Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Darunavir Mylan

   600 mg filmdragerade tabletter
   darunavir

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Darunavir Mylan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Darunavir Mylan
   3. Hur du tar Darunavir Mylan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Darunavir Mylan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Darunavir Mylan är och vad det används för

   Vad Darunavir Mylan är

   Darunavir Mylan innehåller den aktiva substansen darunavir. Darunavir är ett antiretroviralt läkemedel som används vid behandling av infektion med humant immunbristvirus (HIV). Det tillhör en grupp läkemedel som kallas proteashämmare. Darunavir verkar genom att minska mängden HIV i din kropp. Detta förbättrar ditt immunsystem och minskar risken att utveckla sjukdomar förknippade med HIV‑infektion.

   Vad används det för

   Darunavir används för att behandla vuxna och barn över 3 år och som väger minst 15 kg som är infekterade med HIV och som redan har använt andra antiretrovirala läkemedel.

   Darunavir måste tas i kombination med en låg dos ritonavir och andra anti-HIV läkemedel.

   Din läkare kommer att diskutera med dig vilken läkemedelskombination som är bäst för dig.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Darunavir Mylan

   Ta inte Darunavir Mylan:

   • om du är allergisk mot darunavir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller mot kobicistat eller ritonavir.

   • om du har allvarlig leversjukdom. Tala med din läkare om du är osäker på hur allvarlig din leversjukdom är. Ytterligare tester kan vara nödvändiga.

   Kombinera inte Darunavir Mylan med något av följande läkemedel

   Om du tar något av dessa, fråga din läkare om du kan byta till ett annat läkemedel.

   Läkemedel

   Användningsområde för läkemedlet

   Avanafil

   för att behandla erektionsproblem

   Astemizol eller terfenadin

   för att behandla allergisymtom

   Triazolam och midazolam som tas via munnen

   för att hjälpa dig att sova och/eller för att lindra ångest

   Cisaprid

   för att behandla vissa magproblem

   Kolkicin (om du har njur- och/eller leverproblem)

   för att behandla gikt eller familjär medelhavsfeber

   Lurasidon, pimozid, kvetiapin eller sertindol

   för att behandla psykiatriska tillstånd

   Ergotaminalkaloider somergotamin, dihydroergotamin, ergonovin och metylergometrin (metylergonovin)

   för att behandla migränhuvudvärk

   Amiodaron, bepridil, dronedaron, kinidin, ranolazin

   för att behandla vissa hjärtsjukdomar, t.ex. oregelbunden hjärtrytm

   Lovastatin, simvastatin och lomitapid

   för att sänka kolesterolnivåerna

   Rifampicin

   för att behandla vissa infektioner såsom tuberkulos

   Kombinationspreparatet lopinavir/ritonavir

   detta läkemedel mot HIV tillhör samma klass som darunavir

   Elbasvir/grazoprevir

   För att behandla hepatit C-infektion

   Alfuzosin

   för behandling av förstorad prostata

   Sildenafil

   för behandling av högt blodtryck i blodkärlen i lungorna.

   Tikagrelor

   för att förhindra att blodplättarna klumpar ihop sig vid behandling av patienter som har haft en hjärtinfarkt

   Ta inte darunavir tillsammans med produkter som innehåller Johannesört (Hypericum perforatum).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Darunavir Mylan.

   Darunavir botar inte HIV‑infektion. Du kan fortfarande överföra HIV-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.

   Personer som tar darunavir kan fortfarande utveckla infektioner eller andra sjukdomar som förknippas med HIV‑infektion. Du måste fortsätta att ha regelbunden kontakt med läkare.

   Personer som tar darunavir kan utveckla hudutslag. I sällsynta fall kan ett utslag bli allvarligt eller potentiellt livshotande. Kontakta alltid din läkare om du utvecklar utslag.

   Utslag (vanligen milda eller måttliga) kan förekomma mer frekvent hos patienter som tar både darunavir och raltegravir (vid HIV‑infektion) än hos patienter som tar endera av dessa läkemedel.

   Informera din läkare om din situation FÖRE och UNDER din behandling

   Kontrollera följande punkter och berätta för din läkare om någon av dessa gäller dig.

   • Tala om för din läkare om du tidigare har haft problem med levern, inklusive hepatit B- eller C-infektion. Läkaren kan bedöma hur allvarlig din leversjukdom är innan han/hon beslutar om du kan ta darunavir.

   • Tala om för din läkare om du har diabetes. Darunavir kan öka sockernivåerna i blodet.

   • Tala omedelbart om för din läkare om du noterar några symtom på infektion(till exempel förstorade lymfknutor eller feber). Hos vissa patienter med framskriden HIV‑infektion och som tidigare haft opportunistisk infektion kan tecken och symtom på inflammation från tidigare infektioner uppkomma kort efter att behandlingen med HIV‑läkemedel påbörjats. Man tror att dessa symtom beror på en förbättring av kroppens immunsvar, som gör det möjligt för kroppen att bekämpa infektioner som kan ha funnits utan att ge tydliga symtom.

   • Förutom opportunistiska infektioner kan autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet attackerar frisk kroppsvävnad) också förekomma efter att du börjar ta läkemedel för att behandla din HIV‑infektion. Autoimmuna störningar kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjades. Om du märker något symtom på infektion eller andra symtom som muskelsvaghet, svaghet som startar i händer eller fötter och som flyttar sig mot bålen, hjärtklappning, darrhänthet eller hyperaktivitet, informera din läkare omedelbart för att få nödvändig behandling.

   • Tala om för din läkare om du har blödarsjuka. Darunavir kan öka risken för blödningar.

   • Tala om för din läkare om du är allergisk mot sulfonamider (som t.ex. används för att behandla vissa infektioner).

   • Tala om för din läkare om du märker av problem med muskler och skelett. Vissa patienter som tar antiviral kombinationsbehandling kan utveckla en skelettsjukdom som kallas osteonekros (död benvävnad på grund av förlust av blodtillförsel till skelettet). Längden på den antivirala kombinationsbehandlingen, användning av kortikosteroider, alkoholkonsumtion, grav immunsuppression (kraftigt nedsatt immunförsvar) och högt BMI (body mass index), kan vara några av de många riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen. Tecken på osteonekros är stela och värkande leder (speciellt i höft, knä och skuldra) och svårigheter att röra sig. Om du märker några av dessa symtom ska du kontakta din läkare.

   Äldre

   Darunavir har bara använts av ett begränsat antal patienter som är 65 år eller äldre. Om du tillhör denna åldersgrupp ska du diskutera med din läkare om du kan använda Darunavir Mylan.

   Barn

   Darunavir ska inte användas av barn under 3 år eller som väger mindre än 15 kg.

   Andra läkemedel och Darunavir Mylan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

   Det finns vissa läkemedel som du inte får kombinera med darunavir. Dessa anges ovan under rubriken ”Kombinera inte Darunavir Mylan med något av följande läkemedel”.

   I de flesta fall kan darunavir kombineras med läkemedel mot HIV som tillhör andra klasser (t.ex. NRTI‑preparat (nukleosidanaloger), NNRTI‑preparat (icke‑nukleosidanaloger), CCR5‑antagonister och FI‑preparat (fusionshämmare). Darunavir tillsammans med kobicistat eller ritonavir har inte testats med alla PI‑preparat (proteashämmare), och får inte användas tillsammans med andra HIV‑PI–preparat. I vissa fall kan doseringen av andra läkemedel behöva ändras. Tala därför alltid om för din läkare om du tar andra läkemedel mot HIV och följ noggrant läkarens anvisningar om vilka läkemedel som kan kombineras.

   Effekten av darunavir kan minska om du tar något av följande läkemedel. Tala om för din läkare om du tar:

   • fenobarbital, fenytoin (för att förhindra krampanfall)

   • dexametason (kortikosteroid)

   • efavirenz (mot HIV‑infektion)

   • boceprevir (mot hepatit C‑infektion)

   • rifapentin, rifabutin (läkemedel för att behandla vissa infektioner, t.ex. tuberkulos)

   • saquinavir (mot HIV-infektion).

   Effekterna av andra läkemedel kan påverkas om du tar darunavir. Tala om för din läkare om du tar:

   • amlodipin, diltiazem, disopyramid, karvediol, felodipin, flekainid, lidokain, metoprolol, mexiletin, nifedipin, nikardipin, propafenon, timolol, verapamil (mot hjärtsjukdom) eftersom behandlingseffekten eller biverkningarna av dessa läkemedel kan öka.

   • apixaban, dabigatranetexilat, rivaroxaban, warfarin (för att minska blodets koagulering) eftersom deras behandlingseffekt eller biverkningar kan förändras; din läkare kanske måste kontrollera ditt blod.

   • östrogenbaserade hormonella preventivmedel eller hormonell ersättningsbehandling. Darunavir kan minska deras effekt. Om dessa används som preventivmetod rekommenderas alternativa icke-hormonella preventivmetoder.

   • etinylestradiol/drospirenon. Darunavir kan öka risken för förhöjda kaliumnivåer orsakade av drospirenon.

   • atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin (för att sänka kolesterolnivåerna). Risken för muskelskada kan vara ökad. Din läkare kommer att utvärdera vilken kolesterolsänkande behandling som passar din specifika situation bäst.

   • klaritromycin (antibiotika)

   • ciklosporin, everolimus, takrolimus, sirolimus (för att dämpa immunsystemet) eftersom behandlingseffekten eller biverkningarna av dessa läkemedel kan vara ökade. Din läkare kan vilja göra ytterligare tester.

   • kortikosteroider inklusive betametason, budesonid, flutikason, mometason, prednison, triamcinolon. Dessa läkemedel används för att behandla allergier, astma, inflammatorisk tarmsjukdom, sjukdomar i ögon, leder och muskler och andra inflammatoriska sjukdomar. Om inga alternativ kan användas ska de bara användas efter medicinsk utvärdering och under noggrann kontroll av läkare med avseende på biverkningar av kortikosteroider.

   • salmeterol(läkemedel för att behandla astma)

   • artemeter/lumefantrin (ett kombinationspreparat mot malaria)

   • dasatinib, everolimus, nilotinib, vinblastin, vinkristin (för att behandla cancer)

   • sildenafil, tadalafil, vardenafil (för erektionsproblem eller för att behandla en lungsjukdom som kallas pulmonell arteriell hypertension)

   • simeprevir (för att behandla hepatit C-infektion)

   • fentanyl, oxykodon, tramadol (för att behandla smärta).

   Doseringen av andra läkemedel kan behöva ändras eftersom antingen deras egen eller darunavirs behandlingseffekt eller biverkningar kan påverkas om de kombineras.

   Tala om för din läkare om du tar:

   • alfentanil (kraftigt och kortverkande smärtstillande läkemedel för injektion som används vid operationer)

   • digoxin (för att behandla vissa hjärtsjukdomar)

   • klaritromycin (antibiotika)

   • itrakonazol, isavukonazol, flukonazol, posakonazol, klotrimazol (för att behandla svampinfektioner). Vorikonazol ska endast tas efter medicinsk utvärdering.

   • rifabutin (mot bakterieinfektioner)

   • sildenafil, vardenafil, tadalafil (mot erektionsproblem eller högt blodtryck i blodkärlen i lungorna)

   • amitriptylin, desipramin, imipramin, nortriptylin, paroxetin, sertralin, trazodon (för att behandla depression och ångest)

   • maravirok (för att behandla HIV-infektion)

   • metadon(för att behandla opiatberoende)

   • karbamazepin, klonazepam (för att förhindra krampanfall eller för att förhindra vissa typer av nervsmärta)

   • kolkicin (för att behandla gikt eller familjär medelhavsfeber)

   • bosentan (för att behandla högt blodtryck i blodkärlen i lungorna)

   • buspiron, klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam när de tas som en injektion, zoldipem (lugnande medel)

   • perfenazin, risperidon, tioridazin (för att behandla psykiatriska tillstånd)

   Detta är inte en fullständig lista över läkemedel. Informera din läkare om alla läkemedel som du tar.

   Darunavir Mylan med mat och dryck

   Se avsnitt 3 ”Hur du tar Darunavir Mylan”.

   Graviditet och amning

   Tala omedelbart om för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Gravida eller ammande mödrar ska inte ta darunavir med ritonavir om inte läkare speciellt har ordinerat det. Gravida eller ammande mödrar ska inte ta darunavir med kobicistat.

   HIV‑infekterade kvinnor får inte amma sina barn eftersom det både finns en risk att barnet blir infekterat med HIV genom bröstmjölken och eftersom man inte vet hur läkemedlet påverkar ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Använd inte maskiner eller kör bil om du känner dig yr efter att du tagit Darunavir Mylan.

   Darunavir Mylan innehåller hjälpämnen

   Darunavir Mylan innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, vilket innebär att det i princip är natriumfritt.


   3. Hur du tar Darunavir Mylan

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Även om du känner dig bättre ska du inte sluta ta darunavir och kobicistat eller ritonavir utan att tala med din läkare.

   Efter att behandlingen har påbörjats får dosen eller doseringsformen inte ändras eller behandlingen avslutas utan instruktioner från din läkare.

   Dosering för vuxna som inte har tagit antiretrovirala läkemedel tidigare (din läkare avgör detta)

   Du kommer att behöva en annan dos av darunavir som inte kan ges med dessa 600 mg tabletter.

   Andra styrkor av Darunavir Mylan finns tillgängliga.

   Dosering för vuxna som har tagit antiretrovirala läkemedel tidigare (din läkare avgör detta)

   Dosen är antingen:

   • 600 mg darunavir (2 tabletter innehållande 300 mg darunavir eller 1 tablett innehållande 600 mg darunavir) tillsammans med 100 mg ritonavir två gånger dagligen.

    ELLER

   • 800 mg darunavir (2 tabletter innehållande 400 mg darunavir eller 1 tablett innehållande 800 mg darunavir) tillsammans med 100 mg ritonavir en gång dagligen. Darunavir 400 mg och 800 mg tabletter ska endast användas för att uppnå doseringen 800 mg en gång dagligen.

   Diskutera med din läkare om vilken dosering som är bäst för dig.

   Bruksanvisning för vuxna

   - Ta alltid darunavir tillsammans med ritonavir. Darunavir fungerar inte på rätt sätt utan ritonavir.

   - Ta en tablett á 600 mg darunavir på morgonen tillsammans med 100 mg ritonavir.

   - Ta en tablett á 600 mg darunavir på kvällen tillsammans med 100 mg ritonavir.

   - Ta darunavir med mat. Darunavir fungerar inte på rätt sätt utan mat. Typen av mat är inte viktig.

   - Svälj tabletterna med dryck, t.ex. vatten eller mjölk.

   - Darunavir Mylan 75 mg och 150 mg tabletter har utvecklats för behandling av barn, men kan också användas till vuxna i vissa fall.

   Dosering för barn från 3 år som väger minst 15 kg och som inte har tagit antiretrovirala läkemedel tidigare (ditt barns läkare avgör detta)

   Läkaren beslutar om lämplig daglig engångsdos som baseras på barnets kroppsvikt (se nedanstående tabell). Den här dosen får inte överstiga den rekommenderade dosen för vuxna som är 800 mg darunavir tillsammans med 100 mg ritonavir en gång dagligen. Läkaren kommer att informera dig om hur många tabletter Darunavir Mylan och hur mycket ritonavir (kapslar, tabletter eller lösning) barnet ska ta.

   Vikt

   En darunavir-dos är

   En ritonavira-dos är

   mellan 15 och 30 kg

   600 mg

   100 mg

   mellan 30 och 40 kg

   675 mg

   100 mg

   över 40 kg

   800 mg

   100 mg

   a ritonavir oral solution: 80 mg per ml

   Dosering för barn från 3 år som väger minst 15 kg och som har tagit antiretrovirala läkemedel tidigare (ditt barns läkare avgör detta)

   Läkaren beslutar om dosen som baseras på barnets kroppsvikt (se nedanstående tabell). Läkaren avgör om barnet ska få dosering en eller två gånger dagligen. Denna dos får inte överstiga den rekommenderade dosen för vuxna, som är 600 mg darunavir tillsammans med 100 mg ritonavir två gånger dagligen eller 800 mg darunavir tillsammans med 100 mg ritonavir en gång dagligen.

   Läkaren kommer att informera dig om hur många tabletter Darunavir Mylan och hur mycket ritonavir (kapslar, tabletter eller lösning) barnet ska ta. Det finns tabletter med lägre styrkor tillgängliga för att uppnå den rätta doseringen.

   Andra utformningar av detta läkemedel kan passa bättre för barn. Rådfråga läkare eller apotekspersonal.

   Dosering två gånger dagligen

   Vikt

   En dos är

   mellan 15 och 30 kg

   375 milligram darunavir + 50 milligram ritonavir två gånger dagligen

   mellan 30 och 40 kg

   450 milligram darunavir + 60 milligram ritonavir två gånger dagligen

   över 40 kg*

   600 milligram darunavir + 100 milligram ritonavir två gånger dagligen

   * För barn 12 år och uppåt och som väger minst 40 kg kommer ditt barns läkare att avgöra om Darunavir Mylan 800 mg en gång dagligen kan användas. Detta kan inte ges med dessa 600 mg tabletter. Andra styrkor av Darunavir Mylan finns tillgängliga.

   Dosering en gång dagligen

   Vikt

   En darunavir-dos är

   En ritonavira-dos är

   mellan 15 och 30 kg

   600 mg

   100 mg

   mellan 30 och 40 kg

   675 mg

   100 mg

   över 40 kg

   800 mg

   100 mg

   a ritonavir oral solution: 80 mg per ml

   Bruksanvisning för barn

   - Barnet ska alltid ta darunavir tillsammans med ritonavir. Darunavir fungerar inte på rätt sätt utan ritonavir.

   - Barnet ska ta doserna av darunavir och ritonavir två gånger dagligen eller en gång dagligen.

   Om darunavir har ordinerats två gånger dagligen måste barnet ta en dos på morgonen och en dos på kvällen. Ditt barns läkare kommer att bestämma lämplig dosering för ditt barn.

   - Barnet ska ta darunavir tillsammans med mat. Darunavir fungerar inte på rätt sätt utan mat.

   Typen av mat är inte viktig.

   - Barnet ska svälja tabletterna med dryck såsom vatten eller mjölk.

   - Darunavir Mylan 75 mg och 150 mg tabletter har utvecklats för behandling av barn som väger mindre än 40 kg, men kan också användas till vuxna i vissa fall.

   Om du har tagit för stor mängd av Darunavir Mylan

   Kontakta omedelbart läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Om du har glömt att ta Darunavir Mylan

   Om du märker detta inom 6 timmar ska du ta den missade dosen omedelbart. Ta alltid tabletterna med ritonavir och mat. Om du märker det senare än 6 timmar efter missad dos ska du hoppa över tabletterna och ta nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Sluta inte ta Darunavir Mylan utan att tala med din läkare

   Anti-HIV‑läkemedel kan få dig att känna dig bättre. Även om du känner dig bättre ska du inte sluta ta Darunavir Mylan. Tala först med din läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Under HIV‑behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma. Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland finnas ett samband med HIV‑läkemedlen. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana förändringar.

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Tala om för din läkare om du drabbas av någon av följande biverkningar:

   Leverproblem som ibland kan vara allvarliga har rapporterats. Din läkare bör ta blodprov innan du påbörjar behandling med darunavir. Om du har kronisk hepatit B- eller C-infektion bör din läkare ta blodprov oftare för att du har en ökad risk att utveckla leverproblem. Tala med din läkare om tecken och symtom på leverproblem. Dessa kan inkludera gulfärgning av huden eller ögonvitorna, mörk (tefärgad) urin, blek avföring (tarmrörelser), illamående, kräkningar, aptitlöshet, eller smärta, värk eller smärta och obehag på höger sida under revbenen.

   Hudutslag (oftare vid användning i kombination med raltegravir), klåda. Utslagen är vanligen milda till måttliga. Ett hudutslag kan också vara ett symptom på en sällsynt svår situation. Det är viktigt att du talar med din läkare om du får hudutslag. Din läkare kommer att råda dig hur man handskas med dina symtom eller om darunavir måste stoppas.

   Andra allvarliga biverkningar var diabetes (vanliga) och inflammation i bukspottkörteln (mindre vanliga).

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos mer än 1 av 10 användare)

   • diarré.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • kräkning, illamående, magont eller uppspändhet, matsmältningsbesvär, gasbildning

   • huvudvärk, trötthet, yrsel, dåsighet, domningar, stickningar eller smärta i händer och fötter, kraftlöshet, svårighet att somna.

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • bröstsmärta, förändringar på EKG (elektrokardiogram), snabba hjärtslag

   • nedsatt eller onormal känslighet i huden, stickningar, uppmärksamhetsstörning, minnesförlust, balansproblem

   • andningssvårigheter, hosta, näsblod, irritation i svalg

   • inflammation i magen eller munnen, halsbränna, ulkning, torr mun, obehag från buk, förstoppning, rapning

   • njursvikt, njurstenar, svårighet att urinera, täta eller rikliga urineringar, ibland nattetid

   • nässelutslag, kraftig svullnad av hud eller andra vävnader (oftast läppar eller ögon), eksem, överdrivna svettningar, nattliga svettningar, håravfall, akne, fjällande hud, färgning av naglarna

   • muskelsmärta, muskelkramper eller muskelsvaghet, smärta i extremiteter, osteoporos

   • försämrad sköldkörtelfunktion. Detta kan man se i ett blodprov.

   • högt blodtryck, blodvallning

   • röda eller torra ögon

   • feber, svullnad i benen på grund av vätska, olustkänsla, irritabilitet, smärta

   • symptom på infektion, herpes simplex

   • erektionsstörning, förstoring av bröst

   • sömnproblem, sömnighet, depression, ångest, onormala drömmar, minskad sexualdrift.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • en reaktion som kallas DRESS [kraftiga utslag som kan följas av feber, trötthet, svullnad av ansikte eller lymfkörtlar, ökade eosinofiler (typ av vita blodkroppar), effekt på lever, njure eller lunga]

   • hjärtinfarkt, eller långsamma hjärtslag, hjärtklappning

   • synrubbning

   • frossbrytningar, känner sig onormal

   • förvirringstillstånd eller desorientering, förändrat humör, rastlöshet

   • svimning, epileptiska anfall, förändrat eller förlorat smaksinne

   • munsår, blodkräkning, inflammation i läpparna, torra läppar, beläggning på tungan

   • rinnande näsa

   • hudförändringar, torr hud

   • stelhet i muskler eller leder, ledvärk med eller utan inflammation

   • förändringar av vissa blodvärden. Dessa kan ses på resultaten av blod- och urinprover. Din läkare kommer att förklara detta för dig. Exempel är: ökning av vissa vita blodkroppar.

   Vissa biverkningar är typiska för anti‑HIV‑läkemedel som tillhör samma grupp som darunavir.

   Dessa är:

   • muskelvärk, ömhet eller svaghet. I sällsynta fall har muskelbesvären varit allvarliga.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Darunavir Mylan ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn-och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burken efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

   För burkar: Använd öppnad förpackning inom 100 dagar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är darunavir. Varje tablett innehåller 600 mg darunavir.

   • Övriga innehållsämnen är kolloidal vattenfri kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa, krospovidon, natriumstärkelseglykolat, hypromellos, magnesiumstearat. Filmdrageringen innehåller polyvinylalkohol, delvis hydrolyserad, titandioxid, makrogol och talk.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Darunavir Mylan 600 mg filmdragerade tabletter är vita till benvita, ovalformade med två kurvade sidor markerade med M på ena sidan och med DV5 på den andra sidan.

   Darunavir Mylan 600 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls i blisterförpackningar med 30 och 60 tabletter och i plastburkar med 30, 60 och 90 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Mylan S.A.S

   117 Allee des Parcs

   69 800 Saint Priest

   Frankrike

   Tillverkare

   Mylan Hungary Kft

   H-2900 Komárom, Mylan utca 1

   Ungern

   McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories

   35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13

   Irland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Mylan bvba/sprl

   Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

   Lietuva

   BGP Products UAB 

   Tel: +370 5 205 1288

   България

   Майлан ЕООД

   Тел: +359 2 44 55 400

   Luxembourg/Luxemburg

   Mylan bvba/sprl

   Tel: + 32 (0)2 658 61 00

   (Belgique/Belgien)

   Česká republika

   Mylan Pharmaceuticals.s.r.o.

   Tel: + 420 222 004 400

   Magyarország

   Mylan EPD Kft

   Tel: + 36 1 465 2100

   Danmark

   Mylan AB

   Tlf: + 46 855 522 750

   (Sverige)

   Malta

   George Borg Barthet Ltd.

   Tel: + 356 212 44205 / +356 212 44206

   Deutschland

   Mylan dura GmbH

   Tel: + 49-(0) 6172 888 01

   Nederland

   Mylan BV

   Tel: +31 (0)20 426 3300

   Eesti

   BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal 

   Tel: + 372 6363 052

   Norge

   Mylan AB

   Tel: + 46 855 522 750

   (Sverige)

   Ελλάδα 

   Generics Pharma Hellas ΕΠΕ 

   Τηλ: +30 210 993 6410

   Österreich

   Arcana Arzneimittel GmbH

   Tel: +43 1 416 2418

   España

   Mylan Pharmaceuticals, S.L

   Tel: + 34 900 102 712

   Polska

   Mylan Healthcare Sp. z.o.o.

   Tel: + 48 22 546 64 00

   France

   Mylan S.A.S

   Tel: +33 4 37 25 75 00

   Portugal

   Mylan, Lda.

   Tel: + 351 21 412 72 56

   Hrvatska

   Mylan EPD d.o.o.

   Tel: +385 1 23 50 599

   România

   A&G Med Trading SRL

   Tel: + 4021 332 49 91

   Ireland

   Generics [UK] Ltd.

   Tel: + 44 1707 853000

   (United Kingdom)

   Slovenija

   GSP Proizvodi d.o.o.

   Tel: + 386 1 236 31 85

   Ísland

   Mylan AB

   Tel: + 46 855 522 750

   (Svíþjóð)

   Slovenská republika

   Mylan s.r.o.

   Tel: +421 2 32 199 100

   Italia

   Mylan S.p.A

   Tel: + 39 02 612 46923

   Suomi/Finland

   Mylan OY

   Puh/Tel: +358 20 720 9555

   Κύπρος

   Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

   Τηλ: + 357 99403969

   Sverige

   Mylan AB

   Tel: + 46 855 522 750

   Latvija

   BGP Products SIA 

   Tel: +371 676 055 80

   United Kingdom

   Generics [UK] Ltd

   Tel: +44 1707 853000   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Darunavir Mylan

  Filmdragerad tablett 600 mg 60 styck Blister

  • Varunummer: 089918
  • Tillverkare: Orifarm AB

  260,75 kr

  Jämförpris: 4,35 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?