Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   CYSTAGON

   50 mg, 150 mg hårda kapslar
   cysteaminbitartrat (merkaptaminbitartrat)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa om den.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller farmaceut.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad CYSTAGON är och vad det används för
   2. Innan du använder CYSTAGON
   3. Hur du använder CYSTAGON
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur CYSTAGON ska förvaras
   6. Övriga upplysningar

   1. Vad CYSTAGON är och vad det används för

   Cystinos är en ämnesomsättningssjukdom kallad ”nefropatisk cystinos” vilken kännetecknas av en onormal ackumulering av aminosyran cystin i olika organ i kroppen som njuren, ögat, muskler, bukspottkörteln och hjärnan. Cystinansamling orsakar njurskador och en överdriven utsöndring av glukos, proteiner och elektrolyter. Olika organ påverkas vid olika åldrar.

   CYSTAGON förskrivs för att behandla denna ovanliga ärftliga sjukdom. CYSTAGON är ett läkemedel som reagerar med cystin och sänker cystinhalten i cellerna.

   2. Innan du använder CYSTAGON

   Använd inte CYSTAGON

   • om du -eller ditt barn- är allergisk (överkänslig) mot cysteaminbitartrat eller penicillamin eller något av övriga innehållsämnen i CYSTAGON.

   • om du är gravid, detta är särskilt relevant under första trimestern.

   • om du ammar.

   Var särskilt försiktig med CYSTAGON:

   • När din eller ditt barns sjukdom har bekräftats av leukocytcystinmätningar, ska behandlingen med CYSTAGON påbörjas så snart som möjligt.

   • Ett fåtal fall av hudförändringar på armbågarna som små hårda klumpar har rapporterats hos barn som har behandlats med höga doser av olika cysteaminpreparat. Dessa hudförändringar förekom tillsammans med hudbristningar och benskador såsom frakturer och benmissbildningar, samt med översträckning i leder. Din läkare kan begära regelbundna läkarundersökningar och röntgenundersökningar av huden och skelettet för att kontrollera effekterna av läkemedlet. Undersök själv din eller ditt barns hud. Om några avvikelser uppkommer i hud eller ben, kontakta din läkare omedelbart.

   • Din läkare kan begära att regelbundet kontrollera blodcellsantalet.

   • CYSTAGON har inte visats kunna förhindra ansamling av cystinkristaller i ögat. Om cysteamindroppar har använts i ögonen skall denna behandling fortsätta.

   • Till skillnad från fosfocysteamin, en annan aktiv substans liknande cysteaminbitartrat, innehåller CYSTAGON inte fosfat. Om du redan behandlas med fosfattillskott, kan denna dos behöva ändras vid övergång från fosfocysteamin till CYSTAGON.

   • För att undvika risk för att kapseln hamnar i luftstrupen, ska kapslarna inte ges till barn under ca 6 år.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Intag av CYSTAGON med mat och dryck:

   För barn under cirka 6 år kan de hårda kapslarna öppnas och innehållet strös på maten (t ex mjölk, potatis eller stärkelsebaserad mat) eller blandas i modersmjölkersättning. Blanda inte med sura drycker t ex apelsinjuice. Fråga behandlande läkare om fullständiga instruktioner.

   Graviditet

   Du skall inte använda CYSTAGON om du är gravid. Ta kontakt med din läkare om du planerar att bli gravid.

   Amning

   CYSTAGON skall inte användas om man ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   CYSTAGON kan orsaka viss dåsighet. När behandlingen inleds, bör du eller ditt barn inte delta i riskfyllda aktiviteter, innan effekterna av läkemedlet är kända.


   3. Hur du använder CYSTAGON

   Använd alltid CYSTAGON enligt din eller ditt barns läkares anvisningar. Rådfråga din läkare om du är osäker.

   Dosen CYSTAGON som förskrivs till dig eller ditt barn beror på din eller ditt barns ålder och kroppsvikt.

   För barn upp till 12 år, baseras dosen på kroppsstorleken (ytan), den vanliga dosen är 1,30 g/m2 kroppsyta per dag.

   För patienter över 12 år och med en vikt över 50 kg, är den vanliga dosen 2 g/dag.

   Den vanliga dosen skall inte i något fall överstiga 1,95 g/m2/dag.

   CYSTAGON ska enbart tas eller ges via munnen och exakt enligt din eller ditt barns läkares instruktioner. För att CYSTAGON ska ge rätt effekt, var noga med följande:

   • Följ läkarens instruktioner noga. Öka eller minska inte dosen av läkemedlet utan din läkares medgivande.

   • Hårda kapslar skall inte ges till barn yngre än cirka 6 år, då de kan ha svårigheter att svälja dem och kan kvävas. För barn under cirka 6 år kan hårda kapslarna öppnas och innehållet strös på maten (t ex mjölk, potatis eller stärkelsebaserad mat) eller blandas i modersmjölkersättning. Blanda inte med sura drycker t ex apelsinjuice. Fråga behandlande läkare om fullständiga instruktioner.

   • Din eller ditt barns behandling kan bestå av, förutom CYSTAGON, bland annat av kosttillskott för att ersätta viktiga salter som förloras i urinen. Det är viktigt att dessa tillskott intages exakt enligt instruktionerna. Om flera doser av tillskotten missas eller om svaghet eller slöhet inträder skall behandlande läkare kontaktas.

   • Regelbundna blodprov för att mäta halten cystin i vita blodkroppar är nödvändiga för att kunna bestämma den korrekta dosen av CYSTAGON. Den behandlande läkaren arrangerar dessa provtagningar liksom provtagningar för att bestämma halten av kroppens viktiga salter i blod och urin. Därigenom kan din eller ditt barns läkare korrekt beräkna dosen av dessa tillskottsämnen.

   CYSTAGON ska tas 4 gånger per dag, var 6:e timme, helst direkt efter eller tillsammans med föda. Det är viktigt att ta dosen så nära var 6:e timme som möjligt.

   Behandling med CYSTAGON är livslång, enligt instruktioner från behandlande läkare.

   Om du har tagit för stor mängd av CYSTAGON

   Kontakta din eller ditt barns läkare eller sjukhusets akutmottagning omedelbart om mer läkemedel än vad som föreskrivits har intagits eller vid slöhet.

   Om du har glömt att ta CYSTAGON

   Om en dos av läkemedlet missas, ska läkemedlet tas så snart som möjligt. Om mindre än två timmar återstår till nästa dos så hoppa över den missade dosen och återgå till vanliga medicintider. Tag inte en dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan CYSTAGON orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   CYSTAGON kan orsaka dåsighet eller medföra att individen blir mindre vaksam än vanligt. Försäkra dig om att du vet hur du eller ditt barn reagerar på läkemedlet innan ni utför en aktivitet som kräver full uppmärksamhet.

   Följande biverkningar rapporterades: mycket vanlig (inträffade hos minst en av 10 patienter), vanlig (inträffade hos minst en av 100 patienter), mindre vanlig (inträffade hos minst en av 1000 patienter), ovanlig (inträffade hos minst en av 10 000 patienter), mycket ovanlig (inträffade hos minst en av 100 000 patienter).

   • Mycket vanliga: Kräkning, illamående, diarré, aptitlöshet, feber och sömnighet.

   • Vanliga: Buksmärtor eller obehag, dålig andedräkt och kroppslukt, hudutslag, magtarmkatarr, trötthet, huvudvärk, encefalopati (hjärnsjukdom) samt onormala resultat av leverfunktionstest.

   • Mindre vanliga: Hudbristningar, hudförändringar (små hårda klumpar på armbågarna), översträckning i lederna, bensmärta, benfraktur, skolios (krökning av ryggraden), benmissbildningar och bräcklighet, missfärgning av hår, allvarlig allergisk reaktion, dåsighet, krampanfall, nervositet, hallucinationer, minskning av antalet av vita blodkroppar, sår i mag- och tarmkanalen som yttrar sig som blödning i mag-tarmkanalen samt njurpåverkan som yttrar sig som svullnad av extremiteter och viktökning.

   Eftersom vissa av ovannämnda biverkningar är allvarliga bör man be sin egen eller barnets läkare att förklara eventuella varningssignaler.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur CYSTAGON ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25 ºC. Tillslut förpackningen väl. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

   6. Övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är cysteaminbitartrat (merkaptaminbitartrat). En hård kapsel CYSTAGON 50 mg innehåller cysteamin (som merkaptaminbitartrat). En hård kapsel CYSTAGON 150 mg innehåller cysteamin (som merkaptaminbitartrat).

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse, magnesiumstearat/natriumlaurylsulfat, kolloidal kiseldioxid, kroskarmellosnatrium, kapselhölje: gelatin, titandioxid, svart bläck på hårda kapslar (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Hårda kapslar

   • Cystagon 50 mg: vita, ogenomskinliga hårda kapslar märkta CYSTA 50 på nederdelen och MYLAN på överdelen. Burkar med 100 eller 500 hårda kapslar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   • Cystagon 150 mg: vita, ogenomskinliga hårda kapslar märkta CYSTAGON 150 på nederdelen och MYLAN på överdelen. Burkar med 100 eller 500 hårda kapslar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Orphan Europe SARL

   Immeuble ”Le Wilson”

   70, Avenue du Général de Gaulle

   F-92800 Puteaux

   Frankrike

   Tillverkare

   Orphan Europe SARL

   Immeuble ”Le Wilson”

   70, Avenue du Général de Gaulle

   F-92800 Puteaux

   Frankrike

   eller

   Orphan Europe SARL

   Eco River Parc

   30, rue des Peupliers

   F-92000 Nanterre

   Frankrike

   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   Belgique/België/Belgien

   Recordati

   Tél/Tel: +32 2 46101 36


   Lietuva

   Recordati AB.

   Tel: + 46 8 545 80 230

   Švedija

   България

   Orphan Europe SARL 

   Teл.:+33 (0)1 47 73 64 58

   Франция

   Luxembourg/Luxemburg

   Recordati

   Tél/Tel: +32 2 46101 36

   Belgique/Belgien

   Česká republika

   Orphan Europe SARL 

   Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

   Francie

   Magyarország

   Orphan Europe SARL 

   Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

   Franciaország

   Danmark

   Recordati AB.

   Tlf : +46 8 545 80 230

   Sverige

   Malta

   Orphan Europe SARL 

   Tel: +33 1 47 73 64 58

   Franza

   Deutschland

   Orphan Europe (Germany) GmbH 

   Tel: +49 731 140 554 0


   Nederland

   Recordati

   Tel: +32 246101 36

   België

   Eesti

   Recordati AB.

   Tel: + 46 8 545 80 230

   Rootsi

   Norge

   Recordati AB.

   Tlf : +46 8 545 80 230

   Sverige

   Ελλάδα

   Orphan Europe SARL

   Τηλ: +33 1 47 73 64 58

   Γαλλία

   Österreich

   Orphan Europe (Germany) GmbH 
   Tel: +49 731 140 554 0

   Deutschland

   España

   Orphan Europe, S.L.

   Tel: + 34 91 659 28 90

   Polska

   Orphan Europe SARL 

   Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

   Francja

   France

   Orphan Europe SARL

   Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

   Portugal

   Jaba Recordati S.A. 

   Tel: +351 21 432 95 00

   Hrvatska

   Orphan Europe SARL 

   Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

   Francuska

   România

   Orphan Europe SARL Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

   Franţa

   Ireland

   Orphan Europe (UK) Ltd. 

   Tel: +44 1491 414333

   United Kingdom

   Slovenija

   Orphan Europe SARL 

   Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

   Francija

   Ísland

   Recordati AB. 

   Simi:+46 8 545 80 230

   Svíþjóð

   Slovenská republika

   Orphan Europe SARL 

   Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

   Francúzsko

   Italia

   Orphan Europe (Italy) Srl

   Tel: +39 02 487 87 173

   Suomi/Finland

   Recordati AB.

   Puh/Tel : +46 8 545 80 230

   Sverige

   Κύπρος

   Orphan Europe SARL

   Τηλ: +33 1 47 73 64 58

   Γαλλία

   Sverige

   Recordati AB.

   Tel : +46 8 545 80 230

   Latvija

   Recordati AB.

   Tel: + 46 8 545 80 230

   Zviedrija

   United Kingdom

   Orphan Europe (UK) Ltd.

   Tel: +44 (0)1491 414333


   Denna bipacksedel ändrades senast

   24/07/2018


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cystagon

  Kapsel, hård 150 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 419838
  • Tillverkare: Recordati AB

  2.597,47 kr

  Jämförpris: 25,97 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?