Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Dacogen

   50 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
   decitabin
   kalium och natrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Dacogen är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Dacogen
   3. Hur du använder Dacogen
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Dacogen ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Dacogen är och vad det används för

   Vad Dacogen är

   Dacogen innehåller den aktiva substansen ’decitabin’. Det är ett läkemedel mot cancer.


   Vad Dacogen används för

   Dacogen används för att behandla en typ av cancer som kallas ’akut myeloisk leukemi’ eller ’AML’. Det är en typ av cancer som påverkar dina blodceller. Du kommer att få Dacogen först när du fått diagnosen AML. Det används endast hos vuxna.


   Hur Dacogen verkar

   Dacogen verkar genom att hindra cancerceller från att växa. Det dödar också cancerceller.


   Tala med din läkare eller sjuksköterska om du har några frågor om hur Dacogen verkar eller varför detta läkemedel har ordinerats åt dig.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Dacogen

   Använd inte Dacogen:

   • om du är allergisk mot decitabin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du ammar.

   Om du inte är säker om något av ovanstående gäller dig, prata med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Dacogen.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Dacogen om du har

   • lågt antal blodplättar, röda blodkroppar eller vita blodkroppar.

   • en infektion.

   • en leversjukdom.

   • en allvarlig njursjukdom.

   • en hjärtsjukdom.

   Om du inte är säker om något av ovanstående gäller dig, prata med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Dacogen.

   Barn och ungdomar

   Dacogen ska inte användas av barn eller ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel och Dacogen

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta inkluderar receptfria läkemedel och naturläkemedel. Detta beror på att Dacogen kan påverka hur vissa andra läkemedel verkar. Dessutom kan vissa andra läkemedel påverka hur Dacogen fungerar.


   Prover eller kontroller

   Du kommer att ta blodprover innan din behandling med Dacogen börjar och i början av varje behandlingscykel. Dessa prover är för att kontrollera att:

   • du har tillräckligt antal blodkroppar

   • din lever och dina njurar fungerar som de ska.

   Graviditet och amning

   • Om du är gravid eller ammar, tror att du kan var gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   • Du ska inte använda Dacogen om du är gravid eftersom det kan skada ditt barn. Tala genast om för din läkare om du blir gravid under behandling med Dacogen.

   • Amma inte när du använder Dacogen eftersom det inte är känt om detta läkemedel passerar över till modersmjölken.


   Manlig och kvinnlig fertilitet och födelsekontroll

   • Män ska inte göra en kvinna gravid medan de använder Dacogen.

   • Män ska använda effektiva preventivmedel under behandling och upp till 3 månader efter avslutad behandling.

   • Tala med din läkare om du vill lagra din sperma innan behandlingen börjar.

   • Kvinnor ska använda effektiva preventivmedel under behandling. Det är inte känt när det är säkert för kvinnor att bli gravida after avslutad behandling.

   • Tala med din läkare om du önskar frysa ner dina ägg innan behandlingen börjar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan känna dig trött eller matt då du använder Dacogen. Om detta händer, kör inte bil eller använd inte maskiner.

   Dacogen innehåller kalium och natrium

   • Detta läkemedel innehåller 0,5 mmol kalium per injektionsflaska. Efter beredning och spädning av lösningen för intravenös infusion innehåller detta läkemedel 1 10 mmol kalium per dos, beroende på vilken infusionsvätska som använts för spädning. Detta bör beaktas av patienter med reducerad njurfunktion eller patienter som ordinerats kaliumfattig kost.

   • Detta läkemedel innehåller 0,29 mmol natrium per injektionsflaska. Efter beredning och spädning av lösningen för intravenös infusion innehåller detta läkemedel 0,6 6 mmol natrium per dos, beroende på vilken infusionsvätska som använts för spädning. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur du använder Dacogen

   Dacogen kommer att ges till dig av en läkare eller sjuksköterska som är utbildad i att ge denna typ av läkemedel.


   Hur mycket som ska ges

   • Din läkare kommer att bestämma din dos av Dacogen. Detta bestäms av din längd och vikt (kroppsyta).

   • Dosen är 20 mg/m2 kroppsyta.

   • Du kommer att få Dacogen varje dag i 5 dagar. Därefter 3 veckor utan läkemedlet. Detta kallas för en ”behandlingscykel”, och det upprepas var 4:e vecka.

   • Du kommer vanligtvis att få minst 4 behandlingscykler.

   Din läkare kan senarelägga din behandling och ändra antalet cykler beroende på hur du svarar på behandlingen.


   Hur Dacogen ges

   Lösningen ges i en ven (som en infusion). Detta kommer att ta en timme.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel.


   Tala omedelbart med din läkare eller sjuksköterska om du märker någon av följande allvarliga biverkningar

   • Feber: detta kan vara ett tecken på infektion orsakad av ett lågt antal vita blodkroppar (mycket vanligt).

   • Bröstsmärta eller andnöd (med eller utan feber eller hosta): detta kan vara tecken på en infektion i lungan som kallas lunginflammation (mycket vanligt) eller inflammation i lungorna (interstitiell lungsjukdom [ingen känd frekvens]).

   • Blödning: inklusive blod i avföringen. Detta kan vara tecken på blödning i magen eller tarmen (vanligt).

   • Blödning inuti huvudet: symtom på detta kan vara problem med att röra sig, prata eller förstå eller att se, plötslig svår huvudvärk, krampanfall, domningar eller svaghet i någon del av kroppen (vanligt).

   • Svårigheter att andas, svullna läppar, klåda eller utslag. Detta kan vara en allergisk (överkänslighets) reaktion (vanligt).

   Tala genast om för din läkare eller sjuksköterska om du märker någon av de allvarliga biverkningarna ovan.


   Andra biverkningar med Dacogen omfattar

   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

   • urinvägsinfektion

   • annan infektion i någon del av kroppen orsakad av bakterier, virus eller svamp

   • blödning eller lätt att få blåmärken - detta kan vara tecken på ett minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

   • trötthet eller blekhet - detta kan vara tecken på ett minskat antal röda blodkroppar (anemi)

   • huvudvärk

   • näsblod

   • diarré

   • kräkningar

   • illamående

   • feber


   Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 användare)

   • en infektion i blodet orsakad av bakterier - detta kan vara tecken på ett lågt antal vita blodkroppar

   • öm eller rinnande näsa, ömma bihålor

   • munsår eller sår på tungan


   Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare)

   • minskat antal röda blodkroppar, vita blodkroppar och plättar (pancytopeni)

   • röda, upphöjda smärtsamma fläckar på huden, feber, ökat antal vita blodkroppar - detta kan vara tecken på ”akut febril neutrofil dermatos” eller ”Sweets syndrom”


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • inflammation i tarmen (enterokolit, kolit och caecuminflammation) med symtom som magsmärta, uppsvälldhet eller diarré. Enterokolit kan leda till blodförgiftning och kan vara förenat med dödsfall.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Dacogen ska förvaras

   • Din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal ansvarar för att förvara Dacogen.

   • Förvara detta läkemedel utom syn och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskans etikett efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvaras vid högst 25°C.

   • Efter beredning måste koncentratet spädas ytterligare inom 15 minuter med kall infusionsvätska. Denna beredda utspädda lösning för intravenös infusion kan förvaras i kylskåp vid 2 °C-8 °C i upp till högst 3 timmar följt av upp till 1 timme i rumstemperatur (20°C-25°C) före administrering.

   • Din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal ansvarar för att ej använt Dacogen kasseras på rätt sätt.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är decitabin. Varje injektionsflaska med pulver innehåller 50 mg decitabin. Efter beredning med 10 ml vatten för injektionsvätskor innehåller varje ml av koncentratet 5 mg decitabin.

   • Övriga innehållsämnen är kaliumdivätefosfat (E340), natriumhydroxid (E524) och saltsyra (för pH justering).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Dacogen är ett vitt till nästan vitt pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Det tillhandahålls i en 20 ml injektionsflaska av glas innehållande 50 mg decitabin. Varje förpackning innehåller 1 injektionsflaska.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Janssen-Cilag International NV

   Turnhoutseweg 30

   B-2340 Beerse

   Belgien


   Tillverkare

   Janssen Pharmaceutica NV

   Turnhoutseweg 30

   B-2340 Beerse

   Belgien


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


   Sverige

   JANSSEN CILAG AB

   Tel: +46 8 626 50 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   23 februari 2017.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


   1. BEREDNING

   Hudkontakt med lösningen bör undvikas och skyddshandskar skall användas. Standardrutiner för hantering av cytostatika skall fastställas.

   Pulvret skall beredas aseptiskt med 10 ml vatten för injektionsvätskor. Efter beredning innehåller varje ml cirka 5 mg decitabin med pH 6,7 till 7,3. Inom 15 minuter efter beredning skall lösningen spädas ytterligare med kall (2°C-8°C) infusionsvätska (natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning eller glukos 5 % injektionsvätska, lösning) till en slutgiltig koncentration av 0,1 till 1,0 mg/ml. För hållbarhet och försiktighetsåtgärder vid förvaring efter beredning, se avsnitt 5 i bipacksedeln.


   2. ADMINISTRERING

   Infundera den beredda lösningen intravenöst under 1 timme.


   3. AVFALLSHANTERING

   En injektionsflaska är endast för engångsbruk och eventuell återstående lösning skall kasseras.

   Ej använt läkemedel eller avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  DACOGEN®

  Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 50 mg 1 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 146466
  • Tillverkare: Janssen-Cilag AB

  11.172,50 kr

  Jämförspris: 11.172,50 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?