Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Depakine Retard

   depottabletter, 300 mg och 500 mg

   Vad innehåller läkemedlet?

   1 depottablett 300 mg innehåller som verksamt ämne 198,8 mg natriumvalproat och 87 mg valproinsyra.

   Övriga ingående overksamma ämnen är etylcellulosa, hypromellos, vattenhaltig kolloidal kiseldioxid, sackarinnatrium, polyakrylat, Makrogol 6000, talk och titandioxid.


   1 depottablett 500 mg innehåller som verksamt ämne 333 mg natriumvalproat och

   145 mg valproinsyra.

   Övriga ingående overksamma ämnen är etylcellulosa, hypromellos, vattenfri och vattenhaltig kolloidal kiseldioxid, sackarinnatrium, polyakrylat, Makrogol 6000, talk och titandioxid.

   Hur verkar Depakine Retard?

   Verkningssättet är inte helt klarlagt, men man tror att Depakine Retard förhindrar eller dämpar impulser i hjärnan som utlöser epileptiska anfall.

   Importör

   Medartuum AB, Göteborg

   Tillverkare

   Sanofi-koncernen


   Ompackare

   Munro Wholesale Medical Supplies Ltd., Glasgow, Skottland

   Information lämnas av

   Vad används Depakine Retard för?

   Depakine Retard är ett läkemedel som används för behandling av epilepsi och mani.


   Mani innebär ett tillstånd av stark upphetsning, upprymdhet, upprördhet, entusiasm eller hyperaktivitet. Mani förekommer vid en sjukdom som kallas bipolär sjukdom. Depakine Retard kan användas när man inte kan ta litium.

   Använd inte Depakine Retard:

   • om leverfunktionen är dålig

   • vid porfyri (ökad utsöndring av vissa blodfärgämnen)

   • vid tidigare påvisad överkänslighet mot något av de ingående ämnena i Depakine Retard.

   Att tänka på innan och när Depakine Retard används

   Behandling med Depakine Retard kräver noggranna kontroller av lever- och bukspottkörtelfunktioner samt blodet. Det är viktigt att du går på dessa kontroller. Detta gäller speciellt i början av behandlingen, samt vid operationer.

   Användning av acetylsalicylsyra (mot smärta, feber) hos barn under 3 år bör undvikas p.g.a. risk för leverskada.

   Vid blodsjukdom, vissa hudsjukdomar (SLE), nedsatt njurfunktion, ämnesomsättningssjukdom (särskilt ärftliga enzymbristsjukdomar) eller om man lätt får blåmärken eller blödningar skall läkaren upplysas om detta. Följ alltid noggrant läkares ordination! Ta kontakt med läkare vid osäkerhet.

   Det finns risk för viktökning när man tar valproat (verksamt ämne i Depakine Retard). Ta kontakt med läkare om du behöver hjälp med att kontrollera vikten.

   Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t ex valproat har också haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.

   Kontakta alltid läkare om följande symtom uppträder: Aptitlöshet, illamående, dåsighet och trötthet, som ibland uppträder tillsammans med upprepade kräkningar eller magsmärtor, gulsot, svullnad i ben eller fötter och vid plötsligt försämrad anfallskontroll. Detta gäller särskilt hos barn under de första sex månadernas behandling.

   Man bör inte sluta tvärt med medicineringen, då risken för anfall kan öka. Ändra aldrig själv den dos som föreskrivits utan att rådgöra med läkaren.

   Användning av alkohol rekommenderas inte under behandling med Depakine Retard.


   Barn och ungdomar

   Depakine Retard ska inte användas till barn och ungdomar under 18 år vid behandling av mani.

   Graviditet

   Rådgör med läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.

   Användning av Depakine Retard ökar risken för fosterskadande effekter. Denna risk ökar om flera epilepsiläkemedel används samtidigt. Vissa data tyder på att epilepsibehandling med natriumvalproat under graviditetens första tre månader leder till högre risk för missbildning jämfört med vissa andra epilepsiläkemedel.


   Det är viktigt att du diskuterar graviditet och epilepsi med din läkare, så att du känner till om du ska fortsätta behandlingen med Depakine Retard i händelse av graviditet.


   Det är mer troligt att barn som föds av mödrar, som har behandlats med Depakine Retard under graviditeten, får problem jämfört med andra barn. Dessa barn kan även drabbas av utvecklingsstörning eller autistiska sjukdomar. Med en bra planering kan sådana risker minskas.


   Ytterst ovanliga fall av problem med blodkoagulationen har rapporterats hos nyfödda vars mödrar behandlats med valproat under graviditeten. Även hypoglykemi (lågt blodsocker) och hypotyreos (nedsatt funktion i sköldkörteln, vilket kan orsaka trötthet och viktökning) kan förekomma hos det nyfödda barnet.


   Abstinenssymtom kan förekomma hos nyfödda vars mödrar tagit valproat under den sista tredjedelen av graviditeten.


   Använd därför inte Depakine Retard om du är gravid eller är en kvinna i fertil ålder, såvida inte det uttryckligen är ordinerat av din läkare. Om du är kvinna i fertil ålder, måste du använda en effektiv preventivmetod under behandlingen.

   Amning

   Valproat går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör med läkare före användning av Depakine Retard under amning.

   Trafikvarning

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Intag av andra läkemedel:

   Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Även annan medicinering kan påverkas av Depakine Retard.

   Följande läkemedel kan påverka behandlingseffekten om de tas samtidigt som Depakine Retard:

   • medel mot smärta (acetylsalicylsyra)

   • medel mot magsår (cimetidin)

   • medel mot hjärt-kärlsjukdomar (nimodipin)

   • medel mot epilepsi (etosuximid, felbamat, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, lamotrigin, primidon, topiramat)

   • medel mot ångest (lorazepam)

   • medel mot malaria (meflokin)

   • medel vid virusinfektioner (zidovudin)

   • medel vid psykoser och vissa andra psykiska sjukdomar

   • medel mot depression och sömnmedel

   • vissa blodförtunnande medel (warfarin)

   • vissa antibiotika (erytromycin, rifampicin, karbapenemer som ertapenem, imipenem, meropenem, panipenem)

   • Behandling med antibiotika som innehåller pivalinsyra (pivampicillin, pivmecillinam) bör undvikas.

   Även annan medicinering kan påverkas av Depakine Retard. Behandlande läkare behöver därför känna till all samtidig medicinering. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Alkohol bör inte förtäras i samband med behandlingen eftersom Depakine Retard ökar alkoholens verkan.


   Det är inte troligt att Depakine Retard påverkar effekten av p-piller.

   Doseringsanvisning

   Dosen skall bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för dig.


   Epilepsi:

   Dygnsdosen kan variera mycket beroende på ålder, kroppsvikt och anfallens svårighetsgrad.


   Vanlig underhållsdos är 20-30 mg/kg kroppsvikt dagligen. Detta motsvarar vanligen 4-10 tabletter (300 mg) eller 2-6 tabletter (500 mg) fördelat på 1-2 doseringstillfällen.


   Tabletterna kan även användas till barn där så är lämpligt. Vanlig dos för barn är omkring 30 mg/kg kroppsvikt dagligen.


   Tabletten kan delas men bör ej tuggas eller krossas.


   Avbryt inte behandlingen utan att rådgöra med läkaren. I annat fall kan sjukdomen förvärras.


   Mani:

   Den dagliga dosen ska fastställas och kontrolleras individuellt av din läkare.


   Startdos

   Den rekommenderade dagliga startdosen är 750 mg.


   Genomsnittlig daglig dos

   Den rekommenderade dagliga dosen ligger vanligen mellan 1000 mg och 2000 mg.


   Bruksanvisning

   Depottabletterna finns i burkar som utformats så att halva tabletter kan förvaras i den lilla behållaren i locket. Eftersom depottabletterna är fuktkänsliga har burken ett tättslutande lock. Den öppnas lättast om man klämmer mitt på burken. Sätt tummen under den räfflade kanten på lockets sida och för locket uppåt med en mjuk rörelse. Om locket inte lossnar direkt, flytta tummen något åt sidan och försök igen. (Om man tar tag i locket och drar kraftigt uppåt kan burken vara svår att öppna.) Sätt tummen under den räfflade kanten på lockets sida och för locket uppåt med en mjuk rörelse.

   Vad händer om du tagit för stor dos?

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

   Biverkningar

   Mycket vanlig (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter): Darrningar, illamående.


   Vanlig (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter):
   Magbesvär i form av smärtor, kräkningar och diarréer. Problem med tandköttet, inflammation i munslemhinnan. Övergående och/eller dosberoende håravfall. Allergiska hudreaktioner. Ökad aptit, onormal viktökning, aptitlöshet och viktförlust. Förvirring, hallucinationer, aggressivitet, agitation, problem med uppmärksamheten. Extrapyramidala symtom, stelhet, sömnighet, kramper, försämrat minne, huvudvärk, snabba och okontrollerade ögonrörelser. Ökad blödningsbenägenhet på grund av minskning av antalet blodplättar (trombocytopeni) eller förlängd blödningstid, blödningar, blodbrist. Smärtsamma menstruationer. Dövhet. Leverskada. Påverkan på leverfunktionen med ändring av leverfunktionsvärden. Minskad mängd natrium i blodet, som bl.a. kan leda till förvirring.


   Mindre vanlig:
   Insomningssvårigheter. Myrkrypningar och stickningar, rubbningar i koordinationsförmågan (samordningsförmågan), övergående parkinsonism (skakningar, stelhet), ostadig gång, sänkt medvetandegrad, koma, påverkan på hjärnan. Minskning av antalet vita blodkroppar (leukopeni), brist på alla typer av blodkroppar. Tätare urinträngningar. Nedsatt njurfunktion. Svullnad i ben eller fötter (ödem). Vatten i lungsäcken. Ökad vätskemängd i kroppen. Sänkt kroppstemperatur. Trötthet. Hårproblem (ändrad hårfärg, hårstruktur, hårväxt). Allergiska reaktioner som hudutslag, nässelutslag och svullnad av ansikte, tunga eller svalg (angioödem*, se nedan). Oregelbunden eller utebliven menstruation. För höga värden av manliga könshormoner. Inflammation i bukspottkörteln. Allvarlig leverpåverkan med ibland dödlig utgång, som i regel har drabbat små barn med flera handikapp, barn som fått höga doser i kombination med andra epilepsimedel och mera sällsynt med valproat enbart. Inflammation i en kärlvägg (vaskulit).

   Skelettsjukdomar t.ex. minskad bentäthet, benskörhet och benbrott. Kontakta läkare eller apotekspersonal om du behandlas med epilepsimedicin under lång tid, om du vet att du har benskörhet eller om du medicinerar med steroider.


   Sällsynt (hos färre än 1 av 1000 patienter):
   Förlängd blödningstid, onormala koagulationstester, ökat antal vita blodkroppar, nedsatt benmärgsfunktion som inkluderar mycket svår blodbrist (pure red cell aplasia). Tillstånd där den normala blodbildningen är störd. Blodbrist med förstorade röda blodkroppar. Agranulocytos** (se nedan). Allvarliga hudutslag, svår hudinflammation och hudavlossning. SLE (allvarlig autoimmun sjukdom). Rabdomyolys (muskelsjukdom – ökad risk hos personer med en speciell enzymbrist, CPT typ II). Psykos, beteendeavvikelser, hyperaktivitet, inlärningssvårigheter, minnesstörning, övergående demenstillstånd. Förstoppning. Svår leverpåverkan hos äldre barn. Förhöjd nivå av ammoniumjoner i blodet. Sängvätning. Inflammation i njurarna. Övergående nedsatt njurfunktion (Fanconis syndrom). Nedsatt funktion i sköldkörteln. Infertilitet hos män, polycystiska ovarier (äggstockarna producerar fler äggblåsor än normalt). Biotinbrist (b-vitaminkomponent).

   I mycket sällsynta fall har allvarlig hjärnpåverkan rapporterats, i synnerhet vid samtidig behandling med topiramat eller fenobarbital, eller vid en plötslig höjning av natriumvalproatdosen.

   Ett tillstånd med läkemedelsutlöst hudutslag, förstorade lymfkörtlar och eventuell försämring av andra organ har rapporterats.

   *)Angioödem:

   Sluta att ta Depakine Retard och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   **)Agranulocytos:

   Depakine Retard kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


   Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare.

   Förvaring och hållbarhet

   Förvaras i originalförpackningen (fuktkänsligt). Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

   Senaste revision.

   2014-08-29

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Depakine Retard

  Depottablett 500 mg 100 tablett(er) Tablettburk

  • Varunummer: 170148
  • Tillverkare: Medartuum AB

  221,41 kr

  Jämförspris: 2,21 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?