Bild saknas för Creon 10000

Bild saknas

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Creon 10000 Creon 25000 Creon 40000

   hårda enterokapslar
   Pankreaspulver (pankreatin)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Creon är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Creon
   3. Hur du tar Creon
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Creon ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Creon är och vad det används för

   Creon innehåller pankreaspulver (pankreatin), som är en enzymblandning. Enzymerna utvinns ur bukspottkörteln hos svin.

   Pankreaspulver (pankreatin) hjälper din kropp att bryta ner fett, stärkelse och protein i den mat som du ätit när den passerar genom tarmarna. För att pankreaspulvret (pankreatinet) ska blanda sig ordentligt med maten är det inneslutet i små pellets.


   Creon används för behandling av otillräcklig funktion hos bukspottkörteln (exokrin pankreasinsufficiens) med bristfälligt upptag av näringsämnen från tarmen.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Creon

   Använd inte Creon

   • om du är allergisk mot pankreaspulver (pankreatin), svinprotein eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Varningar och försiktighet

   • om du har cystisk fibros (ämnesomsättningsrubbning) och får ovanliga eller förändrade symtom från magen kontakta läkare. Ett sällsynt tillstånd i tarmen kallat fibrotiserande kolopati, där din tarm är förträngd, har rapporterats hos patienter med cystisk fibros som tar höga doser av pankreatinenzymprodukter.

   Creon med mat och dryck

   Ta alltid Creon under eller omedelbart efter måltid. Detta tillåter enzymerna att blanda sig ordentligt med maten och bryta ner den medan den passerar genom tarmen.

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Data från behandling av gravida kvinnor saknas.

   Creon kan användas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Creon har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


   3. Hur du tar Creon

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig. Doseringen beror på sjukdomens allvarlighetsgrad samt kostens sammansättning.


   Vanlig dosering till patienter med otillräcklig funktion hos bukspottkörteln:

   Barn med eller utan cystisk fibros:

   • under 4 år: 1000 lipasenheter per kilogram kroppsvikt per måltid som startdos.

   • över 4 år: 500 lipasenheter per kilogram kroppsvikt per måltid som startdos.


   Vuxna: Dosen för en måltid varierar mellan 25000 till 80000 lipasenheter och hälften av denna dos för mellanmål.


   Vuxna med cystisk fibros: 500 lipasenheter per kilogram kroppsvikt per måltid som startdos.


   Ta alltid Creon under eller omedelbart efter måltid. Detta tillåter enzymerna att blanda sig ordentligt med maten och bryta ner den medan den passerar genom tarmen.


   Kapslarna bör sväljas hela med tillräckligt mycket vätska och får inte krossas eller tuggas.


   Om du har svårt att svälja kapslarna hela, öppna dem försiktigt och blanda pelletsen med en liten mängd mjuk syrlig föda som inte behöver tuggas eller blanda dem med syrlig vätska. Syrlig mjuk föda kan t.ex. vara äppelmos eller yoghurt. Syrlig vätska kan vara äppel-, apelsin- eller ananasjuice.

   Svälj blandningen omedelbart, utan att krossa eller tugga pelletsen och drick vatten eller juice till.

   Ifall pelletsen blandas med icke-syrlig mat eller vätska, krossas eller tuggas kan det leda till irritation i munnen eller ändra sättet på hur Creon fungerar i kroppen.

   Kvarhåll inte Creon kapslar eller dess innehåll i munnen.

   Lagra inte lösningen.

   Allmän regel drick mycket vätska varje dag. Det är viktigt med tillräckligt vätskeintag under behandlingen. För litet vätskeintag kan förvärra förstoppning.

   Om du har tagit för stor mängd av Creon

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Creon

   Om du glömmer att ta en dos, ta din nästa dos vid den vanliga tidpunkten, med nästa måltid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Creon

   Sluta inte att ta Creon utan att först prata med din läkare.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Creon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   De vanligaste rapporterade biverkningarna var rubbningar i magtarmkanalen. Rubbningar i magtarmkanalen kan hänga samman med sjukdomen som du använder Creon för.


   Följande biverkningar har rapporterats för detta läkemedel:


   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): ont i magen (buken).


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): diarré, förstoppning, illamående, kräkning, utspänd mage.


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): hudutslag.


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Svår klåda, nässelutslag (urtikaria).

   Andra allvarliga överkänslighetsreaktioner kan orsakas av Creon, tecken på det kan vara svårighet att andaseller svullna läppar.

   Förträngningar i blindtarmen kallat fibrotiserande kolopati, har rapporterats hos patienter med cystisk fibros som tar höga doser av pankreatinprodukter.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Creon ska förvaras

   Förvaras vid högst 30 °C. Efter öppnandet förvara vid höfst 25 ° C och använd inom 6 månader.

   Tillslut förpackning väl. Fuktkänsligt.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på burken efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är pankreaspulver (pankreatin).

   1 kapsel Creon 10000 innehåller 150 mg pankreaspulver (pankreatin), motsvarande:

   Lipas 10000 Ph. Eur. enheter

   Amylas 8000 Ph. Eur. enheter

   Proteas 600 Ph. Eur. enheter


   1 kapsel Creon 25000 innehåller 300 mg pankreaspulver (pankreatin), motsvarande:

   Lipas 25000 Ph. Eur. enheter

   Amylas 18000 Ph. Eur. enheter

   Proteas 1000 Ph. Eur. enheter


   1 kapsel Creon 40000 innehåller 400 mg pankreaspulver (pankreatin), motsvarande:

   Lipas 40000 Ph. Eur. enheter

   Amylas 25000 Ph. Eur. enheter

   • - Övriga innehållsämnen är makrogol, hypromellosftalat, cetylalkohol, trietylcitrat, dimetikon, gelatin, järnoxid (Se nedan), titandioxid (E171), natriumlaurylsulfat.

   Creon 10000 och 40000: Röd, gul och svart järnoxid (E172)

   Creon 25000: Röd och gul järnoxid (E172)

   Importör

   Medartuum AB, Göteborg


   Tillverkare

   Abbott-koncernen


   Ompackare

   Munro Wholesale Medical Supplies Ltd., Glasgow, Skottland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-05-15


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Creon 10000

  Enterokapsel, hård 3 x 100 kapsel/kapslar Burk

  • Varunummer: 164096
  • Tillverkare: Medartuum AB

  793 kr

  Jämförspris: 2,64 kr / kapsel/kapslar

  Via butik/recept

  Denna produkt säljs endast via apotek eller med recept på apoteket.se.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/creon-10000-enterokapsel-hard-3-x-100-kapsel-kapslar-burk-227248/ 227248 Creon 10000 https://www.apoteket.se/static/dist/img/missing_image.svg 793.00 793.00 SEK OutOfStock Utan kampanj Läkemedel Tillfälligt slut Enterokapsel, hård 3 x 100 kapsel/kapslar Burk