Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren


    

   Cosentyx 150 mg injektionsvätska, lösning, i förfylld spruta

   sekukinumab


   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Cosentyx är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Cosentyx
   3. Hur du använder Cosentyx
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Cosentyx ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Cosentyx är och vad det används för

   Cosentyx innehåller den aktiva substansen sekukinumab. Sekukinumab är en monoklonal antikropp. Monoklonala antikroppar är proteiner som känner igen och binder specifikt till vissa proteiner i kroppen.


   Cosentyx hör till en grupp läkemedel som kallas interleukin-(IL)-hämmare. Detta läkemedel verkar genom att neutralisera aktiviteten hos ett protein som kallas IL-17A, som finns i förhöjda nivåer vid sjukdomar som psoriasis, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit.


   Cosentyx används för behandling av följande inflammatoriska sjukdomar:

   • plackpsoriasis

   • psoriasisartrit

   • ankyloserande spondylit.

   Plackpsoriasis

   Cosentyx används för att behandla en hudsjukdom som kallas plackpsoriasis, som orsakar inflammation i huden. Cosentyx minskar inflammationen och andra symtom av sjukdomen. Cosentyx används till vuxna med måttlig till svår plackpsoriasis.


   Fördelen med att använda Cosentyx vid plackpsoriasis är att det förbättrar hudläkningen och minskar symtom som fjällning, klåda och smärta.


   Psoriasisartrit

   Cosentyx används för att behandla en sjukdom som kallas psoriasisartrit. Detta är en inflammatorisk sjukdom i lederna, som ofta åtföljs av psoriasis. Om du har aktiv psoriasisartrit får du först andra läkemedel. Om dessa inte ger tillräcklig effekt får du Cosentyx för att minska tecken och symtom på aktiv psoriasisartrit, förbättra dina fysiska funktioner och fördröja skadeverkningarna på brosk och ben i de drabbade lederna.


   Cosentyx används hos vuxna med aktiv psoriasisartrit och kan användas ensamt eller i kombination med ett annat läkemedel som heter metotrexat.


   Fördelen med att använda Cosentyx vid psoriasisartrit är att det minskar tecken och symtom på sjukdomen, fördröjer skadorna på brosk och ben i lederna och ökar din förmåga att utföra vanliga dagliga aktiviteter.


   Ankyloserande spondylit

   Cosentyx används för att behandla en sjukdom som kallas ankyloserande spondylit. Detta är en inflammatorisk sjukdom som främst drabbar ryggraden och orsakar inflammation i ryggkotorna. Om du har ankyloserande spondylit får du först andra läkemedel. Om dessa inte ger tillräcklig effekt får du Cosentyx för att minska tecken och symtom på sjukdomen, minska inflammationen och förbättra dina fysiska funktioner.


   Cosentyx används hos vuxna med ankyloserande spondylit.


   Fördelen med att använda Cosentyx vid ankyloserande spondylit är att det minskar tecken och symtom på sjukdomen och förbättrar dina fysiska funktioner.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Cosentyx

   Använd inte Cosentyx:

   • om du är allergisk mot sekukinumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

    Rådfråga läkare innan du använder Cosentyx om du tror att du kan vara allergisk.

   • om du har en aktiv infektion som läkaren anser är viktig.

   Varningar och försiktighet

   Tala om för läkaren eller apotekspersonalen innan du använder Cosentyx:

   • om du har en pågående infektion

   • om du har långvariga eller upprepade infektioner

   • om du har tuberkulos

   • om du någonsin har fått en allergisk reaktion mot latex

   • om du har Crohns sjukdom

   • om du nyligen har vaccinerat dig eller om du ska vaccinera dig under behandling med Cosentyx

   • om du får någon annan behandling för psoriasis, som ett annat immunhämmande läkemedel eller ljusbehandling med ultraviolett (UV) ljus.

   Var uppmärksam på infektioner och allergiska reaktioner

   Cosentyx kan eventuellt orsaka allvarliga biverkningar, däribland infektioner och allergiska reaktioner. Du måste vara uppmärksam på dessa tillstånd när du tar Cosentyx.


   Sluta omedelbart att använda Cosentyx och tala med din läkare eller sök sjukvård om du märker några tecken som tyder på en möjlig allvarlig infektion eller allergisk reaktion. Sådana tecken finns angivna under ”Allvarliga biverkningar” i avsnitt 4.

   Barn och ungdomar

   Cosentyx rekommenderas inte till barn och ungdomar (under 18 års ålder) eftersom det inte har studerats i denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och Cosentyx

   Tala om för läkare eller apotekspersonal:

   • om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   • om du nyligen har eller ska vaccinera dig. Du ska inte ges vissa typer av vaccin (levande vaccin) medan du använder Cosentyx.

   Graviditet, amning och fertilitet

   • Användning av Cosentyx ska helst undvikas under graviditet. Effekten av detta läkemedel hos gravida kvinnor är inte känd. Om du är kvinna i fertil ålder ska du undvika att bli gravid. Du måste använda effektivt preventivmedel under behandlingen med Cosentyx och i minst 20 veckor efter sista Cosentyxdosen. Tala med din läkare om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.

   • Tala med din läkare om du ammar eller planerar att amma. Du och din läkare ska besluta om du ska amma eller använda Cosentyx. Du ska inte göra bådadera. Efter att ha använt Cosentyx ska du inte amma på minst 20 veckor efter den sista dosen.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Cosentyx har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Cosentyx

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är osäker.


   Cosentyx ges som en injektion under huden (en så kallad subkutan injektion). Du och din läkare avgör om du själv ska injicera Cosentyx.


   Det är viktigt att du inte försöker injicera dig själv om du inte har fått undervisning av läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. En vårdgivare kan också injicera Cosentyx efter lämplig träning.


   För detaljerade anvisningar om hur Cosentyx injiceras, se ”Bruksanvisning för Cosentyx förfylld spruta” i slutet av den här bipacksedeln.


   Hur mycket Cosentyx ges och hur länge pågår behandlingen

   Läkaren avgör hur mycket Cosentyx du behöver och under hur lång tid.


   Plackpsoriasis

   • Rekommenderad dos är 300 mg som subkutan injektion.

   • Varje 300 mg-dos ges som två injektioner om 150 mg.

   Efter den första dosen kommer du att få ytterligare veckovisa injektioner vecka 1, 2 och 3. Från vecka 4 kommer du att få månatliga injektioner. Vid varje tillfälle kommer du att få 300 mg, givet som två injektioner om 150 mg.


   Psoriasisartrit

   Till patienter med psoriasisartrit som även har medelsvår till svår plackpsoriasis eller som inte svarat tillräckligt på behandling med så kallade TNFα-hämmare:

   • Rekommenderad dos är 300 mg som subkutan injektion.

   • Varje 300 mg-dos ges som två injektioner om 150 mg.

   Efter den första dosen kommer du att få ytterligare veckovisa injektioner vecka 1, 2 och 3. Från vecka 4 kommer du att få månatliga injektioner. Vid varje tillfälle kommer du att få 300 mg givet som två injektioner om 150 mg.


   Till övriga patienter med psoriasisartrit:

   • Rekommenderad dos är 150 mg som en subkutan injektion.

   Efter den första dosen kommer du att få ytterligare veckovisa injektioner vecka 1, 2 och 3. Från vecka 4 kommer du att få månatliga injektioner.


   Ankyloserande spondylit

   • Rekommenderad dos är 150 mg som en subkutan injektion.

   Efter den första dosen kommer du att få ytterligare veckovisa injektioner vecka 1, 2 och 3. Från vecka 4 kommer du att få månatliga injektioner.


   Cosentyx är avsett för långtidsbehandling. Läkaren kommer att regelbundet kontrollera ditt tillstånd för att försäkra sig om att behandlingen ger önskad effekt.

   Om du har använt för stor mängd av Cosentyx

   Om du har fått mer Cosentyx än du borde eller om dosen har givits tidigare än vad läkaren har ordinerat, ska du informera läkaren.

   Om du har glömt att använda Cosentyx

   Om du har glömt att injicera en dos av Cosentyx, ska du injicera nästa dos så snart du kommer ihåg det. Kontakta sedan läkaren för att diskutera när du ska injicera påföljande dos.

   Om du slutar att använda Cosentyx

   Det är inte farligt att sluta använda Cosentyx, men om du slutar kan dina symtom på psoriasis, psoriasisartrit eller ankyloserande spondylit komma tillbaka.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Allvarliga biverkningar

   Sluta omedelbart att använda Cosentyx och tala om för din läkare eller sök sjukvård om du får någon av nedanstående biverkningar.


   Eventuell allvarlig infektion – tecken kan vara:

   • feber, influensaliknande symtom, nattliga svettningar

   • trötthet eller andfåddhet, hosta som inte går över

   • varm, röd och smärtande hud, eller smärtsamt hudutslag med blåsor

   • sveda när du kissar.

   Allvarlig allergisk reaktion – tecken kan vara:

   • svårigheter att andas eller svälja

   • lågt blodtryck, vilket kan orsaka yrsel eller berusningskänsla

   • svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg

   • kraftigt kliande hud med röda utslag eller knottror.

   Din läkare avgör om och när du kan återuppta behandlingen.


   Andra biverkningar

   De flesta av följande biverkningar är milda till måttliga. Om någon av dessa biverkningar blir allvarlig, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

   • övre luftvägsinfektioner med symtom som halsont och nästäppa (nasofaryngit, rinit).

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • munsår (oral herpes)

   • diarré

   • snuva (rinorré).

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • muntorsk (svampinfektion)

   • tecken på låga nivåer av vita blodkroppar, som feber, halsont eller munsår på grund av infektioner (neutropeni)

   • fotsvamp (tinea pedis)

   • infektion i ytterörat (extern otit)

   • utsöndring från ögat med klåda, rodnad och svullnad (konjunktivit)

   • kliande utslag (urtikaria).

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer):

   • allvarlig allergisk reaktion med chock (anafylaktisk reaktion).

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • svampinfektion i hud och slemmhinnor (inklusive matstrupen, esofageal candidiasis).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Cosentyx ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Använd inte detta läkemedel:

   • efter utgångsdatumet som anges på ytterkartongen efter ”Utg.dat.” eller sprutan efter ”EXP”.

   • om vätskan innehåller tydligt synbara partiklar, är grumlig eller tydligt brun.

   Förvara sprutan förseglad i sin kartong. Ljuskänsligt. Förvaras i kylskåp vid 2 °C-8 °C. Får ej frysas. Får ej skakas.


   Detta läkemedel är endast avsett för engångsbruk. Fråga apotekspersonalen hur man kasserar läkemedel som inte längre används.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är sekukinumab. Varje förfylld spruta innehåller 150 mg sekukinumab.

   • Övriga innehållsämnen är trehalosdihydrat, L-histidin, L-histidinhydrokloridmonohydrat, L-metionin, polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Cosentyx injektionsvätska, lösning, är en klar vätska. Färgen kan variera från ofärgad till svagt gul. Använd inte sprutan om vätskan innehåller synliga partiklar, är grumlig eller påtagligt brun. Cosentyx finns i förpackningar innehållande 1 eller 2 förfyllda sprutor och i multipack innehållande 6 (3 förpackningar om 2) förfyllda sprutor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Novartis Europharm Limited

   Frimley Business Park

   Camberley GU16 7SR

   Storbritannien


   Tillverkare

   Novartis Pharma GmbH

   Roonstraße 25

   D-90429 Nürnberg

   Tyskland


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

   België/Belgique/Belgien

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Lietuva

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +370 5 269 16 50

   България

   Novartis Pharma Services Inc.

   Тел: +359 2 489 98 28

   Luxembourg/Luxemburg

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Česká republika

   Novartis s.r.o.

   Tel: +420 225 775 111

   Magyarország

   Novartis Hungária Kft. Pharma

   Tel.: +36 1 457 65 00

   Danmark

   Novartis Healthcare A/S

   Tlf: +45 39 16 84 00

   Malta

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +356 2122 2872

   Deutschland

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +49 911 273 0

   Nederland

   Novartis Pharma B.V.

   Tel: +31 26 37 82 111

   Eesti

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +372 66 30 810

   Norge

   Novartis Norge AS

   Tlf: +47 23 05 20 00

   Ελλάδα

   Novartis (Hellas) A.E.B.E.

   Τηλ: +30 210 281 17 12

   Österreich

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +43 1 86 6570

   España

   Novartis Farmacéutica, S.A.

   Tel: +34 93 306 42 00

   Polska

   Novartis Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 375 4888

   France

   Novartis Pharma S.A.S.

   Tél: +33 1 55 47 66 00

   Portugal

   Novartis Farma Produtos Farmacêuticos, S.A.

   Tel: +351 21 000 8600

   Hrvatska

   Novartis Hrvatska d.o.o.

   Tel. +385 1 6274 220

   România

   Novartis Pharma Services Romania SRL

   Tel: +40 21 31299 01

   Ireland

   Novartis Ireland Limited

   Tel: +353 1 260 12 55

   Slovenija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +386 1 300 75 50

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 5542 5439

   Italia

   Novartis Farma S.p.A.

   Tel: +39 02 96 54 1

   Suomi/Finland

   Novartis Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

   Κύπρος

   Novartis Pharma Services Inc.

   Τηλ: +357 22 690 690

   Sverige

   Novartis Sverige AB

   Tel: +46 8 732 32 00

   Latvija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +371 67 887 070

   United Kingdom

   Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

   Tel: +44 1276 698370


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-03-22


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Bruksanvisning för Cosentyx förfylld spruta


   Läs HELA bruksanvisningen innan du injicerar. Det är viktigt att du inte försöker injicera dig själv om du inte har fått undervisning av läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Kartongen innehåller Cosentyx förfylld(a) spruta(or), separat förpackad(e) i ett plastblister.


   Cosentyx förfylld spruta

   Bild 1

   När läkemedlet har injicerats utlöses det automatiska nålskyddet som täcker nålen. Detta är till för att skydda hälso- och sjukvårdspersonal, patienter som själva injicerar receptbelagda läkemedel och personer som hjälper patienter som själva injicerar mot oavsiktliga nålsticksskador.


   Tillbehör som du behöver för injektionen:

   • Spritkompress.

   • Bomullstuss eller kompress.

   • Behållare för riskavfall.

   Bild 2

   Viktig säkerhetsinformation

   OBS! Förvara sprutan utom syn- och räckhåll för barn.

   1.

   Nålskyddet kan innehålla torrt gummi (latex) och ska inte hanteras av personer med latexallergi.

   2.

   Öppna inte den förseglade ytterkartongen förrän du är redo att använda detta läkemedel.

   3.

   Använd inte detta läkemedel om förseglingen av ytterkartongen eller blistret har brutits, eftersom det kanske inte är säkert att använda den.

   4.

   Lämna aldrig sprutan på ställen där andra kan manipulera den.

   5.

   Skaka inte sprutan.

   6.

   Var noga med att inte vidröra aktiveringsklämmorna före användning. Om du rör dem, kan det automatiska nålskyddet aktiveras för tidigt.

   7.

   Ta inte av nålskyddet förrän strax innan du ska ge injektionen.

   8.

   Sprutan kan inte återanvändas. Kassera den använda sprutan i en behållare för riskavfall omedelbart efter användning.


   Förvaring av Cosentyx förfyllda spruta

   1.

   Förvara detta läkemedel förseglat i sin kartong. Ljuskänsligt. Förvaras i kylskåp vid 2 °C-8 °C. FÅR EJ FRYSAS.

   2.

   Kom ihåg att ta ut sprutan ur kylskåpet och låta den uppnå rumstemperatur innan du förbereder den för injektion (15-30 minuter).

   3.

   Använd sprutan före utgångsdatum som anges på ytterkartongen efter ”Utg.dat.” eller sprutetiketten efter ”EXP”. Om utgångsdatumet har passerats ska hela förpackningen lämnas tillbaka till apoteket.


   Injektionsstället

   Bild 3

   Injektionsstället är det ställe på kroppen där du ska använda sprutan.

   • Rekommenderat ställe är lårens framsida. Du kan också använda nedre delen av buken, men inte inom 5 cm från naveln.

   • Välj olika ställen varje gång du injicerar.

   • Injicera inte i områden med blåmärken eller där huden är öm, röd, fjällande eller hård. Undvik områden med ärr eller bristningar.

   Om en vårdgivare ger injektionen kan även utsidan av överarmarna användas.

   Bild 4

   Förberedelse av Cosentyx förfyllda spruta

   Obs! För dosen 300 mg ska 2 förfyllda sprutor förberedas och innehållet i dem injiceras.

   1.

   Ta ut kartongen med sprutan ur kylskåpet och lämna den oöppnad i cirka 15-30 minuter så att den uppnår rumstemperatur.

   2.

   När du är redo att använda sprutan, tvätta händerna noga med tvål och vatten.

   3.

   Tvätta injektionsstället med en spritkompress.

   4.

   Ta ut sprutan ur ytterkartongen och blistret.

   5.

   Inspektera sprutan. Vätskan ska vara klar. Färgen kan variera från ofärgad till svagt gul. Eventuellt syns en liten luftbubbla, vilket är normalt. ANVÄND INTE om vätskan innehåller tydligt synbara partiklar, är grumlig eller tydligt brun. ANVÄND INTE om sprutan är trasig. I samtliga fall ska hela förpackningen lämnas tillbaka till apoteket.


   Hur du använder Cosentyx förfyllda spruta

   Bild 5

   Ta försiktigt av nålskyddet från sprutan. Kasta nålskyddet. En vätskedroppe kan finnas vid nålens spets, vilket är normalt.

   Bild 6

   Nyp försiktigt ihop huden på injektionsstället och för in nålen. För in nålen hela vägen för att säkerställa att allt läkemedel injiceras.

   Bild 7

   Håll sprutan som bilden visar. Tryck långsamt in kolven så långt det går, så att kolvhuvudet är helt nedtryckt mellan aktiveringsklämmorna.

   Fortsätt att hålla kolven nedtryckt och håll kvar sprutan i 5 sekunder.

   Bild 8

   Fortsätt hålla kolven helt nedtryckt medan du försiktigt drar ut nålen rakt ut från injektionsstället.

   Bild 9

   Släpp långsamt upp kolven och låt det automatiska nålskyddet täcka nålen.


   Lite blod kan komma från injektionsstället. Tryck en bomullstuss eller kompress mot injektionsstället i 10 sekunder. Gnugga inte på injektionsstället. Om det behövs kan du sätta ett plåster på injektionsstället.

   Anvisningar om avfallshantering

   Bild 10

   Kasta den använda sprutan i en behållare för riskavfall (förslutningsbar, punktionssäker behållare). För din och andras säkerhet och hälsa, får nålar och sprutor aldrig återanvändas.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cosentyx®

  Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 150 mg 2 styck Förfylld spruta

  • Varunummer: 156439
  • Tillverkare: Novartis Sverige AB

  11.674,25 kr

  Jämförspris: 5.837,13 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?