Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Daxas

   500 mikrogram filmdragerade tabletter
   roflumilast
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Det innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. De det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Daxas är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Daxas
   3. Hur du tar Daxas
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Daxas ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Daxas är och vad det används för

   Daxas innehåller den aktiva substansen roflumilast som är ett antiinflammatoriskt medel som kallas fosfodiesteras 4 hämmare. Roflumilast minskar aktiviteten av fosfodiesteras 4, ett protein som förekommer naturligt i kroppens celler. När detta proteins aktivitet sänks minskar inflammationen i lungorna. Detta hjälper till att stoppa den förträngning av luftvägarna som sker vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Daxas lindrar på så vis andningsproblem.


   Daxas används för underhållsbehandling av svår KOL hos vuxna vars KOL symtom tidigare ofta har försämrats (så kallade exacerbationer) och som har kronisk bronkit. KOL är en kronisk sjukdom i lungorna som leder till att luftvägarna blir trängre (obstruktion) och till att väggarna i de små luftvägarna svullnar och blir irriterade (inflammation). Detta orsakar symtom som hosta, rosslig andning och röst, tryck över bröstet och andningssvårigheter. Daxas ska användas som tillägg till luftrörsvidgande medel.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Daxas

   Ta inte Daxas

   • om du är allergisk mot roflumilast eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har måttliga eller svåra leverproblem.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Daxas.


   Plötsliga anfall av andnöd

   Daxas ska inte användas för att lindra plötsliga anfall av andnöd (akuta bronkospasmer). För att lindra ett plötsligt anfall av andnöd är det mycket viktigt att din läkare skriver ut ett annat läkemedel som är avsett för detta och som du alltid kan bära med dig. Daxas hjälper inte i sådana situationer.


   Kroppsvikt

   Du ska väga dig regelbundet. Tala med läkare om du oavsiktligt går ner i vikt medan du tar detta läkemedel (en viktminskning som inte är kopplad till något särskilt kost eller motionsprogram).


   Andra sjukdomar

   Daxas är inte rekommenderat om du har någon av följande sjukdomar:

   • svåra immunologiska sjukdomar t.ex. HIV infektion, multipel skleros (MS), lupus erythematosus (LE) eller progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

   • svåra akuta infektionssjukdomar t.ex. tuberkulos eller akut leverinflammation

   • cancer (förutom basalcellscancer, en långsamt växande typ av hudcancer)

   • eller svåra störningar av hjärtfunktionen

   Detta på grund av att det saknas erfarenhet av användning av Daxas vid dessa tillstånd. Berätta för din läkare om du har en sådan sjukdom.


   Erfarenheten är också begränsad vid behandling av patienter som tidigare har haft tuberkulos, leverinflammation som orsakats av en virusinfektion, herpesinfektion eller bältros. Tala med din läkare om du har någon av dessa sjukdomar.


   Symtom du bör vara uppmärksam på

   Under de första behandlingsveckorna med Daxas kan du drabbas av diarré, illamående, magsmärtor eller huvudvärk. Tala med läkare om dessa biverkningar inte ger med sig efter de första behandlingsveckorna.


   Daxas rekommenderas inte till patienter som har en sjukdomshistoria av depression associerad med självmordstankar eller självmordsbeteende. Du kan också uppleva sömnlöshet, oro, nervositet eller nedstämdhet. Berätta för läkaren om du lider av eller tar läkemedel mot något av dessa tillstånd. Sådana läkemedel kan öka risken för att få någon av dessa biverkningar. Du eller din vårdgivare ska genast berätta för din läkare om ditt beteende eller din sinnesstämning är förändrad och om du har några självmordstankar.

   Barn och ungdomar

   Daxas ska inte användas av barn och ungdomar under 18 års ålder.

   Andra läkemedel och Daxas

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, speciellt följande:

   • ett läkemedel som innehåller teofyllin (ett läkemedel mot andningssjukdomar) eller

   • ett läkemedel mot någon immunologisk sjukdom, t.ex. metotrexat, azatioprin, infliximab, etanercept eller orala kortikosteroider som ska tas under lång tid.

   • läkemedel som innehåller fluvoxamin (ett läkemedel mot ångestsyndrom och depression), enoxacin (ett läkemedel mot bakterieinfektioner) eller cimetidin (ett läkemedel mot magsår och sura uppstötningar).

   Effekten av Daxas kan minska om det tas tillsammans med rifampicin (ett antibiotikum) eller tillsammans med fenobarbital, karbamazepin eller fenytoin (läkemedel som vanligtvis används mot epilepsi). Rådfråga läkare.


   Daxas kan tas med andra läkemedel som används för att behandla KOL, t.ex. inhalerade eller orala kortikosteroider eller luftrörsvidgande medel. Sluta inte använda dessa läkemedel eller sänk inte dosen av dem om inte din läkare gett klartecken för detta.

   Graviditet och amning

   Använd inte Daxas om du är eller planerar att bli gravid, tror att du kan vara gravid eller ammar. Du får inte bli gravid under behandlingen med detta läkemedel och du ska använda en effektiv preventivmetod under behandlingen eftersom Daxas kan vara skadligt för det ofödda barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Daxas påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Daxas innehåller laktos

   Om du är intolerant mot vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Daxas

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos är en tablett om 500 mikrogram en gång dagligen.


   Svälj tabletten med lite vatten. Du kan ta detta läkemedel i samband med eller mellan måltider. Ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag.


   Du kan behöva ta Daxas under flera veckor innan den avsedda effekten uppnås.

   Om du har tagit för stor mängd av Daxas

   Om du har tagit för stor mängd tabletter kan du få följande symtom: huvudvärk, illamående, diarré, yrsel, hjärtklappning, svimfärdighet, klibbighet och lågt blodtryck.

   Kontakta läkare eller apotekspersonal snarast. Ta om möjligt med dig återstående tabletter och denna bipacksedel.

   Om du har glömt att ta Daxas

   Om du glömmer att ta en tablett vid den vanliga tidpunkten så ska du ta den så snart du kommer ihåg det under samma dag. Om du har glömt att ta din Daxas tablett en dag, ska du ta nästa tablett som vanligt dagen efter. Fortsätt att ta läkemedlet vid de vanliga tidpunkterna. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Daxas

   För bästa möjliga lungfunktion är det viktigt att du fortsätter att ta Daxas under den tid som din läkare har ordinerat, även om du inte har några symtom.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Du kan få diarré, illamående, magsmärtor eller huvudvärk under de första veckorna av behandlingen med Daxas. Tala med din läkare om dessa biverkningar inte avtar under de första veckorna av behandlingen.


   Vissa biverkningar kan bli allvarliga. I kliniska studier och efter marknadsintroduktion har sällsynta fall av självmordstankar och självmordsbeteende (inklusive självmord) rapporterats. Berätta genast för din läkare om du har några självmordstankar. Du kan också få biverkningar såsom sömnlöshet (vanlig), ångest (mindre vanlig), nervositet (sällsynt), panikattack (sällsynt) eller nedstämdhet (sällsynt).


   I mindre vanliga fall inträffar allergiska reaktioner. Allergiska reaktioner kan påverka huden och i sällsynta fall orsaka svullnad av ögonlock, ansikte, läpparna och tungan, vilket kan orsaka andningssvårigheter och/eller blodtrycksfall och ökad puls. Om du drabbas av en allergisk reaktion ska du genast sluta att ta Daxas och kontakta läkare eller uppsöka akutavdelningen på närmaste sjukhus. Ta med dig återstående tabletter och denna bipacksedel och lämna full information om dina nuvarande behandlingar.


   Andra förekommande biverkningar:


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos 1 av 10 användare)

   • diarré, illamående, magsmärtor

   • viktminskning, minskad aptit

   • huvudvärk


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos 1 av 100 användare)

   • darrningar, känsla av att det snurrar i huvudet (svindel), yrsel

   • känsla av oregelbundna hjärtslag eller ökat antal hjärtslag (hjärtklappning)

   • magkatarr, kräkningar

   • läckage av magsyra till matstrupen (sura uppstötningar), matsmältningsbesvär

   • utslag

   • muskelsmärtor, muskelsvagehet eller kramper

   • ryggont

   • svaghetskänsla eller trötthet, sjukdomskänsla.


   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos 1 av 1000 användare)

   • förstorade bröst hos män

   • försämrat smaksinne

   • luftvägsinfektioner (förutom lunginflammation)

   • blod i avföringen, förstoppning

   • förhöjda lever eller muskelenzymer (undersöks med hjälp av blodprover)

   • svullnader på huden (nässelutslag).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Daxas ska förvaras


   Förvara detta läkemedel utom syn och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är roflumilast. En filmdragerad tablett (tablett) innehåller 500 mikrogram roflumilast.

   • Övriga innehållsämnen är:

    • Kärna: laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon (K90), magnesiumstearat.

    • Dragering: hypromellos, Makrogol 4000, titandioxid (E171) och gul järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Daxas 500 mikrogram filmdragerade tabletter är gula, D formade filmdragerade tabletter märkta med ”D” på ena sidan.

   En förpackning innehåller 10, 14, 28, 30, 84, 90 eller 98 filmdragerade tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Takeda GmbH

   Byk Gulden Straβe 2

   78467 Konstanz

   Tyskland


   Tillverkare

   Takeda GmbH

   Production site Oranienburg

   Lehnitzstraße 70 98

   16515 Oranienburg

   Tyskland


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


   België/Belgique/Belgien

   Takeda Belgium

   Tél/Tel: + 32 2 464 06 11

   Takeda-Belgium@takeda.com

   Lietuva

   “Takeda” UAB

   Tel: +370 521 09 070

   България

   Такеда България

   Тел.: + 3592 958 27 36; + 3592 958 15 29

   Luxembourg/Luxemburg

   Takeda Belgium

   Belgique/Belgien

   Tél/Tel: + 32 2 464 06 11

   Takeda-Belgium@takeda.com

   Česká republika

   Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

   Tel: +420 234 722 722

   Magyarország

   Takeda Pharma Kft.

   Tel.: + 36 1 270 7030

   Danmark

   Takeda Pharma A/S

   Tlf: + 45 46 77 11 11

   Nederland

   Takeda Nederland bv

   Tel: + 31 23 566 8777

   nl.medical.info@takeda.com

   Deutschland

   Takeda GmbH

   Tel: + 49 800 825 3325

   medinfo@takeda.de

   Norge

   Takeda Nycomed AS

   Tlf: + 47 6676 3030

   infonorge@takeda.com

   Eesti

   Takeda Pharma AS

   Tel: + 372 6177 669

   info@nycomed.ee

   Österreich

   Takeda Pharma Ges.m.b.H

   Tel: +43 (0) 800-20 80 50

   Ελλάδα

   TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

   Tηλ: + 30 210 638 7800

   gr.info@takeda.com

   Polska

   Takeda Polska Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 608 13 00

   España

   Takeda Farmacéutica España S.A.

   Tlf: + 34 91 714 99 00

   spain@takeda.com

   Portugal

   Takeda - Farmacêuticos Portugal, Lda. .

   Tel: +351 21 1201 457

   France

   Takeda France S.A.S

   Tél: + 33 1 56 61 48 48

   România

   Takeda Pharmaceuticals SRL

   Tel: + 40213350391

   Hrvatska

   Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.

   Tel: +385 1 377 88 96

   Slovenija

   Takeda GmbH

   Podružnica Slovenija

   Tel: +386 59 082 480

   Ireland

   Takeda Products Ireland Ltd

   Tel: + 353 1 642 0021

   Slovenská republika

   Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

   Tel: + 421 22060 2600

   Malta / Κύπρος

   Takeda GmbH

   Il-Ġermanja / Γερμανία

   Tel / Τηλ: +49 7531 84 0

   corporatecommunications@takeda.com

   Suomi/Finland

   Takeda Oy

   Puh/Tel: + 358 20 746 5000

   posti@takeda.cominfoposti@takeda.com

   Island

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   vistor@vistor.is

   Sverige

   Takeda Pharma AB

   Tel: + 46 8 731 28 00

   infosweden@takeda.com

   Italia

   Takeda Italia S.p.A.

   Tel: + 39 06 502601

   United Kingdom

   Takeda UK Limited

   Tel: + 44 (0) 1628 537900

   Latvija

   Takeda Latvia SIA

   Tel: + 371 6784 0082


   Denna bipacksedel ändrades senast

   17 december 2015.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Daxas

  Filmdragerad tablett 500 mikrogram 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 091356
  • Tillverkare: Takeda Pharma AB

  466 kr

  Jämförspris: 15,53 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?