metylprednisolonacetat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Depo-Medrol är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Depo-Medrol
   3. Hur Depo-Medrol ges till dig
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Depo-Medrol ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Depo-Medrol är och vad det används för

    Depo-Medrol innehåller metylprednisolon och tillhör en grupp läkemedel som kallas kortikosteroider. Kortikosteroider produceras naturligt i kroppen och motverkar och dämpar allergiska besvär, inflammationer och reumatiska besvär.

   Depo-Medrol kan ges som:

   • en injektion i eller nära en led, för att behandla lokala symtom orsakade av inflammatoriska eller reumatiska sjukdomar

   • en injektion i en muskel för att behandla mer utbredda (systemiska) besvär som påverkar hela kroppen t.ex. astma, säsongsallergi, inflammatoriska eller reumatiska besvär

   • en injektion i huden för att behandla vissa hudsjukdomar

   • ett lavemang vid behandling av ulcerös kolit (inflammation i tjocktarmen).

   Depo-Medrol kan även användas vid behandling av leukemi och vissa tumörsjukdomar.

   Tala med din läkare om du inte är säker på varför du får Depo-Medrol.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Depo-Medrol

   Använd inte Depo-Medrol

   • om du är allergisk mot metylprednisolonacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har en svampinfektion som påverkar hela kroppen.

   Depo-Medrol ska inte användas på en plats där du har en lokal virus- eller bakterieinfektion t ex tuberkulos och gonorré.

   Tala med läkare om du har något av ovan nämnda tillstånd.


   Injicera inte detta läkemedel:

   • direkt i en ven (intravenöst) eller i eller omkring ryggmärgen (intratekalt eller epiduralt).

   Varningar och försiktighet

    Tala med läkare innan du ges Depo-Medrol om du har någon av följande sjukdomar eller tillstånd:

   • En infektion

   • Psykisk sjukdom

   • Diabetes

   • Epilepsi (krampanfall)

   • Glaukom (ökat tryck i ögat)

   • Hjärtsvikt

   • Neuromuskulära sjukdomar t.ex. Multipel Skleros (MS), Parkinsons sjukdom

   • Högt blodtryck

   • Hypotyreoidism (underaktiv sköldkörtel)

   • Nedsatt njurfunktion

   • Benskörhet

   • Magsår eller andra allvarliga mag- eller tarmbesvär

   • Ulcerös kolit (tjocktarmsinflammation)

   • Tuberkulos

   • Tumör i binjuren (feokromocytom)

   • Nyligen genomgått en tarmoperation

   • Blodpropp


   Läkaren kan behöva övervaka din behandling noggrannare, ändra dosen eller ge dig ett annat läkemedel.


   Tala om för läkare att du har fått Depo-Medrol om du ska genomgå ett hudtest t.ex. pricktest för allergi eller tuberkulintest.


   Depo-Medrol kan påverka tillväxten hos barn.

   Andra läkemedel och Depo-Medrol

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Depo-Medrol kan påverkas av eller påverka effekten av många andra läkemedel. Behandlande läkare måste därför känna till all annan medicinering. Detta gäller både receptbelagda och receptfria läkemedel.


   Berätta alltid att du använder Depo-Medrol för den läkare som skriver ut ett annat läkemedel till dig.


   Tala om för läkaren eller sjuksköterskan om du nyligen har fått eller ska få någon vaccination. Vissa typer av vaccin är inte lämpliga då du behandlas med Depo-Medrol.

   Depo-Medrol med mat och dryck

   Intag av grapefruktjuice kan påverka behandlingen med Depo-Medrol. Om du konsumerar grapefrukt eller grapefruktjuice, diskutera detta med din läkare.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Det finns risk att fostret påverkas. Vid långtidsbehandling har låg födelsevikt, utsättningssymtom och enstaka fall av starr setts hos spädbarn. Använd därför inte Depo-Medrol under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare.


   Amning

   Det finns risk att ett barn som ammas påverkas då små mängder metylprednisolon går över i bröstmjölk. Använd därför inte Depo-Medrol under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Depo-Medrol påverkar vanligtvis inte förmågan att köra bil eller använda maskiner. Du kan dock få biverkningar såsom yrsel, synstörningar och trötthet som därmed kan påverka körförmåga.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Depo-Medrol innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs är näst intill "natriumfritt".


   3. Hur Depo-Medrol ges till dig

   Depo-Medrol ges som en injektion. Din läkare kommer att bestämma var injektionen ska ges, hur mycket läkemedel och hur många injektioner du ska få, beroende på vilket tillstånd som behandlas. Din läkare kommer att injicera så låg dos under så kort tid som möjligt för att effektivt lindra dina symtom.

   Om du ges för stor mängd av Deop-Medrol

   Eftersom detta läkemedel kommer att ges till dig av din läkare är det inte troligt att du kommer att få för stor mängd läkemedel.

   Om du slutar att använda Depo-Medrol

   När du slutar ta Depo-Medrol ska du göra det stegvis för att undvika utsättningssymtom.


   Om du efter att ha slutat med Depo-Medrol utvecklar tecken på akut svikt i binjurebarken t.ex. trötthet, frossa eller yrsel bör du omedelbart kontakta läkare.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Sluta att ta Depo-Medrol och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

   • Svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter (angioödem eller anafylaktisk reaktion)

   • Svåra buksmärtor som kan vara tecken på blödning eller hål i tarmen

   • Symtom på infektion såsom feber och frossa och sjukdomskänsla. Detta läkemedel kan minska din motståndskraft mot infektioner eller dölja eller förändra tecken och symtom på vissa infektioner vilket kan göra att de är svårare att upptäcka.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   Nedsatt infektionsförsvar, lägre nivåer av vissa hormoner, symtom som liknar Cushings syndrom (t ex viktuppgång med fettinlagring, muskelsvaghet, lätt att få blåmärken, finnar, benskörhet, humörpåverkan), tillväxthämning, benskörhet, lokal förtvining av muskler och hud med försämring av sårläkning, försämring eller aktivering av vilande diabetes, låg kaliumnivå vilket kan ge trötthet, hög natriumnivå med vätskeansamling som följd.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   Aktivering av psykiska sjukdomar, grå starr, glaukom (ökat tryck i ögat), högt blodtryck, bristningar i hud och mjukdelar.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   Allergisk reaktion, ökat tryck i det centrala nervsystemet som kan ge huvudvärk och dimsyn, magsår, eksem, vävnadsdöd i benvävnad som kan ge skelettsmärta, senbristning.


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   Infektioner, ökat antal vita blodkroppar (leukocytos), överkänslighet mot läkemedel, kraftig allergisk reaktion, feokromocytomrelaterad kris (symtom såsom t.ex. hjärtklappning, huvudvärk och svettning), utsättningssymtom vid nedtrappning, blodfettsrubbningar, ökad aptit (vilket kan resultera i viktuppgång), ansamling av fettvävnad på isolerade ställen på kroppen, känslomässiga symtom (t.ex. nedstämdhet, lyckokänslor, humörsvängningar, läkemedelsberoende eller självmordstankar), psykiska störningar, personlighetsförändringar, förvirring, oro, ökat tryck i det centrala nervsystemet som kan ge huvudvärk och dimsyn, onormalt beteende, sömnproblem, irritabilitet, kramp, minnesproblem, intellektuell störning, yrsel, huvudvärk, synrubbning, svindel, lågt blodtryck, ökad benägenhet att få blodproppar, hicka, hål i tarmen, matstrupsinflammation, uppsvälld mage, magsmärta, diarré, halsbränna, illamående.

   Metylprednisolon kan skada levern: hepatit (leverinflammation) och ökning av leverenzymerna har rapporterats, kortvarig och begränsad svullnad (främst i hud) som ofta är allergiorsakad, ökad kroppsbehåring av manlig typ hos kvinnor, utslag, rodnad, överdriven svettning, hudbristningar, hudutslag, klåda, nässelutslag, akne, muskelvärk, muskelförtvining, smärta i lederna, vätskeansamling (i anklar, fötter och ben), trötthet, sjukdomskänsla, ökat kalcium i urinen, ökad halt urea i blodet (blodprovsvärde).


   Risken att drabbas av ovan nämnda biverkningar är lägre vid korttidsbehandling än vid långtidsbehandling.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Depo-Medrol ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan efter Utg.dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är metylprednisolonacetat. 1 ml injektionsvätska innehåller 40 mg metylprednisolonacetat.

   • Övriga innehållsämnen är: makrogol 3350, natriumklorid, miripiriumklorid, natriumhydroxid och saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende

   Injektionsvätska 40 mg/ml: Injektionsflaska

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Tillverkare:

   Pfizer-koncernen


   Importör/Information lämnas av:

   Omnia Läkemedel AB, Box 1106, 251 11 Helsingborg, Sverige


   Ompackare:

   Orifice Medical AB, Aktergatan 4, 271 55 Ystad, Sverige

   eller

   Prespack Jacek Karoński, 38, Sadowa Str., 60-185 Skórzewo, Polen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-01-03


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   • Depo-Medrol bör ej utspädas eller blandas med andra lösningar.

   • Lämpliga åtgärder ska vidtas för att undvika intravaskulär injektion.

   • Lösningen ska omskakas väl. För att undvika hud- och mjukdelsatrofier är det viktigt att inte injicera Depo-Medrol i subkutan vävnad.

   • Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   • Öppnad förpackning ska användas inom 7 dagar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Depo-Medrol

  Injektionsvätska, suspension 40 mg/ml 5 x 1 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 375193
  • Tillverkare: Omnia Läkemedel AB

  38,90 kr

  Jämförspris: 7,78 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?