• Dasatinib
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Dasatinib Sandoz

   20 mg, 50 mg, 70 mg, 100 mg, 140 mg filmdragerade tabletter
   dasatinib

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar <ta> <använda> detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till <läkare> <,> <eller> <apotekspersonal> <eller sjuksköterska>.

   - <Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.>

   - Om du får biverkningar, tala med <läkare> <,> <eller> <apotekspersonal> <eller sjuksköterska>. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Dasatinib Sandoz är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Dasatinib Sandoz
   3. Hur du använder Dasatinib Sandoz
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Dasatinib Sandoz ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Dasatinib Sandoz är och vad det används för

   Dasatinib Sandoz innehåller den aktiva substansen dasatinib. Detta läkemedel används för att behandla Philadelphia-positiv (Ph+) akut lymfatisk leukemi (ALL) hos vuxna som inte svarat på tidigare behandling. ALL är en form av leukemi där de vita blodkroppar som kallas lymfocyter bildas för fort och lever för länge. Dasatinib Sandoz hämmar tillväxten av dessa leukemiska celler.

   Fråga din läkare om du undrar hur Dasatinib Sandoz verkar eller varför detta läkemedel har skrivits ut till dig.

   Dasatinib som finns i Dasatinib Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Dasatinib Sandoz

   Använd inte Dasatinib Sandoz

   • om du är allergisk mot dasatinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Om du tror att du kan vara allergisk, fråga din läkare om råd.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Dasatinib Sandoz

   • om du behandlas med läkemedel som är blodförtunnande eller förhindrar blodproppar (se ”Andra läkemedel och Dasatinib Sandoz”)

   • om du har en lever- eller hjärtsjukdom, eller om du haft en sådan

   • om du får andningssvårigheter, bröstsmärtor eller hosta när du tar Dasatinib Sandoz. Det kan vara tecken på vätskeansamling i lungorna eller bröstkorgen (vilket kan inträffa oftare för patienter som är 65 år eller äldre), eller bero på förändringar i blodkärlen som försörjer lungorna

   • om du någonsin haft eller nu kan ha en hepatit B-infektion. Skälet till detta är att Dasatinib Sandoz kan orsaka att din hepatit B blir aktiv igen, vilket i vissa fall kan vara dödligt. Patienter kommer att kontrolleras noggrant av sin läkare avseende tecken på denna infektion innan behandlingen påbörjas.

   Du kommer att kontrolleras regelbundet av din läkare för att avgöra om Dasatinib Sandoz har önskad effekt. Du kommer också att regelbundet lämna blodprov när du tar Dasatinib Sandoz.

   Barn och ungdomar

   Dasatinib Sandoz rekommenderas inte för patienter under 18 år. Erfarenheten av behandling med Dasatinib Sandoz i denna åldersgrupp är begränsad.

   Andra läkemedel och Dasatinib Sandoz

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Dasatinib Sandoz bearbetas huvudsakligen i levern. Vissa läkemedel kan påverka effekten av Dasatinib Sandoz när de används samtidigt.

   Följande läkemedel ska inte användas samtidigt med Dasatinib Sandoz:

   • ketokonazol, itrakonazol - dessa är läkemedel mot svampsjukdomar

   • erytromycin, klaritromycin, telitromycin - dessa är antibiotika

   • ritonavir - detta är ett läkemedel mot virussjukdomar

   • dexametason - detta är en kortikosteroid

   • fenytoin, karbamazepin, fenobarbital - dessa är för behandling av epilepsi

   • rifampicin - detta är för behandling av tuberkulos

   • famotidin, omeprazol - dessa är läkemedel som hämmar magsyraproduktion

   • Johannesört - ett receptfritt naturläkemedel som används för behandling av lätt nedstämdhet  och lindrig oro (även känt som Hypericum perforatum).

   Använd inte läkemedel som neutraliserar magsyra (antacida som t.ex. aluminiumhydroxid eller magnesiumhydroxid) från 2 timmar före till 2 timmar efter intag av Dasatinib Sandoz.

   Tala om för läkare om du tar läkemedel som är blodförtunnande eller förhindrar blodproppar.

   Dasatinib Sandoz med mat, dryck och alkohol

   Ta inte Dasatinib Sandoz tillsammans med grapefrukt eller grapefruktjuice.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, tala omedelbart om det för din läkare. Dasatinib Sandoz ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Din läkare kommer att diskutera eventuella risker med att ta Dasatinib Sandoz under graviditet.

   Både kvinnor och män kommer att rekommenderas att använda effektiv preventivmetod under behandling med Dasatinib Sandoz.

   Berätta för din läkare om du ammar. Amningen bör avbrytas om du behandlas med Dasatinib Sandoz.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Om du får biverkningar som yrsel och dimsyn, var särskilt försiktig vid bilkörning eller användning av maskiner. Det är inte känt om Dasatinib Sandoz påverkar förmågan att köra fordon eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dasatinib Sandoz innehåller laktos och natrium

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


   3. Hur du använder Dasatinib Sandoz

   Dasatinib Sandoz kommer bara att ordineras till dig av läkare med erfarenhet av behandling av leukemi. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dasatinib Sandoz ordineras till vuxna.

   Den rekommenderade startdosen för patienter med Ph+ ALL är 140 mg en gång dagligen.

   Ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag.

   Beroende på hur du svarar på behandlingen kan din läkare rekommendera en högre eller lägre dos. Behandlingen kan även tillfälligt avbrytas. För högre eller lägre dosering kan det bli nödvändigt att kombinera tabletter av olika styrka.

   Tabletterna kan vara förpackade i kalenderblister. Dessa är blister som visar veckodagarna.

   Hur du tar Dasatinib Sandoz

   Svälj tabletterna hela. Krossa dem inte. De kan tas med eller utan mat.

   Särskilda instruktioner vid hantering av Dasatinib Sandoz

   Det är osannolikt att Dasatinib Sandoz-tabletterna går sönder. Om detta ändå skulle inträffa, ska andra personer än patienten använda handskar vid hanteringen av Dasatinib Sandoz.

   Hur länge man ska ta Dasatinib Sandoz

   Ta Dasatinib Sandoz varje dag tills din läkare säger åt dig att sluta. Se till att du tar Dasatinib Sandoz så länge som det ordinerats.

   Om du använt för stor mängd av Dasatinib Sandoz

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Du kan behöva medicinsk vård.

   Om du har glömt att använda Dasatinib Sandoz

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta nästa dos som vanligt enligt ordinationen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Följande kan vara tecken på allvarliga biverkningar:

   • om du har bröstsmärta, svårigheter att andas, hosta, svimningsanfall

   • om du får oväntade blödningar eller blåmärken utan att ha skadat dig

   • om du märker blod i uppkastningar, avföring eller urin, eller om avföringen är svartfärgad

   • om du får tecken på infektion, t.ex. feber eller svår frossa

   • om du får feber, ont i munnen eller halsen, blåsor eller fjällning av hud och/eller slemhinnor.

   Kontakta omedelbart din läkare om du märker något av ovanstående.

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • Infektioner (inklusive infektioner orsakade av bakterier, virus och svampar)

   • Hjärta och lungor: andfåddhet

   • Problem med matsmältning: diarré, illamående, kräkningar

   • Hud, hår, ögon, allmänna symptom: hudutslag, feber, svullnad i ansiktet, händer och fötter, huvudvärk, trötthet eller svaghet, blödningar

   • Smärta: muskelvärk, ont i magen (buken)

   • Tester kan visa: lågt antal blodplättar, lågt antal vita blodkroppar (neutropeni), blodbrist, vätska runt lungorna.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Infektioner: lunginflammation, herpesvirusinfektion (inklusive cytomegalovirus [CMV]), övre luftvägsinfektion, allvarlig infektion i blod eller vävnader (inklusive mindre vanliga fall med dödlig utgång)

   • Hjärta och lungor: hjärtklappning, oregelbundna hjärtslag, kongestiv hjärtsvikt, störd hjärtfunktion, högt blodtryck, förhöjt blodtryck i lungorna, hosta

   • Matsmältningsbesvär: aptitstörningar, smakstörningar, uppblåst eller utspänd buk, inflammation i tjocktarmen, förstoppning, halsbränna, munsår, viktökning, viktminskning, magsäcksinflammation

   • Hud, hår, ögon, allmänt: stickningar i huden, klåda, torr hud, akne, inflammation i huden, bestående oljud i öronen, håravfall, överdriven svettning, synproblem (inklusive dimsyn och synförändring), ögontorrhet, blåmärken, depression, sömnlöshet, blodvallning, yrsel, blåmärken, aptitlöshet, sömnighet, generaliserat ödem

   • Smärta: ledvärk, muskelsvaghet, smärtor i bröstkorgen, värk runt händer och fötter, frossa, stelhet i muskler och leder, muskelkramper

   • Tester kan visa: vätska runt hjärtat, vätska i lungorna, oregelbunden hjärtrytm, febril neutropeni, blödning i magtarmkanalen, höga halter av urinsyra i blodet.

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Hjärta och lungor: hjärtinfarkt (ibland med dödlig utgång), inflammation i hjärtsäcken, oregelbundna hjärtslag, bröstsmärta på grund av minskad blodförsörjning av hjärtat (kärlkramp), lågt blodtryck, sammandragning av luftvägarna vilket kan orsaka andningssvårigheter, astma, ökat blodtryck i lungornas artärer (blodkärl)

   • Matsmältningsbesvär: inflammation i bukspottkörteln, magsår, inflammation i matstrupen, svullen mage (buk), sår i analkanals slemhinna, sväljsvårigheter, inflammation i gallblåsan, blockering av gallgångarna, gastroesofageal reflux (ett tillstånd där syra och annat maginnehåll kommer tillbaka upp i halsen)

   • Hud, hår, ögon, allmänt: allergisk reaktion inklusive ömhet, knölig hudrodnad (knölros), ängslan, förvirring, humörsvängningar, minskad sexualdrift, svimning, skakningar, inflammation i ögat som kan ge rödhet och smärta, en hudsjukdom karakteriserad av ömmande, röda och skarpt avgränsade hudfläckar med hastig uppkomst av feber och förhöjda värden av vita blodkroppar (neutrofil dermatos), hörselnedsättning, ljuskänslighet, synnedsättning, ökat tårflöde, förändrad hudfärg, inflammation i hudens fettvävnad, sår på huden, blåsbildning på huden, nagelproblem, hårrubbningar, hand-fot-syndrom, njursvikt, täta urinträngningar, bröstförstoring hos män, menstruationsrubbningar, generell svaghet och obehagskänsla, låg sköldkörtelfunktion, balansproblem vid gång, osteonekros (ett tillstånd där skelettben dör och kollapsar på grund av försämrad blodförsörjning), ledinflammation, hudsvullnad var som helst på kroppen

   • Smärta: inflammation i blodkärlen som kan orsaka rödhet, ömhet och svullnad, seninflammation (tendinit)

   • Hjärna: minnesförlust

   • Tester kan visa: onormala blodvärden och möjligtvis försämrad njurfunktion orsakad av restprodukter av den sönderfallande tumören (tumörlyssyndrom), låga värden av albumin i blodet, låga nivåer av lymfocyter (en typ av vita blodkroppar) i blodet, höga kolesterolvärden i blodet, svullna lymfkörtlar, blödningar i hjärnan, oregelbundenhet i de elektriska impulserna till hjärtat, förstorat hjärta, inflammation i levern, protein i urinen, förhöjda värden av kreatinfosfokinas (ett enzym som huvudsakligen återfinns i hjärtat, hjärnan och skelettmuskulaturen), förhöjda värden av troponin (ett enzym som huvudsakligen finns i hjärt- och skelettmusklerna), förhöjt gamma-glutamyltransferas (ett enzym som huvudsakligen finns i levern).

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • Hjärta och lungor: förstorad högre hjärtkammare, hjärtmuskelinflammation, den sammanlagda effekten av olika tillstånd som blockerar hjärtats blodtillförsel (akut koronarsyndrom), hjärtstillestånd (stopp av blodflödet från hjärtat), kranskärlssjukdom, inflammation i vävnaden som täcker hjärtat och lungorna, blodproppar, blodproppar i lungorna

   • Matsmältningsbesvär: minskat upptag av viktiga näringsämnen, såsom proteiner, från magtarmkanalen, tarmstopp, analfistel (en onormal öppning från anus till huden runt anus), nedsatt njurfunktion, diabetes

   • Hud, hår, ögon, allmänt: kramper, inflammation i synnerven vilket kan orsaka fullständig eller partiellt synbortfall, blå-violetta fläckar på huden, onormalt hög sköldkörtelfunktion, inflammation i sköldkörteln, ataxi (ett tillstånd förknippat med bristande muskulär koordination), gångsvårigheter, missfall, inflammation i hudens blodkärl, hudfibros

   • Hjärna: stroke, tillfälliga händelser av störd funktion i nervsystemet orsakad av minskat blodflöde, ansiktsförlamning, demens.

   Andra rapporterade biverkningar (ingen känd frekvens) inkluderar:

   • Lunginflammation

   • Blödning i mage eller tarm som kan leda till döden

   • Återkomst (reaktivering) av hepatit B-infektion när du tidigare haft hepatit B (en leverinfektion)

   • En reaktion med feber, blåsor på huden och sår på slemhinnorna

   • Njursjukdomar med symtom inkluderande ödem och onormala laboratorietestresultat såsom protein i urinen och låg proteinhalt i blodet.

   Din läkare kommer att undersöka om du har några av dessa biverkningar under din behandling.

   5. Hur Dasatinib Sandoz ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på burkens etikett, blistret eller kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är dasatinib. Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg, 50 mg, 70 mg, 100 mg eller 140 mg dasatinib.

   • Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa (E460), laktosmonohydrat (se avsnitt 2 ”Vad du behöver veta innan du tar Dasatinib Sandoz”), kroskarmellosnatrium, hydroxipropylcellulosa (E463), magnesiumstearat (E470b).

   Filmdragering: poly(vinylalkohol) (E1203), titandioxid (E171), talk (E553b), glycerylmonostearat (E471), natriumlaurilsulfat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Dasatinib Sandoz 20 mg, 50 mg, 70 mg filmdragerade tabletter

   Aluminium-OPA/Alu/PVC blister (kalenderblister eller perforerade endosblister).

   Burk av högdensitetspolyetylen (HDPE) med barnskyddande förslutning av polypropylen och en plastbehållare (HDPE) innehållande kiseldioxidgel.

   Kartong innehållande 56 filmdragerade tabletter i 4 kalenderblister med 14 filmdragerade tabletter var.

   Kartong innehållande 60 x 1 filmdragerade tabletter i perforerade endosblister.

   Kartong innehållande 60 filmdragerade tabletter i en burk.

   Dasatinib Sandoz 100 mg, 140 mg filmdragerade tabletter

   Aluminium-OPA/Alu/PVC blister (perforerade endosblister).

   Burk av högdensitetspolyetylen (HDPE) med barnskyddande förslutning av polypropylen och en plastbehållare (HDPE) innehållande kiseldioxidgel.

   Kartong innehållande 30 x 1 filmdragerade tabletter i perforerade endosblister.

   Kartong innehållande 30 filmdragerade tabletter i en burk.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Sandoz A/S

   Edvard Thomsens Vej 14

   2300 Köpenhamn S

   Danmark

   Tillverkare

   Remedica Ltd

   Aharnon Street, Limassol Industrial Estate

   Limassol

   3056 Cypern


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-12-07


  Dasatinib Sandoz

  Filmdragerad tablett 100 mg Dasatinib 30 tablett(er) Endosblister

  • Varunummer: 430187
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  31.066,04 kr

  Jämförpris: 1.035,53 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?