Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Crinone

   8% Vaginalgel
   Progesteron

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Crinone är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Crinone
   3. Hur du använder Crinone
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Crinone ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Crinone är och vad det används för

   Crinone vaginalgel tillhör läkemedelsgruppen kvinnligt könshormon. Crinone vaginalgel används som tillägg till annan behandlig av infertilitet.

   Progesteron som finns i Crinone kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteksperosnal eller annan hälso- och sjukvårdsperosnal om du har ytterligare frågor och följa lltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Crinone

   Använd inte Crinone

   - om du är allergisk (överkänslig) mot progesteron eller något av övriga innehållsämnen i Crinone vaginalgel.

   - vid blödningar från underlivet vars orsak inte utretts.

   - vid akut porfyri (ärftlig rubbning i ämnesomsättningen)

   - om du har bröstcancer eller cancer i underlivet

   - om du har eller har haft någon blodproppssjukdom t.ex. stroke.

   Varningar och försiktighet

   - om du har oregelbundna blödningar från underlivet

   - om du har nedsatt leverfunktion

   Andra läkemedel och Crinone

   Tala om för läkare eller apoteksperosnal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Du bör inte använda Crinone vaginalgel tillsammans med annat läkemedel som administreras i slidan.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare eller apoteksperosnal innan du tar något läkemedel.

   Graviditet

   Crinone vaginalgel kan användas under första trimestern (första 3 månaderna) av graviditeten.

   Amning

   Crinone vaginalgel skall ej användas om du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Crinone vaginalgl kan, hos vissa patienter, reaktionsförmågan nedsättas. Trötthet kan förekomma och försiktighet bör därför iakttas när skärpt uppmärksamhet krävs t.ex. vid bilkörning och vid precisionsbetonat arbete.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Crinone innehåller hjälpämnen

   Konserveringsmedlet sorbinsyra kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem)


   3. Hur du använder Crinone

   Använd alltid Crinone vaginalgel enligt läkarens anvisningar.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Bruksanvisning

   Crinone vaginalgel appliceras i slidan direkt från den speciellt utformade förslutna applikatorn. Ta applikatorn ur omslaget. OBSERVERA: Avlägsna inte den vridbara förslutningen ännu.

   1. Ta ett fast grepp i applikatorns tjockare del. Skaka ner innehållet i den smala delen.

   2. Vrid av förslutningen och släng den.

   3. Du bör antingen sitta eller ligga med böjda knän när du för in applikatorn. Den smala delen av applikatorn skall föras in försiktigt och fullständigt i slidan.

   4. Pressa den tjockare delen av applikatorn ordentligt så att gelen lossnar. Avlägsna applikatorn och släng den.

   5. Crinone täcker slemhinnan i slidan och gör att progesteron frigörs långsamt.

   Om du använt för stor mängd av Crinone

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Crinone

   Om du glömmer att ta Crinone vaginalgel en dag ta då denna dos nästa dag och fortsätt sedan såsom din läkare förskrivit. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Crinone vaginalgel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   Trötthet, huvudvärk, flytningar från slidan och ömma bröst.

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   Blödningsrubbningar i form av spotting (små blödningar), irritation på applikationsstället och överkänslighetsreaktioner vanligtvis i form av hudutslag.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Crinone ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25ºC.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydd miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är progesteron. Varje dos av vaginalgelen innehåller 90 mg progesteron.

   - Övriga innehållsämnen är glycerol, lättflytande paraffin, hydrerade paloljeglycerider, karbomer, polykarbofil, sorbinsyra (konserveringsmedel), natriumhydroxid, renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   En engångsförpackad vit polyetenapplikator med en förslutning som kan vridas av. Varje applikator innehåller 1,45 g gel och doserar 1,125 g gel. Varje applikator är förpackad och omsluten av ett pappers/aluminium/polyeten folie.

   Applikatorerna är förpackade i en ytterkartong av papper och innehåller:

   15 applikatorer av Crinone 8% vaginalgel.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 54 Helsingborg

   Sverige

   Tel: 042-32 66 95

   Ompackare:

   Dr Fisher Farma B.V.

   Vijzelweg 32

   8243 PM

   Lelystad, Nederländerna

   Tillverkare:

   Central Pharma


   Denna bipacksedel ändrades senast

   20 februari 2015


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Crinone

  Vaginalgel 8 % 15 x 1 styck Endosbehållare

  • Varunummer: 071641
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  470,57 kr

  Jämförpris: 31,37 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?