Bild på Dentan®
 • Förebygger karies
 • Läkemedel
 • Stärker tändernas emalj och förebygger hål i tänderna. Fluor. Från 12 år.
 • Lösningen silas mellan tänderna 1 minut och spottas därefter ut.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Dentan

   0,05 % munsköljvätska
   natriumflourid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare/tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar tala med läkare/tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Dentan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Dentan
   3. Hur du använder Dentan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Dentan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Dentan är och vad det används för

   Fluor kan, efter att tänderna kommit fram, göra att motståndskraften mot karies blir högre om det tillförts lokalt i munhålan, t ex genom en fluorlösning. Dentan munsköljvätska är en bruksfärdig natriumfluoridlösning avsedd för munsköljning.

   Dentan används som kariesförebyggande behandling för barn över 6 år och vuxna. Dentan kan användas för egenvård vid en förhöjd kariesrisk t.ex. vid muntorrhet, hög förtäring av sötsaker och många mellanmål, delprotes, fastsittande tandställning. En grundläggande åtgärd för att förebygga karies är användning av fluortandkräm.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Dentan

   Använd inte Dentan

   • om du är allergisk mot natriumfluorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med tandläkare/läkare apotekspersonal innan du använder Dentan om du har:

   • svår njursjukdom.

   Andra läkemedel och Dentan

   Tala om för tandläkare, läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Behandlande tandläkare/läkare bör känna till samtidig behandling med andra läkemedel innehållande fluor.

   Graviditet och amning

   Det finns inga risker med att använda Dentan under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Dentan har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Dentan innehåller metylparahydroxibensoat

   Dentan innehåller hjälpämnet metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218) som kan ge en allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


   3. Hur du använder Dentan

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare/tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal. Rådfråga läkare/tandläkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosering

   Barn 6-12 år: Dosering enligt rekommendation av tandvårdsperonal.


   Barn över 12 år och vuxna med hög kariesrisk eller med mycket karies: 

   10 ml Dentan fluorlösning 1-2 gånger dagligen, som alternativ till fluortabletter.

   Vätskan tas i munnen och får sila mellan tänderna i 1 minut varefter lösningen spottas ut. Man bör därefter inte skölja munnen eller äta inom den närmaste halvtimmen. Lösningen bör inte sväljas. I det fall lösning à 10 ml ändå sväljs är mängden fluor så liten att risk för förgiftning inte föreligger.

   Om du använt för stor mängd av Dentan

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Dentan

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Dentan och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem, mycket sällsynt)

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

   Andra biverkningar

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Hudutslag, hudrodnad, nässelutslag, inflammation i munnen (kan ge symtom som brinnande och stickande känsla i munnen och på tungan samt svullna läppar).

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): överkänslighetsreaktioner (även lokalt i munhålan).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Dentan ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är natriumfluorid 0,5 mg/ml.

   • Övriga innehållsämnen är metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218) och vatten.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Tel: 08-630 19 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-02-16


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Dentan®

  Munsköljvätska 0,05 % 1000 milliliter Flaska

  • Varunummer: 030130
  • Tillverkare: Meda AB

  99,50 kr

  Jämförpris: 1 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/dentan-munskoljvatska-005-procent-1000-milliliter-flaska-56740/ 56740 Dentan® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/030130s.jpg 99.50 99.50 SEK Dentan InStock Förebygger karies Meny Meny/Mun & tänder Meny/Mun & tänder/Tandhygien Meny/Mun & tänder/Tandhygien/Fluor Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Munsköljvätska 0,05 % 1000 milliliter Flaska