Bild på Cyklo-f®
 • Mot riklig mens
 • Läkemedel
 • Minskar blödning upp till 40 % men ej blödningsdagar. Sök läkare före användn. om mensen är oregelbunden eller du är under 15 år.
 • Tag Cyklo-F de första dagarna i mensen då du blöder mest.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Cyklo-f

   500 mg filmdragerade tabletter
   tranexamsyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Cyklo-f är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Cyklo-f
   3. Hur du tar Cyklo-f
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Cyklo-f ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Cyklo-f är och vad det används för

   Cyklo-f används vid rikliga mentruationer.

   Cyklo-f är ett blödningshämmande medel. Det innehåller tranexamsyra, som hindrar effekten av det enzym som löser upp levrat blod (koagel). Detta leder till mindre blodförlust och att snabbare läkningsprocess återfås.

   Tranexamsyra som finns i Cyklo-f kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Cyklo-f

   Använd inte Cyklo-f

   Observera att Cyklo-f endast får användas om Du har regelbundna, rikliga menstruationer. För att Du ska känna Dig säker på detta innan Du startar behandlingen skall Du ha svarat ja på båda frågorna som följer:

   1. Är Dina menstruationer regelbundna, dvs. uppträder med 21- 35 dagars mellanrum?

   2. Behöver du när menstruationen är som rikligast, använda dubbla sanitetsskydd, binda och tampong samtidigt eller dubbla bindor för att förhindra genomblödning, alternativt byta sanitetsskydd besvärande ofta?

   Ta inte Cyklo-f

   • Om du behandlas för blodpropp t ex i benen, lungorna eller hjärnan

   • Om du har kraftig nedsatt njurfunktion

   • Om du tidigare har haft kramper

   • Om du är allergisk mot tranexamsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Cyklo-f om du har någon av följande:

   • Oregelbundna menstruationer

   • Tidigare haft blodpropp samt om blodpropp förekommit hos föräldrar och/eller syskon

   • Blod i urinen (mellan menstruationsperioder)

   Rikliga menstruationer kan bero på sjukdomar i livmodern, som t.ex. muskelknutor eller polyper. Om dessa åtgärdas försvinner oftast den rikliga menstruationen. Om du känner dig osäker bör du kontakta Din gynekolog.

   Fortsatta gynekologiska hälsokontroller rekommenderas.

   Barn och ungdomar

   Om du är under 15 år bör du rådfråga läkare före behandling.

   Graviditet och amning

   Cyklo-f ska användas vid regelbundna rikliga menstruationer och är inte avsett för bruk under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Biverkningar som kan påverka förmågan att köra bil och använda maskiner har rapporterats. Om du upplever yrsel eller synstörningar bör du inte köra eller använda maskiner till dess att symptomen gått över.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du tar Cyklo-f

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare om du är osäker.

   Behandlingen ska påbörjas först då den egentliga menstruationen inträder. Tag 2 tabletter 3 gånger dagligen så länge behov finns, dock högst under 4 dagar. Vid mycket rikliga menstruationer kan dosen höjas. Använd dock inte mer än 8 tabletter per dygn. Annan dosering kan ordineras av läkare. Om effekt (minskad blödning) inte uppnåtts redan efter första dagen, avbryt behandlingen och rådgör med läkare.

   Om du har tagit för stor mängd av Cyklo-f

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Tecken på en överdos kan vara yrsel, huvudvärk, blodtrycksfall och kramper.

   Om du har glömt att ta Cyklo-f

   Ta inte dubbel dos för att kompensera glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer): Illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk och yrsel. Dessa biverkningar är dock oftast av lindrig och övergående karaktär.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):
   Allergiska hudreaktioner.

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Enstaka fall av blodproppar, förändringar i färgseendet eller andra synrubbningar, krampanfall.

   Om Cyklo-f inte har tillräcklig effekt eller om du inte tål Cyklo-f finns det andra metoder för att behandla riklig menstruation. Kontakta gynekolog som kan ge information om dessa metoder.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Cyklo-f ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är: Tranexamsyra. En tablett innehåller 500 mg tranexamsyra.

   Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: Mikrokristallin cellulosa, hyprolos, talk, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, povidon

   Dragering: Metakrylatcopolymer, titandioxid (E171), talk, magnesiumstearat, makrogol 8000, vanillin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Kartong innehållande 18 tabletter i blisterförpackning.

   Tabletterna är vita kapselformade, präglade med en skåra och med CY inom bågar över och under.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Tillverkare:

   Madaus GmbH

   51101 Köln

   Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-05-10


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cyklo-f®

  Filmdragerad tablett 500 mg 18 styck Blister

  • Varunummer: 051789
  • Tillverkare: Meda AB

  113 kr

  Jämförpris: 12,56 kr / styck

  Produkten finns för tillfället inte på webblagret.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/cyklo-f-filmdragerad-tablett-500-mg-18-styck-blister-112990/ 112990 Cyklo-f® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/051789s.jpg 113.00 113.00 SEK Cyklo-f OutOfStock Mot riklig mens Meny Meny/Intim, underliv & sex Meny/Intim, underliv & sex/Intimhygien & mens Meny/Intim, underliv & sex/Intimhygien & mens/Riklig mens Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Filmdragerad tablett 500 mg 18 styck Blister