Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Dalacin

   15 mg/ml granulat till oral lösning
   klindamycin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Dalacin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Dalacin
   3. Hur du använder Dalacin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Dalacin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Dalacin är och vad det används för

   Dalacin är ett bakteriehämmande medel (antibiotikum). Dalacin används för behandling av infektioner i svalget samt i hud och mjukdelar.

   Klindamycin som finns i Dalacin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Dalacin

   Använd inte Dalacin

   • om du är allergisk mot den aktiva substansen eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du är allergisk mot linkomycin.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Dalacin:

   • om du har, eller tidigare har haft, någon tarmsjukdom. Om du har det bör du informera din läkare om detta innan behandlingen med Dalacin påbörjas.

   • om du har nedsatt lever- eller njurfunktion.

   Vid långtidsbehandling ska lever- och njurfunktionen samt blodet undersökas regelbundet av läkaren.

   Andra läkemedel och Dalacin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel, inklusive (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel. Vissa läkemedel kan påverka det här läkemedlets effekt, eller så kan det här läkemedlet påverka effekten av andra läkemedel som används samtidigt.

   Det är särskilt viktigt för läkaren att veta om du använder:

   • muskelavslappnande läkemedel

   • erytromycin, klaritromycin, telitromycin, rifampicin (antibiotika, används mot infektioner)

   • itrakonazol, vorikonazol (används mot svampinfektioner)

   • ritonavir, kobicistat (används mot hiv)

   • johannesört (Hypericum perforatum) (används mot mild nedstämdhet och lindrig oro)

   • karbamazepin, fenytoin och fenobarbital (används mot epilepsi)

   • dihydroergotamin, ergotamin (används mot migrän)

   • ergometrin (används vid förlossning för att minska blodförlust)

   • midazolam, triazolam (lugnande medel, sömnmedel)

   • amiodaron, kinidin (används mot oregelbunden hjärtrytm)

   • cisaprid (används vid störningar i mag-tarmkanalen)

   • pimozid (används vid psykiska problem)

   • alfuzosin (används mot godartat prostataförstoring)

   • simvastatin, lovastatin (kolesterolsänkande läkemedel)

   • sildenafil (används mot erektionsproblem och vid för högt blodtryck i lungorna)

   • warfarin eller liknande läkemedel (som används för att göra blodet tunnare) då detta kan öka blödningsrisken. Läkaren kan behöva genomföra regelbundna tester av ditt blod för att se hur bra ditt blod koagulerar.

   Infektioner

   Användning av klindamycin kan orsaka överväxt av organismer som ej är känsliga för klindamycin, särskilt jästsvamp. Kontakta din läkare snarast om du misstänker att du har utvecklat en sådan infektion.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Det finns risk att fostret påverkas. Rådgör med läkare före användning av Dalacin. Dalacin bör inte användas under de tre första månaderna av graviditeten eftersom det inte finns tillräcklig information om säkerheten.

   Om du är gravid bör du bara använda Dalacin efter ingående diskussion med din läkare som kommer att avgöra om denna behandling är lämplig för dig.

   Amning

   Det finns risk för att barn som ammas påverkas. Tala med läkare innan du använder Dalacin när du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta läkemedel har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dalacin oral lösning innehåller sackaros

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel. Detta bör också beaktas av patienter med diabetes mellitus.

   Det är också viktigt med noggrann munhygien. Borsta tänderna 2 gånger dagligen med fluortandkräm.


   3. Hur du använder Dalacin

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig. Dalacin kan tas med eller utan mat. Det är viktigt att hela kuren fullföljs enligt anvisning, annars kan infektionen blossa upp igen.

   Om du använt för stor mängd av Dalacin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Dalacin

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta läkare eller sjuksköterska omedelbart om du upplever följande biverkningar under behandlingen med Dalacin:

   • svår, ihållande eller blodig diarré (som kan åtföljas av magsmärtor eller feber). Detta kan vara ett tecken på allvarlig tarminflammation eller inflammation i tjocktarmens slemhinnor (pseudomembranös kolit). Denna vanliga biverkan kan i mycket sällsynta fall utvecklas till livshotande komplikationer.

   • plötslig väsande andhämtning, svårighet att andas eller svälja, svullna ögonlock, ansikte eller läppar, utslag eller klåda (särskilt om det kliar över hela kroppen). Detta kan vara tecken på en allvarlig överkänslighetsreaktion (förekommer hos ett okänt antal användare).

   • en läkemedelsreaktion med symtom såsom feber, hudutslag, förändrad blodbild, förstorade lymfkörtlar och påverkan på inre organ (DRESS-syndrom, förekommer hos ett okänt antal användare).

   • en extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier (förekommer hos ett okänt antal användare).

   • inflammerad och fjällande hud, allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor) (förekommer hos ett okänt antal användare).

   Dalacin kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att kissa, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos, förekommer hos ett okänt antal användare). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   Övriga biverkningar:

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • ökad mängd av vissa vita blodkroppar (eosinofili)

   • diarré

   • hudutslag

   • onormala levervärden

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • buksmärta

   • kräkningar

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • diarré orsakad av bakterien Clostridium difficile

   • infektion i slidan

   • minskad mängd av en eller flera typer avvita blodkroppar (neutropeni, leukopeni)

   • minskad mängd blodplättar

   • förändrad smak

   • sår i matstrupen

   • inflammation i matstrupen

   • illamående

   • gulsot

   • allergiska reaktioner

   • mässlingslika utslag

   • nässelutslag

   • klåda

   Svampöverväxt kan orsaka infektion i munhåla och underliv.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Dalacin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används inom två veckor efter att flaskan hämtats ut från apotek.

   Förvaras vid högst 25 ºC. Förvaras i skydd mot kyla annars blir lösningen svår att hälla.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är klindamycin 15 mg

   • Övriga innehållsämnen är 379 mg socker samt poloxalcol, körsbärssmakämne, dimetikon, etylparaben (E 214)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Plastflaskor innehållande 30 ml respektive 60 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pfizer AB

   191 90 Sollentuna

   Tel: 08-550 520 00

   Email: eumedinfo@pfizer.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-02-27


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Dalacin®

  Granulat till oral lösning 15 mg/ml 80 milliliter Flaska

  • Varunummer: 596031
  • Tillverkare: Pfizer AB

  104,19 kr

  Jämförpris: 1,30 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?