• Lotilaner
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Tyskland

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Elanco France S.A.S., 26 rue de la Chapelle, 68330 Huningue, Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Credelio 12 mg och 48 mg, tuggtabletter, för katt

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En tuggtablett innehåller:

   Credelio tuggtabletter

   lotilaner (mg)

   för katt (0,5–2,0 kg)

   12

   för katt (> 2,0–8,0 kg)

   48

   Vita till brunaktiga runda tuggtabletter med brunaktiga prickar.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För behandling av lopp- och fästingangrepp hos katt.

   Läkemedlet har en omedelbar och varaktig dödande effekt under 1 månads tid på loppor (Ctenocephalides felis och C. canis) och fästingar (Ixodes ricinus).

   Loppor och fästingar måste sätta sig fast på värddjuret och börja suga blod för att utsättas för den aktiva substansen.

   Läkemedlet kan användas som en del av en behandlingsstrategi mot allergisk hudinflammation orsakad av loppor (Flea Allergy Dermatitis, FAD).

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.

   6. BIVERKNINGAR

   Inga kända.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Katt.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Ges via munnen.

   Läkemedlet ska ges enligt följande tabell för att säkerställa en dos på 6 till 24 mg lotilaner/kg kroppsvikt.

   Kattens vikt (kg)

   Styrka och antal tabletter som ska ges

   Credelio 12 mg

   Credelio 48 mg

   0,5–2,0

   1


   > 2,0–8,0


   1

   > 8,0

   Lämplig kombination av tabletter

   Använd lämplig kombination av tillgängliga styrkor för katter som väger mer än 8 kg för att få den rekommenderade dosen på 6–24 mg/kg.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Ge läkemedlet i samband med foder eller inom 30 minuter efter utfodring.

   För optimal kontroll över angrepp av fästingar och loppor ska läkemedlet ges månadsvis under hela fasting- och/eller loppsäsongen baserat på lokal förekomst av parasiterna.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Parasiterna måste börja suga blod från värddjuret för att utsättas för lotilaner. Därför kan risken för överföring av parasitburna sjukdomar inte helt uteslutas.

   Acceptabel effekt kanske inte uppnås om läkemedlet inte ges med foder eller inom 30 minuter efter utfodring.
   På grund av otillräckliga data för att stödja effekt mot fästingar hos unga katter rekommenderas inte detta läkemedel för behandling av fästingar hos kattungar som är 5 månader eller yngre.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   All data avseende säkerhet och effekt kommer från katter och kattungar som är minst 8 veckor gamla och väger minst 0,5 kg. Användning av detta läkemedel till kattungar som är yngre än 8 veckor eller väger mindre än 0,5 kg ska ske baserat på ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Tvätta händerna efter hantering av läkemedlet.

   Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   Dräktighet och digivning:

   Laboratoriestudier på råtta har inte påvisat några fosterskadande effekter.

   Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts hos dräktiga och digivande katter. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

   Fertilitet:

   Laboratoriestudier på råtta har inte påvisat några skadliga effekter på reproduktionsförmågan hos hanar och honor.

   Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts hos katter avsedda för avel. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

   Andra läkemedel och Credelio:

   Ingen känd påverkan på eller av andra läkemedel. Under kliniska studier sågs inga interaktioner mellan Credelio tuggtabletter och rutinmässigt använda veterinärmedicinska läkemedel.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Inga biverkningar observerades efter administrering via munnen av doser på mer än 5 gånger den högsta rekommenderade dosfrekvensen (130 mg lotilaner/kg kroppsvikt) vid åtta tillfällen med en månads intervaller till 8 veckor gamla kattungar som vägde 0,5 kg.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2019-04-17

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Lotilaner är en ren enantiomer som tillhör isoxazolin-gruppen. Det har effekt mot loppor (Ctenocephalides felis och Ctenocephalides canis) såväl som mot fästingar (Ixodes Ricinus).

   Lotilaner är en potent hämmare av jonkanaler som regleras av gammaaminosmörsyra (GABA) vilket resulterar i att fästingar och loppor snabbt dör. I in vitro-studier påverkades inte effekten av lotilaner mot visa artropodarter av resistens mot klorföreningar (cyklodiener, t.ex. dieldrin), fenylpyrazol (t.ex. fipronil), neonikotinoider (t.ex. imidakloprid), formamider (t.ex. amitraz) och pyretroider (t.ex. cypermetrin).

   Effekten på loppor börjar inom 12 timmar efter att loppan har fäst sig och fortsätter under 1 månad efter administrering av läkemedlet. Loppor som fäst sig på djuret före administrering dör inom 8 timmar.

   Effekten på fästningar börjar inom 24 timmar efter att fästingen har fäst sig och fortsätter under 1 månad efter administrering av läkemedlet. Fästningar som redan fäst sig på djuret före administrering dör inom 18 timmar.

   Läkemedlet dödar befintliga loppor och loppor som nyligen fäst sig på katten innan de hinner lägga ägg. Läkemedlet bryter därmed loppans livscykel och förhindrar att miljön kontamineras av loppor på de ställen katten rör sig.

   Varje tablettstyrka finns i förpackningar om 1, 3 eller 6 tuggtabletter för katt. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Credelio

  Tuggtablett 12 mg Lotilaner 1 x 3 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 172002
  • Tillverkare: Elanco Animal Health A/S/Eli Lilly Danma

  182 kr

  Jämförpris: 60,67 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?