Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Cuprior

   150 mg filmdragerade tabletter
   trientin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Cuprior är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Cuprior
   3. Hur du tar Cuprior
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Cuprior ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Cuprior är och vad det används för

   2. Vad du behöver veta innan du tar Cuprior

   Ta inte Cuprior

   om du är allergisk mot trientin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cuprior.

   Om du redan har tagit ett läkemedel med trientin kan din läkare komma att ändra din dagliga dos, antalet tabletter eller antalet doser per dag när du byter till Cuprior.

   Dina symtom kan till en början komma att förvärras efter att du påbörjat behandlingen. Om detta sker måste du berätta det för din läkare.

   Din läkare kommer regelbundet kontrollera ditt blod och urin för att försäkra sig om att du har rätt dos av Cuprior för att hålla dina symtom och kopparhalter under kontroll.

   Du ska berätta för din läkare om du upplever några biverkningar eftersom detta kan tyda på att din dos av Cuprior bör justeras upp eller ner.

   Detta läkemedel kan även sänka järnhalten i ditt blod och din läkare kan komma att ordinera dig järntillskott (se avsnitt ”Andra läkemedel och Cuprior” nedan).

   Om du har njurproblem kommer din läkare att regelbundet kontrollera om dosen av behandlingen är lämplig och inte påverkar din njurfunktion.

   Samtidig användning av trientin med annat läkemedel som innehåller zink rekommenderas inte.

   Lupusliknande reaktioner (symtom såsom långvarig klåda, feber, ledvärk och trötthet kan förekomma) har rapporterats hos vissa patienter som bytt från läkemedel med penicillamin till läkemedel med trientin. Det är emellertid inte möjligt att avgöra om reaktionen var på grund av trientin eller den tidigare behandlingen med penicillamin.

   Barn och ungdomar

   Din läkare kommer utföra kontroller oftare för att försäkra sig om att dina kopparhalter hålls inom lämpliga nivåer för normal växt och mental utveckling.

   Detta läkemedel rekommenderas inte för barn under 5 års ålder.

   Tala om för läkaren om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Tala särskilt om för din läkare om du redan tar järntillskott eller om du tar läkemedel mot matsmältningsbesvär (läkemedel som minskar obehag efter att man har ätit). Om du tar dessa läkemedel kan du möjligen behöva ta Cuprior vid en annan tidpunkt på dagen eftersom behandlingen med Cuprior annars kanske blir mindre effektiv. Om du tar järntillskott, försäkra dig om att minst två timmar har passerat mellan när du tog Cuprior och dina järntillskott.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Det är mycket viktigt att du fortsätter att ta Cuprior under graviditeten för att minska kopparhalten. Du och din läkare bör diskutera de potentiella fördelarna med behandlingen med hänsyn till de möjliga riskerna. Din läkare kommer ge dig råd om vilken behandling och dos som är lämplig i din situation.

   Om du är gravid och tar Cuprior kommer du övervakas under graviditeten med avseende på effekter på barnet eller förändringar i dina kopparhalter. När ditt barn är fött kommer kopparhalterna i barnets blod att övervakas.

   Det är okänt om Cuprior passerar över i bröstmjölk. Det är viktigt att du berättar för din läkare om du ammar eller planerar att göra det. Din läkare kommer sedan hjälpa dig att besluta om du ska sluta amma eller sluta ta Cuprior, med hänsyn till fördelarna med amning för barnet och fördelarna med Cuprior för mamman. Din läkare kommer besluta vilken behandling och dos som är lämplig i din situation.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Cuprior förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller använda verktyg och maskiner.


   3. Hur du tar Cuprior

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   För vuxna i alla åldrar är den rekommenderade dagliga dosen 3 till 6½ tabletter per dag (totalt mellan 450 till 975 mg). Denna dagliga dos kommer delas upp i 2 till 4 mindre doser som ska tas under dagen. Din läkare kommer berätta för dig hur många tabletter som du bör ta och hur ofta under dagen. Tabletter kan delas på hälften vid behov.

   Användning för barn och ungdomar

   Dosen som du kommer ta är vanligtvis lägre än för en vuxen och beror på din ålder och kroppsvikt.

   Den vanliga dagliga dosen är mellan 225 och 600 mg (1½ till 4 tabletter dagligen), vilka kan delas upp i 2 till 4 mindre doser som tas under dagen. Din läkare kommer berätta för dig hur många tabletter som du bör ta och hur ofta under dagen.

   Efter att du startat behandlingen kan din läkare komma att justera dosen baserat på effekten av behandlingen.

   Svälj tabletterna med vatten på tom mage, minst en timme innan måltider eller två timmar efter måltider och med minst en timmes mellanrum från andra läkemedel, föda eller mjölk.

   Om du tar järntillskott, vänta minst två timmar med att ta dem efter en dos av Cuprior.

   Om du har tagit för stor mängd av Cuprior

   Ta Cuprior endast om det ordinerats för dig. Om du tror att du har tagit för stor mängd av Cuprior ska du kontakta din läkare eller apotekspersonal.

   Om du har glömt att ta Cuprior

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta din nästa dos vid dess vanliga tid.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Om du slutar att ta Cuprior

   Detta läkemedel är för långvarig användning. Sluta inte med din behandling utan att först ha fått råd av din läkare eftersom Wilsons sjukdom är ett livslångt tillstånd.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar har rapporterats:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • illamående

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • hudutslag

   • klåda

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • magproblem och obehag, inklusive allvarlig magsmärta (duodenit)

   • inflammation i inälvorna som till exempel kan leda till magsmärta, återkommande diarré och blod i avföringen (kolit).

   • minskning av antalet röda blodkroppar på grund av låg järnhalt i ditt blod (järnbristanemi)

   • urtikaria (nässelutslag eller nässelfeber).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Cuprior ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Detta läkemedel kräver ingen särskild förvaring.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Vad Cuprior innehåller

   Den aktiva substansen är trientin. Varje filmdragerad tablett (tablett) innehåller trientintetrahydroklorid, motsvarande 150 mg trientin.

   Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: mannitol, kolloidal vattenfri kiseldioxid och glyceroldibehenat.

   Tablett-filmdragering: polyvinylalkohol, talk, titandioxid (E171), glycerolmonokaprylokaprat (typ 1), järnoxid gul (E172) och natriumlaurylsulfat

   Cupriors utseende och förpackningsstorlekar

   Gul, 16 mm x 8 mm ovala filmdragerade tabletter med en skåra på varje sida. Den filmdragerade tabletten kan delas i två lika stora doser.

   OPA/Alu/PVC-Aluminiumblister, varje blister innehåller 8 filmdragerade tabletter. Förpackning om 72 tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   gmp-orphan SA

   Pépinière Paris Santé Cochin

   27-29 rue du Faubourg Saint-Jacques

   75014 Paris

   Frankrike

   Tillverkare

   Delpharm Evreux

   5 rue du Guesclin

   27000 Evreux

   Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   09/2018


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cuprior

  Tablett 150 mg 72 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 523961
  • Tillverkare: gmp-orphan SA

  40.326,05 kr

  Jämförpris: 560,08 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?