Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Cyproteron Mylan

   50 mg tablett
   cyproteronacetat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Cyproteron Mylan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Cyproteron Mylan
   3. Hur du använder Cyproteron Mylan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Cyproteron Mylan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Cyproteron Mylan är och vad det används för

   Cyproteron Mylan är ett hormonpreparat som blockerar effekten av androgener vilket är könshormoner som produceras huvudsakligen hos män men även, i lägre grad, hos kvinnor. Det verksamma ämnet är cyproteronacetat.

   Män:

   Cyproteron Mylan sänker testosteronkoncentrationen (ett androgen) i blodet. Detta leder till en minskad sexualdrift.

   Till män används Cyproteron Mylan för:

   - att hämma sexualdriften vid sexuella avvikelser och/eller onormalt stark sexualdrift

   Kvinnor:

   Cyproteron Mylan har en gynnsam effekt på sjukdomstillstånd som är kopplade till de manliga könshormonerna, såsom uttalad kroppsbehåring (hirsutism) på kvinnor i fertil ålder.

   Till kvinnor används Cyproteron Mylan för behandling av:

   - uttalad kroppsbehåring (hirsutism) på kvinnor i fertil ålder

   För att stabilisera menstruationscykeln och för att skydda mot graviditet kan Cyproteron Mylan behandlingen ges samtidigt med ett s.k. kombinerat p-piller (innehåller två hormon; progesteron och östrogen). Under denna samtidiga behandling hindras äggstockarnas funktion. Dessa förändringar går tillbaka efter det att behandlingen avslutas.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Cyproteron Mylan

   Använd inte Cyproteron Mylan

   Om du har något av de tillstånd redovisade nedan ska du inte ta Cyproteron Mylan. Om något av detta stämmer in på dig, tala om det för din läkare innan du börjar ta Cyproteron Mylan.

   Om du är man:

   • om du är allergisk (överkänslig) mot cyproteronacetat eller något av övriga innehållsämnen i Cyproteron Mylan

   • om du har någon leversjukdom

   • om du lider av ärftliga störningar av leverns funktion med nedsatt utsöndring av pigment från röda blodkroppar, kallat bilirubin (”Dubin-Johnsons syndrom” eller ”Rotors syndrom”)

   • om du har eller någon gång har haft en godartad eller malign levertumör

   • om du har eller någon gång har haft en godartad hjärntumör (meningeom)

   • om du lider av någon sjukdom som leder till stark avmagring

   • om du lider av allvarlig kronisk depression

   • om du har eller någon gång har haft en sjukdom som påverkar blodcirkulationen: särskilt de som är relaterade till tromboser (blodpropp) i blodkärlen (tromboembolisk händelse).

   • om du har svår diabetes med kärlförändringar

   • om du har sickle-cell-anemi (en speciell form av blodbrist)

   Om du är kvinna:

   • om du är överkänslig (allergisk) mot cyproteronacetat eller något av övriga innehållsämnen i Cyproteron Mylan

   • om du är gravid eller ammar

   • om du vid tidigare graviditet haft gulsot eller ihållande klåda

   • om du vid tidigare graviditet haft herpes

   • om du har någon leversjukdom

   • om du lider av ärftliga störningar av leverns funktion med nedsatt utsöndring av pigment från röda blodkroppar, kallat bilirubin (”Dubin-Johnsons syndrom” eller ”Rotors syndrom”)

   • om du har eller har haft en godartad eller malign levertumör

   • om du har eller någon gång har haft en godartad hjärntumör (meningeom)

   • om du lider av någon sjukdom som leder till stark avmagring

   • om du lider av allvarlig kronisk depression

   • om du har eller någon gång har haft en sjukdom som påverkar blodcirkulationen: särskilt de som är relaterade till tromboser (blodpropp) i blodkärlen (tromboembolisk händelse).

   • om du har sickle-cell-anemi (en speciell form av blodbrist)

   • om du har svår diabetes med kärlförändringar

   • om du har haft meningeom (en vanligtvis godartad tumör i vävnaden mellan hjärnan och skallbenet). Tala med din läkare om du är osäker.

   Om din läkare har förskrivit ett p-piller samtidigt med Cyproteron Mylan för att stabilisera menstruationscykeln och för att skydda mot graviditet ska du noga läsa informationen i bipacksedeln till p-pillret också.

   Varningar och försiktighet

   Vid behandling av män:

   Anemi har rapporterats under behandling med Cyproteron Mylan. Din läkare kommer därför att kontrollera mängden röda blodkroppar under behandlingen.

   Om du behandlas med Cyproteron Mylan för att hämma sexualdriften kan effekten minska vid samtidigt alkoholintag.

   Vid behandling av kvinnor:

   Innan behandlingen med Cyproteron Mylan inleds ska en grundlig läkarkontroll och gynekologisk undersökning göras (vilken också omfattar brösten och ett cellprov av livmoderhalsen), och graviditet måste uteslutas.

   Om det i samband med behandling med både Cyproteron Mylan och kombinerade p-piller förekommer små oregelbundna blödningar under de tre veckor då tabletterna tas ska du inte sluta ta dem. Kontakta läkare om blödningen är bestående eller återkommande.

   Vid samtidig behandling med kombinerade p-piller på användningsområdet uttalad hårväxt hos kvinnor bör även försiktighetsmåtten vid p-pillerbehandling beaktas.

   Vid behandling av män och kvinnor:

   Cyproteron Mylan rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år eftersom effekt och säkerhet inte har undersökts för denna åldersgrupp. Cyproteron Mylan skall inte ges innan puberteten har avslutats, eftersom detta kan ha negativa effekter på längdtillväxt och utvecklingen av hormonfunktionen.

   Tala om för din doktor om du har diabetes eftersom dosen av insulin eller tabletter mot diabetes kan behöva justeras. Detta kräver noggrann kontroll under Cyproteron Mylan behandling (se även avsnitt ”Använd inte Cyproteron Mylan”).

   Data från djurstudier visar att höga doser av Cyproteron Mylan kan sänka hormonproduktionen från binjurarna. Din läkare kan därför komma att göra vissa tester för att kontrollera denna effekt under behandlingen med Cyproteron Mylan.

   Förekomsten av godartade hjärntumörer (enstaka och multipla meningeom) har rapporterats i samband med längre tids användning (flera år) av cyproteronacetat vid doser från 25 mg/dag och därutöver. Om du får diagnosen meningeom kommer din läkare att avsluta din Cyproteron Mylan behandling (se avsnittet ”Använd inte Cyproteron Mylan”).

   Blodproppar (tromboemboliska händelser) har rapporterats hos patienter som använder Cyproteron Mylan, även om ett direkt samband ej kunnat fastställas. Ökad risk föreligger om patienten tidigare har haft blodproppar eller vid framskriden tumörsjukdom.

   Tala om för din läkare om du har haft blodpropp, såsom djup ventrombos, propp i lungan (lungemboli), hjärtattack (myokardiell infarkt) eller stroke (cerebrovaskulär händelse).

   En känsla av andfåddhet kan uppträda under behandling med högdos Cyproteron Mylan.

   Andra läkemedel och Cyproteron Mylan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Var särskilt noga med att tala om för din läkare om du behandlas med statiner (medicin som sänker blodfetterna). Vid behandling med statiner kan påverkan på muskelvävnaden (myopati och rabdomyolys) förekomma. Denna effekt kan förstärkas vid behandling med höga doser Cyproteron Mylan.

   Tala också om för din läkare om du tar läkemedel som kan påverka lever, såsom

   • ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol (svampinfektionsläkemedel)

   • ritonavir (virusinfektionsläkemedel)

   • rifampicin (tuberkulosläkemedel)

   • fenytoin (epilepsiläkemedel)

   • preparat som innehåller johannesört.

   Stora Cyproteron Mylan doser (100 mg tre gånger per dag) kan hindra vissa så kallade enzymers funktion i levern, vilket kan inverka på andra läkemedels effekt.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Cyproteron Mylan.får inte användas under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Cyproteron Mylan.kan medföra trötthet och minskad ork vilket kan försämra koncentrationsförmågan.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Cyproteron Mylan innehåller laktos

   Varje tablett innehåller 110,5 mg laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Cyproteron Mylan

   Tabletterna tas tillsammans med lite vätska efter måltid.

   Om du tror att effekten av Cyproteron Mylan är för kraftig eller för svag, tala med din läkare eller apotekspersonal.

   Hämning av sexualdriften hos män:

   Dosen bestäms av läkare som anpassar den individuellt för dig

   1. Behandlingen påbörjas som regel med 1 tablett Cyproteron Mylan 2 gånger dagligen.

   2. Din läkare kan öka dosen till 2 tabletter 2 gånger dagligen, eller även 2 tabletter 3 gånger dagligen under en kort period.

   3. När önskat behandlingsresultat har uppnåtts kommer läkaren ordinera den lägsta möjliga dos med bibehållen effekt. I allmänhet räcker ½ tablett 2 gånger dagligen.

   4. När underhållsdosen fastställs eller när behandlingen avslutas kommer din läkare gradvis minska dosen. Din läkare sänker den dagliga dosen med ½ - 1 tablett med flera veckors mellanrum.

   För en stabil effekt är det nödvändigt att ta Cyproteron Mylan under lång tid, eventuellt tillsammans med psykoterapi under denna tid. Ta inte mer än den högsta dagliga dosen som är 300 mg.

   Äldre patienter (65 år och äldre)

   Män:

   Data som tyder på att dosen behöver justeras för äldre män saknas.

   Kvinnor:

   Cyproteron Mylan används av fertila kvinnor. Behandlingen av kvinnor i klimakteriet har inte studerats.

   Uttalad hårväxt hos kvinnor i fertil ålder:

   Om du är gravid ska du inte ta Cyproteron Mylan. Därför måste graviditet uteslutas innan behandlingen påbörjas.

   Cyproteron Mylan behandlingen inleds på menstruationscykelns 1:a dag (= första blödningsdagen). Under menstruationscykelns 1:a – 10:e dag tas en tablett Cyproteron Mylan 2 gånger dagligen. Dessutom kan man, för att förhindra graviditet och göra menstruationscykeln regelbunden, även behandla med ett kombinerat p-piller från 1:a dagen i menstruationscykeln. Om du får både Cyproteron Mylan och p-piller, ta tabletterna vid ungefär samma tidpunkt varje dag. I slutet av p-pillercykeln, då du antingen gör ett uppehåll med dina p-piller, eller tar ett p-piller utan aktiv substans (placebotabletter), kan en menstruationsliknande blödning uppträda.

   Exakt 4 veckor (28 dagar) efter behandlingens början och exakt på samma veckodag som föregående gång, påbörjas ny behandlingsperiod med båda läkemedlen oberoende av om den menstruationsliknande blödningen från förra p-pillercykeln har upphört eller inte. Då positivt behandlingsresultat av behandlingen med båda dessa läkemedel uppnåtts, kan den Cyproteron Mylan dos som tagits under cykelns första 10 dagar reduceras till 1 - ½ tablett (50 - 25 mg).

   Utebliven månatlig blödning

   Om den månatliga blödningen i sällsynta fall uteblir, ska behandlingen med Cyproteron Mylan tillfälligt avbrytas och läkare kontaktas. Graviditet måste uteslutas innan en ny behandlingsomgång påbörjas.

   Vid behandling av män och kvinnor

   Patienter med nedsatt leverfunktion

   Använd inte Cyproteron Mylan om du lider av nedsatt leverfunktion (se avsnitt: Använd inte Cyproteron Mylan)

   Patienter med nedsatt njurfunktion

   Det finns inga data som tyder på att dosen behöver justeras till patienter med nedsatt njurfunktion.

   Om du använt för stor mängd av Cyproteron Mylan

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Det finns inga rapporter om skadliga effekter efter intag av för många Cyproteron Mylan tabletter.

   Om du har glömt att använda Cyproteron Mylan

   Ta inte dubbla doser Cyproteron Mylan för att kompensera de doser du glömt, utan fortsätt och ta tabletterna regelbundet.

   Om du som kvinna glömt att ta Cyproteron Mylan kan det leda till mellanblödning.

   Kvinnor:

   Om du får både Cyproteron Mylan och p-piller, som nämns ovan, ska du ta p-pillret (tillsammans med Cyproteron Mylan) på samma tidpunkt varje dag. Om du glömmer att ta p-pillret på den vanliga tidpunkten måste det tas senast inom 12 timmar. Om mer än 12 timmar gått från den vanliga tidpunkten kan p-pillrets effekt mot graviditet vara försämrad under den cykeln. Under behandling med båda dessa läkemedel ska du följa anvisningarna i bipacksedeln rörande p-pillren (särskilt de anvisningar som gäller den preventiva effekten och följderna av att glömma piller). Om den månatliga blödningen uteblir efter en sådan cykel ska du avbryta behandlingen och kontakta läkare. Innan behandlingen fortsätter måste det fastställas att du inte är gravid.

   Om du slutar att använda Cyproteron Mylan

   Problemen kan förvärras om du själv avslutar behandlingen med Cyproteron Mylan. Sluta därför inte ta Cyproteron Mylan om inte din läkare har sagt till dig att göra det. Diskutera först med din läkare om du vill sluta ta Cyproteron Mylan.

   Om du har några ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Cyproteron Mylan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Tala genast om för din läkare om du upplever något av följande symtom:

   • Allmän sjukdomskänsla, feber, illamående, kräkningar, aptitlöshet, allmän klåda, gulaktig hud och gulaktiga ögon, ljus avföring, mörk urin. Dessa symtom kan vara tecken på levertoxicitet, inklusive inflammation i levern (hepatit) eller leversvikt.

   • Leverfunktionsstörningar, några allvarliga (gulsot, hepatit och leversvikt), har observerats hos patienter som behandlas med Cyproteron Mylan. Vid doser på 100 mg eller högre har även fall med dödlig utgång rapporterats. De flesta rapporterade fall med dödlig utgång var hos män med långt framskriden prostatacancer. Störningar i leverfunktionen är dosrelaterat och utvecklas vanligtvis flera månader efter att behandlingen har inletts. Därför kontrollerar din läkare din leverfunktion före behandlingen och under behandlingen, särskilt om det förekommer symtom som tyder på levertoxicitet. Om levertoxicitet konstateras kommer din läkare att avsluta behandlingen med Cyproteron Mylan. Om du är man och levertoxiciteten kan förklaras med annan orsak kan läkaren ordinera fortsatt behandling, om nyttan med behandlingen är större än riskerna.

   • Ovanliga smärtor i övre delen av buken vilka inte upphör av sig själva inom en kort tid. Dessa symtom kan vara tecken på god- eller elakartade levertumörer vilket kan leda till livshotande inre blödning (intraabdominell blödning).

   • Svullnad i vaden eller benet, bröstsmärtor, andfåddhet eller plötslig känsla av kraftlöshet. Dessa symtom kan vara tecken på blodpropp (tromboembolisk händelse).

   Biverkningar kan förekomma i olika frekvenser, som definieras enligt följande:

   • Mycket vanliga: påverkar mer än 1 användare av 10

   • Vanliga: påverkar 1 till 10 användare av 100

   • Mindre vanliga: påverkar 1 till 10 användare av 1 000

   • Sällsynta: påverkar 1 till 10 användare av 10 000

   • Mycket sällsynta: påverkar färre än 1 av 10 000 användare

   • Ingen känd frekvens: frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data

   Män

   Mycket vanliga biverkningar

   - tillfälligt förhindrad spermieproduktion

   - minskad sexualdrift (nedsatt libido)

   - oförmåga att få eller upprätthålla erektion (erektionsstörning)

   Vanliga biverkningar

   - levertoxicitet, inklusive gulsot, inflammation i levern (hepatit), leversvikt

   - viktökning

   - viktminskning

   - depression

   - tillfällig rastlöshet

   - förstorade bröst (gynekomasti)

   - trötthet

   - blodvallningar

   - svettning

   - andfåddhet

   Mindre vanliga biverkningar

   - hudutslag

   Sällsynta biverkningar

   - allergiska reaktioner (hypersensitivitet)

   Mycket sällsynta biverkningar

   - god- och elakartade levertumörer

   Biverkningar utan känd frekvens

   - inre blödningar (blödning i bukhålan)

   - uppkomst av blodproppar (tromboemboliska händelser) (se avsnittet Varningar och försiktighet)

   - godartade hjärntumörer (meningeom) (se avsnitten ”Använd inte Cyproteron Mylan” och ”Varningar och försiktighet”)

   - osteoporos

   - anemi

   Under Cyproteron Mylan behandlingen minskar sexualdriften och potensen hos män och testiklarnas funktion förhindras. Dessa förändringar återgår efter att Cyproteron Mylan behandlingen avslutats.

   Inom några veckor hämmas nybildningen av spermier av Cyproteron Mylan. Nybildningen av spermierna återkommer gradvis inom några månader efter det att Cyproteron Mylan behandlingen avslutats.

   Cyproteron Mylan orsakar svullnad av bröstkörtlarna (så kallad gynekomasti, ibland dessutom ömhet i bröstvårtorna) vilket oftast går tillbaka när Cyproteron Mylan behandlingen avslutats. Långtidsbehandling med Cyproteron Mylan kan, liksom annan antiandrogen behandling, orsaka benskörhet.

   Godartade hjärntumörer (meningeom) har rapporterats i samband med längre tids användning (flera år) av Cyproteron Mylan vid doser från 25 mg/dag och därutöver (se avsnitten ”Använd inte Cyproteron Mylan” och ”Varningar och försiktighet”).

   Kvinnor:

   Biverkningar utan känd frekvens:

   - god- och elakartade levertumörer

   - godartade hjärntumörer (meningeom) (se avsnitten ”Använd inte Cyproteron Mylan” och ”Varningar och försiktighet”)

   - allergisk reaktion (överkänslighet)

   - viktökning

   - viktminskning

   - depression

   - tillfällig rastlöshet

   - minskad sexualdrift (nedsatt libido)

   - ökad sexualdrift (ökat libido)

   - uppkomst av blodproppar (tromboemboliska händelser – se avsnittet ”Varningar och försiktighet”)

   - andfåddhet

   - inre blödningar (blödning i bukhålan)

   - levertoxicitet, inklusive gulsot, inflammation i levern (hepatit), leversvikt

   - utslag

   - förhindrad ägglossning

   - ömmande bröst

   - stänkblödningar

   - trötthet

   Hos kvinnor hämmar behandlingen äggstockarnas funktion i samband med användning av kombinerade p-piller, vilket innebär att kvinnan inte kan bli gravid.

   Om läkaren ordinerar kombinerade p-piller samtidigt med Cyproteron Mylan ska även uppgifterna om p-pillrets biverkningar i bipacksedeln tas hänsyn till under behandlingen.

   Godartade hjärntumörer (meningeom) har rapporterats i samband med längre tids användning (flera år) av Cyproteron Mylan vid doser från 25 mg/dag och därutöver (se avsnitten ”Använd inte Cyproteron Mylan” och ”Varningar och försiktighet”).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Cyproteron Mylan ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn och räckhåll för barn

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är cyproteronacetat. Varje tablett innehåller 50 mg cyproteronacetat.

   - Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 110,5 mg, majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, povidon, magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Benvit rund tablett med välvda kanter, 9 mm diameter, märkt med CY brytskåra 50 på ena sidan och G på andra sidan. 50 tabletter i plastburk

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Mylan AB

   Box 23033

   104 35 Stockholm

   Tel: 08 555 227 50

   Fax: 08 555 227 51

   E-post: inform@mylan.se


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-02-04


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cyproteron Mylan

  Tablett 50 mg 50 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 027235
  • Tillverkare: Mylan AB

  390,47 kr

  Jämförpris: 7,81 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?